Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811                  tālr. 6708 7318, fakss 6708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada ___.jūnijs

Nr.9/2 – 2 -

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut tuvākās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījums Kredītiestāžu likumā” (Nr.1183/Lp9) izskatīšanai 3.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ____ lapām.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš

 

 

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija                                                                                                                                    Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

(Nr.1183/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr

Priekšlikumi

( 8 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.; 2008, 14., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 27., 39.nr.) šādus grozījumus:

1

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā vārdus, skaitļus un saīsinājumu „Latvijas Vēstnesis, 2009, 27., 39.nr.” ar skaitļiem un saīsinājumu ”2009, 6., 7.nr.”.

 

Atbalstīts

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.; 2008, 14., 23.nr.; 2009, 6., 7.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. (1) Ārvalstu kredītiestādes filiāles dibināšanu, darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums, izņemot tā 27.panta 5.punktu, 35., 39., 40., 42., 43., 49., 51.pantu, 57.panta 1.punktu, 58., 59., 77., 78., 79., 80., 83., 84., 85., 86., 87., 89., 90., 109., 125.pantu, 126.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 127., 128.pantu, 129.panta otro daļu, 137., 138., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 149., 152., 170., 172., 173., 174., 175., 176., 177., 184., 185., 188., 189. un 190.pantu, kā arī citi likumi.

1. Izslēgt 6. panta pirmajā daļā skaitli "89".

 

 

 

1. Izslēgt 6.panta pirmajā daļā skaitli “89”.

 

55.pants. Kredītiestāde veic savu aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanu saskaņā ar likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem.

 

2. Izteikt 55. pantu šādā redakcijā:

“55. pants. Kredītiestāde veic savu aktīvu kvalitātes novērtēšanu saskaņā ar likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem.”

2

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2.pantā (likuma 55.pantā) vārdus „saskaņā ar likumiem” ar vārdiem „saskaņā ar šo likumu”.

 

Atbalstīts

2. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

“55.pants. Kredītiestāde novērtē savu aktīvu kvalitāti saskaņā ar šo likumu un Fi nanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem.”

62.pants. (1) Ziņas par fizisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem sniedzamas pašām fiziskajām personām un to likumīgajiem pārstāvjiem.

(2) Ziņas par juridisko personu kontiem un veiktajām banku operācijām (darījumiem) sniedzamas šo juridisko personu pilnvarotajiem pārstāvjiem un to augstākajām institūcijām pēc šo institūciju vadītāju pieprasījuma.

(3) (Izslēgta ar 26.05.2005. likumu).

(4) Ziņas par klientu, viņa kontiem un veiktajiem darījumiem saskaņā ar rakstveida līgumu sniedzamas trešajai personai, ja šādu ziņu sniegšanai trešajai personai klients nepārprotami piekritis ar kredītiestādi noslēgtajā līgumā.

(5) Ziņas par klientu un viņa darījumiem, kuras kredītiestāde iegūst, sniedzot finanšu pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ir neizpaužamas ziņas, kas nesatur valsts noslēpumu.

(6) Ziņas par klientu, viņa finanšu instrumentu kontiem un naudas kontiem, kas saistīti ar finanšu instrumentu norēķiniem, kā arī par veiktajiem darījumiem ar regulētajā tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem sniedzamas regulētā tirgus organizētājam pēc tā pieprasījuma, ja šīs ziņas ir nepieciešamas tirgus organizētājam, lai nodrošinātu iekšējās informācijas izmantošanas un tirgus manipulāciju novēršanai piešķirto uzraudzības funkciju veikšanu.

3. Papildināt 62.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ziņas par fiziskās un juridiskās personas kontiem un veiktajām banku operācijām (darījumiem) sniedzamas šo personu maksātnespējas procesa administratoram tā pienākumu izpildei, pamatojoties uz pieprasījumu, kuram pievienots tiesas lēmuma noraksts par maksātnespējas procesa administratora iecelšanu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas procesā."

 

 

 

3. Papildināt 62.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ziņas par fiziskās un juridiskās personas kontiem un veiktajām banku operācijām (darījumiem) sniedzamas šo personu maksātnespējas procesa administratoram tā pienākumu izpildei, pamatojoties uz pieprasījumu, kuram pievienots tiesas lēmuma noraksts par maksātnespējas procesa administratora iecelšanu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas procesā.”

