Iesniedz Tautsaimniecības,agrārās, vides un

 

10.06.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” (Nr.1169/Lp9) .

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 


Iesniedz Tautsaimniecības,agrārās, vides un

reģionālās politikas komisija  

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

(reģ. nr. 1169/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

(15)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

 

 

Izdarīt likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 20.nr., 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 20.nr., 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

6.pants. Dabas pieminekļi

 

 

 

 

 

(1) Dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība.

 

 

 

 

 

(2) Lai nodrošinātu aizsargājamo koku un akmeņu saglabāšanu un to apskates iespēju, aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap tiem.

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus un skaitli "aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap tiem" ar vārdiem un skaitļiem "aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap akmeņiem un teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas".

 

 

 

 

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus un skaitli "aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap tiem" ar vārdiem un skaitļiem "aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap akmeņiem un teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas".

 

8.pants. Aizsargājamo ainavu apvidi

2. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Aizsargājamo ainavu apvidi

 

 

 

 

2. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Aizsargājamo ainavu apvidi

 

Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu un īpašu skaistumu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt Latvijai raksturīgo kultūrvidi un ainavu tās daudzveidībā, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.

Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt tos ainavas elementus, kas būtiski aizsargājamo sugu un biotopu ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, Latvijai raksturīgajai kultūrvidei un ainavas daudzveidībai, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanu."

 

 

 

 

 

1

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

Papildināt likumprojekta 2.pantā paredzētā likuma 8.panta otro teikumu pēc vārda „saglabāt” ar vārdiem „raksturīgo ainavu un”.

 

Atbalstīts

Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt  raksturīgo ainavu un tos ainavas elementus , kas ir būtiski aizsargājamo sugu un biotopu ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, Latvijai raksturīgajai kultūrvidei un ainavas daudzveidībai, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanu."

 

 

 

 

 

11.pants. Priekšlikumu iesniegšana

3. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Priekšlikumu iesniegšana

 

 

 

3. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Priekšlikumu iesniegšana

(1) Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu var izteikt fiziska vai juridiska persona rakstveidā, pievienojot pamatojumu un shēmu noteiktā mērogā. Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu fiziskās vai juridiskās personas iesniedz Valsts vides dienestam.

(1) Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu var izteikt fiziskā vai juridiskā persona rakstveidā, pievienojot pamatojumu un shēmu noteiktā mērogā. Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu fiziskās vai juridiskās personas iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei.

 

 

 

(1) Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu var izteikt fiziskā vai juridiskā persona rakstveidā, pievienojot pamatojumu un shēmu noteiktā mērogā. Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu fiziskās vai juridiskās personas iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei.

(2) Mēneša laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā priekšlikuma saņemšanas Valsts vides dienests par to rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku.

(2) Divu nedēļu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā priekšlikuma saņemšanas un izvērtēšanas Dabas aizsardzības pārvalde par to rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā un rakstveidā (nosūtot vēstuli) informē zemes īpašnieku."

 

 

 

(2) Divu nedēļu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā priekšlikuma saņemšanas un izvērtēšanas Dabas aizsardzības pārvalde par to rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā un rakstveidā (nosūtot vēstuli) informē zemes īpašnieku."

12.pants. Lēmuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti

 

 

 

 

 

(1) Lai pieņemtu lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, nepieciešami šādi dokumenti:

4. 12. pantā:

papildināt pirm ās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "teritorijas izveidošanu" ar vārdiem "teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas, kā arī  aizsardzības režīma maiņu";

 

 

 

 

4. 12. pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "teritorijas izveidošanu" ar vārdiem "teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas, kā arī  aizsardzības režīma maiņu";

 

1) zinātnisks pamatojums, kura izstrādātāji ir atbildīgi par tā pamatotību, objektivitāti un pilnīgumu;

 

 

 

 

 

2) plāns ar piesaisti un robežām mērogā, kas noteikts zemes ierīcību regulējošajos normatīvajos aktos;

 

 

 

 

 

3) (izslēgts ar 15.09.2005. likumu);

 

 

 

 

 

4) (izslēgts ar 15.09.2005. likumu);

 

 

 

 

 

5) (izslēgts ar 30.10.97. likumu);

 

 

 

 

 

6) aprēķins par kompensāciju apmēru zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.

