Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811                  tālr. 6708 7318, fakss 6708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada ___.jūnijs

Nr.9/2 – 2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut tuvākās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā” (Nr.1176/Lp9) izskatīšanai 3.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ____ lapām.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija        

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā

 (Nr.1176/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 23 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. (1) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apdrošināšanas starpniecība — apdrošināšanas piedāvājuma un citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu un apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana, kā arī minētā līguma noslēgšana un apkalpošana;

2)  pārapdrošināšanas starpniecība — pārapdrošināšanas piedāvājuma un citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, pārapdrošināšanas līguma noteikumu un pārapdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana, kā arī minētā līguma noslēgšana un apkalpošana;

 

1. 1.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) apdrošināšanas starpniecība — apdrošināšanas piedāvājuma, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;

2) pārapdrošināšanas starpniecība — pārapdrošināšanas piedāvājuma, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, pārapdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā pārapdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) apdrošināšanas starpniecība — apdrošināšanas piedāvājuma, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu, izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;

2) pārapdrošināšanas starpniecība — pārapdrošināšanas piedāvājuma, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, pārapdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā pārapdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu, izskaidrošana, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;”;

 

papildināt pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīts darbinieks — persona, kura ir tiesīga patstāvīgi, bez īpašas uzraudzības apdrošināšanas vai pārapdrošinā­šanas starpnieka vārdā nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

“16) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistī ts darbinieks — persona, kura ir tiesīga patstāvīgi, bez īpašas uzraudzības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka vārdā nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību;

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likuma 1. panta pirmo daļu ar 17. punktu šādā redakcijā:

"17) apdrošināšanas brokera palīgs – persona, kas apdrošināšanas brokera pašnodarbinātās personas statusā vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka vadībā un kontrolē veic ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību saistītus pienākumus un nav tiesīga pieņemt ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību saistītus lēmumus."

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 1. panta pirmo daļu ar 17. punktu šādā redakcijā:

"17) apdrošināšanas brokera palīgs – persona, kas apdrošināšanas brokera pašnodarbinātās personas statusā vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka vadībā un uzraudzībā veic ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību saistītus pienākumus. Apdrošināšanas brokera palīgs nav tiesīgs pieņemt ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību saistītus lēmumus."

Daļēji

atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

17) apdrošināšanas brokera palīgs — persona, kura apdrošināšanas brokera pašnodarbinātās personas statusā vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka vadībā un uzraudzībā veic ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību saistītus pienākumus. Apdrošināšanas brokera palīgs nav tiesīgs pieņemt ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību saistītus lēmumus.”

 

3.pants.  (4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir tiesīga nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā.

 

3

Deputāts K.Leiškalns

Likuma 3. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "komersants" ar vārdu "sabiedrība";

 

Atbalstīts

2. 3.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “komersants” ar vārdu “sabiedrība”;

 

 

 

4

Deputāts K.Leiškalns

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Pārapdrošināšanas sabiedrība un nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle ir tiesīga nodarboties ar pārapdrošināšanas starpniecību Pārapdrošināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Atbalstīts

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Pārapdrošināšanas sabiedrība un nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle ir tiesīgas nodarboties ar pārapdrošināšanas starpniecību Pārapdrošināšanas likumā noteiktajā kārtībā.”;

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Deputāts K.Leiškalns

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

(9) Apdrošināšanas brokeris ir tiesīgs uz darba tiesisko attiecību pamata nodarbināt apdrošināšanas brokera palīgu. Apdrošināšanas brokeris nodrošina apdrošināšanas brokera palīga apmācību.

(10) Apdrošināšanas brokerim pašnodarbinātās personas statusā un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītam darbiniekam nevar būt vairāk kā divi apdrošināšanas brokera palīgi. Apdrošināšanas brokera palīgs nav tiesīgs viņam uzticētos pienākumus nodot tālāk trešajām personām." 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

„(9) Apdrošināšanas brokeris ir tiesīgs uz darba tiesisko attiecību pamata nodarbināt apdrošināšanas brokera palīgu. Apdrošināšanas brokeris nodrošina apdrošināšanas brokera palīga apmācību.

