Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 6708 7318, fakss 6708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada ___.maijs

Nr.9/2 – 2 -

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā” (Nr.1176/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz _____ lapām.

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija      

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā

 (Nr.1176/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(17)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. (1) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apdrošināšanas starpniecība — apdrošināšanas piedāvājuma un citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu un apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana, kā arī minētā līguma noslēgšana un apkalpošana;

2)  pārapdrošināšanas starpniecība — pārapdrošināšanas piedāvājuma un citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, pārapdrošināšanas līguma noteikumu un pārapdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana, kā arī minētā līguma noslēgšana un apkalpošana;

 

1.  1.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) apdrošināšanas starpniecība – apdrošināšanas piedāvājuma vai citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana vai apdrošināšanas līguma noteikumu vai apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, vai citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepiecie­šamo darbību veikšana, vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;

2) pārapdrošināšanas starpniecība – pārapdrošināšanas piedāvājuma vai citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavo­šana vai pārapdrošināšanas līguma noteikumu vai pārapdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, vai citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana, vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;";

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.panta 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

 „1) apdrošināšanas starpniecība – apdrošināšanas piedāvājuma, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;

 2) pārapdrošināšanas starpniecība – pārapdrošināšanas piedāvājuma, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavo­šana, pārapdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā pārapdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;”

Atbalstīts

1. 1.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) apdrošināšanas starpniecība — apdrošināšanas piedāvājuma, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;

2) pārapdrošināšanas starpniecība — pārapdrošināšanas piedāvājuma, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, pārapdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā pārapdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;”

 

papildināt pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) darbinieks, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā – apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka darbinieks, kurš ir tiesīgs patstāvīgi, bez īpašas uzraudzības apdrošināšanas vai pārapdrošinā­šanas starpnieka vārdā nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību."

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Deputāts K.Leiškalns

Precizēt likumprojekta 1. panta otro daļu (likuma 1. panta pirmās daļas 16. punktu) un izteikt to šādā redakcijā:

"16) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīts darbinieks – persona, kura ir tiesīga patstāvīgi, bez īpašas uzraudzības apdrošināšanas starpnieka vārdā nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību;".

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Precizēt likumprojekta 1.panta otro daļu un izteikt to šādā redakcijā:

„16) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīts darbinieks – persona, kura ir tiesīga patstāvīgi, bez īpašas uzraudzības apdrošināšanas vai pārapdrošinā­šanas starpnieka vārdā nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību.”

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīts darbinieks — persona, kura ir tiesīga patstāvīgi, bez īpašas uzraudzības apdrošināšanas vai pārapdrošinā­šanas starpnieka vārdā nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību.”

10.pants. (1) Lai reģistrētos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

1) pilnvarotas personas parakstītu šai komisijai adresētu pieteikumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

2) ziņas par atbildīgo personu un kompetentas valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka uz atbildīgo personu neattiecas neviens no šā likuma 17.panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem;

3) ziņas par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka veidu;

4) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (tās kopiju) vai šā likuma 13.pantā minēto līgumu (tā kopiju) ar apdrošināšanas komersantu, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli vai pārapdrošinātāju;

5) (izslēgts ar 15.11.2007. likumu);

6) līgumu (tā kopiju) ar kredītiestādi par atsevišķa naudas konta atvēršanu, kurā norādīts, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbības rezultātā iegūtie naudas līdzekļi saskaņā ar šā likuma 15.panta prasībām;

7) procedūru, kādā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nodrošina šā likuma 17.panta prasību izpildi;

8) informācijas sistēmas aizsardzības procedūru;

9) neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru;

10) procedūru, kādā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks izskata klientu sūdzības.

 (2) Pieteikumu par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka ierakstīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata un lēmumu par ieraksta izdarīšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti šā panta pirmajā daļā noteiktie dokumenti, kas noformēti atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri regulē dokumentu noformēšanas kārtību.

(3) Šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto dokumentu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks ir tiesīgs iesniegt, kad pieņemts šā panta otrajā daļā minētais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par ieraksta izdarīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā. Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizdara ierakstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, pirms nav saņemts šā panta pirmās daļas 4.punktā minētais dokuments.

2. Papildināt 10.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja tiek izdarītas izmaiņas šā panta pirmās daļas 4., 6., 7., 8., 9. vai 10.punktā minētajā dokumentā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu stāšanās spēkā iesniedz attiecīgu paziņojumu (dokumentu vai tā kopiju) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai."

