Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811                  tālr. 6708 7318, fakss 6708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada ___.maijs

Nr.9/2 – 2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījums Kredītiestāžu likumā” (Nr.1183/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz _____ lapām.

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš

 

 

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija                                                                                                                        Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Kredītiestāžu likumā (Nr.1183/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 17 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.; 2008, 14., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 27., 39.nr.) šādus grozījumus:

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā un ievaddaļā vārdu “grozījums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “grozījumi” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.; 2008, 14., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 27., 39.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. (1) Ārvalstu kredītiestādes filiāles dibināšanu, darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums, izņemot tā 27.panta 5.punktu, 35., 39., 40., 42., 43., 49., 51.pantu, 57.panta 1.punktu, 58., 59., 77., 78., 79., 80., 83., 84., 85., 86., 87., 89., 90., 109., 125.pantu, 126.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 127., 128.pantu, 129.panta otro daļu, 137., 138., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 149., 152., 170., 172., 173., 174., 175., 176., 177., 184., 185., 188., 189. un 190.pantu, kā arī citi likumi.

 

 

2

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt 6. panta pirmajā daļā skaitli "89".

Atbalstīts

1. Izslēgt 6. panta pirmajā daļā skaitli "89".

55.pants. Kredītiestāde veic savu aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanu saskaņā ar likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem.

 

 

3

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 55. pantu šādā redakcijā:

"55. pants. Kredītiestāde veic savu aktīvu kvalitātes novērtēšanu saskaņā ar likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem.

Atbalstīts

2. Izteikt 55. pantu šādā redakcijā:

“55. pants. Kredītiestāde veic savu aktīvu kvalitātes novērtēšanu saskaņā ar likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem.”

62.pants. (1) Ziņas par fizisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem sniedzamas pašām fiziskajām personām un to likumīgajiem pārstāvjiem.

(2) Ziņas par juridisko personu kontiem un veiktajām banku operācijām (darījumiem) sniedzamas šo juridisko personu pilnvarotajiem pārstāvjiem un to augstākajām institūcijām pēc šo institūciju vadītāju pieprasījuma.

(3) (Izslēgta ar 26.05.2005. likumu).

(4) Ziņas par klientu, viņa kontiem un veiktajiem darījumiem saskaņā ar rakstveida līgumu sniedzamas trešajai personai, ja šādu ziņu sniegšanai trešajai personai klients nepārprotami piekritis ar kredītiestādi noslēgtajā līgumā.

(5) Ziņas par klientu un viņa darījumiem, kuras kredītiestāde iegūst, sniedzot finanšu pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ir neizpaužamas ziņas, kas nesatur valsts noslēpumu.

(6) Ziņas par klientu, viņa finanšu instrumentu kontiem un naudas kontiem, kas saistīti ar finanšu instrumentu norēķiniem, kā arī par veiktajiem darījumiem ar regulētajā tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem sniedzamas regulētā tirgus organizētājam pēc tā pieprasījuma, ja šīs ziņas ir nepieciešamas tirgus organizētājam, lai nodrošinātu iekšējās informācijas izmantošanas un tirgus manipulāciju novēršanai piešķirto uzraudzības funkciju veikšanu.

Papildināt 62.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ziņas par fiziskās un juridiskās personas kontiem un veiktajām banku operācijām (darījumiem) sniedzamas šo personu maksātnespējas procesa administratoram tā pienākumu izpildei, pamatojoties uz pieprasījumu, kuram pievienots tiesas lēmuma noraksts par maksātnespējas procesa administratora iecelšanu konk rētajā maksātnespējas procesā."

 

4

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā (likuma 62.panta septītajā daļā) vārdus „konkrētajā maksātnespējas procesā” ar vārdiem „attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas procesā.”

 

Atbalstīts

3. Papildināt 62.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ziņas par fiziskās un juridiskās personas kontiem un veiktajām banku operācijām (darījumiem) sniedzamas šo personu maksātnespējas procesa administratoram tā pienākumu izpildei, pamatojoties uz pieprasījumu, kuram pievienots tiesas lēmuma noraksts par maksātnespējas procesa administratora iecelšanu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas procesā.."

75.pants. Kredītiestāde kārto grāmatvedību saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem, kuriem jāatbilst Latvijas Republikas likumiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

 

5

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt 75. pantā vārdu "norādījumiem" ar vārdiem "normatīvajiem noteikumiem".

Atbalstīts

4. Aizstāt 75. pantā vārdu "norādījumiem" ar vārdiem "normatīvajiem noteikumiem".

77.pants. Kredītiestāde par katru darbības gadu sagatavo pārskatu, kurā iekļauj bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu, pārskatu par izmaiņām kapitālā un rezervēs, naudas plūsmas pārskatu un pielikumus, kā arī ziņojumu.