(10) Apdrošināšanas brokerim pašnodarbinātās personas statusā un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītam darbiniekam nevar būt vairāk kā divi apdrošināšanas brokera palīgi. Apdrošināšanas brokera palīgs nav tiesīgs viņam saskaņā ar darba līgumu uzticētos pienākumus nodot tālāk trešajām personām.”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

“(9) Apdrošināšanas brokeris ir tiesīgs uz darba tiesisko attiecību pamata nodarbināt apdrošināšanas brokera palīgu. Apdrošināšanas brokeris nodrošina apdrošināšanas brokera palīga apmācību.

(10) Apdrošināšanas brokerim pašnodarbinātās personas statusā un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītam darbiniekam nevar būt vairāk kā divi apdrošināšanas brokera palīgi. Apdrošināšanas brokera palīgs nav tiesīgs viņam saskaņā ar darba līgumu uzticētos pienākumus nodot tālāk trešajām personām.”  

4.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var uzsākt darbību pēc reģistrācijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā vai piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrā.

(2) Apdrošināšanas brokerus un apdrošināšanas aģentus reģistrē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā. Minēto reģistru uztur Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

 

7

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likuma 4. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Apdrošināšanas brokeris reģistrē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītus darbiniekus un apdrošināšanas brokera palīgus un uztur minēto reģistru."

Atbalstīts

3. Papildināt 4.pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

“(21) Apdrošināšanas brokeris reģistrē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītus darbiniekus un apdrošināšanas brokera palīgus un uztur minēto reģistru.”

 

10.pants. (1) Lai reģistrētos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

1) pilnvarotas personas parakstītu šai komisijai adresētu pieteikumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

2) ziņas par atbildīgo personu un kompetentas valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka uz atbildīgo personu neattiecas neviens no šā likuma 17.panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem;

3) ziņas par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka veidu;

4) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (tās kopiju) vai šā likuma 13.pantā minēto līgumu (tā kopiju) ar apdrošināšanas komersantu, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli vai pārapdrošinātāju;

5) (izslēgts ar 15.11.2007. likumu);

6) līgumu (tā kopiju) ar kredītiestādi par atsevišķa naudas konta atvēršanu, kurā norādīts, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbības rezultātā iegūtie naudas līdzekļi saskaņā ar šā likuma 15.panta prasībām;

7) procedūru, kādā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nodrošina šā likuma 17.panta prasību izpildi;

8) informācijas sistēmas aizsardzības procedūru;

9) neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru;

10) procedūru, kādā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks izskata klientu sūdzības.

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likuma 10. panta pirmo daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) procedūru, kādā nodrošina apdrošināšanas brokera palīgu darbības vadību un kontroli."

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 10. panta pirmo daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) procedūru, kādā nodrošina apdrošināšanas brokera palīgu darbības vadību un uzraudzību."

 

Daļēji

atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.9

 

 

 

 

Atbalstīts

4. 10.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) procedūru, kādā nodrošina apdrošināšanas brokera palīgu darbības vadību un uzraudzību.”;

 

(2) Pieteikumu par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka ierakstīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata un lēmumu par ieraksta izdarīšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti šā panta pirmajā daļā noteiktie dokumenti, kas noformēti atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri regulē dokumentu noformēšanas kārtību.

(3) Šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto dokumentu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks ir tiesīgs iesniegt, kad pieņemts šā panta otrajā daļā minētais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par ieraksta izdarīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā. Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizdara ierakstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, pirms nav saņemts šā panta pirmās daļas 4.punktā minētais dokuments.

2. Papildināt 10.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja tiek izdarīti grozījumi šā panta pirmās daļas 4., 6., 7., 8., 9. vai 10.punktā minētajā dokumentā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo dokumentu vai tā kopiju.”