 

 

 

 

 

(2) Šo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Vides ministrijai nodrošina Valsts vides dienests.

aizstāt otrajā daļā vārdus “Valsts vides dienests” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “Valsts vides dienests” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”;

(3) Ja nepieciešams, var pievienot citus dokumentus, ko pieprasa attiecīgā valsts institūcija, kura sagatavo vai pieņem lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu.

 

 

 

 

 

(4) Pieņemot lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, kā arī teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām, ņem vērā tās pašvaldības atzinumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts izveidot aizsargājamo teritoriju.

 

2

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

Papildināt 12.panta ceturto daļu pēc vārdiem „izveidot aizsargājamo teritoriju” ar vārdiem „vai atrodas aizsargājamā teritorija”.

 

Atbalstīts.

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem „izveidot aizsargājamo teritoriju” ar vārdiem „vai atrodas aizsargājamā teritorija”.

13.pants. Izveidošanas kārtība

 

 

 

 

 

(1) Dabas rezervātus, nacionālos parkus un biosfēras rezervātus izveido Saeima ar attiecīgu likumu.

 

 

 

 

 

(2) Aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegumus, dabas parkus, aizsargājamās jūras teritorijas un dabas pieminekļus izveido Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Dabas liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas saglabāšanai attiecīgajā teritorijā, var izveidot arī pašvaldības.

 

3

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

Papildināt 13.panta trešo daļu pēc vārdiem „kuri ir nozīmīgi dabas” ar vārdiem „vai kultūrvērsturiskā mantojuma”.

 

Atbalstīts.

5. 13. pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem „kuri ir nozīmīgi dabas” ar vārdiem „vai kultūrvērsturiskā mantojuma”;

 

(4) Aizsargājamās teritorijas robežas, zonējumu un kategoriju var mainīt, ja zinātniskie pētījumi, monitoringa dati vai aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas pasākumu monitorings apliecina, ka esošā kategorija, zonējums un attiecīgais aizsardzības režīms neatbilst teritorijas izveidošanas mērķiem. Valsts vides dienests mēneša laikā rakstveidā informē attiecīgās pašvaldības un zemes īpašniekus par plānotajām aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām.

5. 13. pantā:

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Dabas aizsardzības pārvalde divu nedēļu laikā rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību par aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma plānoto maiņu, kā arī publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā un rakstveidā (nosūtot vēstuli) informē zemes īpašnieku.";

 

 

 

 

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Dabas aizsardzības pārvalde divu nedēļu laikā rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību par aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma plānoto maiņu, kā arī publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā un rakstveidā (nosūtot vēstuli) informē zemes īpašnieku.";

 

(5) Reģionālā vides pārvalde mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā likums vai Ministru kabineta noteikumi par aizsargājamās teritorijas izveidošanu vai zonējuma noteikšanu, vai robežu izmaiņām, rakstveidā informē zemes īpašnieku par īpašuma tiesību aprobežojumiem. Pašvaldība pēc tam, kad tā ir pieņēmusi saistošos noteikumus par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, informē zemes īpašnieku par īpašuma tiesību aprobežojumiem.

aizstāt piektajā daļā vārdus “Reģionālā vides pārvalde”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”;

 

 

 

aizstāt piektajā daļā vārdus “Reģionālā vides pārvalde”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

14.pants. Aizsargājamo teritoriju iezīmēšana plānos un apzīmēšana dabā

 

 

 

 

 

(1) Izveidoto aizsargājamo teritoriju iezīmēšanu administratīvi teritoriālo vienību plānos un valsts kadastrālās uzmērīšanas dokumentos nodrošina Valsts zemes dienests par valsts budžeta līdzekļiem.

 

4

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Papildināt likumprojektu ar šādu normu:

“Izslēgt 14. panta pirmo daļu.”

Atbalstīts

 

 

 

5

Atbildīgā komisija

Izteikt 14. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Aizsargājamo teritoriju un to funkcionālo zonu robežas attēlo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.”

Atbalstīts

6.Izteikt 14. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Aizsargājamo teritoriju un to funkcionālo zonu robežas attēlo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.”

(2) Aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā lieto speciālas informatīvas zīmes, kuru paraugus, lietošanas un izveidošanas kārtību nosaka Ministru k

abinets

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.pants. Aizsargājamo teritoriju apmeklēšanas regulēšana

6. 20. pantā:

 

 

 

7. 20. pantā:

(1) Aizsargājamo teritoriju apmeklēšana atpūtas, tūrisma, ekoloģiskās izglītošanas un zinātniskās izpētes nolūkos notiek saskaņā ar aizsargājamo teritoriju vispārējiem un katras teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un dabas aizsardzības plāniem.

