Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

 

 

Rīgā

 

08.05.2009.                Nr.90/TA-1327

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 4 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28  8.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                                V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

 

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 1., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

25.pantā:

izslēgt otro un 2.1 daļu;

papildināt pantu ar 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

 

"(22Finanšu ministram ir tiesības dot rīkojumu Valsts kasei noteiktam pe­riodam piemērot konta lietošanas ierobežojumus, ja triju mēnešu periodā valsts budžeta nodokļu un nenodokļu faktiskie ieņēmumi attiecībā pret attiecīgajā periodā plānotajiem ieņēmumiem samazinās par vairāk nekā 0,2 pro­centiem no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes vai faktiskais uzkrātais valsts budžeta deficīts triju mēnešu periodā pārsniedz attie­cīgajam periodam plānoto budžeta deficītu par vairāk nekā 0,2 pro­centiem no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās iekšzemes kop­produkta pro­gnozes, vai ja finanšu ministram ir iesniegts Valsts kases ziņojums par resursu nepietiekamību saistību izpildes nodrošināšanai. Finanšu ministrs par minēto rīkojumu informē Ministru kabinetu un Saeimas Budžeta un nodokļu komisiju.

(23) Valsts kase saskaņā ar šā panta 2.2 daļā minēto rīkojumu, ievērojot tajā norādītos nosacījumus, nosaka konta lietošanas ierobežojumus noteiktam pe­riodam un informē par tiem ministrijas."

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

E.Repše

 

Likumprojekta

“Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2009.gada 14.aprīļa sēdes protokola Nr.25 41.§ „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” 14.punkts, kas nosaka Finanšu ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”, paredzot tā 25.pantā finanšu ministram papildu pilnvaras veikt asignējumu ierobežošanu.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik normatīvajos aktos nav noteikts regulējums, lai nodrošinātu faktiskā budžeta iznākuma iekļaušanos Māstrihtas kritēriju noteiktajās robežās gadījumos, kad valsts budžeta ieņēmumu prognozes strauji mainās.

Nepieciešams noteikt skaidrus un saprotamus rīcības pasākumus saistībā ar budžeta izdevumu ierobežošanu Makroekonomisko rādītāju un ieņēmumu prognožu pārskatīšanas gadījumos.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumi 25.pantā nepieciešami, lai dotu Finanšu ministram tiesības noteikt papildus valsts budžeta izpildes nosacījumus, gadījumos, kad nepieciešams pieņemt nekavējošus lēmumus, lai novērstu makroekonomisko procesu izraisīto paaugstināto fiskālo, ekonomisko un sociālo risku un nodrošinātu starptautiskajās saistībās noteikto fiskālo kritēriju izpildi.

Anotācijas I sadaļas 2.punktā minētās problēmas tiks atrisinātas pilnībā.

 

4. Cita informācija

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstākā resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2.ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

2008. gads

Turpmākie trīs gadi

 

 

 

2009.gads

2010.gads

2011.gads

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

 

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu  aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu.

Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) - norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav attiecināms

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5.Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo likumprojekta subjektu loks nav pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijas.

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Esošo institūciju funkcijas nepaplašinās. Likumprojekta pilnīga izpilde iespējama ar likumprojekta spēkā stāšanos, ievērojot anotācijas IV sadaļā noteikto.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un datu bāzē www.likumi.lv.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Likumā ietvertās normas neierobežo indivīda tiesības. Ja likuma normas neatbilst Latvijas republikas Satversmei, var vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

Finanšu ministrs                                                                                  E.Repše

 

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                      M.Bičevskis

 

 

29.04.2009. 16:19

938

A.Avota

67083954, aiva.avota@fm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.28

2009.gada 30.aprīlī

 

 

8.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

     TA-1327

___________________________________________________________

(E.Repše, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto precizēto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

2009-MK-PROT-28-3004-#08.doc

1