likumprojekts " Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"

 

 

 

Rīgā

 

15.05.2009.                Nr.90/TA-37

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mertena 67036901, sanita.mertena@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa sēdes protokola Nr.25  32.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 


Likumprojekts

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

 Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1998, 9., 13.nr.; 2002, 12., 13.nr.; 2003, 19.nr.; 2006, 8., 10.nr.; 2007, 13.nr.) šādus grozījumus:

 1. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ja par deputāta kandidātu ir pieteikts Valsts prezidents, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, tiesnesis, prokurors, policijas darbinieks vai robežsargs, pēc deputātu kandidātu saraksta reģistrēšanas attiecīgajam deputāta kandidātam ir jāatstāj ieņemamais amats un mēneša laikā jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai šo faktu apstiprinoši dokumenti."

 

2. Papildināt 45.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Lēmuma pārsūdzēšana par atteikumu nosūtīt vēlēšanu dokumentus neaptur tā darbību."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

M.Segliņš


Likumprojekta "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2007.gada 1.augusta rīkojuma Nr.481 „Par Koncepciju par vēlēšanu tiesiskā regulējuma pilnveidošanu” 4.punkts uzdot Tieslietu ministrijai izvērtēt Saeimas vēlēšanu tiesisko regulējumu un, ja nepieciešams iesniegt attiecīgus normatīvo aktu projektus.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saeimas vēlēšanu likuma 6.panta pirmā daļa noteic, ka, ja par deputāta kandidātu ir pieteikts Valsts prezidents, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes vai revīzijas departamenta kolēģijas loceklis, ārkārtējais vai pilnvarotais vēstnieks, tiesnesis, prokurors, policijas darbinieks vai profesionālā dienesta karavīrs, viņiem pēc deputātu kandidātu saraksta (turpmāk – kandidātu saraksts) reģistrēšanas ir jāatstāj ieņemamais amats (dienests) un viena mēneša laikā jāiesniedz šo faktu apstiprinoši dokumenti Centrālajai vēlēšanu komisijai.

Tādējādi Saeimas vēlēšanu likuma 6.panta pirmajā daļā ietvertais regulējums saistīts ar deputāta kandidāta statusa un amata  nesavienojamību. Tai pat laikā, piemēram, valsts kontrolierim, Valsts kontroles padomes vai revīzijas departamenta kolēģijas loceklim, lai arī Valsts kontroles darbību reglamentējošais likums noteic, ka uz amata pildīšanas laiku darbība politiskajās partijās jāpārtrauc, viņi zaudē amatu tikai ievēlēšanas gadījumā domē/padomē.

Saeimas vēlēšanu likuma 45.panta trešā daļa noteic, ka, ja iesniegums par balsošanu pa pastu iesniegts neievērojot šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu un kārtību, vai iesniedzējs nav vēlētājs, vai arī iesniedzēja pasē jau ir atzīme par attiecīgās Saeimas vēlēšanām, diplomātiskās vai konsulārās iestādes darbinieks ar motivētu lēmumu atsaka nosūtīt vēlēšanu dokumentus.

Pārskatot vēlēšanu norises reglamentējošās tiesību normas, tika konstatēts, ka paredzamas problēmas balsošanā ar pasta starpniecību, jo normatīvajos aktos nav noteikti apstrīdēšanas termiņi.

3. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojekts paredz noteikt personu loku, kuras var tikt pieteiktas par deputāta kandidātu Saeimas vēlēšanām, bet ētisku apsvērumu dēļ, ņemot vērā īpašo valsts reprezentācijas funkciju (ārējie un pilnvarotie vēstnieki) vai, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus amata savienošanā ar piederību politiskajām partijām vai organizācijām, tām pēc deputātu kandidātu saraksta reģistrēšanas ir jāatstāj ieņemamais amats un viena mēneša laikā jāiesniedz šo faktu apstiprinoši dokumenti Centrālajai vēlēšanu komisijai.

Likumprojekts paredz, ka lēmuma par atteikumu nosūtīt vēlēšanu dokumentus pārsūdzēšana, neaptur tā darbību.

4. Cita informācija  

Likumprojekta izstrādei tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā piedalījās pārstāvji no Tiesībsarga biroja, Satversmes tiesas, Centrālās vēlēšanu komisijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts kancelejas kā arī Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās.

Likumprojekts skatāms vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā”, likumprojektu „Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē.

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Tiks būtiski uzlabota vēlēšanu procedūra

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

 

Rādītāji

 

2009.gads

 

Turpmākie trīs gadi

 

2010.

2011.

2012.

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

nav

nav

nav

nav

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 

nav

nav

nav

nav

 

3. Finansiāla ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

 

nav

nav

nav

nav

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

nav

nav

nav

nav

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

nav

nav

nav

nav

 

6. Cita informācija

 

Nav

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Vienlaikus ar likumprojektu skatāms likumprojekts „Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā”, likumprojekts „Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”.

2. Cita informācija 

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām 

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām politiskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo politiskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta) 

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti  

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem 

Likumprojekta izstrādei tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā piedalījās pārstāvji no Tiesībsarga biroja, Satversmes tiesas, Centrālās vēlēšanu komisijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts kancelejas kā arī Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās un Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta.

5. Cita informācija 

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiek veidotas

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības, vēršoties Satversmes tiesā.

4. Cita informācija 

Nav

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                    M.Segliņš

 

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                            M.Lazdovskis

 

 

 

 

 

07.05.2009. 11:09

1160

I.Garā 67036980

Inta.gara@tm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.25

2009.gada 21.aprīlī

 

 

32.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"

     TA-37

___________________________________________________________

(M.Segliņš, S.Mertena, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Tieslietu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Vides ministrs

  

R.Vējonis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-25-2104-#32.doc

1