Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

2009. gada ____. jūnijā    nr. 9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.1206/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz ­­____ lapām.

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                              V.Muižniece


Juridiskā komisija                                                                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(Nr.1206/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

1.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt kodeksu ar 166.35 pantu šādā redakcijā:

„166.35 pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpšana

Par likumā noteiktās ar politiskajām organizācijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām nesaistīto personu veiktās priekšvēlēšanu aģitācijas apmaksas kārtības neievērošanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz divsimt latiem.

Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu likumā noteiktajai institūcijai, par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas un uzskaites kārtības neievērošanu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par likumā noteiktā paziņojuma par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, par priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanas izcenojumu grozīšanu, par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas līguma noslēgšanas nosacījumu neievērošanu, –

 uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz tūkstoš latiem.”

Atbalstīts

1. Papildināt kodeksu ar 166.35 pantu šādā redakcijā:

„166.35 pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpšana

Par likumā noteiktās ar politiskajām organizācijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām nesaistīto personu veiktās priekšvēlēšanu aģitācijas apmaksas kārtības neievērošanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz divsimt latiem.

Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu likumā noteiktajai institūcijai, par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas un uzskaites kārtības neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par likumā noteiktā paziņojuma par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, par priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanas izcenojumu grozīšanu, par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas līguma noslēgšanas nosacījumu neievērošanu –

 uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz tūkstoš latiem.”


 

172.pants. Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim

Par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā –

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā, tā ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

1. Izteikt 172., 172.1, 172.2, 172.3, 172.4 un 173.pantu šādā redakcijā:

"172.pants. Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim

Par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma

stāvoklim –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

 

 

 

2. Izteikt 172., 172.1, 172.2, 172.3, 172.4 un 173.pantu šādā redakcijā:

"172.pants. Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim

Par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma

stāvoklim –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.


 

172.1 pants. Nepilngadīgo iesaistīšana ubagošanā

Par nepilngadīgo (vecumā līdz sešpadsmit gadiem) iesaistīšanu vai izmantošanu ubagošanā, ja to izdarījusi pilngadīga persona, –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto

pārkāpumu, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

172.1 pants. Nepilngadīgo iesaistīšana ubagošanā

Par nepilngadīgo (vecumā līdz sešpadsmit gadiem) iesaistīšanu vai izmantošanu ubagošanā, ja to izdarījusi pilngadīga persona, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

 

 

 

172.1 pants. Nepilngadīgo iesaistīšana ubagošanā

Par nepilngadīgo (vecumā līdz sešpadsmit gadiem) iesaistīšanu vai izmantošanu ubagošanā, ja to izdarījusi pilngadīga

persona, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

172.2 pants. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai tās izdarījušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

172.2 pants. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai tās izdarījušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem.

 

 

 

172.2 pants. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai tās izdarījušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem.


 

172.3 pants. Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos

Par bērna iesaistīšanu pasākumā, kurā tiek vērtēts vienīgi viņa ārējais izskats, ja to izdarījušas amatpersonas vai citas ar pasākuma organizēšanu saistītas personas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

172.3 pants. Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos

Par bērna iesaistīšanu skaistumkonkursā vai citā pasākumā, kurā tiek vērtēts vienīgi viņa ārējais izskats, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām un amatpersonām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem.

Par tādu normatīvo aktu pārkāpšanu, kuri nosaka bērnu iesaistīšanas kārtību aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

2.

Juridiskais birojs

Izslēgt 172.3 panta pirmās daļas sankcijā vārdus „un amatpersonām”.

Atbalstīts

172.3 pants. Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos

Par bērna iesaistīšanu skaistumkonkursā vai citā pasākumā, kurā tiek vērtēts vienīgi viņa ārējais izskats, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem.

Par tādu normatīvo aktu pārkāpšanu, kuri nosaka kārtību, kādā bērni iesaistāmi aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.


 

172.4 pants. Bērna atstāšana bez uzraudzības

Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki vai personas, kuras viņus aizstāj, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

172.4 pants. Bērna atstāšana bez uzraudzības

Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki vai personas, kuras viņus aizstāj, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

 

 

 

172.4 pants. Bērna atstāšana bez uzraudzības

Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

173.pants. Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana

Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā bērns vecumā līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārstniecības personas norādījuma, vai atradies dzērumā, vai nodarbojies ar ubagošanu, –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

173.pants. Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana

Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā bērns vecumā līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārstniecības personas norādījuma, vai atradies dzērumā, vai nodarbojies ar ubagošanu, –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

 

 

173.pants. Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana

Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā bērns vecumā līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārstniecības personas norādījuma, vai atradies dzērumā, vai nodarbojies ar ubagošanu, –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 139.1 panta otrajā daļā, 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā, 149.15 panta trešajā, ceturtajā, piektajā, septītajā un astotajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 166.2, 166.3, 166.17,166.21-166.25, 166.28-166.30, 167., 170.1 , 170.2 pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 174.3 panta pirmajā un otrajā daļā, 174.5, 175.-175.4, 175.8, 175.10, 176.1, 177., 178.pantā, 179.panta ceturtajā daļā, 187.1, 190.5, 190.6, 194.1, 200., 200.1, 201.2-201.9, 201.39-201.42, 204.1, 204.2 pantā un 204.17 pantā (izņemot lietas par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

3.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 213. pantu pēc skaitļa „166.30” ar skaitli un vārdiem "166.35 panta otrajā un trešajā daļā”.

Atbalstīts

3. Papildināt 213. pantu pēc skaitļa „166.30” ar skaitli un vārdiem "166.35 panta otrajā un trešajā daļā”.

214.2 pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izskata šā kodeksa 166.6 pantā [ja pārkāpumu izdarījusi politiskā organizācija (partija)], 166.28–166.31, 166.33 un 166.34 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vārdā ir tiesīgs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, viņa vietnieki, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā.

 

4.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 214.2 panta pirmajā daļā vārdus un skaitli "un 166.34 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "166.34 pantā un 166.35 panta pirmajā daļā”.

Atbalstīts

4. Aizstāt 214.2 panta pirmajā daļā vārdus un skaitli "un 166.34 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "166.34 pantā un 166.35 panta pirmajā daļā”.


 

236.12 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izskata šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājs, vadītāja vietnieks – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

2. Izteikt 236.12 pantu šādā redakcijā:

"236.12 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izskata šā kodeksa 172.2 (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) un 172.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājs, vadītāja vietnieks – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz tūkstoš piecsimt latiem;

2) valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

 

 

5. Izteikt 236.12 pantu šādā redakcijā:

"236.12 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izskata šā kodeksa 172.2 (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) un 172.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājs, vadītāja vietnieks – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz tūkstoš piecsimt latiem;

2) valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."