 

10

Deputāts K.Leiškalns

Precizēt likumprojekta 2. pantu (likuma 10. panta ceturto daļu) un izteikt to šādā redakcijā:

"(4) Ja tiek izdarīti grozījumi šā panta pirmās daļas 4., 6., 7., 8., 9., 10. vai 11. punktā minētajā dokumentā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo dokumentu vai tā kopiju."

 

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja šā panta pirmās daļas 4., 6., 7., 8., 9., 10. vai 11.punktā minētajā dokumentā tiek izdarīti grozījumi, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks piecu darbdienu laikā pēc to stāšanās spēkā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo dokumentu vai tā kopiju.”

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"(111) Apdrošināšanas brokeris uztur reģistru, kurā norāda:

1)  apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka vārdu un uzvārdu un laiku, no kura viņš šajā amatā ir nodarbināts;

2) apdrošināšanas brokera palīga vārdu un uzvārdu un laiku, no kura viņš šajā amatā ir nodarbināts;

3) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka, kura vadībā un kontrolē apdrošināšanas brokera palīgs veic uzticētos pienākumus, vārdu un uzvārdu un laiku, no kura apdrošināšanas brokera palīgs viņa vadībā ir nodarbināts."

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"(111) Apdrošināšanas brokeris uztur reģistru, kurā norāda:

1)  apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka vārdu un uzvārdu un laiku, no kura viņš ir uzsācis pildīt tieši iesaistīta darbinieka pienākumus;

2) apdrošināšanas brokera palīga vārdu un uzvārdu un laiku, no kura viņš ir uzsācis pildīt brokera palīga pienākumus;

3) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka, kura vadībā un uzraudzībā apdrošināšanas brokera palīgs veic uzticētos pienākumus, vārdu un uzvārdu un laiku, no kura apdrošināšanas brokera palīgs viņa vadībā un uzraudzībā ir nodarbināts."

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.1 pants. Apdrošināšanas brokeris uztur reģistru, kurā norāda:

1) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka vārdu un uzvārdu, kā arī datumu, no kura viņš ir uzsācis pildīt tieši iesaistīta darbinieka pienākumus;

2) apdrošināšanas brokera palīga vārdu un uzvārdu, kā arī datumu, no kura viņš ir uzsācis pildīt brokera palīga pienākumus;

3) tā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka vārdu un uzvārdu, kura vadībā un uzraudzībā apdrošināšanas brokera palīgs veic uzticētos pienākumus, kā arī datumu, no kura apdrošināšanas brokera palīgs minētā darbinieka vadībā un uzraudzībā ir nodarbināts.”

 

12.pants. (2) Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā nedrīkst būt mazāks par 1 500 000 eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, bet vienam apdrošināšanas gadījumam — ne mazāks par 1 000 000 eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

3. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā nedrīkst būt mazāks par 1 680 300 euro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, bet vienam apdrošināšanas gadījumam –mazāks par 1 120 200 euro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.”;

 

 

 

6. 12.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā nedrīkst būt mazāks par 1 680 300 euro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, bet vienam apdrošināšanas gadījumam — mazāks par 1 120 200 euro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.”;

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Šā panta otrajā daļā noteiktais civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam tiek pārskatīts 2013.gadā un turpmāk ik pēc pieciem gadiem no iepriekšējās pārskatīšanas reizes. Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam tiek indeksēts par lielumu, kurš saskaņā ar Eiropas Kopienu statistikas biroja sniegto informāciju atbilst tām procentuālajām izmaiņām patēriņa cenu indeksā, kas notikušas laikposmā no iepriekšējās pārskatīšanas dienas līdz pašreizējai pārskatī­šanas dienai, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajiem veseliem euro

 

 

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Šā panta otrajā daļā noteiktais civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam tiek pārskatīts 2013.gadā un turpmāk ik pēc pieciem gadiem no iepriekšējās pārskatīšanas reizes. Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam tiek indeksēts par lielumu, kurš saskaņā ar Eiropas Kopienu Statistikas biroja sniegto informāciju atbilst patēriņa cenu indeksa procentuālajām izmaiņām, kas notikušas laikposmā no iepriekšējās pārskatīšanas dienas līdz pašreizējai pārskatī­šanas dienai, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajiem veseliem euro

 

 

 

13

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 12. pantu šādā redakcijā:

„12.1 pants. (1) Apdrošināšanas brokera - juridiskās personas - pamatkapitālam jābūt ne mazākam par 15 000 eiru ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

(2) Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijā, nedalībvalsts aodrošinātājs šā panta pirmajā daļā minēto naudas  summu nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā bankā. Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nevar būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.”