 

6

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 77. pantu šādā redakcijā:

"77. pants. Kredītiestāde par katru darbības gadu sagatavo gada pārskatu, kurā iekļauj finanšu pārskatus, kā arī vadības ziņojumu un paziņojumu par vadības atbildību."

 

Atbalstīts

5. Izteikt 77. pantu šādā redakcijā:

"77. pants. Kredītiestāde par katru darbības gadu sagatavo gada pārskatu, kurā iekļauj finanšu pārskatus, kā arī vadības ziņojumu un paziņojumu par vadības atbildību."

79.pants. Gada pārskatu gatavo atbilstīgi šim likumam un no šā likuma izrietošiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem. Gada pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par kredītiestādes aktīviem un saistībām, tās finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

 

7

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt 79. panta pirmajā teikumā vārdu "norādījumiem" ar vārdiem "normatīvajiem noteikumiem".

 

Atbalstīts

6. Aizstāt 79. panta pirmajā teikumā vārdu "norādījumiem" ar vārdiem "normatīvajiem noteikumiem".

84.pants. Ziņojumā vai pārskatā saistībā ar peļņas un zaudējumu aprēķinu vai bilanci sniedzami priekšlikumi par kredītiestādes peļņas sadali, arī par dividenžu lielumu vai zaudējumu segšanu.

 

 

8

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 84. pantu šādā redakcijā:

"84. pants. Vadības ziņojumā vai finanšu pārskatā sniedzami priekšlikumi par kredītiestādes peļņas sadali, tajā skaitā par dividenžu lielumu, vai zaudējumu segšanu."

Atbalstīts

7. Izteikt 84. pantu šādā redakcijā:

"84. pants. Vadības ziņojumā vai finanšu pārskatā sniedzami priekšlikumi par kredītiestādes peļņas sadali, tajā skaitā par dividenžu lielumu, vai zaudējumu segšanu."

89.pants. Gada pārskata bilances, ārpusbilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata posteņu, pielikumu un ziņojuma konkrēto saturu nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

 

9

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt 89. pantu.

 

Atbalstīts

8. Izslēgt 89. pantu.

 

96.pants. Ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle nodrošina, lai ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes gada pārskats tiktu publiskots ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Vismaz gada pārskata bilancei, peļņas vai zaudējumu aprēķinam un zvērināta revidenta atzinumam jābūt tulkotam latviešu valodā. Attiecīgo informāciju ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.

 

10

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 96. panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Vismaz pārskatam, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatam par finansiālās darbības rezultātiem pārskata periodā un zvērināta revidenta atzinumam jābūt tulkotam latviešu valodā."

 

Atbalstīts

9. Izteikt 96. panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Vismaz pārskatam, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, pārskatam par finansiālās darbības rezultātiem pārskata periodā un zvērināta revidenta atzinumam jābūt tulkotam latviešu valodā."

98.pants. Kredītiestāde veic lietvedības un citu dokumentu sagatavošanu, reģistrāciju un uzglabāšanu saskaņā ar valstī noteikto dokumentu standartu, likumu "Par arhīviem" un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem.

 

11

 

 

 

 

 

12

Deputāts K.Leiškalns

Svītrot 98. pantā vārdus "un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem".

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 98.pantu šādā redakcijā:

“98.pants. Kredītiestāde veic lietvedības un citu dokumentu sagatavošanu, reģistrāciju un uzglabāšanu saskaņā ar valstī noteikto dokumentu standartu un likumu "Par arhīviem".”

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 11.

 

Atbalstīts

10. Izteikt 98.pantu šādā redakcijā:

“98.pants. Kredītiestāde veic lietvedības un citu dokumentu sagatavošanu, reģistrāciju un uzglabāšanu saskaņā ar valstī not eikto dokumentu standartu un likumu "Par arhīviem".”

99.1 pants. (1) Lai panāktu Latvijas kredītiestāžu sektora drošību, stabilitāti un attīstību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic kredītiestāžu uzraudzību.

 

13

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 99.1 panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzraudzības procesā pirms lēmumu pieņemšanas, ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju, izvērtē to iespējamo ietekmi uz citas dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti."

Atbalstīts

11. Papildināt 99.1 panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzraudzības procesā pirms lēmumu pieņemšanas, ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju, izvērtē attiecīgo lēmumu iespējamo ietekmi uz citas dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti."