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.panta (likuma 10.panta) ceturto daļu šādā redakcijā:

 „(4) Ja tiek izdarīti grozījumi šā panta pirmās daļas 4., 6., 7., 8., 9. vai 10.punktā minētajā dokumentā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo dokumentu vai tā kopiju.”

 

 

 

Atbalstīts

2. Papildināt 10.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja tiek izdarīti grozījumi šā panta pirmās daļas 4., 6., 7., 8., 9. vai 10.punktā minētajā dokumentā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo dokumentu vai tā kopiju.”

 

12.pants. (2) Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā nedrīkst būt mazāks par 1 500 000 eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, bet vienam apdrošināšanas gadījumam — ne mazāks par 1 000 000 eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

3. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā nedrīkst būt mazāks par EUR 1 680 300 ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, bet vienam apdrošināšanas gadījumam – ne mazāks par EUR 1 120 200 ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa."

5

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3.panta (likuma 12.panta) otrajā daļā saīsinājumu, skaitli un vārdu „EUR 1 680 300 ekvivalentu” ar skaitli un vārdiem „1 680 300 euro ekvivalentu” un saīsinājumu, skaitli un vārdu „EUR 1 120 200 ekvivalentu” ar skaitli un vārdiem „1 120 200 euro ekvivalentu”.

Atbalstīts

3. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā nedrīkst būt mazāks par 1 680 300 euro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, bet vienam apdrošināšanas gadījumam –mazāks par 1 120 200 euro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.”;

 

 

6

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 3.pantu (likuma 12.pantu) ar 2.1 daļu, kurā ierosinām ietvert likumprojekta 9.panta (pārejas noteikumu) 10.punkta tekstu ar precizējumiem. Izteikt likuma 12.panta 2.1 daļu šādā redakcijā:

„(21) Šā panta otrajā daļā noteiktais civiltiesiskās atbildības minimālais limita apmērs gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam tiek pārskatīts 2013.gadā un turpmāk ik pēc pieciem gadiem no iepriekšējās pārskatīšanas reizes. Civiltiesiskās atbildības minimālais limita apmērs gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam tiek indeksēts par lielumu, kurš saskaņā ar Eiropas Kopienu statistikas biroja sniegto informāciju atbilst tām procentuālajām izmaiņām patēriņa cenu indeksā, kas notikušas laikposmā no iepriekšējās pārskatīšanas dienas līdz pašreizējai pārskatī­šanas dienai, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajiem veseliem euro

Atbalstīts

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Šā panta otrajā daļā noteiktais civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam tiek pārskatīts 2013.gadā un turpmāk ik pēc pieciem gadiem no iepriekšējās pārskatīšanas reizes. Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam tiek indeksēts par lielumu, kurš saskaņā ar Eiropas Kopienu statistikas biroja sniegto informāciju atbilst tām procentuālajām izmaiņām patēriņa cenu indeksā, kas notikušas laikposmā no iepriekšējās pārskatīšanas dienas līdz pašreizējai pārskatī­šanas dienai, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajiem veseliem euro

17.pants. (1) Par apdrošināšanas brokeri pašnodarbinātās personas statusā, apdrošināšanas brokera — juridiskās personas — atbildīgo personu un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi divdesmit viena gada vecumu;

2) ieguvusi atbilstošu augstāko izglītību;

3) (izslēgts ar 15.11.2007. likumu);

4) ieguvusi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamas un profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas atzītas zināšanas;

5) ieguvusi profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas atzītu vismaz triju gadu darba pieredzi;

6) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem.

4.  17.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Par apdrošināšanas brokera, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas un pārapdrošinā­šanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī noteiktajām prasībām.";

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 4.panta (likuma 17.panta) 1.1 daļā pēc vārdiem „attiecīgā dalībvalstī” ar vārdiem „šīm personām”.

Atbalstīts

4. 17.pantā:

papildināt pantu ar 1.daļu šādā redakcijā:

“(11) Par apdrošināšanas brokera, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.”;

 

(2) Par apdrošināšanas aģentu pašnodarbinātās personas statusā, apdrošināšanas aģenta — juridiskās personas — atbildīgo personu un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;

2) ieguvusi vidējo izglītību;

3) (izslēgts ar 15.11.2007. likumu);

4) ieguvusi apdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamas un profesionālās apdrošinātāju asociācijas atzītas zināšanas;

5) ieguvusi profesionālās apdrošinātāju asociācijas atzītu vismaz viena gada darba pieredzi;

6) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem.