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un dabas aizsardzības plāniem”;

 

 

 

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un dabas aizsardzības plāniem”;

(2) Aizsargājamās teritorijas apmeklēšanu kontrolē šīs teritorijas pārvaldes institūcija un attiecīgā reģionālā vides pārvalde.

izslēgt otrajā  daļā vārdus “un attiecīgā reģionālā vides pārvalde”.

 

 

 

izslēgt otrajā  daļā vārdus “un attiecīgā reģionālā vides pārvalde”.

(3) Pašvaldību izveidoto aizsargājamo teritoriju apmeklēšanu kontrolē attiecīgā pašvaldība.

 

 

 

 

 

24.pants. Zemes īpašnieka un lietotāja pienākumi

 

 

 

 

 

Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir:

 

 

 

 

 

1) nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu un veikt attiecīgajās teritorijās aizsardzības un kopšanas pasākumus;

 

 

 

 

 

2) ziņot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai, reģionālās vides pārvaldei un pašvaldībai par esošajām vai iespējamām izmaiņām dabas veidojumos, kā arī aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem.

 

7.Aizstāt 24. panta 2. punktā vārdus “reģionālās vides pārvaldei un “ ar vārdu “vai”.

 

 

 

8.Aizstāt 24. panta 2. punktā vārdus “reģionālās vides pārvaldei un “ ar vārdu “vai”.

25.pants. Aizsargājamo teritoriju pārvalde

 

 

 

 

 

(1) Zinātniskās, dabas aizsardzības un citādas darbības veikšanai aizsargājamās teritorijās, saskaņojot ar Vides ministriju, var izveidot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju.

 

 

 

 

 

(2) Lēmumu par aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas izveidošanu pieņem valsts institūcija, ar kuras lēmumu ir izveidota aizsargājamā teritorija.

 

 

 

 

 

(3) To aizsargājamo teritoriju pārvaldi, kurām nav savas pārvaldes institūcijas, realizē pašvaldības.

8.Izslēgt 25. panta trešo daļu.

 

 

 

9.Izslēgt 25. panta trešo daļu.

(4) Aizsargājamo teritoriju pārvaldi koordinē Vides ministrija.

 

 

 

 

 

(5) Dabas aizsardzības un saimniecisko interešu saskaņošanai pēc atbildīgā ministra priekšlikuma var izveidot aizsargājamās teritorijas konsultatīvo padomi, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets, bet personālsastāvu — atbildīgais ministrs.

 

 

 

 

 

(6) Lai nodrošinātu ar dabas aizsardzību saistīto normatīvo aktu efektīvu izpildi, kā arī lai veicinātu vienotas dabas aizsardzības un dabas resursu izmantošanas politikas realizēšanu, Ministru kabinets izveido Dabas aizsardzības pārvaldi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.pants. Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas organizēšana

 

6

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

„26.pants. Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas organizēšana

Atbalstīts

10.Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

„26.pants. Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas organizēšana

Nepieciešamo saimniecisko pasākumu veikšanai aizsargājamās teritorijās likumā noteiktajā kārtībā var izveidot biedrības un nodibinājumus.

9.Papildināt 26. pantu  ar teikumu šādā redakcijā:

“Vietējās pašvaldības var finansēt savā administratīvajā teritorijā esošo aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu, informējot par plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem Dabas aizsardzības pārvaldi.”

 

Nepieciešamo saimniecisko pasākumu veikšanai aizsargājamās teritorijās likumā noteiktajā kārtībā var izveidot biedrības un nodibinājumus. Vietējās pašvaldības var finansēt un veikt savā administratīvajā teritorijā esošo aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu. Biedrības, nodibinājumi un pašvaldības par plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem informē Dabas aizsardzības pārvaldi”.

 

 

 

Nepieciešamo saimniecisko pasākumu veikšanai aizsargājamās teritorijās likumā noteiktajā kārtībā var izveidot biedrības un nodibinājumus. Vietējās pašvaldības var finansēt un veikt savā administratīvajā teritorijā esošo aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu. Biedrības, nodibinājumi un pašvaldības par plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem informē Dabas aizsardzības pārvaldi”.

