R ī g ā

R ī g ā

 

 

 

2009.gada 17.jūnijā   Nr. 9/10-

Saeimas Prezidijam

          Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā Izskatīšanai 2. lasījumā likumprojektu Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" (Nr. 1180/Lp9, atzīts par steidzamu)

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz 18 lapām

 

 Priekšsēdētāja                                                                         A.Barča

 


Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"

 (Nr. 1180/Lp9)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(17)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2006, 5.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2006, 5.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

5.pants

(1) No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darbinieku prasījumus apmierina šādā apmērā:

1) darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;

2) atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;

3) atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;

 

 

 

 

 

4) atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā (...);

 

 

 

 

1.

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

Papildināt 5.panta pirmās daļas 4.punktu aiz vārdiem „minimālajā apmērā” ar vārdiem „uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās.”

 

 

 

Atbalstīts

1. Papildināt 5.panta pirmās daļas 4.punktu ar vārdiem “uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;”.

 

5) kaitējuma atlīdzību par visu nesamaksāto laikposmu;

6) kaitējuma atlīdzības summu par četriem gadiem uz priekšu.

(2) Ja darba devējs nav izmaksājis darbiniekam darba samaksu vairāk kā par trim darba tiesisko attiecību mēnešiem, darbiniekam ir tiesības izvēlēties, par kuriem trim darba tiesisko attiecīb u mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās aprēķināma darba samaksa.

(3) Darbinieku prasījumi par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību tiek apmierināti, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 5.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru ierobežo:

1) šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot summai, kas nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru un ko proporcionāli attiecina uz šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteikto periodu;

2) šā panta pirmās daļas 2.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot summai, kas nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru un ko proporcionāli attie­cina uz šā panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās atlīdzības par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu aprēķināšanai izmantoto dienas vidējo izpeļņu;

3) šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot summai, kas nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru un ko proporcionāli attiecina uz šā panta pirmās daļas 4.punktā noteiktā atlaišanas pabalsta aprēķināšanai izmantoto mēneša vidējo izpeļņu.

(5) Šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minēto apmierināmo darbinieku prasījumu, ar tiem saistīto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darbinieku daļas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu kopsumma nedrīkst pārsniegt četru maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmēru par vienu darbinieku."

 

 

 

2.

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

 

 

Atbalstīts

 

5.1 pants

(1) No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem ierobežotā apmērā apmierina to personu prasījumus:

1) kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar maksātnespējīgo darba devēju un kuras ir vai divu gadu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās ir bijušas maksātnespējīgā darba devēja komercsabiedrības, uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības dibinātāji, dalībnieki - kapitāla daļu īpašnieki vai akcionāri, ieguldītāji, biedri, pārvaldes institūciju (izpildinstitūciju) locekļi, kā arī prokūristi ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām;

 

 

 

 

 

2) par kurām sakarā ar darbinieku prasījumu apmierināšanu Ministru kabineta izveidota valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk - Maksātnespējas administrācija) ir par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām iesniegusi ziņojumu, lai tās izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu, bet gada laikā pēc ziņu saņemšanas par uzsākto kriminālprocesu tajā nav stājies spēkā galīgais nolēmums.

 

 

 

 

3.

 

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

 

Izslēgt 5.1 panta pirmās daļas 2.punktu.

 

 

 

 

Atbalstīts

2. 5.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

 

 (2) Darbinieku prasījumu apmēru šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā ierobežo:

1) šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minētajam privātajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos un ko proporcionāli attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto periodu (ņem vērā līdz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienai publicētajā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minēto darba algas apmēru);

2) šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minētajam privātajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos un ko attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktā atlaišanas pabalsta aprēķināšanai izmantoto mēnešu vidējo izpeļņu (ņem vērā līdz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienai publicētajā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minēto darba algas apmēru).

 

 

 

 

 

(3) Darbinieku prasījumu apmēru šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā ierobežo:

1) šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai, ko proporcionāli attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto periodu;

2) šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā minēto darbinieku prasījumu apmēru piesaistot maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai, ko proporcionāli attiecina uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktā atlaišanas pabalsta aprēķināšanai izmantoto mēnešu vidējo izpeļņu.

 

 

 

 

4.

 

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

 

Izslēgt 5.1 panta trešo daļu.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

izslēgt trešo daļu.

 

8.pants

(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu turētājs un rīkotājs ir Maksātnespējas administrācija, kas organizē finanšu līdzekļu uzskaiti un to izmaksu darbinieku prasījumu apmierināšanai.

 

 

 

5.