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Par apdrošināšanas aģenta, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starp­niecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī noteiktajām prasībām."

8

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 4.panta (likuma 17.panta) 2.1 daļā pēc vārdiem „attiecīgā dalībvalstī” ar vārdiem „šīm personām”.

Atbalstīts

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Par apdrošināšanas aģenta, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.”

18.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma atsaukt no amata apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku, ja tas:

1) neatbilst šā likuma 17.panta pirmās vai otrās daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 17.panta ceturtās daļas punktiem;

2) ilgāk par gadu nav veicis atbildīgās personas vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka pienākumus;

3) pārkāpis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošos normatīvos aktus;

4) pārkāpis šo likumu.

5. Izteikt 18.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) neatbilst šā likuma 17.panta pirmās, 1.1, otrās vai 2.1 daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 17.panta ceturtās daļas punktiem;".

 

 

 

5. Izteikt 18.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) neatbilst šā likuma 17.panta pirmās, 1.1, otrās vai 2.1 daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 17.panta ceturtās daļas punktiem;”.

 

 

6. Papildināt III nodaļu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Apdrošināšanas brokeris nodrošina, lai gada pārskats pēc tā apstiprināšanas tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā. Apdrošināšanas brokeris gada pārskatu var publiskot savā mājas lapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informā­cijas nesēju vai vietu."

 

 

 

6. Papildināt III nodaļu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Apdrošināšanas brokeris nodrošina, lai gada pārskats pēc tā apstiprināšanas tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā. Apdrošināšanas brokeris gada pārskatu var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.”

20.pants. (1) Par piesaistīto apdrošināšanas aģentu pašnodarbinātās personas statusā, piesaistītā apdrošināšanas aģenta — juridiskās personas — atbildīgo personu un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;

2) ieguvusi vidējo izglītību;

3) (izslēgts ar 15.11.2007. likumu);

4) ieguvusi piesaistītā apdrošināšanas aģenta darbībai nepieciešamās zināšanas par izplatāmo apdrošināšanas pakalpojumu;

5) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem.

(2) Par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu un darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā, nevar būt persona:

1) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3) pret kuru ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

4) kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata.

7.  20.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Par piesaistītā apdrošināšanas aģenta, kas nodarbojas ar apdrošinā­šanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī noteiktajām prasībām.";

 

9

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 7.panta (likuma 20.panta) 2.1 daļā pēc vārdiem „attiecīgā dalībvalstī” ar vārdiem „šīm personām”.

 

Atbalstīts

7. 20.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Par piesaistītā apdrošināšanas aģenta, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.”;

 

 (4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir atbildīga par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku atbilstību šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir atbildīga par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas un apdrošinā­šanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku atbilstību šā panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā noteiktajām prasībām."

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir atbildīgi par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku atbilstību šā panta pirmās, otrās un 2.1 daļas prasībām.”

26.pants. (1) Apdrošināšanas starpniekam ir pienākums sniegt klientam šā likuma 24.pantā minēto informāciju:

1) latviešu valodā vai citā valodā, par kādu vienojušies līdzēji;

2) rakstveidā vai izmantojot jebkādu citu pastāvīgu informācijas nesēju, ko klients var izmantot un kas tam ir pieejams;

3) skaidri un precīzi, klientam saprotamā veidā.

(2) Par pastāvīgu informācijas nesēju uzskatāms jebkurš līdzeklis, kas klientam sniedz iespēju uzglabāt viņam adresēto informāciju tā, lai tā būtu pieejama turpmākai izmantošanai un būtu iespējama uzglabātās informācijas neizmainīta reproducēšana. Par pastāvīgiem informācijas nesējiem nav uzskatāmas mājas lapas internetā, ja tās neatbilst kritērijiem, kas noteikti šīs daļas pirmajā teikumā.

(3) Šā likuma 24.pantā minēto informāciju var sniegt arī mutvārdos pēc klienta pieprasījuma vai gadījumos, kad apdrošināšanas līgums jānoslēdz nekavējoties. Minētajos gadījumos informāciju atbilstoši šā panta pirmajai daļai klientam sniedz uzreiz pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas.

8. Papildināt 26.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja apdrošināšanas brokeris visu šā likuma 24.pantā un 25.panta otrajā daļā minēto informāciju ir publiskojis atbilstoši šā panta pirmajai un otrajai daļai un vienlaikus ir rakstveidā informējis klientu par vietu, kur šī informācija ir publicēta, un klienta tiesībām prasīt minēto informāciju viņam izsniegt rakst­veidā, uzskatāms, ka apdrošināšanas brokeris ir izpildījis šā likuma 24.pantā un 25.panta otrajā daļā noteiktās prasības."