 

 

 

 

 

 

27.pants. Aizsargājamo teritoriju valsts kontrole

 

7

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

„27.pants. Aizsargājamo teritoriju vides valsts kontrole

 

Atbalstīts

11.Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

„27.pants. Aizsargājamo teritoriju vides valsts kontrole

 

Aizsargājamo teritoriju valsts kontroli īsteno Valsts vides dienesta aizsargājamo teritoriju pārvaldes institūcijas un citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros.

10.Izteikt 27. panta tekstu šādā redakcijā:

“Aizsargājamo teritoriju valsts kontroli valsts nozīmes aizsargājamo teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu apsaimniekošanas un aizsardzības jomā īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, citās vides jomās – Valsts vides dienests, kā arī citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros.”

 

Aizsargājamo teritoriju vides valsts kontroli valsts nozīmes aizsargājamo teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikoroliegumu apsaimniekošanas un aizsardzības jomā īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, citās vides jomās - Valsts vides dienests, kā arī citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros”.

 

 

Aizsargājamo teritoriju vides valsts kontroli valsts nozīmes aizsargājamo teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikoroliegumu apsaimniekošanas un aizsardzības jomā īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, citās vides jomās - Valsts vides dienests, kā arī citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros”.

 

28.pants. Finansēšanas avoti

 

 

 

 

 

(1) Saeimas un Ministru kabineta apstiprināto aizsargājamo teritoriju izveidošanu, saglabāšanu, uzturēšanu un pārvaldi finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

 

 

 

(2) Pašvaldību izveidoto aizsargājamo teritoriju saglabāšanu, uzturēšanu un pārvaldi finansē no pašvaldību budžetu līdzekļiem.

 

 

 

 

 

(3) Aizsargājamo teritoriju pārvaldes institūcijām un pašvaldībām (ja nav speciālās pārvaldes institūcijas) ir tiesības izmantot ienākumus no biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības un ziedojumus naudas līdzekļu vai mantas veidā, kā arī līdzekļus no naudas sodiem un videi nodarīto zaudējumu atlīdzības, kas iegūti par šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem. Šos līdzekļus var izmantot tikai aizsargājamās teritorijas saglabāšanai un uzturēšanai.

11.Izslēgt 28. panta trešo daļu.

 

 

 

12.Izslēgt 28. panta trešo daļu.

(4) Aizsargājamo teritoriju izveidošanai, saglabāšanai un uzturēšanai var izveidot arī speciālus fondus.

 

 

 

 

 

32.pants. Zinātniskie pētījumi aizsargājamās teritorijās

 

 

 

 

 

(1) Zinātniskos pētījumus aizsargājamās teritorijās piesaka aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai, ja tādas nav, Dabas aizsardzības pārvaldei. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos zinātniskie pētījumi aizsargājamās teritorijās jāsaskaņo ar attiecīgo atbildīgo institūciju un par tiem jāinformē arī zemes īpašnieki vai lietotāji.

12. Izslēgt 32. panta pirmajā daļā vārdus “aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai, ja tādas nav,”.

 

 

 

13. Izslēgt 32. panta pirmajā daļā vārdus “aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai, ja tādas nav,”.

(2) Zinātnisko pētījumu veikšana nedrīkst būt pretrunā ar aizsargājamās teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem.

 

 

 

 

 

32.1 pants. Aizsargājamo teritoriju monitorings

 

 

 

 

 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra organizē un koordinē aizsargājamo teritoriju monitoringu.

Aizstāt 32.1 pantā vārdus “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

 

 

 

14.Aizstāt 32.1 pantā vārdus “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

34.pants. Aizsargājamo teritoriju zemes atrašanās fizisko un juridisko personu īpašumā

 

 

 

 

 

(1) Aizsargājamās teritorijās zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem var atjaunot un zemi fizisko un juridisko personu īpašumā var nodot tikai tad, ja šīs personas apņemas ievērot aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumus un dabas ai zsardzības plānu.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās prasības norādāmas lēmumā par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.

 

 

 

 

 

(3) Normatīvajos aktos noteiktie īpašuma tiesību aprobežojumi aizsargājamās teritorijās atzīmējami zemes robežu plānos un ierakstāmi zemesgrāmatā bez īpašnieka piekrišanas, pamatojoties uz attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes nostiprinājuma lūgumu. Īpašuma tiesību aprobežojumi pašvaldību izveidotās aizsargājamās teritorijās ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības nostiprinājuma lūgumu.

