Likumprojekts "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā"

Rīgā

 

30.04.2009.                Nr.90/TA-512

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 15 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 18 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa sēdes protokola Nr.27  49.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

Stafecka 67082931

 

 


Likumprojekts

 

Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) darbinieku iesaistīšana – veids, kā darbinieki vai to pārstāvji var ietekmēt lēmumu pieņemšanu Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā vai – veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu ­– iegūstošajā sabiedrībā, tai skaitā informēšana, konsultēšanās un līdzdalība (pārstāvība);

2) informēšana – pārstāvības komitejas vai darbinieku pārstāvju informēšana par jautājumiem, kuri skar attiecīgo Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību vai – veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu – iegūstošo sabiedrību un jebkuru tās atkarīgo sabiedrību vai filiāli, tādā laikā, veidā un apjomā, kas ļauj darbinieku pārstāvības komitejai vai darbinieku pārstāvjiem gūt izsmeļošu priekšstatu par iespējamām sekām un, ja nepieciešams, sagatavoties konsultācijām ar sabiedrības izpildinstitūciju (vadības institūciju);

3) konsultēšanās – dialoga uzsākšana un viedokļu apmaiņa starp pārstāvības komiteju vai darbinieku pārstāvjiem un Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības vai – veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu – iegūstošās sabiedrības izpildinstitūciju (vadības institūciju) tādā laikā, veidā un apjomā, kas ļauj pārstāvības komitejai vai darbinieku pārstāvjiem, pamatojoties uz saņemto informāciju, izteikt viedokli par sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) paredzētajiem pasākumiem, ko varētu ņemt vērā sabiedrības lēmumu pieņemšanas gaitā;

4) līdzdalība (pārstāvība) – pārstāvības komitejas vai darbinieku pārstāvju ietekme uz norisēm Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā vai – veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu – iegūstošajā sabiedrībā, izmantojot tiesības ievēlēt vai iecelt sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) vai pārraudzības institūcijas locekļus vai tiesības ieteikt šo institūciju locekļu kandidātus vai iebilst pret viņu ievēlēšanu vai iecelšanu;

5) darbinieku pārstāvji – darbinieku arodbiedrība, kuras vārdā rīkojas tās statūtos pilnvarota arodbiedrības institūcija vai amatpersona, vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji, kas ievēlēti saskaņā ar Darba likumu;

6) dalībvalsts – Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

 


2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt kārtību darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un – veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu – iegūstošajā sabiedrībā.

 

3.pants. Likuma darbības joma

(1) Šo likumu piemēro, ja:

1) Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību paredzēts reģistrēt Latvijā;

2) Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese tiek pārcelta uz Latviju;

3) veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu, iegūstošā sabiedrība (turpmāk – iegūstošā sabiedrība) ir vai tiks reģistrēta Latvijā un vismaz vienā no pārrobežu apvienošanā iesaistītajām kapitālsabiedrībām pastāv līdzdalības noteikumi.

(2) Šā likuma noteikumus par speciālās sarunu grupas izveidošanu piemēro, ja:

1) Latvijā reģistrēta komercsabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – dibinātāja sabiedrība) piedalās Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā;

2) Latvijā reģistrēta kapitālsabiedrība (turpmāk – reorganizējamā sabiedrība) piedalās kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas procesā.

(3) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibina tikai fiziskās personas vai viena juridiskā persona un fiziskās personas, šo likumu piemēro, ja attiecīgās Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibinātāji kopā nodarbina vismaz 50 darbiniekus vismaz divās dalībvalstīs.

(4) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibina tikai fiziskās personas vai viena juridiskā persona un fiziskās personas, kas kopā nodarbina mazāk nekā 50 darbiniekus vai tikai vienā dalībvalstī nodarbina 50 darbiniekus, šo likumu piemēro, ja:

1) to pieprasa vismaz viena trešdaļa Eiropas kooperatīvās sabiedrības un tās atkarīgo sabiedrību darbinieku no vismaz divām dalībvalstīm;

2) pēc Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas tā nodarbina vismaz 50 darbiniekus vismaz divās dalībvalstīs.

 

II nodaļa

Sarunu vešana un speciālā sarunu grupa

 

4.pants. Sarunu vešanas pienākums

(1) Izstrādājot Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas līguma projektu, tai skaitā apvienošanas vai pārveidošanas noteikumu projektu (turpmāk – dibināšanas līguma projekts) vai – veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu – reorganizācijas līguma projektu, dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības ved sarunas ar darbiniekiem vai to pārstāvjiem par darbinieku turpmāko iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Sarunas uzsāk nekavējoties pēc dibināšanas līguma projekta vai reorganizācijas līguma projekta izsludināšanas.

(2) Sarunu gaitā dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības informē darbiniekus vai to pārstāvjus par dibināšanas līguma projekta vai reorganizācijas līguma projekta noteikumiem un to īstenošanas gaitu, visām dibinātājām sabiedrībām vai reorganizējamām sabiedrībām, šajās sabiedrībās nodarbināto darbinieku skaitu un veicamajiem pasākumiem jomā, kas saistīta ar darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā.

 

5.pants. Speciālās sarunu grupas izveidošana

(1) Sarunu vešanai izveido speciālo sarunu grupu, kas pārstāv dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību un to atkarīgo sabiedrību darbiniekus. Speciālajā sarunu grupā var iekļaut arodbiedrību pārstāvjus neatkarīgi no tā, vai viņi ir dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību darbinieki.

(2) Speciālās sarunu grupas locekļu skaitlisko sastāvu nosaka proporcionāli katrā dalībvalstī esošo dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību un to atkarīgo sabiedrību darbinieku skaitam.

(3) Darbiniekus, kas nodarbināti dalībvalstī, kurā reģistrēta dibinātāja sabiedrība vai reorganizējamā sabiedrība, un kas veido 10 procentus (vai daļu, ja nav pilni 10 procenti) no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita, speciālajā sarunu grupā pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(4) Darbinieku skaitu aprēķina no vidējā darbinieku skaita sešu mēnešu periodā pirms dibināšanas līguma projekta vai reorganizācijas līguma projekta izsludināšanas. Aprēķinot darbinieku skaitu, ņem vērā arī tos darbiniekus, ar kuriem noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku.

(5) Ja mainās dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību darbinieku skaits un tas ietekmē speciālās sarunu grupas sastāvu, attiecīgi mainās šīs grupas sastāvs.

(6) Speciālo sarunu grupu uzskata par izveidotu, kad ievēlēti visi tās locekļi.

(7) Speciālā sarunu grupa informē dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības par tās sastāvu.  

 

6.pants. Papildu pārstāvji

(1) Ja Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido apvienošanas ceļā, speciālajā sarunu grupā iekļauj papildu pārstāvjus no katras dalībvalsts, lai tajā būtu vismaz viens pārstāvis, kurš pārstāv katru dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību. Speciālajā sarunu grupā neiekļauj papildu pārstāvjus, ja papildu pārstāvju iekļaušanas dēļ attiecīgie darbinieki tiktu pārstāvēti divreiz.


(2) Papildu pārstāvju skaits nedrīkst pārsniegt 20 procentus no tādas sarunu grupas locekļu skaita, kura ievēlēta saskaņā ar šā likuma 5.panta otro daļu.

(3) Ja dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību skaits pārsniedz papildu vietu skaitu speciālajā sarunu grupā, papildu vietas tiek piešķirtas dažādās dalībvalstīs reģistrēto dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību darbinieku pārstāvjiem, sākot ar darbinieku pārstāvjiem tajās dibinātājās sabiedrībās vai reorganizējamās sabiedrībās, kurās ir nodarbināti vairāk darbinieku.

(4) Šā panta noteikumus piemēro arī kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā.

 

7.pants. Speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšana Latvijā

(1) Dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību darbinieku intereses speciālajā sarunu grupā pārstāv esošie darbinieku pārstāvji, ja darbinieki nenolemj citādi.

