Rīgā,

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

2009. gada 20. maijā

Nr.9/1- 2 - 22 - (9/09)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi” ( Nr.1178/Lp9) (Dok.nr.4078).

  

Ārlietu komisija minēto likumprojektu izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja savā 2009. gada 20. maija sēdē. 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1. lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieņā,

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisijas                                                 Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi

 

 

 

1.pants. 2009.gada 9.februārī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija saskaņā ar Nolīguma 21.pantu reģistrē Nolīgumu Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

 

4.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 23.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2009. gada ______________.