Likums Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

16.04.2009.               Nr.90/TA-793

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Cālīte 67774824, inese.calite@fktk.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 3 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 14.aprīļa sēdes protokola Nr.24  7.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                          V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku
darbības likumā

 

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

 

"1) apdrošināšanas starpniecība – apdrošināšanas piedāvājuma vai citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana vai apdrošināšanas līguma noteikumu vai apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, vai citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepiecie­šamo darbību veikšana, vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;

2) pārapdrošināšanas starpniecība – pārapdrošināšanas piedāvājuma vai citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavo­šana vai pārapdrošināšanas līguma noteikumu vai pārapdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, vai citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana, vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;";

 

papildināt pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

 

"16) darbinieks, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā – apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka darbinieks, kurš ir tiesīgs patstāvīgi, bez īpašas uzraudzības apdrošināšanas vai pārapdrošinā­šanas starpnieka vārdā nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību."

 

2. Papildināt 10.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ja tiek izdarītas izmaiņas šā panta pirmās daļas 4., 6., 7., 8., 9. vai 10.punktā minētajā dokumentā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu stāšanās spēkā iesniedz attiecīgu paziņojumu (dokumentu vai tā kopiju) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai."

 


3. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā nedrīkst būt mazāks par EUR 1 680 300 ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, bet vienam apdrošināšanas gadījumam – ne mazāks par EUR 1 120 200 ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa."

 

4.  17.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Par apdrošināšanas brokera, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas un pārapdrošinā­šanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī noteiktajām prasībām.";

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Par apdrošināšanas aģenta, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starp­niecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī noteiktajām prasībām."

 

5. Izteikt 18.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) neatbilst šā likuma 17.panta pirmās, 1.1, otrās vai 2.1 daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 17.panta ceturtās daļas punktiem;".

 

6. Papildināt III nodaļu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

 

"19.1 pants. Apdrošināšanas brokeris nodrošina, lai gada pārskats pēc tā apstiprināšanas tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā. Apdrošināšanas brokeris gada pārskatu var publiskot savā mājas lapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informā­cijas nesēju vai vietu."

 

7.  20.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Par piesaistītā apdrošināšanas aģenta, kas nodarbojas ar apdrošinā­šanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kura atbilst attiecīgajā dalībvalstī noteiktajām prasībām.";

 


izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir atbildīga par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas un apdrošinā­šanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku atbilstību šā panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā noteiktajām prasībām."

 

8. Papildināt 26.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ja apdrošināšanas brokeris visu šā likuma 24.pantā un 25.panta otrajā daļā minēto informāciju ir publiskojis atbilstoši šā panta pirmajai un otrajai daļai un vienlaikus ir rakstveidā informējis klientu par vietu, kur šī informācija ir publicēta, un klienta tiesībām prasīt minēto informāciju viņam izsniegt rakst­veidā, uzskatāms, ka apdrošināšanas brokeris ir izpildījis šā likuma 24.pantā un 25.panta otrajā daļā noteiktās prasības."

 

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

 

"9. Noslēgtie apdrošināšanas līgumi par apdrošināšanas un pārapdrošinā­šanas starpnieku civiltiesisko atbildību līdz 2009.gada 31.jūnijam jāpārslēdz atbilstoši grozījumiem šā likuma 12.panta otrajā daļā attiecībā uz civiltiesiskās atbildības minimālā limita apmēru gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam.

 

10. Šā likuma 12.panta otrajā daļā minētie limiti tiek pārskatīti 2013.gadā un turpmāk ik pēc pieciem gadiem no iepriekšējās pārskatīšanas reizes un indeksēti par lielumu, kurš saskaņā ar Eiropas Kopienu statistikas biroja sniegto informāciju atbilst tām procentuālajām izmaiņām patēriņa cenu indeksā, kas notikušas laikposmā no iepriekšējās pārskatīšanas dienas līdz jaunās pārskatī­šanas dienai, noapaļojot uz augšu līdz veseliem eiro."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

E.Repše


 

Likumprojekta "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā" anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā" izstrādāts, lai Latvijas tiesību aktos ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 9. decembra Direktīvā 2002/92/EK par apdrošināšanas starpniecību (tālāk tekstā – Direktīva 2002/92/EK) noteikto prasību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku civiltiesiskās atbildības minimālā limita gadā indeksāciju, kā arī lai precizētu terminu "apdrošināšanas starpniecība" un "pārapdrošināšanas starpniecība" skaidrojumus un atvieglotu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem darbību pārrobežu starpniecības gadījumos saistībā ar noteiktajām prasībām tieši iesaistītajiem darbiniekiem.