(2) Ja dibinātājā sabiedrībā vai reorganizējamā sabiedrībā nav darbinieku pārstāvju vai darbinieki ir pieņēmuši lēmumu speciālajā sarunu grupā ievēlēt citus darbinieku pārstāvjus, darbinieki Darba likumā noteiktajā kārtībā ievēlē darbinieku pārstāvjus, kas pārstāvēs viņu intereses speciālajā sarunu grupā. Speciālās sarunu grupas locekli ievēlē arī tad, ja dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību darbinieku skaits ir mazāks nekā darbinieku pārstāvju ievēlēšanai nepieciešamais skaits.

(3) Ja dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību darbiniekus pārstāv gan darbinieku arodbiedrība, gan darbinieku pilnvarotie pārstāvji, tie pilnvaro savus pārstāvjus izvēlēties speciālās sarunu grupas locekļus proporcionāli pārstāvēto darbinieku skaitam, bet ne mazāk par vienu speciālās sarunu grupas locekli katrai dibinātājai sabiedrībai vai reorganizējamai sabiedrībai.

(4) Speciālajā sarunu grupā iekļauj vismaz vienu darbinieku pārstāvi no katras Latvijā reģistrētās dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības. No Latvijas izvirzīto speciālās sarunu grupas locekļu skaits nedrīkst pārsniegt pārstāvju skaitu, kas Latvijai noteikts saskaņā ar šā likuma 5.pantu, un papildu pārstāvju skaitu, kas Latvijai noteikts saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

(5) Ja Latvijā reģistrēto dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību skaits ir lielāks par Latvijai noteikto speciālajā sarunu grupā iekļaujamo pārstāvju skaitu, visu dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību pārstāvji vienojas par darbinieku kopīgo pārstāvi speciālajā sarunu grupā. Ja šāda vienošanās netiek panākta, Latvijā nodarbinātos darbiniekus pārstāv tās dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības pārstāvis, kurā ir vislielākais darbinieku skaits.

 


8.pants. Lēmumu pieņemšana speciālajā sarunu grupā

(1) Speciālā sarunu grupa lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, kas atbilst visu dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību darbinieku vairākumam, ja šajā likumā nav noteikts lielāks balsu skaits.

(2) Katram speciālās sarunu grupas loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss.

 

9.pants. Lēmums par līdzdalības tiesību ierobežošanu

(1) Šā panta noteikumus piemēro:

1) ja Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido apvienošanas ceļā un vismaz 25 procentiem no dibinātāju sabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības;

2) ja Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido kā pārvaldītājsabiedrību vai kā atkarīgo sabiedrību un vismaz 50 procentiem no dibinātāju sabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības;

3) veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu.

(2) Līdzdalības tiesību ierobežošana ir situācija, kad darbinieku līdzdalība Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā vai iegūstošajā sabiedrībā ir mazāka nekā līdzdalība vienā no dibinātājām sabiedrībām vai reorganizējamajām sabiedrībām.

(3) Speciālā sarunu grupa var pieņemt lēmumu par līdzdalības tiesību ierobežošanu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas speciālās sarunu grupas locekļu, kas pārstāv ne mazāk kā divas trešdaļas darbinieku no vismaz divām dalībvalstīm, kurās ir reģistrētas dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības.

 

10.pants. Ekspertu pieaicināšana

Speciālajai sarunu grupai ir tiesības pieaicināt ekspertus. Eksperti padomdevēja statusā piedalās speciālās sarunu grupas un dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību sanāksmēs.

 

11.pants. Sarunu ilgums

(1) Sarunas uzsāk uzreiz pēc speciālās sarunu grupas izveidošanas, un tās turpinās ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

(2) Speciālā sarunu grupa un dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības, savstarpēji vienojoties, var pagarināt šā panta pirmajā daļā minēto termiņu uz laiku līdz vienam gadam no speciālās sarunu grupas izveidošanas dienas.

 

12.pants. Lēmums par dalībvalsts noteikumu piemērošanu Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā

(1) Ja par lēmumu par dalībvalsts noteikumu piemērošanu Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas speciālās sarunu grupas locekļu, kuri pārstāv ne mazāk kā divas trešdaļas darbinieku no vismaz divām dibinātāju sabiedrību dalībvalstīm, speciālā sarunu grupa var nolemt neuzsākt šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētās sarunas vai izbeigt jau uzsāktās sarunas un nolemt, ka Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā jāpiemēro normatīvo aktu noteikumi par informēšanu un konsultēšanu, kas ir spēkā attiecīgajās dalībvalstīs, kurās Eiropas komercsabiedrība vai Eiropas kooperatīvā sabiedrība nodarbina darbiniekus.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšana aptur jebkādus pasākumus, kas vērsti uz šā likuma 15.pantā minētās vienošanās noslēgšanu. Šajā gadījumā nepiemēro šā likuma IV nodaļā noteiktos darbinieku iesaistīšanas pamatnoteikumus.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido pārveidošanas ceļā un pārveidojamajā sabiedrībā pastāv darbinieku līdzdalības noteikumi.

 

13.pants. Speciālās sarunu grupas atkārtota sasaukšana

(1) Speciālo sarunu grupu sasauc atkārtoti, ja to rakstveidā pieprasījuši vismaz 10 procenti Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības un to atkarīgo sabiedrību darbinieku vai viņu pārstāvji, taču ne agrāk kā divus gadus pēc šā likuma 12.pantā minētā lēmuma pieņemšanas, ja puses nav vienojušās par īsākiem termiņiem.

(2) Ja speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu atsākt sarunas ar Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūciju (vadības institūciju), bet šo sarunu gaitā konkrēta vienošanās netiek panākta, šā likuma IV nodaļā noteiktos darbinieku iesaistīšanas pamatnoteikumus nepiemēro.

 

14.pants. Lēmums par darbinieku līdzdalības pamatnoteikumu piemērošanu iegūstošajā sabiedrībā

Reorganizējamās sabiedrības izpildinstitūcija (vadības institūcija) var nolemt neuzsākt šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētās sarunas un nolemt, ka iegūstošajā sabiedrībā jāpiemēro šā likuma 21.pantā noteiktie darbinieku līdzdalības pamatnoteikumi.

 

III nodaļa

Vienošanās par darbinieku iesaistīšanas noteikumiem

 

15.pants. Vienošanās par noteikumiem, ar kādiem darbiniekus iesaista lēmumu pieņemšanā

(1) Speciālā sarunu grupa un dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības rakstveidā vienojas par noteikumiem, ar kādiem darbiniekus iesaista lēmumu pieņemšanā. Padomes 2001.gada 8.oktobra Regulas (EK) Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem (turpmāk – Regula Nr.2157/2001) 12.panta otrajā daļā vai Padomes 2003.gada 22.jūlija Regulas (EK) Nr.1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (turpmāk – Regula Nr.1435/2003) 11.panta otrajā daļā minēto apstākļu pārbaudei vienošanos par noteikumiem, ar kādiem darbiniekus iesaista lēmumu pieņemšanā, iesniedz Uzņēmumu reģistrā.

(2) Speciālā sarunu grupa un dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības nevar vienoties par tādiem darbinieku iesaistīšanas noteikumiem (īpaši līdzdalības noteikumiem), kas nav savienojami ar sabiedrības veidu.

(3) Dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības izpildinstitūcijai (vadības institūcijai) ir nepieciešama sabiedrības dalībnieku sapulces, akcionāru sapulces vai biedru kopsapulces piekrišana šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanai, ja to paredz sabiedrības statūti.