 

75.pants. Kredītiestāde kārto grāmatvedību saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem, kuriem jāatbilst Latvijas Republikas likumiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

4. Aizstāt 75. pantā vārdu "norādījumiem" ar vārdiem "normatīvajiem noteikumiem".

 

 

 

4. Aizstāt 75.pantā vārdu “norādījumiem” ar vārdiem “normatīvajiem noteikumiem”.

 

77.pants. Kredītiestāde par katru darbības gadu sagatavo pārskatu, kurā iekļauj bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu, pārskatu par izmaiņām kapitālā un rezervēs, naudas plūsmas pārskatu un pielikumus, kā arī ziņojumu.

 

5. Izteikt 77. pantu šādā redakcijā:

"77. pants. Kredītiestāde par katru darbības gadu sagatavo gada pārskatu, kurā iekļauj finanšu pārskatus, kā arī vadības ziņojumu un paziņojumu par vadības atbildību."

 

 

 

5. Izteikt 77.pantu šādā redakcijā:

“77.pants. Kredītiestāde par katru darbības gadu sagatavo gada pārskatu, kurā iekļauj finanšu pārskatus, kā arī vadības ziņojumu un paziņojumu par vadības atbildību.”

79.pants. Gada pārskatu gatavo atbilstīgi šim likumam un no šā likuma izrietošiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem. Gada pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par kredītiestādes aktīviem un saistībām, tās finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

6. Aizstāt 79. panta pirmajā teikumā vārdu "norādījumiem" ar vārdiem "normatīvajiem noteikumiem".

3

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6.pantu (grozījumu likuma 79.panta pirmajā teikumā) šādā redakcijā:

„6. Izteikt 79.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Gada pārskatu sagatavo saskaņā ar šo likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas izdoti pamatojoties uz šo likumu.””

Atbalstīts

6. Izteikt 79.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Gada pārskatu sagatavo saskaņā ar šo likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu.”

84.pants. Ziņojumā vai pārskatā saistībā ar peļņas un zaudējumu aprēķinu vai bilanci sniedzami priekšlikumi par kredītiestādes peļņas sadali, arī par dividenžu lielumu vai zaudējumu segšanu.

7. Izteikt 84. pantu šādā redakcijā:

"84. pants. Vadības ziņojumā vai finanšu pārskatā sniedzami priekšlikumi par kredītiestādes peļņas sadali, tajā skaitā par dividenžu lielumu, vai zaudējumu segšanu."

 

 

 

7. Izteikt 84.pantu šādā redakcijā:

“84.pants. Vadības ziņojumā vai finanšu pārskatā sniedzami priekšlikumi par kredītiestādes peļņas sadali, tajā skaitā par dividenžu lielumu, vai zaudējumu segšanu.”

89.pants. Gada pārskata bilances, ārpusbilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata posteņu, pielikumu un ziņojuma konkrēto saturu nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

8. Izslēgt 89. pantu.

 

 

 

 

8. Izslēgt 89.pantu.

 

96.pants. Ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle nodrošina, lai ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes gada pārskats tiktu publiskots ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Vismaz gada pārskata bilancei, peļņas vai zaudējumu aprēķinam un zvērināta revidenta atzinumam jābūt tulkotam latviešu valodā. Attiecīgo informāciju ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.

 

9. Izteikt 96. panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Vismaz pārskatam, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, pārskatam par finansiālās darbības rezultātiem pārskata periodā un zvērināta revidenta atzinumam jābūt tulkotam latviešu valodā."

 

 

 

9. Izteikt 96.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Vismaz pārskatam, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, pārskatam par finansiālās darbības rezultātiem pārskata periodā un zvērināta revidenta atzinumam jābūt tulkotam latviešu valodā.”

98.pants. Kredītiestāde veic lietvedības un citu dokumentu sagatavošanu, reģistrāciju un uzglabāšanu saskaņā ar valstī noteikto dokumentu standartu, likumu "Par arhīviem" un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem.

10. Izteikt 98.pantu šādā redakcijā:

“98.pants. Kredītiestāde veic lietvedības un citu dokumentu sagatavošanu, reģistrāciju un uzglabāšanu saskaņā ar valstī noteikto dokumentu standartu un likumu "Par arhīviem".”