Atbalstīts

7. Papildināt likumu ar 12.pantu šādā redakcijā:

“12.1 pants. (1) Apdrošināšanas brokera — juridiskās personas pamatkapitālam jābūt ne mazākam par 15 000 euro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

(2) Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijā, nedalībvalsts apdrošinātājs šā panta pirmajā daļā minēto naudas  summu nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā bankā. Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nevar būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.”

 

14.pants. (Izslēgts ar 15.11.2007. likumu).

 

 

14

Deputāts I.Kalniņš

Izteikt likuma 14.pantu šādā redakcijā:

„14.pants. (1) Apdrošināšanas brokera - juridiskās personas - pamatkapitālam jābūt ne mazākam par 15 000 eiru ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

(2) Nedalībvalsts apdrošināšanas brokera filiāle šā panta pirmajā daļā minēto summu nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē. Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nevar būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.13

 

 

(Izteikts par 12.pantu, skatīt     10 lpp.  priekšlikumu Nr.13)

17.pants. (1) Par apdrošināšanas brokeri pašnodarbinātās personas statusā, apdrošināšanas brokera — juridiskās personas — atbildīgo personu un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi divdesmit viena gada vecumu;

2) ieguvusi atbilstošu augstāko izglītību;

3) (izslēgts ar 15.11.2007. likumu);

4) ieguvusi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamas un profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas atzītas zināšanas;

5) ieguvusi profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas atzītu vismaz triju gadu darba pieredzi;

6) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem.

4. 17.pantā:

papildināt pantu ar 1.daļu šādā redakcijā:

“(11) Par apdrošināšanas brokera, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.”;

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Likuma 17. pantā:

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Par apdrošināšanas brokera palīgu var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;

2) ieguvusi vidējo izglītību;

3) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem.";

 

Atbalstīts

8. 17.pantā:

papildināt pantu ar 1.un 1.2 daļu šādā redakcijā:

“(11) Par tāda apdrošināšanas brokera, kurš nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kas atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.

(12) Par apdrošināšanas brokera palīgu var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;

2) ieguvusi vidējo izglītību;

3) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem.”;

 

(2) Par apdrošināšanas aģentu pašnodarbinātās personas statusā, apdrošināšanas aģenta — juridiskās personas — atbildīgo personu un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;

2) ieguvusi vidējo izglītību;

3) (izslēgts ar 15.11.2007. likumu);

4) ieguvusi apdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamas un profesionālās apdrošinātāju asociācijas atzītas zināšanas;

5) ieguvusi profesionālās apdrošinātāju asociācijas atzītu vismaz viena gada darba pieredzi;

6) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem.

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Par apdrošināšanas aģenta, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.”

 

 

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Par tāda apdrošināšanas aģenta, kurš nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kas atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.”;

 

(4) Par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu un darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, nevar būt persona:

1) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3) pret kuru ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

4) kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata.

 

16

Deputāts K.Leiškalns

izteikt panta ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(4) Par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku un apdrošināšanas brokera palīgu nevar būt persona:".

Atbalstīts

izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(4) Par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku un apdrošināšanas brokera palīgu nevar būt persona:”.

 

18.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma atsaukt no amata apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku, ja tas:

1) neatbilst šā likuma 17.panta pirmās vai otrās daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 17.panta ceturtās daļas punktiem;

2) ilgāk par gadu nav veicis atbildīgās personas vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka pienākumus;

3) pārkāpis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošos normatīvos aktus;

4) pārkāpis šo likumu.