 

16.pants. Vienošanās saturs

(1) Šā likuma 15.pantā minētā vienošanās ietver:

1) vienošanās darbības jomu;

2) līdzdalības tiesību īstenošanas noteikumus, ja sarunu gaitā puses vienojas par darbinieku līdzdalības tiesībām, tajā skaitā Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības vai iegūstošās sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) vai pārraudzības institūcijas locekļu skaitu, kurus ir tiesības ievēlēt, iecelt, ieteikt vai noraidīt darbiniekiem, un kārtību, kādā darbinieki ievēlē, ieceļ, iesaka vai noraida minēto institūciju locekļus;

3) vienošanās spēkā stāšanās dienu un spēkā esības ilgumu, gadījumus, kādos vienošanās jāpārskata, kā arī tās pārskatīšanas kārtību;

4) citas ziņas, ja puses to uzskata par nepieciešamu.

(2) Eiropas komercsabiedrība un Eiropas kooperatīvā sabiedrība papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām vienošanās tekstā norāda:

1) pārstāvības komitejas – Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības sarunu partnera – sastāvu, locekļu skaitu un vietu sadalījumu tajā;

2) pārstāvības komitejas funkcijas un tās informēšanas un konsultēšanās kārtību;

3) pārstāvības komitejas sanāksmju periodiskumu;

4) pārstāvības komitejai piešķiramos finanšu un materiālos līdzekļus;

5) pasākumus viena vai vairāku informēšanas un konsultēšanās mehānismu izveidošanai, ja sarunu gaitā puses vienojas par šāda mehānisma izveidošanu pārstāvības komitejas vietā.

(3) Uz vienošanos neattiecas šā likuma IV nodaļā noteiktie darbinieku iesaistīšanas pamatnoteikumi, ja puses nevienojas citādi.

(4) Ja Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido pārveidošanas ceļā, vienošanās tekstā saglabā vismaz dibinātājā sabiedrībā noteikto darbinieku iesaistīšanas līmeni.

(5) Vienošanās tekstā var precizēt noteikumus, ar kādiem darbinieki ir tiesīgi piedalīties Eiropas kooperatīvās sabiedrības kopsapulcē vai cita veida sapulcē (ja tāda pastāv) saskaņā ar šā likuma 24.pantu un Regulas Nr.1435/2003 59.panta ceturto daļu.

 

IV nodaļa

Darbinieku iesaistīšanas pamatnoteikumi

 

17.pants. Darbinieku iesaistīšanas pamatnoteikumu piemērošana

(1) Šīs nodaļas noteikumus piemēro, ja:

1) speciālā sarunu grupa un dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības par to vienojas;

2) speciālā sarunu grupa un dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības šā likuma 11.pantā noteiktajā termiņā nevar panākt šā likuma 15.pantā minēto vienošanos par noteikumiem, ar kādiem darbiniekus iesaista lēmumu pieņemšanā, un katras dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības izpildinstitūcija (vadības institūcija) piekrīt pamatnoteikumu piemērošanai.

(2) Lai pārbaudītu Regulas Nr.1435/2003 11.panta otrajā daļā un Regulas Nr.2157/2001 12.panta otrajā daļā minētos apstākļus, šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā Uzņēmumu reģistrā iesniedz vienošanos starp dibinātājām sabiedrībām vai reorganizējamām sabiedrībām un speciālo sarunu grupu par pamatnoteikumu piemērošanu, bet šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā – apliecinājumu par minēto nosacījumu izpildi.

(3) Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā piemēro šā likuma 19., 20., 21., 22. un 23.pantā noteiktos darbinieku iesaistīšanas pamatnoteikumus.

(4) Iegūstošajā sabiedrībā piemēro šā likuma 21. un 24.pantā noteiktos darbinieku līdzdalības noteikumus.

 

18.pants. Līdzdalības pamatnoteikumu piemērošana

Šā likuma 21., 22., 23. un 24.pantu piemēro, ja:

1) Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido pārveidošanas ceļā un noteikumi par darbinieku līdzdalību ir attiecināmi uz dibinātāju sabiedrību, kura tiek pārveidota par Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību;

2) Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido apvienošanās ceļā un vismaz vienā no dibinātājām sabiedrībām pastāv darbinieku līdzdalības noteikumi, un vismaz 25 procentiem no dibinātāju sabiedrību darbinieku kopskaita ir nodrošinātas līdzdalības tiesības vai mazāk nekā 25 procentiem no dibinātāju sabiedrību darbinieku kopskaita ir nodrošinātas līdzdalības tiesības, un speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu piemērot līdzdalības pamatnoteikumus;

3) Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido kā pārvaldītājsabiedrību vai atkarīgo sabiedrību, ja vismaz vienā no dibinātājām sabiedrībām pastāvēja darbinieku līdzdalība un vismaz 50 procentiem no dibinātāju sabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības vai mazāk nekā 50 procentiem no dibinātāju sabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības, un speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu piemērot līdzdalības pamatnoteikumus;

4) veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu, vismaz vienā no reorganizējamām sabiedrībām pastāvēja darbinieku līdzdalība un vismaz 33,3 procentiem no reorganizējamo sabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības vai mazāk nekā 33,3 procentiem no reorganizējamo sabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības, un speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu piemērot līdzdalības pamatnoteikumus.

 

19.pants. Pārstāvības komitejas izveidošana un darbība

(1) Pārstāvības komitejas sastāvā ir Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības un tās atkarīgo sabiedrību darbinieki, kurus ievēlē darbinieku arodbiedrība, ja tā pārstāv vismaz 50 procentus Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā nodarbināto darbinieku, vai darbinieku pilnvarotie pārstāvji, ja darbiniekus nepārstāv arodbiedrība.

(2) Ja Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā nav darbinieku pārstāvju, pārstāvības komitejas locekļus ievēlē visi sabiedrības darbinieki Darba likumā noteiktajā darbinieku pilnvaroto pārstāvju ievēlēšanas kārtībā.

(3) Ja pārstāvības komiteja ir pietiekami liela, no tās locekļu vidus ievēlē vērtēšanas komiteju, kurā ir ne vairāk kā trīs locekļi.

(4) Pārstāvības komitejas locekļu skaitlisko sastāvu nosaka proporcionāli katrā dalībvalstī esošo dibinātāju sabiedrību un to atkarīgo sabiedrību darbinieku skaitam.

(5) Darbiniekus, kas nodarbināti dalībvalstī, kurā reģistrēta dibinātāja sabiedrība, un kas veido 10 procentus (vai daļu, ja nav pilni 10 procenti) no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita, pārstāvības komitejā pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(6) Eiropas komercsabiedrība vai Eiropas kooperatīvā sabiedrība reizi gadā informē pārstāvības komiteju par pārmaiņām, kas ietekmē vietu sadalījumu pārstāvības komitejā. Pārstāvības komitejas sastāvu precizē, lai tas atbilstu notikušajām pārmaiņām.

(7) Pārstāvības komitejas iekšējās darbības noteikumi ietverti pārstāvības komitejas pieņemtajā reglamentā.

(8) Pārstāvības komiteja informē Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību par pārstāvības komitejas sastāvu.

(9) Pārstāvības komiteja ne vēlāk kā četrus gadus pēc tās izveidošanas ar vienkāršu balsu vairākumu izlemj, vai sākt sarunas ar Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūciju (vadības institūciju) par šā likuma 15.pantā minētās vienošanās noslēgšanu vai arī turpmāk piemērot šā likuma IV nodaļā noteiktos darbinieku iesaistīšanas pamatnoteikumus. Ja pārstāvības komiteja nolemj sākt sarunas par vienošanās noslēgšanu, tai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā speciālajai sarunu grupai. Ja pēc jaunu sarunu uzsākšanas vienošanās nav panākta šā likuma 11.pantā noteiktajā termiņā, turpina piemērot šā likuma IV nodaļā noteiktos darbinieku iesaistīšanas pamatnoteikumus.

 

20.pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanās pamatnoteikumi

(1) Pārstāvības komiteja iesaistās to jautājumu risināšanā, kuri attiecas uz Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību un tās atkarīgajām sabiedrībām, kā arī to jautājumu risināšanā, kuri neietilpst dalībnieku vai akcionāru sapulces vai biedru kopsapulces kompetencē kādā no dalībvalstīm.

