2009

 

 

 

 

 

 

2009. gada ____ aprīlī

Nr.9/6-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 79. pantu, ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai šādus likumprojektus:

1. „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”.

2. „Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā”.

3. „Grozījums Bāriņtiesu likumā”.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 51. pantu un 82. pantu komisija lūdz iekļaut minētos likumprojektus Saeimas šā gada 30.aprīļa sēdes darba kārtībā un nodot tos tikai Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86. pantu komisija lūdz virzīt minētos likumprojektus izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut tos Saeimas šā gada 30.aprīļa sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā:

1.      Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” uz ____lpp.

2.      Anotācija likumprojektam “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” uz ___lpp.

3.      Likumprojekts „Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā” uz ____lpp.

4.      Anotācija likumprojektam „Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā” uz ____lpp.

5.      Likumprojekts „Grozījums Bāriņtiesu likumā” uz ____lpp.

6.      Anotācija likumprojektam „Grozījums Bāriņtiesu likumā” uz ____lpp.

                                                                                 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

Likumprojekts

 

Likumprojekts „Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā”

 

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 24.nr.; 2009, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar jaunu 18.1pantu šādā redakcijā:

„18.1pants. Informācijas nosūtīšana bāriņtiesai

(1) Valsts probācijas dienests ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no probācijas klienta reģistrācijas nosūta informāciju bāriņtiesai par probācijas klientu, kurš atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā un ir notiesāts par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību.

(2) Ja šī panta pirmajā daļā minētais probācijas klients kriminālsodu izpildes likumā noteiktajā laikā neierodas reģistrēties Valsts probācijas dienestā, tad Valsts probācijas dienests nekavējoties nosūta informāciju bāriņtiesai atbilstoši probācijas klienta pēdējai deklarētajai dzīvesvietai.

(3) Šī panta pirmajā un otrajā daļā minētajā informācijā norāda probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, Krimināllikuma pantu, pēc kura tas notiesāts, piespriestā soda termiņu, plānoto uzraudzības ilgumu, tiesas uzliktos pienākumus, kā arī deklarētās dzīvesvietas adresi. Ja deklarētā dzīvesvieta nesakrīt ar faktisko, tad norāda gan deklarēto, gan faktisko adresi.

(4) Valsts probācijas dienests nekavējoties nosūta informāciju bāriņtiesai par probācijas klientu, kurš atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā, ja klienta uzraudzības gaitā iegūtas ziņas, kas rada pamatotas aizdomas par bērna veselības, dzīvības un pilnvērtīgas attīstības apdraudējuma iespējamību un probācijas klients dzīvo vai plāno dzīvot ģimenē, kurā ir bērni.

(5) Šī panta ceturtajā daļā minētajā informācijā norāda probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, Krimināllikuma pantu, pēc kura tas notiesāts, piespriestā soda termiņu, plānoto uzraudzības ilgumu, tiesas uzliktos pienākumus, informāciju, kas norāda uz iespējamu bērna apdraudējumu, un deklarētās dzīvesvietas adresi. Ja deklarētā dzīvesvieta nesakrīt ar faktisko, tad norāda gan deklarēto, gan faktisko adresi.

(6) Šajā pantā minēto informāciju nosūta bāriņtiesai, kuras darbības teritorijā uzturas probācijas klients un iespējami apdraudētais bērns.

(7) Šajā pantā minētajai informācijai ir ierobežotas pieejamības raksturs”.

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 

novēršanas komisijas priekšsēdētājs                                                           J. Dalbiņš

 

 


Likumprojekta

„Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Sabiedrībā jau ilgāku laiku noris diskusija par nepieciešamību pilnveidot bērnus aizsardzību no noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību.  Vislielākos šādu nodarījumu draudus bērniem rada personas, kas jau vienu vai vairākas reizes tiesātas par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem un tiek atbrīvotas pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas. Bieži par šādu personu atgriešanos sabiedrībā pēc soda izciešanas neuzzina tās institūcijas, kurām ir noteikta kompetence bērna tiesību aizsardzībā.

Valsts probācijas dienests uzrauga personas, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda, tāpēc arī Valsts probācijas dienestam jāparedz noteikta kompetence bāriņtiesu informēšanā. Valsts probācijas dienests uzrauga arī nosacīti notiesātās personas un citas personas, tāpēc jānosaka Valsts probācijas dienesta pienākums informēt bāriņtiesu, ja klienta uzraudzības gaitā iegūtas ziņas, kas rada pamatotas aizdomas par bērna veselības, dzīvības un pilnvērtīgas attīstības apdraudējuma iespējamību un probācijas klients dzīvo vai plāno dzīvot ģimenē, kurā ir bērni.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izveidot visu to institūciju, kam ir kompetence bērnu tiesību aizsardzībā, informēšanas sistēmu par personām, kas tiek atbrīvotas pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžeta un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar. 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Esošā tiesību normu sistēma tiks papildināta ar jaunām normām nosakot Valsts probācijas dienestam pienākumu ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no probācijas klienta reģistrācijas nosūtīt informāciju bāriņtiesai par probācijas klientu, kurš atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā un ir notiesāts par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību. Bez tam, normas tiks papildinātas ar reglamentējumu, ka Valsts probācijas dienests nekavējoties nosūta informāciju bāriņtiesai par probācijas klientu, kurš atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā, ja klienta uzraudzības gaitā iegūtas ziņas, kas rada pamatotas aizdomas par bērna veselības, dzīvības un pilnvērtīgas attīstības apdraudējuma iespējamību un probācijas klients dzīvo vai plāno dzīvot ģimenē, kurā ir bērni.

Likumprojektu nepieciešams virzīt vienotā paketē ar likumprojektu „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā”. 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts atbilst Latvijas uzņemtajām saistībām bērna tiesību aizsardzības jomā.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu?

Likumprojekts sagatavots darba grupā, kurā piedalījās Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas, Izglītības ministrijas, Tiesībsarga biroja pārstāvji.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

            Likuma izpilde tiks nodrošināta saskaņā ar likumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību. Normatīvā akta projekts pēc izsludināšanas tiks publicēts izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs" un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Jaunu institūciju izveide nav nepieciešama.