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdus „Maksātnespējas administrācija” ar vārdiem „valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk - Maksātnespējas administrācija)”.

 

 

 

Atbalstīts

3. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Maksātnespējas administrācija” ar vārdiem “valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk — Maksātnespējas administrācija)”;

(2) Maksātnespējas administrācija saskaņā ar šo likumu veic šādus uzdevumus:

1) pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju administratoru iesniegumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un apstiprina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksājamās summas;

2) apmierina darbinieku prasījumus;

3) pārbauda, vai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši likuma prasībām;

4) nodrošina neizmantoto darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu atmaksāšanu;

5) realizē kreditora tiesības pret maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksāto līdzekļu apmērā likumā paredzētajā kārtībā;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) izmanto Kriminālprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības un par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām iesniedz iesniegumu par darbinieku prasījumu garantiju fondam radītā kaitējuma kompensāciju izmaksāto līdzekļu apmērā saskaņā ar šā likuma 5.1 panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, ja Maksātnespējas administrācija ir atzīta par cietušo konkrētā kriminālprocesā.

 

 

 

6.

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

Izteikt 8.panta otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) izmanto Kriminālprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības un par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām iesniedz iesniegumu par darbinieku prasījumu garantiju fondam radītā kaitējuma kompensāciju no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāto naudas līdzekļu apmērā, ja Maksātnespējas administrācija ir atzīta par cietušo konkrētā kriminālprocesā.”

 

 

 

Atbalstīts

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) izmanto Kriminālprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības un par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām iesniedz iesniegumu par darbinieku prasījumu garantiju fondam radītā kaitējuma kompensāciju no šā fonda izmaksāto naudas līdzekļu apmērā, ja Maksātnespējas administrācija ir atzīta par cietušo konkrētā kriminālprocesā.”

 

(3) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu atlikumu izlieto darbinieku prasījumu apmierināšanai nākamajos saimnieciskajos gados.

 

 

 

 

 

14.pants

(1) Maksātnespējas administrācija sakarā ar darbinieku prasījumu apmierināšanu ir tiesīga par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām iesniegt ziņojumu, lai tās izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu, ja, izvērtējot administratora iesniegto iesniegumu par darbinieku prasījumiem, citus nepieciešamos dokumentus un pieprasīto informāciju, konstatēta kāda no šādām pazīmēm:

1) naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīti tādu personu prasījumu apmierināšanai, kuru vidējā darba samaksa un ar to saistītie maksājumi ir palielinājušies pēdējos trijos darba tiesisko attiecību mēnešos pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās salīdzinājumā ar vidējo darba samaksu pārējos mēnešos, kas ietilpst 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;

 

 

 

 

 

1.1).....

 

 

 

7.

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

Papildināt 14.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

„11) naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīti tādu personu prasījumu apmierināšanai, kuru vidējā darba samaksa un ar to saistītie maksājumi ir palielinājušies pēdējos trijos darba tiesisko attiecību mēnešos pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas salīdzinājumā ar vidējo darba samaksu pārējos mēnešos, kas ietilpst 12 mēnešu periodā pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas;”

 

 

 

 

Atbalstīts

4. Papildināt 14.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīti tādu personu prasījumu apmierināšanai, kuru vidējā darba samaksa un ar to saistītie maksājumi ir palielinājušies pēdējos trijos darba tiesisko attiecību mēnešos pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas salīdzinājumā ar vidējo darba samaksu pārējos mēnešos, kas ietilpst 12 mēnešu periodā pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas;”.

 

2) naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīti tādu personu prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespējas gadījums iestājies gada laikā kopš darba devēja dibināšanas (tiesiskā statusa iegūšanas) brīža;

3) naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīti tādu personu prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja rīcībā sakarā ar darbinieku pieņemšanu darbā vienlaikus konstatēti šādi apstākļi:

a) darba tiesiskās attiecības ar darbinieku uzsāktas gada laikā pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās,

b) darba devēja darbinieku kopējais skaits 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās ir palielinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo 12 mēnešu periodu,

c) darba devējs sociālās apdrošināšanas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos Valsts ieņēmumu dienestam nav sniedzis ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, par iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, ziņas par darba ņēmējiem un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaiti.

(2) Maksātnespējas administrācija ir tiesīga vērtēt šā panta pirmajā daļā minētās pazīmes un iesniegt ziņojumu, ja darbinieku prasījumu apmierināšanai iesniegti dokumenti arī pārrobežu maksātnespējas procesa gadījumā. Izvērtējot šā panta pirmās daļas 3.punkta "c" apakšpunktā minētos apstākļus, Maksātnespējas administrācija pārbauda, vai iesniegts ziņojums par pašnodarbinātā vai pie darba devēja - ārvalstnieka strādājoša iekšzemes darba ņēmēja, vai pie darba devēja - ārvalstnieka strādājoša ārvalstu darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī.