(2) Pārstāvības komitejas un Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) sanāksmes notiek ne retāk kā reizi gadā. Šādu sanāksmju mērķis ir, pamatojoties uz ikgadējiem pārskatiem, informēt pārstāvības komiteju un konsultēties ar to par Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbību un turpmāko attīstību.

(3) Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcija (vadības institūcija) informē pārstāvības komiteju par Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) un pārraudzības institūcijas sanāksmju darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un nodrošina pārstāvības komitejai to dokumentu kopijas, kas iesniegti izskatīšanai akcionāru vai dalībnieku sapulcē vai biedru kopsapulcē.

(4) Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcija (vadības institūcija) sagatavo šā panta otrajā daļā noteiktās sanāksmes darba kārtību un informē par to pārstāvības komiteju.

(5) Sanāksmē izskata jautājumus par:

1) sabiedrības struktūru, ekonomisko un finansiālo stāvokli;

2) iespējamo darbības, ražošanas un realizācijas attīstību;

3) situāciju nodarbinātības jomā un tās iespējamo attīstību;

4) investīcijām (investīciju programmām);

5) būtiskām organizatoriskām pārmaiņām;

6) jaunu darba metožu vai ražošanas procesu ieviešanu;

7) sabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšanu uz citu vietu;

8) sabiedrību reorganizāciju;

9) sabiedrību likvidāciju vai struktūrvienību slēgšanu;

10) kolektīvo atlaišanu.

(6) Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā papildus šā panta piektajā daļā minētajiem jautājumiem izskata jautājumu par iniciatīvām, kas saistītas ar korporatīvo sociālo atbildību.

(7) Ja rodas citi apstākļi, kuri būtiski skar darbinieku intereses (tai skaitā sabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšana uz citu vietu, sabiedrības likvidācija vai tās struktūrvienību slēgšana, kolektīvā atlaišana), Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcija (vadības institūcija) laikus informē pārstāvības komiteju par tiem. Šajā gadījumā pārstāvības komitejai ir tiesības pieprasīt, lai tiek organizēta sanāksme ar Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūciju (vadības institūciju), lai iegūtu informāciju un konsultētos par sabiedrībā veicamajiem pasākumiem, kas būtiski skar darbinieku intereses.

(8) Ja Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcija (vadības institūcija) neņem vērā pārstāvības komitejas pausto viedokli, pārstāvības komitejai ir tiesības pieprasīt organizēt papildu sanāksmes, lai panāktu vienošanos. Ja tiek rīkota sanāksme ar vērtēšanas komiteju, tajā ir tiesīgi piedalīties arī pārstāvības komitejas locekļi, kas pārstāv darbiniekus, kurus tieši skar attiecīgie pasākumi. Šādas sanāksmes neietekmē Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) pilnvaras.

(9) Par šā panta astotajā daļā minētās sanāksmes vadītāja iecelšanu, savstarpēji vienojoties, lemj Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) un pārstāvības komitejas locekļi.

(10) Pirms jebkuras sanāksmes ar Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūciju (vadības institūciju) pārstāvības komitejas locekļi ir tiesīgi savstarpēji tikties bez sabiedrības izpildinstitūciju (vadības institūciju) locekļu piedalīšanās.

(11) Pārstāvības komiteja paziņo Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības un tās atkarīgo sabiedrību darbinieku pārstāvjiem par informēšanas un konsultēšanās norisi.

(12) Ja nepieciešams, pārstāvības komiteja izmanto pēc tās ieskatiem izraudzītu ekspertu palīdzību.

 

21.pants. Darbinieku līdzdalības pamatnoteikumi

(1) Pārstāvības komitejai (Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā) vai darbinieku pārstāvjiem (iegūstošajā sabiedrībā) ir tiesības ievēlēt vai iecelt sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) vai pārraudzības institūcijas locekļus vai ieteikt šo institūciju locekļu kandidātus, vai iebilst pret viņu iecelšanu vai ievēlēšanu.

(2) Ja dibinātājās sabiedrībās vai reorganizējamās sabiedrībās pastāv dažādi līdzdalības veidi, speciālā sarunu grupa izlemj, kuru no līdzdalības veidiem ieviest Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā vai iegūstošajā sabiedrībā. Par šādu lēmumu speciālā sarunu grupa informē dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības.

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētais lēmums netiek pieņemts, Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā vai iegūstošajā sabiedrībā ievieš tādu līdzdalības veidu, kāds pastāv dibinātājā sabiedrībā vai reorganizējamajā sabiedrībā, kurā ir vislielākais darbinieku skaits, ja šajā likumā noteiktajā kārtībā puses nevienojas par līdzdalības tiesību ierobežošanu.

(4) Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības vai iegūstošās sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) vai pārraudzības institūcijas locekļu skaits, kurus ievēlē, ieceļ vai iesaka darbinieki vai pret kuru ievēlēšanu vai iecelšanu var iebilst darbinieki, atbilst augstākajam līdzdalības līmenim (vietu skaitam) dibinātājās sabiedrībās vai reorganizējamās sabiedrībās.

(5) Pārstāvības komiteja (Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā) vai darbinieku pārstāvji (iegūstošajā sabiedrībā) lemj par vietu sadalījumu sabiedrības izpildinstitūcijā (vadības institūcijā) vai pārraudzības institūcijā atbilstoši darbinieku īpatsvaram katrā  dalībvalstī vai par to, kādā veidā darbinieki var ieteikt izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) vai pārraudzības institūcijas locekļu kandidātus vai iebilst pret viņu iecelšanu.

(6) Ikviens izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) vai pārraudzības institūcijas loceklis, kuru ievēlējusi, iecēlusi vai ieteikusi pārstāvības komiteja vai darbinieku pārstāvji, ir pilntiesīgs sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) vai pārraudzības institūcijas loceklis, un viņam ir tādas pašas tiesības (arī balsstiesības) un pienākumi kā sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) vai pārraudzības institūcijas locekļiem, kuri pārstāv akcionārus, dalībniekus vai biedrus.

(7) Pēc iespējas jānodrošina, lai katras dalībvalsts – īpaši Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības vai iegūstošās sabiedrības reģistrācijas dalībvalsts – darbinieku pārstāvji būtu iekļauti Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības vai iegūstošās sabiedrības izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) vai pārraudzības institūcijas sastāvā.

 

22.pants. Darbinieku līdzdalības pamatnoteikumi, izveidojot Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību pārveidošanas ceļā

Ja Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido pārveidošanas ceļā un līdzdalības noteikumi ir attiecināmi uz dibinātāju sabiedrību pirms pārveidošanas, šos līdzdalības noteikumus turpina pilnā mērā piemērot arī pēc Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas.

 

23.pants. Darbinieku līdzdalības noteikumi, ja tiek pārcelta Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese

Ja Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi pārceļ uz Latviju un līdzdalības noteikumi ir attiecināmi uz Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību pirms juridiskās adreses pārcelšanas, šos līdzdalības noteikumus pilnā apmērā piemēro arī pēc Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz Latviju.

 

24.pants. Darbinieku līdzdalības pamatnoteikumi, veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu

Trīs gadu laikā pēc kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas reģistrācijas iegūstošā kapitālsabiedrība, kurā ieviesti darbinieku līdzdalības noteikumi, nodrošina līdzdalības noteikumu piemērošanu saistībā ar attiecīgās kapitālsabiedrības iekšzemes reorganizāciju.

 

V nodaļa

Darbinieku līdzdalības tiesību īpašie noteikumi Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā

 

25.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbinieku piedalīšanās kopsapulcē

Saskaņā ar Regulas Nr.1435/2003 59.panta ceturtajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbinieki vai viņu pārstāvji ar balsstiesībām piedalās Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcē vai cita veida sapulcē (ja tāda pastāv), ja:

1) speciālā sarunu grupa un dibinātājas sabiedrības par to vienojas šā likuma 15.pantā minētajā kārtībā;

2) kooperatīvo sabiedrību, kurā ir noteiktas darbinieku balsstiesības kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcē vai cita veida sapulcē (ja tāda pastāv), pārveido par Eiropas kooperatīvo sabiedrību;

3) Eiropas kooperatīvā sabiedrība dibināta citādā, nevis pārveidošanas ceļā, un dibinātājā sabiedrībā ir noteiktas darbinieku balsstiesības kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcē vai cita veida sapulcē (ja tāda pastāv), bet speciālā sarunu grupa un dibinātājas sabiedrības nevar panākt šā likuma 15.pantā noteikto vienošanos šā likuma 11.pantā paredzētajā termiņā. Šādā gadījumā piemēro šā likuma 17.panta pirmās daļas 2.punktu un 22. un 23.pantu.