5. Izteikt 18.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) neatbilst šā likuma 17.panta pirmās, 1.1, otrās vai 2.1 daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 17.panta ceturtās daļas punktiem;”.

 

 

 

 

9. Izteikt 18.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) neatbilst šā likuma 17.panta pirmās, 1.1, otrās vai 2.1 daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 17.panta ceturtās daļas punktiem;”.

 

 

6. Papildināt III nodaļu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Apdrošināšanas brokeris nodrošina, lai gada pārskats pēc tā apstiprināšanas tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā. Apdrošināšanas brokeris gada pārskatu var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.”

 

 

 

 

 

10. Papildināt III nodaļu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Apdrošināšanas brokeris nodrošina, lai gada pārskats pēc tā apstiprināšanas tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā. Apdrošināšanas brokeris gada pārskatu var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.”

20.pants. (1) Par piesaistīto apdrošināšanas aģentu pašnodarbinātās personas statusā, piesaistītā apdrošināšanas aģenta — juridiskās personas — atbildīgo personu un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;

2) ieguvusi vidējo izglītību;

3) (izslēgts ar 15.11.2007. likumu);

4) ieguvusi piesaistītā apdrošināšanas aģenta darbībai nepieciešamās zināšanas par izplatāmo apdrošināšanas pakalpojumu;

5) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem.

(2) Par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu un darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā, nevar būt persona:

1) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3) pret kuru ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

4) kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata.

7. 20.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Par piesaistītā apdrošināšanas aģenta, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.”;

 

 

 

 

 

11. 20.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Par tāda piesaistītā apdrošināšanas aģenta, kurš nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kas atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.”;

 

 (4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir atbildīga par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku atbilstību šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir atbildīgi par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku atbilstību šā panta pirmās, otrās un 2.1 daļas prasībām.”

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir atbildīgi par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku atbilstību šā panta pirmās, otrās un 2.1 daļas prasībām.”

24.pants (3) Apdrošināšanas starpniekam pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas ir pienākums informēt klientu par apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru par konkrēto piedāvāto apdrošināšanas līgumu.

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Deputāta A.Rugāte

Likuma 24. panta 3. daļu izteikt šādā redakcijā:

„(3) „Sniedzot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, apdrošināšanas brokerim ir pienākums informēt klientu par visiem izvērtētiem apdrošināšanas piedāvājumiem un apdrošināšanas brokera atlīdzības apmēru, kas tiktu saņemts no katra apdrošinātāja apdrošināšanas līguma noslēgšanas gadījumā.”

 

 

Deputāts I.Kalniņš

Papildināt likuma 24.panta trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Apdrošināšanas brokeris apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru var norādīt gan naudas izteiksmē, gan procentu izteiksmē no apdrošināšanas prēmijas.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 24. panta 3. daļu ar otro un trešo teikumu:

 „Sniedzot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, apdrošināšanas brokerim ir pienākums informēt klientu par visiem izvērtētiem apdrošināšanas piedāvājumiem un apdrošināšanas brokera atlīdzības apmēru, kas tiktu saņemts no attiecīgā apdrošinātāja apdrošināšanas līguma noslēgšanas gadījumā.

Apdrošināšanas brokeris apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru var norādīt gan naudas izteiksmē, gan procentu izteiksmē no apdrošināšanas prēmijas”.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.19

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

12. Papildināt 24.panta trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Sniedzot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, apdrošināšanas brokerim ir pienākums informēt klientu par visiem izvērtētiem apdrošināšanas piedāvājumiem un apdrošināšanas brokera atlīdzības apmēru, kas tiktu saņemta no attiecīgā apdrošinātāja apdrošināšanas līguma noslēgšanas gadījumā.

Apdrošināšanas brokeris apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru var norādīt gan naudas izteiksmē, gan procentu izteiksmē no apdrošināšanas prēmijas.”