14.Aizstāt 34. panta trešajā  daļā vārdus “attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvaldes”.

 

 

 

15.Aizstāt 34. panta trešajā  daļā vārdus “attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvaldes”.

35.pants. Valsts pirmpirkuma tiesības uz zemi aizsargājamās teritorijās

(1) Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi aizsargājamās teritorijās, izņemot zemi neitrālajās zonās.

15. 35.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi, kas atrodas:

1) dabas rezervātos;

2) dabas liegumos, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās;

3) dabas pieminekļos, ja tajos nav nodalītas funkcionālās zonas;

4) dabas liegumu, nacionālo parku, biosfēras rezervātu, dabas parku, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidu dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās."

 

 

 

 

16. 35.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi, kas atrodas:

1) dabas rezervātos;

2) dabas liegumos, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās;

3) dabas pieminekļos, ja tajos nav nodalītas funkcionālās zonas;

4) dabas liegumu, nacionālo parku, biosfēras rezervātu, dabas parku, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidu dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās.";

 

(2) Zemes īpašniekam ir pienākums informēt aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju vai, ja tādas nav, reģionālo vides pārvaldi par nodomu pārdot sev piederošo zemi aizsargājamā teritorijā, iesniedzot darījuma dokumentu.

aizstāt otrajā daļā vārdus “aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju vai, ja tādas nav, reģionālo vides pārvaldi”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvaldi”;

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju vai, ja tādas nav, reģionālo vides pārvaldi”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvaldi”;

(3) Aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcija vai, ja tādas nav, — reģionālā vides pārvalde izmanto valsts pirmpirkuma tiesības un pieņem lēmumu, par to rakstveidā informējot zemes īpašnieku mēneša laikā no zemes īpašnieka paziņojuma saņemšanas. Ja šo termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku līdz diviem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.

aizstāt trešajā  daļā vārdus “Aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcija vai, ja tādas nav, reģionālā vides pārvalde” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

 

 

 

aizstāt trešajā  daļā vārdus “Aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcija vai, ja tādas nav, reģionālā vides pārvalde” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

36.pants. Zemes piespiedu atsavināšana aizsargājamās teritorijās

Aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpšanas, kā arī dabas aizsardzības plāna neievērošanas gadījumā valstij ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piespiedu kārtā atsavināt zemi tās īpašniekam.

 

 

 

 

 

 

 

16.Izslēgt 36. pantu.

 

 

 

17.Izslēgt 36. pantu.

     43.pants. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas

(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas ( Natura 2000 ) ir vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tas izveidots, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu, īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību vai, kur tas nepieciešams, atjaunošanu to dabiskās izplatības areāla robežās

17.Izteikt 43. panta pirmo daļu šādā redakcijā:“

(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas ( Natura 2000 ) ir vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tajā ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ir Eiropas Savienībā nozīmīgas un attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos būtiski sekmē īpaši aizsargājamiem biotopu veidiem vai īpaši aizsargājamām sugām labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanu vai atjaunošanu, var būtiski veicināt Natura 2000 tīkla vienotību, kā arī būtiski sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos. Šajās teritorijās piemēro nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu tiem biotopiem un sugu populācijām, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir izveidota. Dzīvnieku sugām ar plašu izplatības areālu aizsardzība tiek nodrošināta Natura 2000 teritorijās, kuri fizikālie un bioloģiskie faktori ir svarīgi, lai minēto sugu īpatņi varētu dzīvot un vairoties

 

 

 

8

 

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

Redakcionāli precizēt otrajā lasījumā pieņemto likuma 43.panta redakciju un pirmās daļas pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Dzīvnieku sugām ar plašu izplatības areālu aizsardzība tiek nodrošināta tajās Natura 2000 teritorijās, kurām piemīt fizikālie un bioloģiskie faktori, kuri svarīgi, lai minēto sugu īpatņi varētu dzīvot un vairoties”. 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

18 43. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas ( Natura 2000 ) ir vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tajā ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ir Eiropas Savienībā nozīmīgas un attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos būtiski sekmē īpaši aizsargājamiem biotopu veidiem vai īpaši aizsargājamām sugām labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanu vai atjaunošanu, var būtiski veicināt Natura 2000 tīkla vienotību, kā arī būtiski sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos. Šajās teritorijās piemēro nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu tiem biotopiem un sugu populācijām, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir izveidota. Dzīvnieku sugām ar plašu izplatības areālu aizsardzība tiek nodrošināta tajās Natura 2000 teritorijās, kurām piemīt fizikālie un bioloģiskie faktori, kuri svarīgi, lai minēto sugu īpatņi varētu dzīvot un vairoties”. 