 

VI nodaļa

Nobeiguma noteikumi

 

26.pants. Komercnoslēpums

(1) Speciālās sarunu grupas vai pārstāvniecības komitejas locekļi un darbinieku pārstāvji, kā arī eksperti un tulki, kas sniedz viņiem savus pakalpojumus, nedrīkst atklāt trešajām personām iegūto informāciju, kas ir komercnoslēpums.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais aizliegums attiecībā uz komercnoslēpumu saturošas informācijas sniegšanu trešajām personām ir spēkā neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona pilda vai ir beigusi pildīt savus pienākumus.

(3) Izpildinstitūcijas (vadības institūcijas) vai pārraudzības institūcijas locekļi var atteikties sniegt informāciju, kuras atklāšana vai izmantošana, ņemot vērā tās raksturu un objektīvos iemeslus, var būtiski kaitēt vai nodarīt zaudējumus dibinātājām sabiedrībām, reorganizējamām sabiedrībām, Eiropas komercsabiedrībai, Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai vai iegūstošajai sabiedrībai.

(4) Ja dibinātāju sabiedrību, reorganizējamo sabiedrību, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības vai iegūstošās sabiedrības izpildinstitūcija (vadības institūcija) vai pārraudzības institūcija pieprasa komercnoslēpuma ievērošanu vai nesniedz attiecīgu informāciju, darbinieku pārstāvjiem ir tiesības lūgt pārskatīt šos lēmumus un vērsties tiesā. Laikā, kad notiek minēto lēmumu pārskatīšana vai izskatīšana tiesā, informācija uzskatāma par komercnoslēpumu.

 

27.pants. Speciālās sarunu grupas un pārstāvības komitejas darbības nodrošināšanas izdevumi

(1) Izdevumus, kas saistīti ar speciālās sarunu grupas izveidošanu un darbību, arī ar tās locekļu ievēlēšanu, ar sarunu organizēšanu (telpas, materiāli, personāls, tulkošana), kā arī speciālās sarunu grupas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem (ceļa un uzturēšanās izdevumi), sedz dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības, savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, izdevumus sedz dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības proporcionāli darbinieku skaitam.

(2) Izdevumus, kas saistīti ar pārstāvības komitejas izveidošanu un darbību, arī ar tās locekļu ievēlēšanu, sarunu organizēšanu (telpas, materiāli, personāls, tulkošana), kā arī pārstāvības komitejas locekļu komandējumiem (ceļa un uzturēšanās izdevumi), sedz Eiropas komercsabiedrība, Eiropas kooperatīvā sabiedrība vai iegūstošā sabiedrība.

(3) Ja tiek pieaicināti eksperti, sabiedrībai ir pienākums segt izdevumus par vismaz viena eksperta darbu.

 

28.pants. Speciālās sarunu grupas un pārstāvības komitejas locekļu un darbinieku pārstāvju tiesības, pienākumi un sociālās garantijas

(1) Uz speciālās sarunu grupas un pārstāvības komitejas locekļiem un darbinieku pārstāvjiem attiecināmas tādas pašas tiesības un pienākumi, kādi Darba likumā noteikti darbinieku pārstāvjiem.

(2) Speciālās sarunu grupas un pārstāvības komitejas locekļiem pēc rakstveida pieprasījuma nolīgtā darba laika ietvaros piešķir atbilstošu laiku speciālās sarunu un pārstāvības komitejas locekļa pienākumu pildīšanai. Šā laika ilgumu un šajā laikposmā saglabājamās izpeļņas apmēru nosaka darba koplīgumā vai darba līgumā.

(3) Pārstāvības komitejas locekļiem ir tiesības uz apmaksātu mācību atvaļinājumu, lai apgūtu pārstāvības komitejas locekļu pienākumu pildīšanai nepieciešamās zināšanas.

(4) Attiecībā uz speciālās sarunu grupas un pārstāvības komitejas locekļiem un darbinieku pārstāvjiem puses var vienoties par labvēlīgākiem nosacījumiem, nekā paredzēts šajā pantā.

 

29.pants. Atbildība par šā likuma noteikumu neievērošanu

Par šā likuma noteikumu neievērošanu personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 24.nr.).

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2001.gada 8.oktobra Direktīvas 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā;

2) Padomes 2003.gada 22.jūlija Direktīvas 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā;

3) Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Direktīvas 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

E.Zalāns


Likumprojekta

„Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā”

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

2005.gada 26.oktobrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/56/EK (turpmāk – direktīva 2005/56/EK) par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos, kas ietver arī noteikumus par darbinieku iesaistīšanu kapitālsabiedrības lēmumu pieņemšanā kapitālsabiedrību pārrobežu apvieno­šanas gadījumā (direktīvas 2005/56/EK 16.pants).

 

Darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā un Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā attiecīgi regulē Padomes 2001.gada 8.oktobra direktīva 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā (turpmāk – direktīva 2001/86/EK), un Padomes 2003.gada 22.jūlija direktīva 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā (turpmāk– direktīva 2003/72/EK).

 

Lai novērstu tiesību normu dublēšanu vairākos normatīvajos aktos un konsolidētu spēkā esošo regulējumu darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā, ir izstrādāts vienots regulējums gan Eiropas komercsabiedrībām un Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, gan iegūstošajām sabiedrībām kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā.

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Darbinieku iesaistīšana komercsabiedrības vai cita veida sabiedrības lēmumu pieņemšanā ir veids, kā darbinieki vai to pārstāvji var ietekmēt lēmumu pieņemšanu attiecīgajā sabiedrībā. Darbinieku iesaistīšana var izpausties kā darbinieku informēšana (izsmeļošas informācijas nodrošināšana darbiniekiem vai to pārstāvjiem par norisēm sabiedrībā), konsul­tēšanās (dialogs starp sabiedrību un darbiniekiem vai to pārstāvjiem, ar mērķi panākt vienošanos darbi­niekiem būtiskos jautājumos) un līdzdalība jeb pārstāvība (darbinieku ietekme uz sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu iecelšanu amatā).

 

Saskaņā ar Darba likuma 106. un 120.panta noteikumiem ir paredzēta darbinieku iesaistīšana darba devēja lēmumu pieņemšanā, nosakot darba devējam pienākumu veikt informēšanas un konsultēšanās pasākumus kolektīvās atlaišanas un uzņēmuma pārejas gadījumā. Darbinieku iesaistīšana komercsabiedrības lēmumu pieņemšanā, veicot informēšanas un konsultēšanās pasākumus, ir paredzēta arī Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās (likums „Par Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem”). Savukārt, darbinieku iesaistīšana komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības (turpmāk – sabiedrības) lēmumu pieņemšanā, kas ietver ne tikai informēšanas un konsultēšanas pasākumu veikšanu, bet paredz arī darbinieku līdzdalību (pārstāvību) sabiedrības izpildinstitūcijā vai pārraudzības institūcijā, Latvijā ir regulēta atbilstoši direktīvas 2001/86/EK un direktīvas 2003/72/EK prasībām. Tādējādi tā tiek attiecināta tikai uz sabiedrībām ar pārrobežu elementu, t.i., Eiropas komerc­sa­bied­rībām un Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām.