101.4 pants. (4) Ja Latvijas Republikā un vismaz vēl vienā dalībvalstī reģistrētajām kredītiestādēm mātes sabiedrības ir Latvijas Republikā un vismaz vēl vienā dalībvalstī reģistrēta finanšu pārvaldītājsabiedrība un katrā šajā dalībvalstī ir reģistrēta arī kredītiestāde - meitas sabiedrība, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic konsolidēto uzraudzību, ja Latvijas Republikā reģistrētajai kredītiestādei ir lielākā bilances kopsumma.

(5) Ja Latvijas Republikā reģistrētai kredītiestādei un vismaz vēl vienā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei mātes sabiedrība ir viena un tā pati finanšu pārvaldītājsabiedrība, kas nav reģistrēta ne Latvijas Republikā, ne citā dalībvalstī, kur reģistrēta cita kredītiestāde, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic konsolidēto uzraudzību, ja Latvijas Republikā reģistrētajai kredītiestādei ir lielākā bilances kopsumma. Šādu kredītiestādi uzskata par Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrību.

(6) Īpašos gadījumos Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pēc savstarpējas vienošanās ar attiecīgo dalībvalstu uzraudzības institūcijām nepiemērot šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto kārtību, ja tās piemērošana būtu neatbilstīga, ņemot vērā iesaistīto kredītiestāžu un to darbības relatīvo nozīmību dažādās valstīs, un ierosināt citas, nevis parastā kārtā nosakāmas, uzraudzības institūcijas noteikšanu konsolidētās uzraudzības veikšanai. Pirms šāda lēmuma pieņemšanas iesaistītās uzraudzības institūcijas dod iespēju par konsolidāciju atbildīgajai kredītiestādei vai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, vai arī kredītiestādei ar lielāko bilances kopsummu izteikt viedokli par pieņemamo lēmumu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē Eiropas Komisiju par šāda veida vienošanos un tās saturu.

 

14

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt 101.4 panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā vārdu "bilances" ar vārdu "aktīvu".

 

Atbalstīts

12. Aizstāt 101.4 panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā vārdu "bilances" ar vārdu "aktīvu".

 

128.pants. (1) Kredītiestāde, kas gatavojas uzsākt pašlikvidāciju (arī tās filiāles likvidāciju iesaistītajā valstī), piecu dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesnieguma projektu par pašlikvidāciju. Iesnieguma projektam pievieno pēdējo kredītiestādes bilanci, kas sagatavota atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem par gada pārskata sagatavošanu, un ziņas par iespējamo likvidatoru.

 

15

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 128. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesnieguma projektam pievieno pēdējo kredītiestādes pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās un kas sagatavots atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem par gada pārskata sagatavošanu, un ziņas par iespējamo likvidatoru."

 

Atbalstīts

13. Izteikt 128. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesnieguma projektam pievieno pēdējo kredītiestādes pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās un kas sagatavots atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem par gada pārskata sagatavošanu, un ziņas par iespējamo likvidatoru."

136.pants. (4) Katra mēneša pirmo 10 dienu laikā likvidators iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likvidējamās kredītiestādes iepriekšējā mēneša pēdējās dienas bilanci un pārskatu par atgūtajiem aktīviem (mantu) un likvidācijas izdevumiem iepriekšējā mēnesī.

 

 

16

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 136. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Katra mēneša pirmo 10 dienu laikā likvidators iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likvidējamās kredītiestādes iepriekšējā mēneša pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatu par atgūtajiem aktīviem (mantu) un likvidācijas izdevumiem iepriekšējā mēnesī."

Atbalstīts

14. Izteikt 136. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Katra mēneša pirmo 10 dienu laikā likvidators iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likvidējamās kredītiestādes iepriekšējā mēneša pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatu par atgūtajiem aktīviem (mantu) un likvidācijas izdevumiem iepriekšējā mēnesī."

161.pants. (2) Administratora pienākumi ir šādi:

10) katra mēneša pirmo 10 dienu laikā iesniegt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" kredītiestādes iepriekšējā mēneša pēdējās dienas bilanci un pārskatu par atgūtajiem aktīviem (mantu) un maksātnespējas procesa izdevumiem iepriekšējā mēnesī;

 

17

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 161. panta otrās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

"10) katra mēneša pirmo 10 dienu laikā iesniegt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" kredītiestādes iepriekšējā mēneša pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatu par atgūtajiem aktīviem (mantu) un maksātnespējas procesa izdevumiem iepriekšējā mēnesī;".

Atbalstīts

15. Izteikt 161. panta otrās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

"10) katra mēneša pirmo 10 dienu laikā iesniegt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" kredītiestādes iepriekšējā mēneša pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatu par atgūtajiem aktīviem (mantu) un maksātnespējas procesa izdevumiem iepriekšējā mēnesī;".