Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"

 

 

Rīgā

 

27.04.2009.                   Nr.90/TA-1197

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā". Likumprojektu izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Žukovs 67335027, Deniss.Zukovs@mod.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 9 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa sēdes protokola
Nr.25  5.§ izraksts
uz 1 lpp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                    V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Militārā dienesta likumā

 

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

57.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanas dēļ, izbeidzot profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa veselības stāvokļa dēļ (trauma, invaliditāte vai slimība, kas iegūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus) vai vienības (apakšvienības) likvidēšanas dēļ (reorganizēšana, karavīru skaita samazināšana), un viņam nepiedāvā citu amatu, kā arī profesionālā dienesta līguma termiņam beidzoties pirms aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanas, – pēdējā mēneša dienesta atalgojuma apmērā;";

 

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Karavīram, kurš pirms atvaļināšanās no aktīvā dienesta piedalījies starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos ārpus Latvijas Republikas teritorijas, šā panta pirmās daļas 1.punktā paredzēto atvaļināšanas pabalstu izmaksā, ņemot vērā pēdējo mēneša dienesta atalgojumu, kāds karavīram bija noteikts pamatdienesta vietā Latvijā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

I.V.Lieģis


                                Likumprojekta 

 “Grozījumi Militārā dienesta likumā”

anotācija 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

  Valdības 2009.gada 31.marta protokollēmums (protokols Nr.22 56.§) ministrijām nosaka pienākumu plānot valsts budžeta izdevumu samazinājumu, lai nodrošinātu vispārējās valdības budžeta deficītu ne lielāku par trim procentiem no iekšzemes kopprodukta.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Militārā dienesta likums (turpmāk – MDL) karavīriem paredz vairāka veida sociālās garantijas gan dienesta gaitas ietvaros, gan atvaļinoties no bruņotajiem spēkiem. Viena no šādām garantijām ir atvaļināšanas pabalsts, kura piešķiršan as nosacījumus un apmēru paredz MDL 57.pants. Šobrīd spēkā esošā MDL 57.panta normas paredz diferencētu atvaļināšanas pabalstu izmaksu karavīriem, ņemot vērā karavīra atvaļināšanas pamatu no aktīvā dienesta, kā arī izdienas stāžu. Ievērojot minētos kritērijus atvaļināšanas pabalsts karavīram šobrīd var tikt noteikts gan mēneša dienesta atalgojuma apmērā, gan pēdējo triju mēnešu karavīra algas apmērā.

        

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumus MDL 57.pantā, nodrošinot atvaļināšanas pabalsta izmaksu karavīriem viena dienesta atalgojuma apmērā, neatkarīgi no tā, uz kāda pamata karavīrs tiek atvaļināts no dienesta, kā arī neatkarīgi no karavīra izdienas stāža. Vienlaikus likumā tiek saglabāta norma, kas paredz atvaļināšanas pabalstu karavīram izmaksāt pēdējo divu nedēļu karavīra algas apmērā, gadījumā, ja profesionālā dienesta līgums tiek izbeigts pirms termiņa vienības (apakšvienības) likvidēšanas dēļ un karavīrs atteicies no piedāvātā amata. Vienlaikus likumprojekts paredz, ka karavīriem, kuri pirms atvaļināšanās no aktīvā dienesta piedalījušies starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos ārpus Latvijas Republikas teritorijas, 57.pantā paredzētais atvaļināšanas pabalsts tiek izmaksāts, ņemot vērā pēdējo mēneša dienesta atalgojumu, kāds karavīram bija noteikts pamatdienesta vietā Latvijā.

 

 4. Cita informācija

 

 

Likumprojekts nodrošinās valsts budžeta izdevumu samazinājumu.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Grozījumu būtība ir veicināt dažādu normatīvo aktu vienveidīgu piemērošanu un nodrošināt vienlīdzīgu tiesību ieviešanu sociālo garantiju jomā.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Grozījumi nodrošinās vienveidīgu tiesību normu piemērošanu un vienlīdzīgu tiesību principu ievērošanu.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2009

 Turpmākie trīs gadi

 2010

 2011

2012

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

 

 

404.4

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

404.4

-304.1

-304.1

-304.1

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms

304.1

304.1

304.1

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins.