 

2.Pašreizējās situācijas raksturojums

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums nosaka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku tiesisko statusu, reglamentē to darbību un uzraudzību, tajā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Direktīvas 2002/92/EK.

 

Direktīva 2002/92/EK nosaka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku civiltiesiskās atbildības minimālā limita pārskatīšanas kārtību, nosakot, ka minimālais limits regulāri jāpārskata, ņemot vērā izmaiņas Eiropas patēriņa cenu indeksā, ko publicē Eiropas Kopienu statistikas birojs "Eurostat". Pirmā pārskatīšana jāveic piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās, bet nākamās pārskatīšanas automātiski ik pēc pieciem gadiem no iepriekšējās pārskatīšanas dienas, koriģējot summas Direktīvā 2002/92/EK noteiktajā kārtībā. Eiropas Apdrošināšanas un pensiju komiteja (EIOPC) dalībvalstu pārstāvjiem ir norādījusi, ka no 2003. gada 15. janvāra līdz 2008. gada 15. janvārim Eiropas patēriņa cenu indekss ir palielinājies par 12.02 procentiem, līdz ar to atbilstoši Direktīvai 2002/92/EK dalībvalstīm jāveic izmaiņas prasībās par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku civiltiesiskās atbildības minimālo limitu. Līdz ar to Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā jānosaka kārtība, kādā civiltiesiskās atbildības minimālā limita apmērs pārskatāms.

 

Tāpat likumā ietvertais terminu "apdrošināšanas starpniecība" un "pārapdrošināšanas starpniecība" skaidrojums pieļauj atšķirīgu šo darbību izpratni no Direktīvā 2002/92/EK ietvertajām "apdrošināšanas starpniecības" un "pārapdrošināšanas starpniecības" definīcijām.

 

Lai novērstu situāciju, ka praksē rodas neskaidrības, kādas darbības tiek uzskatītas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību, kā arī lai pārrobežu gadījumos atvieglotu starpnieka pienākumu nodrošināt citā dalībvalstī tieši iesaistītā darbinieka atbilstību likuma prasībām, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā ir jāprecizē terminu "apdrošināšanas starpniecība" un "pārapdrošināšanas starpniecība" skaidrojums un jāprecizē, kādām prasībām jāatbilst apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka tieši iesaistītajiem darbiniekiem, kas nodarbojas ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī pakalpojumu sniegšanas vai dibināšanas brīvības principa ietvaros. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam jānosaka arī pienākums informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par izmaiņām sniegtajā informācijā, lai reģistrētos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā.   

 

3.Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir pārņemt Direktīvā 2002/92/EK noteikto prasību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku civiltiesiskās atbildības minimālā limita gadā indeksāciju pēc pieciem gadiem no šīs direktīvas spēkā stāšanās un turpmāk, ņemot vērā izmaiņas Eiropas patēriņa cenu indeksā, ko publicē Eiropas Kopienu statistikas birojs "Eurostat". Tāpat likumprojekts paredz precizēt terminus atbilstoši Direktīvā 2002/92/EK noteiktajām definīcijām un noteikt prasības, kādām jāatbilst apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka, kas nodarbojas ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī pakalpojumu sniegšanas vai dibināšanas brīvības principa ietvaros, citā dalībvalstī tieši iesaistītajiem darbiniekiem. Likumprojekts paredz arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam pienākumu informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par izmaiņām sniegtajā informācijā, lai reģistrētos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, un nosaka alternatīvu informācijas sniegšanas klientam izpildes kārtību.

 

4.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1.Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojekts noteiks civiltiesiskās atbildības minimālā limita piesaisti patēriņa cenu indeksam un periodisku tā indeksēšanu, tādējādi nodrošinot šajā apmērā patēriņa cenām adekvātas izmaiņas. Likumprojektā noteiktais regulējums aizsargā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas tirgu un klientu intereses, precizējot, kādas darbības ir uzskatāmas par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību, nosakot prasības starpnieka tieši iesaistītajam darbiniekam, sniedzot pakalpojumus dalībvalstī. Likumprojektā ietvertais regulējums nosaka informācijas apjomu un apmaiņas kārtību, tādējādi nodrošinot apdrošināšanas un pārapdrošināšanas tirgus dalībnieku efektīvāku uzraudzību un aizsardzību.