 

(2) Ministru kabinets nosaka kritērijus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( Natura 2000 ) izveidošanai Latvijā (turpmāk — kritēriji). Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstu, kurā iekļautas visas kritērijiem atbilstošās aizsargājamās teritorijas un mikroliegumi, nosaka šā likuma pielikums. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sagatavo nepieciešamo informāciju sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām ( Natura 2000 ) Latvijā.

 

9

Juridiskais birojs

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

Aizstāt 43.panta otrajā daļā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvalde”.

 

 

Atbalstīts

aizstāt otrajā daļā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvalde”.

 

(3) Vides ministrija izstrādā priekšlikumus jaunu, kritērijiem atbilstošu aizsargājamo teritoriju izveidošanai, aizsargājamās teritorijas kategorijas maiņai vai robežu grozījumiem gadījumos, kad Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām ( Natura 2000 ) nav nodrošināts pietiekams aizsardzības režīms.

 

 

 

 

 

(4) Paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (izņemot aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības, kas nepieciešamas īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu, ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu vai īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai vai atjaunošanai), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu.

 

 

 

 

 

(5) Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem.

 

 

 

 

 

(6) Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai.

 

 

 

 

 

(7) Ja Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) ir sastopamas Sugu un biotopu aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopi, paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs.

 

 

 

 

 

(8) Šā panta septītajā daļā noteiktajā gadījumā paredzēto darbību var atļaut veikt vai plānošanas dokumentu īstenot arī tad, kad tas nepieciešams citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, ja ir saņemts atzinums no Eiropas Komisijas.

 

 

 

 

 

(9) Šā panta sestajā, septītajā un astotajā daļā minētajos gadījumos nosaka kompensējošos pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam.

 

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

 

 

(Atsauce 15.09.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

 

 

1) Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

 

 

 

 

 

2) Eiropas Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas

79/409/EEK

 par savvaļas putnu aizsardzību.

 

 

 

 

 

 

 

10

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

Papildināt Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija direktīvas 2008/56/EK ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva)”.

 

 

Atbalstīts

19.Papildināt Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija direktīvas 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva)”.

 

 

18. Izslēgt pielikuma tabulas 132., 137., 138., 165., 172., 173., 174., 175., 210., 214., 215. un 219.punktu.

 

11

Atbildīgā komisija

Atcelt 214. punkta izslēgšanu un papildināt  priekšlikumu ar norādi par 268. punkta izslēgšanu.

Atbalstīts

20. Pielikumā:

izslēgt tabulas 132., 137., 138., 165., 172., 173., 174., 175., 210., 215. ,219.un 268.punktu;

 

 

 

12

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

Aizstāt  pielikuma 4., 101., 116. un 214.punktā otrajā kolonnā burtu „B” ar burtu „C”;

 

Atbalstīts

aizstāt tabulas 4., 101., 116. un 214.punktā otrajā kolonnā burtu „B” ar burtu „C”;

 

 

 

13

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

Aizstāt pielikuma 234. punktā otrajā kolonnā burtu „A” ar burtu „C”;

 

Atbalstīts

aizstāt tabulas 234. punktā otrajā kolonnā burtu „A” ar burtu „C”;

 

 

 

14

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

Aizstāt pielikuma 257.punktā otrajā kolonnā burtu „B” ar burtu „C”;

 

Atbalstīts

aizstāt tabulas257.punktā otrajā kolonnā burtu „B” ar burtu „C”;

 

 

 

15

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa

Aizstāt pielikuma 269.punktā otrajā kolonnā burtu „A” ar burtu „C”.

 

Atbalstīts

aizstāt tabulas 269.punktā otrajā kolonnā burtu „A” ar burtu „C”;

 

 

19. Papildināt pielikuma tabulu ar 337., 338. un 339.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 

 

papildināt tabulu ar 337., 338. un 339.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 337.

 B

 LV0536500

  dabas liegums "Pāvilostas pelēkā kāpa"

 

 

338.

 B

 LV0843500

 mikroliegums "Igaunijas riests"

 

 

 339.

 C

 LV0536600

 dabas liegums "Lubāna mitrājs""