 

 

 

 

 

15.pants

(1) Saņemot administratora iesniegumu par darbinieku prasījumu apmierināšanu, Maksātnespējas administrācija izvērtē arī šā likuma 14.pantā minētās pazīmes.

 

 

 

 

 

(2) Mēneša laikā pēc šā likuma 14.pantā minēto pazīmju konstatēšanas Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām iesniegt ziņojumu, lai tās izlemtu jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu, un apturēt administratīvo procesu līdz dienai, kad Maksātnespējas administrācija saņems informāciju par konkrētajā kriminālprocesā pieņemtā galīgā nolēmuma spēkā stāšanos, vai lemj par atteikšanos iesniegt ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajās valsts institūcijās.

 

 

 

 

8.

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Konstatējot šā likuma 14.pantā minētās pazīmes, Maksātnespējas administrācija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) lēmumu par ziņojuma iesniegšanu par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām jautājuma par kriminālprocesa uzsākšanu izlemšanai, un atteikt piešķirt naudas līdzekļus maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanai;

2) lēmumu par atteikšanos iesniegt ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām.”

 

 

Atbalstīts

5. 15.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Konstatējusi šā likuma 14.pantā minētās pazīmes, Maksātnespējas administrācija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) lēmumu par ziņojuma iesniegšanu par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām jautājuma par kriminālprocesa uzsākšanu izlemšanai un atteikumu piešķirt naudas līdzekļus maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanai;

2) lēmumu par atteikšanos iesniegt ziņojumu par kriminālprocesa norisi atbildīgajām valsts institūcijām.”;

 

(3) Ja gada laikā no dienas, kad no minētajām atbildīgajām valsts institūcijām saņemtas ziņas par kriminālprocesa uzsākšanu un virzību, nav stājies spēkā galīgais nolēmums konkrētajā kriminālprocesā, Maksātnespējas administrācija atjauno administratīvo procesu un mēneša laikā lemj par darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar šā likuma 5.1 panta trešajā daļā noteikto darbinieku prasījumu apmēra ierobežojumu. Attiecībā uz pārējo no darbinieku prasījumu garantiju fonda pieprasīto darbinieku prasījumu apmēra daļu administratīvā procesa virzība netiek atjaunota līdz dienai, kad Maksātnespējas administrācija saņem informāciju par konkrētajā kriminālprocesā pieņemtā galīgā nolēmuma spēkā stāšanos.

 

 

 

 

9.

 

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

 

Izslēgt 15.panta trešo daļu.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

izslēgt trešo daļu;

 

 (4) Ja par kriminālprocesa norisi atbildīgās valsts institūcijas ir atteikušās uzsākt kriminālprocesu, Maksātnespējas administrācija mēneša laikā no šādu ziņu saņemšanas dienas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanai.

 

 

 

 

 

10.

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

Izteikt 15.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja par kriminālprocesa norisi atbildīgās valsts institūcijas ir atteikušās uzsākt kriminālprocesu vai uzsāktais kriminālprocess ir izbeigts, Maksātnespējas administrācija pēc šādu ziņu saņemšanas, pamatojoties uz administratora atkārtotu iesniegumu, mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas lemj par darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem.”

 

 

 

 

Atbalstīts

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja par kriminālprocesa norisi atbildīgās valsts institūcijas ir atteikušās uzsākt kriminālprocesu vai uzsāktais kriminālprocess ir izbeigts, Maksātnespējas administrācija pēc šādu ziņu saņemšanas, pamatojoties uz administratora atkārtotu iesniegumu, mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas lemj par darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem.”

 

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2004.gada 31.decembrim šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minēto apmierināmo darbinieku prasījumu, ar tiem saistīto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darbinieka daļas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 1000 latus par vienu darbinieku.

(18.12.2003. likuma redakcijā)

2. Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz tiem darbiniekiem, par kuru darba devēja maksātnespējas stāvokļa risinājumu lēmums ir pieņemts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

(18.12.2003. likuma redakcijā)

3. Šā likuma 5.panta otrā daļa ir spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim.

4. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 12.panta piektajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtībai pārrobežu maksātnespējas gadījumā piemēro Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumus Nr.830 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(26.01.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

5. To darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespēja iestājusies līdz 2007.gada 31.decembrim, tiek piemērotas šā likuma normas par darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtību tādā redakcijā, kāda tā bija spēkā 2007.gada 31.decembrī.