2.Ekonomiskā ietekme:

2.1.makroekonomiskā vide;

2.2.preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3.cenas;

2.4.eksporta un importa apjoms;

2.5.konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Likumprojekts ir vērsts uz prasības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas civiltiesiskās atbildības minimālā limita indeksēšanai noteikšanu. Likumprojektā ir arī noteiktas prasības, kādām jāatbilst apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību dibināšanas vai pakalpojumu sniegšanas brīvības principa ietvaros, tieši iesaistītajiem darbiniekiem.
 

4.Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Likumprojekts samazina administratīvo slogu attiecībā uz apdrošināšanas starpnieka pienākumu informēt klientu. Likumprojekts attiecas uz saimnieciskas darbības veicējiem – apdrošināšanas brokeriem (šobrīd 97), apdrošināšanas aģentiem juridiskām personām (331), apdrošināšanas aģentiem fiziskām personām (351) un piesaistītajiem apdrošināšanas aģentiem.

5. 5.Sociālā ietekme:

5.1.sociālās situācijas izmaiņas;

5.2.nodarbinātība

Nav attiecināms.

 

6.Ietekme uz vidi:

6.1.dabas resursu lietošana;

6.2.ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3.darbības radītie atkritumi;

6.4.ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5.ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6.ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7.cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

 

7.Cita ietekme

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2.speciālais budžets;

1.3.pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2.Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2.speciālais budžets;

2.3.pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3.Finansiālā ietekme:

3.1.valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2.speciālais budžets;

3.3.pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5.Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms.

6.Cita informācija 

Citas informācijas nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav at tiecināms.

2.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1.Saistības pret Eiropas Savienību

Ar likumprojektu tiek pārņemtas Direktīvas 2002/92/EK prasības.

 

Direktīvas 2002/92/EK prasības ir pārņemtas pilnībā daļā par civiltiesiskās atbildības minimālo limitu un terminu skaidrojumu, ar likumprojektu tiek veikti tikai precizējumi šajās prasībās.

2.Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3.Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Direktīvas 2002/92/EK 2. panta 3. punkta pirmā daļa

1. pants

 

Direktīvas 2002/92/EK 2. panta 4. punkta pirmā daļa

1. pants

 

Direktīvas 2002/92/EK 4. panta 3. punkts

3. pants

 

Direktīvas 2002/92/EK 4. panta 7. punkts

9. pants

 

5.Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms.

6.Cita informācija

  Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1.Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija.

2.Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Apdrošinātāju asociācija vēlējās papildināt likumprojektu, apdrošināšanas brokerim kā prasību nosakot klienta informēšanu rakstveidā par apdrošināšanas brokera komisijas apmēru par visiem brokera analizētajiem apdrošināšanas piedāvājumiem, kāds tiktu saņemts, ja apdrošināšanas līgums tiktu noslēgts. Izteiktais priekšlikums netika atbalstīts.

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija izteica priekšlikumu papildināt likumprojektu ar prasību, ka apdrošināšanas brokera – juridiskās personas – pamatkapitālam jābūt ne mazākam kā 15 000 eiro ekvivalenta apmērā, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa. Izteiktais priekšlikums netika atbalstīts.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Konsultatīvās finanšu un kapitāla tirgus padomes sēdē pārstāvji no Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vienojās likumprojektā noteikt, ka noslēgtie apdrošināšanas līgumi par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku civiltiesisko atbildību jāpārslēdz līdz 2009. gada 31. martam.  

3.Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Normatīvā akta sagatavošanas laikā tas tika izskatīts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē.

4.Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta prasību izpildi nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija esošo funkciju ietvaros.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā" pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapā www.fktk.lv, kur ar likumu varēs iepazīties visas ieinteresētās personas. Tāpat normatīvais akts tiks iekļauts arī Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.

3.Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Pieteikumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas faktiskās rīcības vai administratīvā akta apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības jomā pārsūdzēšanu indivīds var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

Finanšu ministrs                                                            E. Repše

 

 

Finanšu

ministrs

 

Valsts

sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

E. Repše

M. Bičevskis

M. Brencis

M. Radeiko

I. Cālīte

 

12.03.2009 10:18

1616

I. Cālīte

6777 4824, inese.calite@fktk.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.24

2009.gada 14.aprīlī

 

 

7.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"

     TA-793

___________________________________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-24-1404-#07.doc