 

Direktīvas 2001/86/EK un direktīvas 2003/72/EK prasības Latvijas nacionālajā normatīvajā regulējumā ir pārņemtas attiecīgi Eiropas komercsabiedrību likumā un likumā „Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā”. Ņemot vērā, ka direktīva 2003/72/EK ir izstrādāta uz direktīvas 2001/86/EK bāzes, tā lielā mērā dublē direktīvā 2001/86/EK ietvertās prasības. Līdz ar to arī Eiropas komercsabiedrību likuma noteikumi par darbinieku iesaistīšanu sabiedrības lēmumu pieņemšanā lielā mērā pārklājas ar likuma „Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā” noteikumiem (piemēram, speciālās sarunu grupas izveidošanas kārtība un darbība, vienošanās par darbinieku iesaistīšanas noteikumiem noslēgšanas kārtība un saturs, darbinieku iesaistīšanas pamatnoteikumi).

 

Turpinot Eiropas Savienības līmenī attīstīt komercdarbības formas ar pārrobežu elementu, Eiropas Parlaments un Padome 2005.gada 26.oktobrī pieņēma direktīvu 2005/56/EK, kas paredz noteikumus attiecībā uz kapitālsabiedrību pārobežu apvienošanu. Direktīvas 2005/56/EK mērķis ir atvieglot tādu kapitālsabiedrību apvienošanu, no kurām katra ir reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vienlaicīgi nodrošinot katras pārrobežu apvienošanas procesā iesaistītās kapitālsabiedrības dalībnieku un kreditoru aizsardzību.

 

Ņemot vērā direktīvā 2005/56/EK ietvertā regulējuma pārnacionālo raksturu, kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā liela vērība tiek pievērsta darbinieku iesaistīšanai sabiedrības lēmumu pieņemšanā. Taču atšķirībā no Eiropas komercsabiedrībām un Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā uzsvars tiek likts uz darbinieku iesaistīšanas veida – līdzdalības (pārstāvības) tiesību – nodrošināšanu. Turklāt atbilstoši direktīvas 2005/56/EK preambulas 13.punktam darbinieku līdzdalības noteikumi kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā ir nodrošināmi atbilstoši Padomes Regulā Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtiem un direktīvā 2001/86/EK noteiktajām prasībām. Savukārt, darbinieku informēšanas un konsultēšanas pasākumi kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā ir nodrošināmi atbilstoši Darba likuma normām (direktīvas 2005/56/EK preambulas 12.punkts).

 

Lai nacionālajā regulējumā pilnībā pārņemtu Direktīvas 2005/56/EK prasības, tika izstrādāts likumprojekts direktīvas 2005/56/EK 16.panta - darbinieku līdzdalības (pārstāvības) tiesību kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanās gadījumā - ieviešanai. Veicot konsultācijas par minēto likumprojektu ar Latvijas Darba devēju konfederācijas,  Latvijas Brīvo arodbiedrību asociācijas un Labklājības ministrijas pārstāvjiem, tika konstatēts, ka šobrīd spēkā esošais darbinieku iesaistīšanas lēmumu pieņemšanā normatīvais regulējums (Eiropas komercsabiedrību likums, likums „Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā”) lielā mērā dublē pamatprasības par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, tādējādi būtu nepieciešams izstrādāt vienotu normatīvo aktu, kurā tiktu konsolidētas tiesību normas par darbinieku iesaistīšanas noteikumiem.

 

Ievērojot minēto, ir izstrādāts likumprojekts „Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā”, kura mērķis ir konsolidēt spēkā esošo regulējumu un noteikt kārtību darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā gan Eiropas komercsabiedrībā un Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā, gan iegūstošajā sabiedrībā kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā. Likumā „Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā” un Eiropas komercsabiedrību likuma VI nodaļā ietvertais regulējums ir pilnībā iestrādāts likumprojektā un likums „Par darbinieku iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā” tiks atzīts par spēku zaudējušu, kā arī tiks izslēgta Eiropas komercsabiedrību likuma VI nodaļa.

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ņemot vērā, ka darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā sabiedrībās ar pārrobežu elementu šobrīd regulē divi normatīvie akti – Eiropas komerc­sabiedrību likums (VI nodaļa) un likums „Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā” -, kuri lielā mērā dublē pamatprasības par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, likumprojekts paredz konsolidēt minēto normatīvo aktu normas par darbinieku iesaistīšanas noteikumiem. Vienlaikus, ņemot vēra, ka direktīvas 2005/56/EK prasības par darbinieku līdzdalību ir balstītas uz direktīvas 2001/86/EK normām, likumprojekts ietver arī darbinieku līdzdalības noteikumus kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā.

 

Likumprojekts paredz noteikumus darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā – iegūstošajā sabiedrībā (turpmāk – iegūstošā sabiedrība) atbilstoši direktīvas 2001/86/EK, direktīvas 2003/72/EK un direktīvas 2005/56/EK prasībām.

 

Likumprojekts noteic, ka primāri par konkrētiem darbinieku iesaistīšanas pasākumiem Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā vai iegūstošajā sabiedrībā lemj to sabiedrību, kuras iesaistītas Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā vai kapitāl­sabiedrību pārrobežu apvienošanā, izpild­institūcija un darbinieku pārstāvji – speciālā sarunu grupa. Ja sabiedrības izpildinstitūcija un speciālā sarunu grupa nespēj panākt vienošanos par darbinieku iesaistīšanas noteikumiem, tad tiek piemēroti likumprojektā noteiktie darbinieku iesaistīšanas lēmumu pieņemšanā pamatnoteikumi.

 

Likumprojekts paredz speciālās sarunu grupas un sabiedrības izpildinstitūcijas vienošanos par darbi­nieku iesaistīšanas noteikumiem vai apliecinājumu par likumprojektā noteikto darbinieku iesaistīšanas pamatnoteikumu piemērošanu iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, tādējādi nodro­šinot, ka Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācija, kā arī kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas reģistrācija nav izdarāma bez darbinieku iesaistīšanas tiesību nodrošināšanas.

 

 4. Cita informācija

 

 

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojekts veicinās darbinieku iesaisti Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības un iegūstošās sabiedrības lēmumu pieņemšanā, tādējādi labvēlīgi ietekmējot darbinieku tiesību realizāciju sabiedrībās ar pārrobežu elementu.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Lai nodrošinātu darbinieku tiesību realizāciju, dibinot Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību vai veicot kapitāl­sabiedrību pārrobežu apvienošanu, un nodrošinātu darbiniekiem tiesības iesaistīties lēmumu pieņemšanā Eiropas komerc­sabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā vai iegūstošajā sabiedrībā, likumprojekts paredz izveidot speciālo sarunu grupu, kas sastāv no Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā iesaistīto sabiedrību (turpmāk – dibinātājas sabiedrības) vai no kapitālsabiedrību pārro­bežu apvie­nošanā iesaistīto kapitāl­sabiedrību (turpmāk – reorganizējamās sabiedrības) darbinieku pārstāvjiem. Likum­projektā noteik­tajos gadījumos darbiniekus pārstāv pārstāvības komiteja, kuras sastāvā ir Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbinieki. Dibinātājām sabiedrī­bām un reorganizējamām sabiedrībām ir noteikts pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar speciālās sarunu grupas un pārstāvības komitejas darbību un sarunu vešanu, kā arī nodrošināt speciālajai sarunu grupai un pārstāvības komitejai pienācīgus apstākļus tās uzdevumu veikšanai. Turklāt speciālās sarunu grupas un pārstāvības komitejas locekļiem un citiem darbinieku pārstāvjiem, kas veic likumprojektā noteiktos pienākumus, ir nodrošināmas tādas pašas tiesības un pienākumi, kādi Darba likumā ir noteikti darbinieku pilnvarotajiem pārstāv­jiem.

 

Ņemot vērā spēkā esošo regulējumu attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībās un Eiropas kooperatīvajā sabiedrībās, likumprojekts neparedz jaunas izmaksas Eiropas komercsabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un to dibinātājām sabiedrībām. Taču  likumprojekts rada papildus izmaksas reorga­ni­zē­jamām sabiedrībām un iegūstošajai sabiedrībai, kas ir saistītas ar speciālās sarunu grupas vai pārstāvības komitejas locekļu vai darbinieku pārstāvju tiesību nodrošināšanu. 

