Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

2009.gada 29.aprīlī.

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Sociālo un darba lietu komisija 28.aprīļa sēdē izskatīja likumprojektu Grozījums Darba likumā’’ (Reģ.nr.1171/ Lp9).

Likumprojektu Komisija atbalstīja otrajam galīgajam lasījumam.

Pielikumā: Likumprojekta salīdzinošā tabula uz 3 lapām.

 

 

Patiesā cieņā,

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                                 A.Barča

 

 

 

 

 

 


Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

 ‘’Grozījums Darba likumā’’

(reģ.Nr.1171 /Lp9)

 

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 10.nr.; 2005, 55.nr.; 2006, 21.nr.) šādu grozījumu:

 

 

(red.precizējums)

Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 10.nr.; 2005, 22.nr.; 2006, 21.nr.) šādu grozījumu:

40.pants. Darba līguma forma

(1) Darba līgums slēdzams rakstveidā.

(2) Darba līgumā norāda:

1) darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, darba devēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un adresi;

2) darba tiesisko attiecību sākuma datumu;

3) darba tiesisko attiecību paredzamo ilgumu (ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku);

4) darba vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, to, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);

5) darbinieka arodu, amatu, specialitāti (turpmāk — profesija) atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu;

6) darba samaksas apmēru un izmaksas laiku;

7) nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku;

8) ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgumu;

9) darba līguma uzteikuma termiņu;

10) uz darba koplīgumu, darba kārtības noteikumiem, kas piemērojami darba tiesiskajām attiecībām. 

(3) Šā panta otrās daļas 6., 7., 8. un  9.punktā minētās ziņas var aizstāt ar norādi uz attiecīgiem noteikumiem, kas ietverti normatīvajos aktos, darba koplīgumā, vai norādi uz darba kārtības noteikumiem.

(4) Darba līgumā papildus šā panta otrajā daļā noteiktajām ziņām ietver arī citas ziņas, ja puses to uzskata par nepieciešamu.

 

 

 

 

 

(5) Darba līgumu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darbinieka, otrs — pie darba devēja.

Papildināt 40.panta piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Darba devējs nodrošina darba līguma kopijas pieejamību struktūrvienībā, kurā darbinieks tiek nodarbināts. Struktūrvienība šīs panta daļas izpratnē ir juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība un kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā."

1.

Sociālo un darba lietu komisija

aizstāt likumprojektā vārdus „kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta” ar vārdiem „kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta vai kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem vajadzēja būt reģistrētai”

 

Atbalstīts

Papildināt 40.panta piekto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

‘’Darba devējs nodrošina darba līguma kopijas pieejamību struktūrvienībā, kurā darbinieks tiek nodarbināts. Struktūrvienība šīs panta daļas izpratnē ir juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta vai kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem vajadzēja būt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā.’’

(6) Darba devējam ir pienākums gādāt par darba līgumu noslēgšanu rakstveidā un veikt noslēgto darba līgumu uzskaiti.

(7) Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošus pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Profesiju klasifikatorā neietver militārās un valsts drošības iestāžu darbinieku profesijas.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā.

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā.

 

Sociālo un darba lietu komisijas konsultante B.Lūse