Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

2009. gada 21. maijā

Nr.________________

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā š. g. 21. maija sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā” (Nr.1185/Lp9) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz iepriekšminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz ___lpp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs                                                       Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 


Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija                        

                                                                                                              Likumprojekts 2. lasījumam

 

Likumprojekts „Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā”

(Nr. 1185/Lp9)

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

 

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 24.nr.; 2009, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 24.nr.; 2009, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

IV nodaļa
Valsts probācijas dienesta uzdevumi

9.pants. Probācijas programmu licencēšana

10.pants. Personu uzraudzība

11.pants. Izlīgums ar starpnieka palīdzību

12.pants. Postpenitenciārās palīdzības sniegšana

13.pants. Izvērtēšanas ziņojums

14.pants. Valsts probācijas dienesta datubāze

15.pants. Izvērtēšanas ziņojums

16.pants. Valsts probācijas dienesta datubāze

17.pants. Sadarbība ar brīvības atņemšanas iestādēm

18.pants. Sadarbība ar institūcijām, sniedzot postpenitenciāro palīdzību nepilngadīgajām personām

 

 

Papildināt likumu ar jaunu 18.1pantu šādā redakcijā:

„18.1pants. Informācijas nosūtīšana bāriņtiesai

(1) Valsts probācijas dienests ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no probācijas klienta reģistrācijas nosūta informāciju bāriņtiesai par probācijas klientu, kurš atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā un ir notiesāts par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību.

(2) Ja šī panta pirmajā daļā minētais probācijas klients kriminālsodu izpildes likumā noteiktajā laikā neierodas reģistrēties Valsts probācijas dienestā, tad Valsts probācijas dienests nekavējoties nosūta informāciju bāriņtiesai atbilstoši probācijas klienta pēdējai deklarētajai dzīvesvietai.

(3) Šī panta pirmajā un otrajā daļā minētajā informācijā norāda probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, Krimināllikuma pantu, pēc kura tas notiesāts, piespriestā soda termiņu, plānoto uzraudzības ilgumu, tiesas uzliktos pienākumus, kā arī deklarētās dzīvesvietas adresi. Ja deklarētā dzīvesvieta nesakrīt ar faktisko, tad norāda gan deklarēto, gan faktisko adresi.

(4) Valsts probācijas dienests nekavējoties nosūta informāciju bāriņtiesai par probācijas klientu, kurš atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā, ja klienta uzraudzības gaitā iegūtas ziņas, kas rada pamatotas aizdomas par bērna veselības, dzīvības un pilnvērtīgas attīstības apdraudējuma iespējamību un probācijas klients dzīvo vai plāno dzīvot ģimenē, kurā ir bērni.

(5) Šī panta ceturtajā daļā minētajā informācijā norāda probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, Krimināllikuma pantu, pēc kura tas notiesāts, piespriestā soda termiņu, plānoto uzraudzības ilgumu, tiesas uzliktos pienākumus, informāciju, kas norāda uz iespējamu bērna apdraudējumu, un deklarētās dzīvesvietas adresi. Ja deklarētā dzīvesvieta nesakrīt ar faktisko, tad norāda gan deklarēto, gan faktisko adresi.

(6) Šajā pantā minēto informāciju nosūta bāriņtiesai, kuras darbības teritorijā uzturas probācijas klients un iespējami apdraudētais bērns.

(7) Šajā pantā minētajai informācijai ir ierobežotas pieejamības raksturs”.

 

 

 

 

Papildināt likumu ar 18.pantu šādā redakcijā:

“18.pants. Informācijas nosūtīšana bāriņtiesai

(1) Valsts probācijas dienests ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no probācijas klienta reģistrācijas dienas nosūta informāciju bāriņtiesai par probācijas klientu, kas atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā un ir notiesāts par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētais probācijas klients kriminālsodu izpildes likumā noteiktajā laikā neierodas reģistrēties Valsts probācijas dienestā, tad Valsts probācijas dienests nekavējoties nosūta informāciju bāriņtiesai atbilstoši probācijas klienta pēdējai deklarētajai dzīvesvietai.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajā informācijā norāda probācijas klienta vārdu, uzvā rdu, personas kodu, Krimināllikuma pantu, pēc kura viņš notiesāts, piespriestā soda termiņu, plānoto uzraudzības ilgumu, tiesas uzliktos pienākumus, kā arī deklarētās dzīvesvietas adresi. Ja deklarētā dzīvesvieta nesakrīt ar faktisko dzīvesvietu, norāda gan deklarēto, gan faktisko adresi.

(4) Valsts probācijas dienests nekavējoties nosūta bāriņtiesai informāciju par probācijas klientu, kas atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā, ja šā klienta uzraudzības gaitā iegūtās ziņas rada pamatotas aizdomas par bērna veselības, dzīvības un pilnvērtīgas attīstības apdraudējuma iespējamību un probācijas klients dzīvo vai plāno dzīvot ģimenē, kurā ir bērni.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētajā informācijā norāda probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, Krimināllikuma pantu, pēc kura viņš notiesāts, piespriestā soda termiņu, plānoto uzraudzības ilgumu, tiesas uzliktos pienākumus, informāciju, kas norāda uz iespējamu bērna apdraudējumu, un deklarētās dzīvesvietas adresi. Ja deklarētā dzīvesvieta nesakrīt ar faktisko dzīvesvietu, norāda gan deklarēto, gan faktisko adresi.

(6) Šajā pantā minēto informāciju nosūta bāriņtiesai, kuras darbības teritorijā uzturas probācijas klients un iespējami apdraudētais bērns.

(7) Šajā pantā minētā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija.”