 

Sarunu laikā starp dibinātāju sabiedrību vai reorganizējamo sabiedrību izpildinstitūciju un speciālo sarunu grupu panāktā vienošanās par darbinieku iesaistīšanas noteikumiem vai apliecinājums par likumprojektā noteikto darbinieku iesaistīšanas pamatnoteikumu piemērošanu ir iesniedzams Latvijas Repub­likas Uzņēmumu reģistram. Ņemot vērā minēto, tiek palielināts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniedzamo doku­mentu skaits, taču minētie dokumenti ir iesniedzami vienlaicīgi ar citiem Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanai vai kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Likumprojekts veicinās darbinieku iesaisti lēmumu pieņemšanā Eiropas komerc­sabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un iegūstošajā sabiedrībā. Tādējādi likum­projekts labvēlīgi ietekmē darbinieku tiesību aizsardzību un realizāciju sabiedrībās ar pārrobežu elementu.

 

Likumprojekts paredz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no personu dzimuma.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2009

 Turpmākie trīs gadi

 2010

 2011

 2012

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 Nav attiecināms.

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms.

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms. 

 

 6. Cita informācija 

   Nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildus ir izstrādāts:

1)  likumprojekts „Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā”;

2)  likumprojekts „Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā”;

3)  likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

 

Visi likumprojekti izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā ir virzāmi vienlaicīgi.

 2. Cita informācija

Ar likumprojekta pieņemšanu un likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs likums „Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā”.

 

Direktīva 2005/56/EK Latvijas nacionā­lajā regulējumā daļēji tiek ieviesta ar 2008.gada 24.aprīļa  likumu „Grozījumi Komerc­likumā” un  2008.gada 6.marta likumu „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””.

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar:

1)  Padomes 2001.gada 8.oktobra direktīvu 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas uzņēmēj­sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā;

2)  Padomes 2003.gada 22.jūlija direktīvu 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā;

3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra direktīvu 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos (tiek pārņemta daļēji);

4)  Padomes 2001.gada 8.oktobra Regulu (EK) Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem;

5)  Padomes 2003.gada 22.jūlija Regulu (EK) Nr.2003/1435 par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizāc ijām

Nav attiecināms.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.  

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Padomes 2001.gada 8.oktobra direktīva 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas uzņēmēj­sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā

(L294/10/11/2001 P.0022-0032)

 

Padomes 2003.gada 22.jūlija direktīva 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā

(L207/18/08/2003 P.0025-0036)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra direktīva 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos

(L310/25/11/2005 P.0001-0009)

 

Padomes 2001.gada 8.oktobra Regula (EK) Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmēj­sabiedrības (SE) statūtiem

(L294/10/11/2001 P.0001-0021)

 

Padomes 2003.gada 22.jūlija Regula (EK) Nr.2003/1435 par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem

(L207/18/08/2003 P.0001-0024)

  2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Direktīva 2001/86/EK

Direktīvas 2001/86/EK 2.panta h) apakšpunkts

Likumprojekta 1.panta 1.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 2.panta i) apakšpunkts

Likumprojekta 1.panta 2.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 2.panta j) apakšpunkts

Likumprojekta 1.panta 3.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 2.panta k) apakšpunkts

Likumprojekta 1.panta 4.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 3.panta 1.punkts

Likumprojekta 4.pants

Atbilst

Direktīvas 2001/86/EK 3.panta 2.punkta a) apakšpunkta i)

Likumprojekta 5.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 3.panta 2.punkta a) apakšpunkta ii)

Likumprojekta 6.panta pirmā, otrā un trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 3.panta 2.punkta b) apakšpunkts

Likumprojekta 5.panta pirmā daļa un 7.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 3.panta 3.punkts

Likumprojekta 4.pants un 15.panta pirmā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 3.panta 4.punkts

Likumprojekta 8. un 9.pants

Atbilst

Direktīvas 2001/86/EK 3.panta 5.punkts

Likumprojekta 10.pants

Atbilst

Direktīvas 2001/86/EK 3.panta 6.punkts

Likumprojekta 12. un 13.pants

Atbilst

Direktīvas 2001/86/EK 3.panta 7.punkts

Likumprojekta 27.pants

Atbilst

Direktīvas 2001/86/EK 4.panta 1.punkts

Likumprojekta 15.panta pirmā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 4.panta 2.punkta a) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta pirmās daļas 1.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 4.panta 2.punkta b) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta otrās daļas 1.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 4.panta 2.punkta c) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta otrās daļas 2.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 4.panta 2.punkta d) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta otrās da ļas 3.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 4.panta 2.punkta e) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta otrās daļas 4.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 4.panta 2.punkta f) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta otrās daļas 5.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 4.panta 2.punkta g) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta pirmās daļas 2.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 4.panta 2.punkta h) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta pirmās daļas 3.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 4.panta 3.punkts

Likumprojekta 16.panta trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 4.panta 4.punkts

Likumprojekta 16.panta ceturtā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 5.panta 1.punkts

Likumprojekta 11.panta pirmā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 5.panta 2.punkts

Likumprojekta 11.panta otrā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 6.pants

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

Direktīvas 2001/86/EK 7.panta 1.punkta a) apakšpunkts

Likumprojekta 17.panta pirmās daļas 1.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 7.panta 1.punkta b) apakšpunkts

Likumprojekta 17.panta pirmās daļas 2.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 7.panta 2.punkta a) apakšpunkts

Likumprojekta 18.panta 1.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 7.panta 2.punkta b) apakšpunkts

Likumprojekta 18.panta 2.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 7.panta 2.punkta c) apakšpunkts

Likumprojekta 18.panta 3.punkts un 21.panta otrā un trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 8.panta 1.punkts

Likumprojekta 26.panta pirmā un otrā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 8.panta 2.punkts

Likumprojekta 26.panta trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 8.panta 4.punkts

Likumprojekta 26.panta ceturtā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK 9.pants

Likumprojekta 20.pants

Atbilst

Direktīvas 2001/86/EK 10.pants

Likumprojekta 28.pants

Atbilst

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 1.daļas a) punkts

Likumprojekta 19.panta pirmā un otrā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 1.daļas b) punkts

Likumprojekta 19.panta pirmā, otrā un sestā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 1.daļas c) punkts

Likumprojekta 19.panta trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 1.daļas d) punkts

Likumprojekta 19.panta septītā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 1.daļas e) punkts

Likumprojekta 19.panta ceturtā un piektā daļ a

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 1.daļas f) punkts

Likumprojekta 19.panta astotā daļa

Atbilst

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 1.daļas g) punkts

Likumprojekta 19.panta devītā  daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 2.daļas a) punkts

Likumprojekta 20.panta pirmā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 2.daļas b) punkts

Likumprojekta 20.panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 2.daļas c) punkts

Likumprojekta 20.panta septītā, astotā un devītā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 2.daļas d) punkts

 Likumprojekta 20.panta  desmitā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 2.daļas e) punkts

Likumprojekta 20.panta vienpadsmitā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 2.daļas f) punkts

Likumprojekta 20.panta divpadsmitā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 2.daļas g) punkts

Likumprojekta 28.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 2.daļas h) punkts

Likumprojekta 27.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 3.daļas a) punkts

Likumprojekta 22.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2001/86/EK pielikuma 3.daļas b) punkts

Likumprojekta 21.pants

Atbilst

 

 

Direktīva 2003/72/EK

Direktīvas 2003/72/EK 2.panta h) apakšpunkts

Likumprojekta 1.panta 1.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 2.panta i) apakšpunkts

Likumprojekta 1.panta 2.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 2.panta j) apakšpunkts

Likumprojekta 1.panta 3.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 2.panta k) apakšpunkts