 

26.pants. (1) Apdrošināšanas starpniekam ir pienākums sniegt klientam šā likuma 24.pantā minēto informāciju:

1) latviešu valodā vai citā valodā, par kādu vienojušies līdzēji;

2) rakstveidā vai izmantojot jebkādu citu pastāvīgu informācijas nesēju, ko klients var izmantot un kas tam ir pieejams;

3) skaidri un precīzi, klientam saprotamā veidā.

(2) Par pastāvīgu informācijas nesēju uzskatāms jebkurš līdzeklis, kas klientam sniedz iespēju uzglabāt viņam adresēto informāciju tā, lai tā būtu pieejama turpmākai izmantošanai un būtu iespējama uzglabātās informācijas neizmainīta reproducēšana. Par pastāvīgiem informācijas nesējiem nav uzskatāmas mājas lapas internetā, ja tās neatbilst kritērijiem, kas noteikti šīs daļas pirmajā teikumā.

(3) Šā likuma 24.pantā minēto informāciju var sniegt arī mutvārdos pēc klienta pieprasījuma vai gadījumos, kad apdrošināšanas līgums jānoslēdz nekavējoties. Minētajos gadījumos informāciju atbilstoši šā panta pirmajai daļai klientam sniedz uzreiz pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas.

8. Papildināt 26.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja apdrošināšanas brokeris šā likuma 24.pantā un 25.panta otrajā daļā minēto informāciju ir publiskojis atbilstoši šā panta pirmās un otrās daļas prasībām un vienlaikus ir rakstveidā informējis klientu par vietu, kur šī informācija ir publicēta, un klienta tiesībām prasīt minēto informāciju viņam izsniegt rakstveidā, uzskatāms, ka apdrošināšanas brokeris ir izpildījis šā likuma 24.panta un 25.panta otrās daļas prasības.”

 

 

 

13. Papildināt 26.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja apdrošināšanas brokeris šā likuma 24.pantā un 25.panta otrajā daļā minēto informāciju publiskojis atbilstoši šā panta pirmās un otrās daļas prasībām un vienlaikus ir rakstveidā informējis klientu par vietu, kur šī informācija publicēta, un klienta tiesībām prasīt minēto informāciju viņam izsniegt rakstveidā, uzskatāms, ka apdrošināšanas brokeris ir izpildījis šā likuma 24.panta un 25.panta otrās daļas prasības.”

41.pants. (2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem informāciju un dokumentus par to darbību un, ja nepieciešams, veikt pārbaudi.

 

9. 41.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums sadarboties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju uzraudzības veikšanā.”;

 

 

 

 

 

14. 41.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums sadarboties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju uzraudzības veikšanā.”;

(3) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieki pieprasīto informāciju iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajos termiņos. Iesniegšanu nedrīkst atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

45.pants. (1) Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nepilda šā likuma 3.panta otrās un piektās daļas, 4.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 10.punkta, 16.panta trešās daļas, 18.panta pirmās daļas, 21.1 panta pirmās daļas un 24.panta, 25.panta pirmās un otrās daļas prasības vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbība neatbilst šā likuma 1.panta pirmās daļas 5., 6. un 7.punkta prasībām, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam soda naudu līdz 10 000 latu. Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks pārkāpj noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu regulējošos normatīvos aktus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam soda naudu līdz 100 000 latu.

 

20

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt likuma 45. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(1) Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nepilda šā likuma 3. panta otrās, piektās un desmitās daļas, 4. panta pirmās daļas, 10. panta pirmās daļas 7., 8., 9., 10. un 11. punkta un ceturtās daļas, 12. panta septītās daļas, 16. panta trešās daļas, 18. panta pirmās daļas, 21.1 panta pirmās daļas, 24. panta, 25. panta pirmās un otrās daļas un 41. panta pirmās, otrās un trešās daļas prasības vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbība neatbilst šā likuma 1. panta pirmās daļas 5., 6., 7., 16. un 17. punkta prasībām, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam soda naudu līdz 10 000 latu."