5.1. Aprēķins:

Izdevumi atvaļināšanas pabalstu izmaksai 230 profesionālā dienesta karavīriem 2009.gadā ir Ls 325 930

Aprēķinā ir ņemts vērā:

1.1. atvaļināšanai plānotais profesionālā dienesta karavīru skaits;

1.2. vidējā profesionālā dienesta karavīra alga un atalgojums;

1.3. atvaļināšanas pabalsts - līdz 31.05.2009. Ls pēdējo triju, divu vai vienas mēnešu karavīra algas apmērā atkarībā no izdienas stāža, (ja MDL grozījumi stājas spēkā no 01.06.2009.) pēdējā mēneša dienesta atalgojuma apmērā;

Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas - Ls 78 517

Kopā izmaksas – Ls 404 447

 

5.2. Aprēķins:

Izdevumi atvaļināšanas pabalstu izmaksai 105 profesionālā dienesta karavīriem 2010.gada ir Ls 100 327

Aprēķinā ir ņemts vērā:

1.1. atvaļināšanai plānotais profesionālā dienesta karavīru skaits;

1.2. vidējā profesionālā dienesta karavīra alga un atalgojums;

1.3. atvaļināšanas pabalsts - pēdējā mēneša dienesta atalgojuma apmērā;

Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas - Ls 19 477

Kopā izmaksas – Ls 100 327

2010.gadā kopējās izmaksas grozījumu realizācijai – Ls 100 327

2010.gadā salīdzinot ar 2009.gadu samazinājums ir Ls 304 120

 

5.3. Aprēķins:

Izdevumi atvaļināšanas pabalstu izmaksai 105 profesionālā dienesta karavīriem 2011.gada ir Ls 100 327

Aprēķinā ir ņemts vērā:

1.1. atvaļināšanai plānotais profesionālā dienesta karavīru skaits;

1.2. vidējā profesionālā dienesta karavīra alga un atalgojums;

1.3. atvaļināšanas pabalsts - pēdējā mēneša dienesta atalgojuma apmērā;

Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas - Ls 19 477

Kopā izmaksas – Ls 100 327

2011.gadā kopējās izmaksas grozījumu realizācijai – Ls 100 327

2011.gadā salīdzinot ar 2009.gadu samazinājums ir Ls 304 120

 

5.4. Aprēķins:

Izdevumi atvaļināšanas pabalstu izmaksai 105 profesionālā dienesta karavīriem 2012.gada ir Ls 100 327

Aprēķinā ir ņemts vērā:

1.1. atvaļināšanai plānotais profesionālā dienesta karavīru skaits;

1.2. vidējā profesionālā dienesta karavīra alga un atalgojums;

1.3. atvaļināšanas pabalsts - pēdējā mēneša dienesta atalgojuma apmērā;

Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas - Ls 19 477

Kopā izmaksas – Ls 100 327

2012.gadā kopējās izmaksas grozījumu realizācijai – Ls 100 327

2012.gadā salīdzinot ar 2009.gadu samazinājums ir Ls 304 120

 

 

 6. Cita informācija 

 

2009.gadā budžeta līdzekļu ekonomija samazinot atvaļināšanas pabalsta apmēru ir Ls 219 763.

Normatīvā akta projekta izpildi Aizsardzības ministrija 2009.gadā un turpmākajos gados nodrošinās atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” ietvaros no budžeta programmas 22.00.00 „Nacionālie bruņotie spēki” budžeta apakšprogrammas 22.10.00 „Starptautisko operāciju un NBS centralizētais atalgojums”.

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Nav attiecināms

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

 

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Nav attiecināms

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Aizsardzības ministrija un NBS ir atbildīgi par virzīto likumprojektu un vienotas militārā dienesta gaitas nodrošināšanu NBS. Likumprojekta izpildē nav iesaistītas pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijas, kā arī citas institūcijas.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Nav noskaidrota pozīcija

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  Nav notikušas konsultācijas

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Nav notikušas konsultācijas.

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunas papildu funkcijas valsts pārvaldes iestādēm neradīsies. Normatīvā akta izpildi nodrošinās Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana pirmstiesas strīda izskatīšanas stadijā ir iespējama Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā.

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts

sekretārs

Juridiskā dienesta

vadītāja pienākumu izpildītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I.Lieģis

 

 

 

 

J.Sārts

 

 

 

 

A.Rimša

 

 

 

 

I.Kalna

 

 

 

 

D.Žukovs

 

 

 

15.04.2009.

1413

S.Vistiņa, 67335249, fakss: 67212307

sanda.vistina@mod.gov.lv

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.25

2009.gada 21.aprīlī

 

 

5.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

     TA-1197

___________________________________________________________

(I.V.Lieģis, R.Vējonis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

     3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Vides ministrs

  

R.Vējonis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-25-2104-#05.doc

1