Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

 

 

Rīgā

 

30.04.2009.                Nr.90/TA-443

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Zikmane 67036941, Anita.Zikmane@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 10 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa sēdes protokola Nr.27 52.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 


Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

Izteikt 41.3 pantu šādā redakcijā:

 

"41.3 pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanas noteikumu pārkāpšana Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās, Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupās un darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšana, dibinot Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību vai veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu

Par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanas kārtības ietvaros, vai par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta saistībā ar Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanu vai kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu, darbojoties speciālajā sarunu grupā, pārstāvības komitejā vai citas darbinieku iesaistīšanas kārtības ietvaros, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par:

1) darbinieku skaitu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā, Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā, Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibinātājās sabiedrībās un tās atkarīgajās sabiedrībās vai pārrobežu apvienošanā iesaistītajās kapitālsabiedrībās;

2) Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibinātājām sabiedrībām un to atkarīgajām sabiedrībām vai pārrobežu apvienošanā iesaistītajām kapitālsabiedrībām;

3) Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas noteikumu projekta vai pārrobežu apvienošanā iesaistīto kapitālsabiedrību reorganizācijas līguma projekta noteikumiem un to īstenošanas gaitu –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

 

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā vai par speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu, dibinot Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību vai veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu, vai par pārstāvības komitejas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

 

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrības vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām vai par pārskata nesniegšanu vismaz reizi gadā pārstāvības komitejai par Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbību un turpmāko attīstību –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

 

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai – ja tādas nav – Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā, vai par pārstāvības komitejas neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā, –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem."

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

E.Zalāns


Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 pantā ir paredzēta atbildība par darbinieku informēšanas un konsultēšanās noteikumu pārkāpšanu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās, Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupās un par darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšanu Eiropas komercsabiedrībās. Tajā pašā laikā neviens normatīvais akts šobrīd neparedz atbildību par darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšanu Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas gadījumā, kas neatbilst Padomes 2003.gada 22.jūlija direktīvas 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā (turpmāk - direktīva 2003/72/EK), prasībām.

Lai pilnībā pārņemtu direktīvas 2003/72/EK un Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra direktīvas 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos (turpmāk - direktīva 2005/56/EK) prasības, ir nepieciešams veikt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, papildinot to ar atbildību par darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšanu Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas gadījumā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā.

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz, ka darba devēji turpmāk tiks saukti pie atbildības par  darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšanu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupās, kā arī par darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšanu Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas gadījumā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā. Papildus likums tiks papildināts ar atbildības regulējumu par tādas konfidenciālas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties darbinieku iesaistīšanas kārtības ietvaros Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupās, kā arī par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties darbinieku iesaistīšanas kārtības ietvaros Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas gadījumā vai kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojekts nodrošinās darbinieku tiesību ievērošanu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupās, kā arī Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas gadījumā vai kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Likumprojekts labvēlīgi ietekmē darbinieku tiesību aizsardzību un realizāciju Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupās, kā arī Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas gadījumā vai kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā.

Likumprojekts paredz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no personu dzimuma.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2009

Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

0

0

0

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumu papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

 

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta

 ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildus ir izstrādāti:

1) likumprojekts „Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā”, kura mērķis ir noteikt kārtību darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un iegūstošajā sabiedrībā kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā;

2) likumprojekts „Grozījums Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā”, kurš paredz aizstāt Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā atsauci uz likumu „Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā” ar atsauci uz likumu „Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā”;

3) likumprojekts „Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā”, kurš paredz izslēgt tās Eiropas komercsabiedrību likuma normas, kas regulē darbinieku iesaistīšanas kārtību, un papildināt Eiropas komercsabiedrību likumu ar atsauci uz darbinieku iesaistīšanas lēmumu pieņemšanā piemērojamo normatīvo regulējumu.

 

Visi likumprojekti izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā ir virzāmi vienlaicīgi.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar:

1) Padomes 1994.gada 22.septembra direktīvu 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (turpmāk - direktīva 94/45/EK);

2) Padomes 2001.gada 8.oktobra direktīvu 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā (turpmāk - direktīva 2001/86/EK);

3) Padomes 2003.gada 22.jūlija direktīvu 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā;

4) Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra direktīvu 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos.

2.Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1. tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Padomes 1994.gada 22.septembra direktīvu 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās

(L 254/30/9/1994 P.0064-0072.lpp.)

 

Padomes 2001.gada 8.oktobra direktīvu 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā

(L294/10/11/2001 P.0022-0032.lpp.)

 

Padomes 2003.gada 22.jūlija direktīva 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā

(L207/18/8/2003 P.0025-0036)

 

Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra direktīva 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos

(L310/25/11/2005 P.0001-0009.lpp.)

2. tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Direktīvas 94/45/EK 8.pants

Likumprojekta 1.pants (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 pants)

Atbilst

Direktīvas 94/45/EK 11.panta trešais punkts

Likumprojekta 1.pants (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 pants)

Atbilst

Direktīvas 2001/86/EK 8.pants

Likumprojekta 1.pants (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 pants)

Atbilst

Direktīvas 2001/86/EK 12.panta otrais punkts

Likumprojekta 1.pants (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 pants)

Atbilst

Direktīvas 2003/72/EK 10.pants

Likumprojekta 1.pants (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 pants)

Atbilst

Direktīvas 2003/72/EK 14.panta otrais punkts

Likumprojekta 1.pants (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 pants)

Atbilst

Direktīvas 2005/56/EK 16.panta trešā punkta f) apakšpunkts

Likumprojekta 1.pants (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 pants)

Atbilst

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo likumprojekts ir izstrādāts, lai pilnībā pārņemtu Eiropas Savienības direktīvu prasības. Papildus norādāms, ka atbildība par  darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un iegūstošajā sabiedrībā kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā tiesību pārkāpšanu ir paredzēta likumā „Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā”, un par minēto likumprojektu ir notikušas konsultācijas ar  Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību asociāciju.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas, jo normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, kā arī tiesību aktu portālā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, kā arī informēt Valsts darba inspekciju par darbinieku tiesību pārkāpšanu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupās, kā arī Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas gadījumā vai kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

Tieslietu ministrs                                                                           M.Segliņš

 

07.04.2009. 14:39

1520

J.Aleksejeva

67036996, julija.aleksejeva@tm.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Lazdovskis

I.Bergmane

L.Popova

A.Zikmane

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.27

2009.gada 28.aprīlī

 

 

52.§

 

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

     TA-443

___________________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-27-2804-#52.doc

1