 

 

 

 

11.

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

 

Papildināt Pārejas noteikumu 5.punktu aiz vārdiem un skaitļiem „kāda tā bija spēkā 2007.gada 31.decembrī” ar vārdiem un skaitļiem „izņemot šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktu, 8.panta otrās daļas 6.punktu,VI nodaļu, Pārejas noteikumu 6. un 7.punktu.”

 

 

 

Atbalstīts

(atbild. komisijas priekšlikumā. Nr.14)

6. Pārejas noteikumos:

papildināt 5.punktu ar vārdiem un skaitļiem “izņemot šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktu, 8.panta otrās daļas 6.punktu, VI nodaļu, pārejas noteikumu 6. un 7.punktu”;

6. ......

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

„6. Šā likuma 5.panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktie ierobežojumi ir piemērojami, ja administratora iesniegums par darbinieku prasījumu apmierināšanu ir iesniegts pēc 2009.gada 30.aprīļa.”

 

 

 

 

12.

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

 

Izteikt likumprojekta 2.punktu šādā redakcijā:

„Papildināt Pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

„6. To darbinieku prasījumu apmierināšanai, par kuriem iesniegums Maksātnespējas administrācijā iesniegts laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim, 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. Un 4.punkta un 5.1 panta otrās daļas noteikumiem piemēro šādu regulējumu:

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darbinieku prasījumus apmierina šādā apmērā:

1) darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

2) atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka darba samaksa mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

3) atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka darba samaksa mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

4) atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā, uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tas aprēķināts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka mēneša vidējā izpeļņa nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru.””

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

(atbild. komisijas priekšlikumā. Nr.14)

papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6. To darbinieku prasījumu apmierināšanai, par kuriem iesniegums Maksātnespējas administrācijai iesniegts laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim, 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punkta un 5.1 panta otrās daļas noteikumiem piemēro šādu regulējumu:

no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darbinieku prasījumus apmierina šādā apmērā:

1) darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

2) atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka darba samaksa mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

3) atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka darba samaksa mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

4) atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā, uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tas aprēķināts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka mēneša vidējā izpeļņa nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru.

 

7. ......

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

Papildināt Pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

„7. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā un 5.1 panta otrajā daļā minēto apmierināmo darbinieku prasījumu, ar tiem saistīto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darbinieku daļas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu kopsumma nepārsniedz četru maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru par vienu darbinieku, ja iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai Maksātnespējas administrācijā iesniegts laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim.”

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 2.punktu šādā redakcijā:

6. Pārejas noteikumos:

papildināt 5.punktu ar vārdiem un skaitļiem “izņemot šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktu, 8.panta otrās daļas 6.punktu, VI nodaļu, pārejas noteikumu 6. un 7.punktu”;

papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6. To darbinieku prasījumu apmierināšanai, par kuriem iesniegums Maksātnespējas administrācijai iesniegts laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim, 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punkta un 5.1 panta otrās daļas noteikumiem piemēro šādu regulējumu:

no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darbinieku prasījumus apmierina šādā apmērā:

1) darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

2) atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka darba samaksa mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

3) atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka darba samaksa mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

4) atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā, uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tas aprēķināts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka mēneša vidējā izpeļņa nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru.

7. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā un 5.1 panta otrajā daļā minēto apmierināmo darbinieku prasījumu, ar tiem saistīto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darbinieku daļas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu kopsumma nepārsniedz četru maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru par vienu darbinieku, ja iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai Maksātnespējas administrācijai iesniegts laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim.”

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

(atbild. komisijas priekšlikumā. Nr.14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

7. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā un 5.1 panta otrajā daļā minēto apmierināmo darbinieku prasījumu, ar tiem saistīto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darbinieku daļas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu kopsumma nepārsniedz četru maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru par vienu darbinieku, ja iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai Maksātnespējas administrācijai iesniegts laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim.”

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Atsauce 26.01.2006. likuma redakcijā)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1980.gada 20.oktobra direktīvas 80/987/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 23.septembra direktīvas 2002/74/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 80/987/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā.

 

 

 

 

 

15.

 

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

 

Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

„Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/94/EK par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā.”

 

 

 

 

Atbalstīts

(redakc.prec.)

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2008/94/EK par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā.”

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.maijā.

 

 

16.

 

 

 

 

17.

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš

Noteikt, ka likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2009.gada 10.jūlijā.

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009.gada 10.jūlijā.