 

 

 

10. Izteikt 98.pantu šādā redakcijā:

“98.pants. Kredītiestāde sagatavo lietvedības un citus dokumentus, reģistrē un uzglabā tos saskaņā ar valstī noteikto dokumentu standartu un likumu “Par arhīviem”.”

99.1 pants. (1) Lai panāktu Latvijas kredītiestāžu sektora drošību, stabilitāti un attīstību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic kredītiestāžu uzraudzību.

11. Papildināt 99.1 panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzraudzības procesā pirms lēmumu pieņemšanas, ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju, izvērtē attiecīgo lēmumu iespējamo ietekmi uz citas dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti."

 

 

 

11. Papildināt 99.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzraudzības procesā pirms lēmumu pieņemšanas, ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju, izvērtē attiecīgo lēmumu iespējamo ietekmi uz citas dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti.”

101.4 pants. (4) Ja Latvijas Republikā un vismaz vēl vienā dalībvalstī reģistrētajām kredītiestādēm mātes sabiedrības ir Latvijas Republikā un vismaz vēl vienā dalībvalstī reģistrēta finanšu pārvaldītājsabiedrība un katrā šajā dalībvalstī ir reģistrēta arī kredītiestāde - meitas sabiedrība, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic konsolidēto uzraudzību, ja Latvijas Republikā reģistrētajai kredītiestādei ir lielākā bilances kopsumma.

(5) Ja Latvijas Republikā reģistrētai kredītiestādei un vismaz vēl vienā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei mātes sabiedrība ir viena un tā pati finanšu pārvaldītājsabiedrība, kas nav reģistrēta ne Latvijas Republikā, ne citā dalībvalstī, kur reģistrēta cita kredītiestāde, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic konsolidēto uzraudzību, ja Latvijas Republikā reģistrētajai kredītiestādei ir lielākā bilances kopsumma. Šādu kredītiestādi uzskata par Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrību.

(6) Īpašos gadījumos Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pēc savstarpējas vienošanās ar attiecīgo dalībvalstu uzraudzības institūcijām nepiemērot šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto kārtību, ja tās piemērošana būtu neatbilstīga, ņemot vērā iesaistīto kredītiestāžu un to darbības relatīvo nozīmību dažādās valstīs, un ierosināt citas, nevis parastā kārtā nosakāmas, uzraudzības institūcijas noteikšanu konsolidētās uzraudzības veikšanai. Pirms šāda lēmuma pieņemšanas iesaistītās uzraudzības institūcijas dod iespēju par konsolidāciju atbildīgajai kredītiestādei vai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, vai arī kredītiestādei ar lielāko bilances kopsummu izteikt viedokli par pieņemamo lēmumu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē Eiropas Komisiju par šāda veida vienošanos un tās saturu.

12. Aizstāt 101.4 panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā vārdu "bilances" ar vārdu "aktīvu".

 

 

 

 

12. Aizstāt 101.4 panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā vārdu “bilances” ar vārdu “aktīvu”.

 

 

128.pants. (1) Kredītiestāde, kas gatavojas uzsākt pašlikvidāciju (arī tās filiāles likvidāciju iesaistītajā valstī), piecu dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesnieguma projektu par pašlikvidāciju. Iesnieguma projektam pievieno pēdējo kredītiestādes bilanci, kas sagatavota atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem par gada pārskata sagatavošanu, un ziņas par iespējamo likvidatoru.

13. Izteikt 128. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesnieguma projektam pievieno pēdējo kredītiestādes pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās un kas sagatavots atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem par gada pārskata sagatavošanu, un ziņas par iespējamo likvidatoru."

 

 

 

13. Izteikt 128.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Iesnieguma projektam pievieno pēdējo kredītiestādes pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās un kas sagatavots atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem par gada pārskata sagatavošanu, un ziņas par iespējamo likvidatoru.”

136.pants. (4) Katra mēneša pirmo 10 dienu laikā likvidators iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likvidējamās kredītiestādes iepriekšējā mēneša pēdējās dienas bilanci un pārskatu par atgūtajiem aktīviem (mantu) un likvidācijas izdevumiem iepriekšējā mēnesī.