Atbalstīts

15. Izteikt 45.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nepilda šā likuma 3. panta otrās, piektās un desmitās daļas, 4.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas 7., 8., 9., 10. un 11.punkta un ceturtās daļas, 12.panta septītās daļas, 16.panta trešās daļas, 18.panta pirmās daļas, 21.1 panta pirmās daļas, 24.panta, 25.panta pirmās un otrās daļas un 41.panta pirmās, otrās un trešās daļas prasības vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbība neatbilst šā likuma 1.panta pirmās daļas 5., 6., 7., 16. un 17.punkta prasībām, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam soda naudu līdz 10 000 latu.”

 

Pārejas noteikumi

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks līdz 2009.gada 31.augustam nodrošina apdrošināšanas līgumu par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku civiltiesisko atbildību atbilstību šā likuma 12.panta otrās daļas grozījumiem attiecībā uz civiltiesiskās atbildības minimālo limitu gadā (1 680 300 euro ekvivalents latos) un vienam apdrošināšanas gadījumam (1 120 200 euro ekvivalents latos).”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“9. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks līdz 2009.gada 31.augustam nodrošina apdrošināšanas līgumu par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku civiltiesisko atbildību atbilstību šā likuma 12.panta otrās daļas grozījumiem attiecībā uz civiltiesiskās atbildības minimālo limitu gadā (1 680 300 euro ekvivalents latos) un vienam apdrošināšanas gadījumam (1 120 200 euro ekvivalents latos).

 

 

21

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt Pārejas noteikumus ar 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"10. Šā likuma 41. panta ceturtā daļa stājas spēkā 2009. gada 1. oktobrī. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu Administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009. gada 30. septembrim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

11. Apdrošināšanas brokeri, kas nodarbina apdrošināšanas brokera palīgus, savu darbību atbilstoši šā likuma 1. panta pirmās daļas 17. punkta, 3. panta devītās un desmitās daļas, 4. panta 2.1 daļas, 10. panta pirmās daļas 11. punkta, 11.1 panta un 17. panta 1.2 daļas noteikumiem nodrošina ar 2010. gada 1. janvāri.

12. Apdrošināšanas brokeri, kas nodarbina apdrošināšanas brokera palīgus, šā likuma 10. panta pirmās daļas 11. punktā noteikto procedūru Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz līdz 2009. gada 30. septembrim."

 

Atbalstīts

10. Šā likuma 41. panta ceturtā daļa stājas spēkā 2009. gada 1. oktobrī. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu Administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009. gada 30. septembrim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

11. Apdrošināšanas brokeri, kas nodarbina apdrošināšanas brokera palīgus, savu darbību atbilstoši šā likuma 1. panta pirmās daļas 17. punkta, 3. panta devītās un desmitās daļas, 4. panta 2.1 daļas, 10. panta pirmās daļas 11. punkta, 11.1 panta un 17. panta 1.2 daļas noteikumiem nodrošina ar 2010. gada 1. janvāri.

12. Apdrošināšanas brokeri, kas nodarbina apdrošināšanas brokera palīgus, šā likuma 10.panta pirmās daļas 11.punktā noteikto procedūru Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz līdz 2009.gada 30.septembrim.

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Deputāts I.Kalniņš

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Šā likuma spēkā stāšanās brīdī Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā reģistrētie apdrošināšanas brokeri - juridiskās personas – pamatkapitāla atbilstību šā likuma 14.pantam nodrošina līdz 2009.gada 31.decembrim.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

„13. Apdrošināšanas brokeri – juridiskas personas, kuri līdz likuma 12.1  panta spēkā stāšanās dienai ir reģistrēti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, pamatkapitāla atbilstību likuma 12.1 pantam nodrošina līdz 2009.gada 31.decembrim.”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.23

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

13. Apdrošināšanas brokeri — juridiskās personas, kuri līdz šā likuma 12.1 panta spēkā stāšanās dienai ir reģistrēti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, pamatkapitāla atbilstību šā likuma 12.1 pantam nodrošina līdz 2009.gada 31.decembrim.”