Likumprojekta 1.panta 4.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 3.panta 1.punkts

Likumprojekta 4.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 3.panta 2.punkta a) apakšpunkta i)

Likumprojekta 5.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 3.panta 2.punkta a) apakšpunkta ii)

Likumprojekta 6.panta pirmā, otrā un trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 3.panta 2.punkta b) apakšpunkts

Likumprojekta 5.panta pirmā daļa un 7.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 3.panta 3.punkts

Likumprojekta 4.pants un 15.panta pirmā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 3.panta 4.punkts

Likumprojekta 8. un 9.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 3.panta 5.punkts

Likumprojekta 10.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 3.panta 6.punkts

Likumprojekta 12. un 13.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 3.panta 7.punkts

Likumprojekta 27.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 1.punkts

Likumprojekta 15.panta pirmā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 2.punkta a) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta pirmās daļas 1.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 2.punkta b) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta otrās daļas 1.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 2.punkta c) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta otrās daļas 2.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 2.punkta d) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta otrās daļas 3.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 2.punkta e) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta otrās daļas 4.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 2.punkta f) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta otrās daļas 5.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 2.punkta g) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta pirmās daļas 2.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 2.punkta h) apakšpunkts

Likumprojekta 16.panta pirmās daļas 3.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 3.punkts

Likumprojekta 16.panta trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 4.punkts

Likumprojekta 16.panta ceturtā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 4.panta 5.punkts

Likumprojekta 16.panta piektā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 5.panta 1.punkts

Likumprojekta 11.panta pirmā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 5.panta 2.punkts

Likumprojekta 11.panta otrā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 6.pants

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

Direktīvas 2003/72/EK 7.panta 1.punkta a) apakšpunkts

Likumprojekta 17.panta pirmās daļas 1.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 7.panta 1.punkta b) apakšpunkts

Likumprojekta 17.panta pirmās daļas 2.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 7.panta 2.punkta a) apakšpunkts

Likumprojekta 18.panta 1.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 7.panta 2.punkta b) apakšpunkts

Likumprojekta 18.panta 2.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 7.panta 2.punkta c) apakšpunkts

Likumprojekta 18.panta 3.punkts un 21.panta otrā un trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 8.panta 1.punkts

Likumprojekta 3.panta trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 8.panta 2.punkts

Likumprojekta 23.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 8.panta 3.punkts

Likumprojekta 3.panta ceturtā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 9.panta 1) apakšpunkts

Likumprojekta 25.panta 1.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 9.panta 2) apakšpunkts

Likumprojekta 25.panta 2.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 9.panta 3) apakšpunkta i)

Likumprojekta 25.panta 3.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 9.panta 3) apakšpunkta ii)

Likumprojekta 25.panta 3.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 9.panta 3) apakšpunkta iii)

Likumprojekta 25.panta 3.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 10.panta 1.punkts

Likumprojekta 26.panta pirmā un otrā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 10.panta 2.punkts

Likumprojekta 26.panta trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 10.panta 4.punkts

Likumprojekta 26.panta ceturtā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK 11.pants

Likumprojekta 20.pants

Atbilst

Direktīvas 2003/72/EK 12.pants

Likumprojekta 28.pants

Atbilst

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 1.daļas a) punkts

Likumprojekta 19.panta pirmā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 1.daļas b) punkts

Likumprojekta 19.panta pirmā, otrā  un sestā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 1.daļas c) punkts

Likumprojekta 19.panta trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 1.daļas d) punkts

Likumprojekta 19.panta septītā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 1.daļas e) punkts

Likumprojekta 19.panta ceturtā un piektā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 1.daļas f) punkts

Likumprojekta 19.panta astotā daļa

Atbilst

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 1.daļas g) punkts

Likumprojekta 19.panta devītā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 2.daļas a) punkts

Likumprojekta 20.panta pirmā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 2.daļas b) punkts

Likumprojekta 20.panta otrā, trešā, ceturtā, piektā un sestā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 2.daļas c) punkts

Likumprojekta 20.panta septītā, astotā un devītā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 2.daļas d) punkts

Likumprojekta 20.panta  desmitā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 2.daļas e) punkts

Likumprojekta 20.panta vienpadsmitā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 2.daļas f) punkts

Likumprojekta 20.panta divpadsmitā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 2.daļas g) punkts

Likumprojekta 28.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 2.daļas h) punkts

Likumprojekta 27.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 3.daļas a) punkts

Likumprojekta 22.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 3.daļas b) punkts

Likumprojekta 21.panta pirmā un ceturtā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 3.daļas c) punkts

Likumprojekta 18.panta 2. un 3.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 3.daļas d) punkts

Likumprojekta 21.panta piektā un septītā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2003/72/EK pielikuma 3.daļas e) punkts

Likumprojekta 21.panta sestā daļa

Atbilst

 

 

Direktīva 2005/56/EK

Direktīvas 2005/56/EK 9.panta 2.punkts

Likumprojekta 15.panta trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 2.punkts

Likumprojekta 1.panta 4.punkts

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 2.punkta a) apakšpunkts

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 2.punkta b) apakšpunkts

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 3.punkta a) apakšpunkts

Likumprojekta 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.pants, 15.panta pirmā daļa un 27.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 3.punkta b) apakšpunkts

Likumprojekta 15.panta pirmā daļa un 16.pant a pirmā un trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 3.punkta c) apakšpunkts

Likumprojekta 11.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 3.punkta d) apakšpunkts

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 3.punkta e) apakšpunkts

Likumprojekta 17.panta pirmā daļa, 18.panta 4.punkts un 21.panta otrā un trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 3.punkta f) apakšpunkts

Likumprojekta 26. un 27.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 3.punkta h) apakšpunkts

Likumprojekta 21.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 4.punkta a) apakšpunkts

Likumprojekta 14.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 6.punkts

Likumprojekta 15.panta otrā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta 7.punkts

Likumprojekta 24.pants

Atbilst

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 6. Cita informācija

Ar likumprojektu direktīva 2005/56/EK tiek pārņemta daļēji. Direktīvas 2005/56/EK 5.pants (izņemot a), k) un l) apakšpunktu), 6., 8., 9., 14. un 17. pants atbilst spēkā esošajām Komerclikuma normām. Direktīvas 2005/56/EK 5.panta a), k) un l) apakšpunkts, 7., 10., 11., 12., 13. pants un 15.panta pirmais punkts tiek pārņemts ar 2008.gada 24.aprīļa  likumu „Grozījumi Komerclikumā”. Direktīvas 2005/56/EK 10.panta 2.punkts, 11.pants un 13.panta otrais punkts tiek pārņemts ar 2008.gada 6.marta likumu „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””.

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Darba devēju konfe­derāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību asociāciju.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Darba devēju konfe­derācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību asociācija  at­balsta vienota normatīvā akta, kas regulētu darbinieku iesais­tīšanu lēmumu pieņem­šanā sabiedrībās ar pārrobežu elementu, izstrādi.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

 5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Darbinieku iesais­tīšanu lēmuma pieņemšanā nodrošinās Eiropas komerc­sabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības un kapitāl­sabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā – iegūstošā sabiedrība.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, kā arī tiesību aktu portālā www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Administratīvā atbildība par likum­projektā noteikto darbinieku iesais­tīšanas tiesību neievērošanu tiek paredzēta saskaņā ar likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 pantā), kas izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā tiek virzīts vienlaicīgi ar likumprojektu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas izskata Valsts darba inspekcija.

 4. Cita informācija

Nav.

 

 

          Tieslietu ministrs                                                             M.Segliņš

 

 

07.04.2009 10:04

3818

B.Lielkalne, 67036951

baiba.lielkalne@tm.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M. Lazdovskis

I.Bergmane

L. Popova

A. Zikmane

 


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.27

2009.gada 28.aprīlī

 

 

49.§

 

Likumprojekts "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā"

     TA-512

___________________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

2009-MK-PROT-27-2804-#49.doc