 

14. Izteikt 136. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Katra mēneša pirmo 10 dienu laikā likvidators iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likvidējamās kredītiestādes iepriekšējā mēneša pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatu par atgūtajiem aktīviem (mantu) un likvidācijas izdevumiem iepriekšējā mēnesī."

4

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 14.pantā (likuma 136.panta ceturtajā daļā) vārdus „aktīviem (mantu)” ar vārdiem „aktīviem, tai skaitā mantu”.

 

Atbalstīts

14. Izteikt 136.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Katra mēneša pirmo 10 dienu laikā likvidators iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” likvidējamās kredītiestādes iepriekšējā mēneša pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatu par atgūtajiem aktīviem, tai skaitā mantu, un likvidācijas izdevumiem iepriekšējā mēnesī.”

157.pants. (1) Pēc iecelšanas līdz lietas izskatīšanai tiesā administrators veic šādas darbības:

1) sagatavo kredītiestādes darbinieku, akcionāru un citu personu sarakstu, kuru piedalīšanās maksātnespējas lietā ir obligāta, un iesniedz šo sarakstu tiesā;

2) sagatavo pārskatu par kredītiestādes aktīviem (mantu) atbilstoši to reālajai (tirgus) vērtībai un iesniedz to tiesā;

 

5

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 15.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, šādā redakcijā:

„15. Aizstāt 157.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus „aktīvi (manta)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „aktīvi, tai skaitā manta” (attiecīgā locījumā).”

Atbalstīts

15. Aizstāt 157.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “aktīviem (mantu)” ar vārdiem “aktīviem, tai skaitā mantu”.

161.pants.

(2) Administratora pienākumi ir šādi:

10) katra mēneša pirmo 10 dienu laikā iesniegt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" kredītiestādes iepriekšējā mēneša pēdējās dienas bilanci un pārskatu par atgūtajiem aktīviem (mantu) un maksātnespējas procesa izdevumiem iepriekšējā mēnesī;

15. Izteikt 161. panta otrās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

"10) katra mēneša pirmo 10 dienu laikā iesniegt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" kredītiestādes iepriekšējā mēneša pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatu par atgūtajiem aktīviem (mantu) un maksātnespējas procesa izdevumiem iepriekšējā mēnesī;".

6

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 15.pantā (likuma 161.panta otrās daļas 10.punktā) vārdus „aktīviem (mantu)” ar vārdiem „aktīviem, tai skaitā mantu”.

 

Atbalstīts

16. Izteikt 161.panta otrās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

“10) katra mēneša pirmo 10 dienu laikā iesniegt publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kredītiestādes iepriekšējā mēneša pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatu par atgūtajiem aktīviem, tai skaitā mantu, un maksātnespējas procesa izdevumiem iepriekšējā mēnesī;”.

170.pants. Kredītiestādes manta maksātnespējas procesa laikā ir:

1) kredītiestādes aktīvi (manta) dienā, kad tiesā tiek iesniegts maksātnespējas pieteikums;

2) augļi, kas iegūti no kredītiestādes aktīviem (mantas) maksātnespējas procesa laikā;

3) citi maksātnespējas procesa laikā likumīgā ceļā iegūti aktīvi (manta).

 

7

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 170.pantā vārdus „aktīvi (manta)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „aktīvi, tai skaitā manta” (attiecīgā locījumā).”

Atbalstīts

17. Aizstāt 170.pantā vārdus “aktīvi (manta)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “aktīvi, tai skaitā manta” (attiecīgā locījumā).

185.pants. (1) Bankrota procedūras pamatmērķis ir gūt maksimālu ienākumu no kredītiestādes aktīvu (mantas) pārdošanas, tādējādi nodrošinot pēc iespējas pilnīgāku kreditoru prasījumu apmierināšanu.

(2) Kredītiestādes aktīvu (mantas) pārdošana notiek publiskās izsolēs, ja attiecībā uz konkrēto mantu likums nenosaka citu atsavināšanas kārtību. Izsoles organizē un izsoļu noteikumus izstrādā administrators.

 

8

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 185.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus „aktīvi (manta)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „aktīvi, tai skaitā manta” (attiecīgā locījumā).”

Atbalstīts

18. Aizstāt 185.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “aktīvu (mantas)” ar vārdiem “aktīvu, tai skaitā mantas”.