Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā

 

 

Rīgā

 

30.04.2009.                Nr.90/TA-441

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Zikmane 67036941, Anita.Zikmane@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa sēdes protokola Nr.27  50.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā

 

Izdarīt Eiropas komercsabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 1.pantā vārdus "kā arī nodrošināt darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, arī viņu informēšanu, konsultēšanu un līdzdalību Eiropas komercsabiedrībā".

 

2. Papildināt 2.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā regulē likums "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā"."

 

3. Izslēgt VI nodaļu.

 

4. Izslēgt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu.

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

E.Zalāns


Likumprojekta "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā"

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Lai nacionālajā regulējumā pilnībā pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra direktīvas 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos (turpmāk - direktīva 2005/56/EK) prasības, tika izstrādāts likumprojekts direktīvas 2005/56/EK 16.panta ieviešanai. Minētais pants paredz darbinieku līdzdalības (pārstāvības) tiesību noteikšanu kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā.

 

Veicot konsultācijas par minēto likumprojektu ar Latvijas Darba devēju konfederācijas,  Latvijas Brīvo arodbiedrību asociācijas un Labklājības ministrijas pārstāvjiem, tika konstatēts, ka šobrīd spēkā esošais darbinieku iesaistīšanas lēmumu pieņemšanā normatīvais regulējums (Eiropas komercsabiedrību likums, likums „Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā”) lielā mērā dublē pamatprasības par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, tādējādi būtu nepieciešams izstrādāt vienotu normatīvo aktu, kurā tiktu konsolidētas tiesību normas par darbinieku iesaistīšanas noteikumiem.

 

Ievērojot minēto, tika izstrādāts likumprojekts „Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā”, kura mērķis ir noteikt kārtību darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un iegūstošajā sabiedrībā kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā un Eiropas komercsabiedrību likumā ietvertais regulējums ir iestrādāts minētajā likumprojektā.

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz izslēgt tās Eiropas komercsabiedrību likuma normas, kas regulē darbinieku iesaistīšanas kārtību, un papildināt Eiropas komercsabiedrību likumu ar atsauci uz darbinieku iesaistīšanas lēmumu pieņemšanā piemērojamo normatīvo regulējumu.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Likumprojektam nav ietekmes uz darbinieku iesaistīšanas noteikumu piemērošanu Eiropas komercsabiedrībā, jo darbinieku iesaistīšanas noteikumi tiks regulēti likumā „Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā”.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2009

Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

0

0

0

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumu papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

 

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Ņemot vērā, ka šobrīd  spēkā esošie normatīvie akti paredz mehānismu darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā,  likumprojekts nerada papildus izdevumus vai ietekmi uz valsts budžetu.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta

 ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildus ir izstrādāti:

1) li kumprojekts „Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā”, kura mērķis ir noteikt kārtību darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un iegūstošajā sabiedrībā kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā;

2) likumprojekts „Grozījums Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā”, kurš paredz aizstāt Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā atsauci uz likumu „Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā” ar atsauci uz likumu „Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā”.

3) likumprojekts „Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, kas paredz atbildību par darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšanu Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un iegūstošajā sabiedrībā kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā.

 

Visi likumprojekti izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā ir virzāmi vienlaicīgi.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2.Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1. tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

2. tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību asociāciju.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību asociācija  atbalsta vienota normatīvā akta, kas regulētu darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā sabiedrībās ar pārrobežu elementu, izstrādi.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti, jo likumprojekts neierobežo indivīda tiesības un nerada papildus ietekmi uz tautsaimniecības vai sabiedrības attīstību.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, kā arī tiesību aktu portālā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

Tieslietu ministrs                                                                           M.Segliņš

 

07.04.2009. 14:18

1126

J.Aleksejeva

67036996, julija.aleksejeva@tm.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Lazdovskis

I.Bergmane

L.Popova

A.Zikmane

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.27

2009.gada 28.aprīlī

 

 

50.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā"

     TA-441

___________________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-27-2804-#50.doc

1