10

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 8.panta (likuma 26.panta) ceturtajā daļā vārdu „visu” kā lieku.

 

Atbalstīts

8. Papildināt 26.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja apdrošināšanas brokeris šā likuma 24.pantā un 25.panta otrajā daļā minēto informāciju ir publiskojis atbilstoši šā panta pirmās un otrās daļas prasībām un vienlaikus ir rakstveidā informējis klientu par vietu, kur šī informācija ir publicēta, un klienta tiesībām prasīt minēto informāciju viņam izsniegt rakstveidā, uzskatāms, ka apdrošināšanas brokeris ir izpildījis šā likuma 24.panta un 25.panta otrās daļas prasības.”

41.pants. (2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem informāciju un dokumentus par to darbību un, ja nepieciešams, veikt pārbaudi.

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Deputāts K.Leiškalns

Likuma 41. pantā:

papildināt panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošināšanas starpniekam ir pienākums sadarboties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju uzraudzības veikšanā.";

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 41.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums sadarboties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju uzraudzības veikšanā.";

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

9. 41.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums sadarboties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju uzraudzības veikšanā.”;

 

(3) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieki pieprasīto informāciju iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajos termiņos. Iesniegšanu nedrīkst atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

 

 

13

Deputāts K.Leiškalns

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību."

Atbalstīts

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.”

Pārejas noteikumi

 

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Noslēgtie apdrošināšanas līgumi par apdrošināšanas un pārapdrošinā­šanas starpnieku civiltiesisko atbildību līdz 2009.gada 31.jūnijam jāpārslēdz atbilstoši grozījumiem šā likuma 12.panta otrajā daļā attiecībā uz civiltiesiskās atbildības minimālā limita apmēru gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 9.panta (pārejas noteikumu) 9.punktu šādā redakcijā:

 „9.Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks līdz 2009. gada ........................ nodrošina apdrošināšanas līgumu par apdrošināšanas un pārapdrošinā­šanas starpnieku civiltiesisko atbildību atbilstību grozījumiem 12.panta otrajā daļā attiecībā uz civiltiesiskās atbildības minimālā limita apmēru gadā (1 680 300 euro ekvivalents latos) un vienam apdrošināšanas gadījumam (1 120 200 euro ekvivalents latos).”

 

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt likumprojekta 9. panta pirmajā daļā (likuma Pārejas noteikumu 9. punktā) skaitli un vārdu "31. jūnijam" ar skaitli un vārdu "31. augustam".

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 9.panta (pārejas noteikumu) 9.punktu šādā redakcijā:

 „9.Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks līdz 2009.gada 31.augustam nodrošina apdrošināšanas līgumu par apdrošināšanas un pārapdrošinā­šanas starpnieku civiltiesisko atbildību atbilstību grozījumiem 12.panta otrajā daļā attiecībā uz civiltiesiskās atbildības minimālā limita apmēru gadā (1 680 300 euro ekvivalents latos) un vienam apdrošināšanas gadījumam (1 120 200 euro ekvivalents latos).”

 

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 16

 

 

Atbalstīts

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks līdz 2009.gada 31.augustam nodrošina apdrošināšanas līgumu par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku civiltiesisko atbildību atbilstību šā likuma 12.panta otrās daļas grozījumiem attiecībā uz civiltiesiskās atbildības minimālo limitu gadā (1 680 300 euro ekvivalents latos) un vienam apdrošināšanas gadījumam (1 120 200 euro ekvivalents latos).”

 

 

10. Šā likuma 12.panta otrajā daļā minētie limiti tiek pārskatīti 2013.gadā un turpmāk ik pēc pieciem gadiem no iepriekšējās pārskatīšanas reizes un indeksēti par lielumu, kurš saskaņā ar Eiropas Kopienu statistikas biroja sniegto informāciju atbilst tām procentuālajām izmaiņām patēriņa cenu indeksā, kas notikušas laikposmā no iepriekšējās pārskatīšanas dienas līdz jaunās pārskatī­šanas dienai, noapaļojot uz augšu līdz veseliem eiro."

17

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 9.panta (pārejas noteikumu) 10.punktu sakarā ar tā teksta izteikšanu (pārcelšanu) kā likuma 12.panta 2.1daļu.

 

Atbalstīts