Rīgā

 

30.04.2009.                Nr.90/TA-952

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Autortiesību likumā". Likumprojektu izstrādāja Kultūras ministrija (atbildīgā amatpersona - Bartkeviča 67330219, Leida.Bartkeviča@km.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa sēdes protokola Nr.27 38.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Autortiesību likumā

 

Izdarīt Autortiesību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2003, 8.nr.; 2004, 10.nr.; 2007, 6.nr.; 2008, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 67.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Lēmumu par šā panta pirmajā daļā noteiktās atļaujas anulēšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministrs

I.Dālderis

 


Likumprojekta

„Grozījums Autortiesību likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu, uzdevumu u.tml.

Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokollēmums (prot.Nr.80, 41.§) attiecībā uz izvērtējumu par administratīvā akta darbību vai izpildi administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 185. pants paredz, ka pieteikuma par administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu iesniegšana tiesā aptur administratīvā akta darbību no dienas, kad pieteikums saņemts tiesā, izņemot gadījumus, kad administratīvais akts uzliek pienākumu samaksāt nodokli, nodevu vai veikt citu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā, izņemot sodoša rakstura maksājumus (naudas sodus un soda naudas); tas paredzēts citos likumos; iestāde, pamatodama administratīvā akta izpildes steidzamību konkrētajā lietā, īpaši noteikusi, ka ar pieteikuma iesniegšanu tiesā administratīvā akta darbība netiek apturēta; policijas, robežsardzes, zemessardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu likumā pilnvarotu amatpersonu administratīvie akti izdoti, lai nekavējoties novērstu tiešas briesmas valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai, personu dzīvībai, veselībai un mantai; pieteikumu iesniedzis labvēlīga administratīvā akta adresāts, lai panāktu vēl labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu; administratīvais akts nodibina, maina vai izbeidz iestādes amatpersonas tiesisko statusu; tiek pārsūdzēta faktiskā rīcība; ar administratīvo aktu tiek atteikts nodibināt tiesiskas attiecības; iesniegts pieteikums par vispārīgo administratīvo aktu; administratīvais akts atceļ, anulē vai aptur speciālo atļauju (licenci, sertifikātu, akreditāciju u.tml.); pieteikums iesniegts par tādu administratīvo aktu, ar kuru saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 3. un 4.punktu atcelts adresātam labvēlīgs prettiesisks administratīvais akts.

Saskaņā ar Autortiesību likuma 67.pantu Kultūras ministrija izsniedz un anulē atļauju mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma veikšanai, kā arī uzrauga mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību. Kultūras ministrija anulē izsniegto atļauju, ja mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija pēc atkārtota Kultūras ministrijas pieprasījuma nesniedz informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanai, ja šīs organizācijas darbība neatbilst Autortiesību likumam un trūkumi Kultūras ministrijas norādītajā termiņā nav novērsti.

Piemērojot Administratīvā procesa likumā noteikto vispārējo principu, ka administratīvā akta darbību vai izpildi apstrīdēšanas vai pārsūdzības gadījumā aptur, iespējama situācija, ka, pārsūdzot atļaujas anulēšanu tiesā, laikā, kad norisinās administratīvais process attiecībā uz šo pārsūdzību, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija turpina veikt mantisko tiesību kolektīvo administrēšanu. Darba grupa, kura tika izveidota Administratīvā procesa likuma pārejas noteikumu 5.punktā dotā uzdevuma izpildei, atbalstīja, ka Autortiesību likumā nepieciešams paredzēt, ka lēmuma par mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas atļaujas anulēšanu pārsūdzēšana neaptur lēmuma darbību. Likumprojektā ietvertais regulējums ir atbilstošs Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās daļas desmitajā punktā noteiktajam izņēmumam.

 

3.  Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts nosaka izņēmumu no vispārējā principa, paredzot noteikumu, ka administratīvā akta, ar kuru tiek anulēta atļauja, darbību vai izpildi neaptur tā pārsūdzēšanas gadījumā.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. inovācijas un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem un pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme.

Nav attiecināms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

 

 

Nav attiecināms

 

Nav attiecināms

 

 Nav attiecināms

 

 Nav attiecināms

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms

 

 

Nav attiecināms

 

 

Nav attiecināms

 

 

Nav attiecināms

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms

 

 

Nav attiecināms

 

 

Nav attiecināms

 

 

Nav attiecināms

 

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms

 

 

Nav attiecināms

 

 

Nav attiecināms

 

 

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

6. Cita informācija 

 Nav

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms.

2. Cita informācija

 Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums–rezolūcija, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

  

 

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

 Nav attiecināms

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo normatīvā akta projekts neizdara būtiskas pārmaiņas administratīvo tiesību sistēmā. Likumprojekts precizē APL atļautos izņēmumu gadījumus, kad pieteikums par administratīvā akta pārsūdzēšanu neaptur tā darbību.

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Nav attiecināms

 

 

5. Cita informācija

 Nav attiecināms

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju starpniecību.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Informācija par normatīvā akta ieviešanu tiks publicēta arī izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietota informācijas sistēmā NAIS un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Kultūras ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

 

Kultūras ministrs                                                                                         I.Dālderis

 

 

 

Kultūras ministrs

Valsts sekretāres p.i.

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Dālderis

U.Lielpēters

D.Āboliņa

I.Duļķe

L.Bartkeviča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2009. 15:08

1232

L.Bartkeviča

67330219, Leida.Bartkevica@km.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.27

2009.gada 28.aprīlī

 

 

38.§

 

Likumprojekts "Grozījums Autortiesību likumā"

     TA-952

___________________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-27-2804-#38.doc

1