Iesniedz Tautsaimniecības,agrārās, vides un

 

27.05.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” (Nr.1169/Lp9).

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

 Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                     


Iesniedz Tautsaimniecības,agrārās, vides un

reģionālās politikas komisija  

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

(reģ. nr. 1169/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

(18)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

 

 

Izdarīt likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 20.nr., 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 20.nr., 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

6.pants. Dabas pieminekļi

 

 

 

 

 

(1) Dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība.

 

 

 

 

 

(2) Lai nodrošinātu aizsargājamo koku un akmeņu saglabāšanu un to apskates iespēju, aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap tiem.

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus "aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap tiem" ar vārdiem "aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap akmeņiem un teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas".

 

 

 

 

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus "aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap tiem" ar vārdiem "aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap akmeņiem un teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas".

 

8.pants. Aizsargājamo ainavu apvidi

2. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Aizsargājamo ainavu apvidi

 

 

 

 

2. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Aizsargājamo ainavu apvidi

 

Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu un īpašu skaistumu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt Latvijai raksturīgo kultūrvidi un ainavu tās daudzveidībā, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.

Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt tos ainavas elementus, kas būtiski aizsargājamo sugu un biotopu ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, Latvijai raksturīgajai kultūrvidei un ainavas daudzveidībai, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanu."

 

 

 

Redakcionāli precizēts

Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt                                                                                                                                          aizsargājamo sugu un biotopu ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, raksturīgajai Latvijas kultūrvidei un ainavas daudzveidībai būtiskos kultūrvides elementus, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanu."

 

11.pants. Priekšlikumu iesniegšana

3. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Priekšlikumu iesniegšana

1

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt visā 11. pantā vārdus “Valsts vides dienests”(attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”(attiecīgā locījumā).

Atbalstīts.

3. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Priekšlikumu iesniegšana

(1) Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu var izteikt fiziska vai juridiska persona rakstveidā, pievienojot pamatojumu un shēmu noteiktā mērogā. Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu fiziskās vai juridiskās personas iesniedz Valsts vides dienestam.

(1) Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu var izteikt fiziska vai juridiska persona rakstveidā, pievienojot pamatojumu un shēmu noteiktā mērogā. Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu fiziskās vai juridiskās personas iesniedz Valsts vides dienestam.

 

 

 

(1) Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu var izteikt fiziska vai juridiska persona rakstveidā, pievienojot pamatojumu un shēmu noteiktā mērogā. Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu fiziskās vai juridiskās personas iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei.

(2) Mēneša laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā priekšlikuma saņemšanas Valsts vides dienests par to rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku.

(2) Divu nedēļu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā priekšlikuma saņemšanas un izvērtēšanas Valsts vides dienests par to rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā un rakstveidā (nosūtot vēstuli) informē zemes īpašnieku."

 

 

 

(2) Divu nedēļu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā priekšlikuma saņemšanas un izvērtēšanas Dabas aizsardzības pārvalde par to rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā un rakstveidā (nosūtot vēstuli) informē zemes īpašnieku."

12.pants. Lēmuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti

 

 

 

 

 

(1) Lai pieņemtu lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, nepieciešami šādi dokumenti:

4. Papildināt 12.panta pirmās daļas ievaddaļu aiz vārdiem "teritorijas izveidošanu" ar vārdiem "teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas, kā arī  aizsardzības režīma maiņu".

 

 

 

 

4. Papildināt 12.panta pirmās daļas ievaddaļu pēcvārdiem "teritorijas izveidošanu" ar vārdiem "teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas, kā arī  aizsardzības režīma maiņu".

 

1) zinātnisks pamatojums, kura izstrādātāji ir atbildīgi par tā pamatotību, objektivitāti un pilnīgumu;

 

 

 

 

 

2) plāns ar piesaisti un robežām mērogā, kas noteikts zemes ierīcību regulējošajos normatīvajos aktos;

 

 

 

 

 

3) (izslēgts ar 15.09.2005. likumu);

 

 

 

 

 

4) (izslēgts ar 15.09.2005. likumu);

 

 

 

 

 

5) (izslēgts ar 30.10.97. likumu);

 

 

 

 

 

6) aprēķins par kompensāciju apmēru zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.

 

 

 

 

 

(2) Šo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Vides ministrijai nodrošina Valsts vides dienests.

 

2

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 12. panta otrajā daļā vārdus “Valsts vides dienests”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

Atbalstīts.

Aizstāt 12. panta otrajā daļā vārdus “Valsts vides dienests” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

(3) Ja nepieciešams, var pievienot citus dokumentus, ko pieprasa attiecīgā valsts institūcija, kura sagatavo vai pieņem lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu.

 

 

 

 

 

(4) Pieņemot lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, kā arī teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām, ņem vērā tās pašvaldības atzinumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts izveidot aizsargājamo teritoriju.

 

 

 

 

 

13.pants. Izveidošanas kārtība

 

 

 

 

 

(1) Dabas rezervātus, nacionālos parkus un biosfēras rezervātus izveido Saeima ar attiecīgu likumu.

 

 

 

 

 

(2) Aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegumus, dabas parkus, aizsargājamās jūras teritorijas un dabas pieminekļus izveido Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Dabas liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas saglabāšanai attiecīgajā teritorijā, var izveidot arī pašvaldības.

 

 

 

 

 

(4) Aizsargājamās teritorijas robežas, zonējumu un kategoriju var mainīt, ja zinātniskie pētījumi, monitoringa dati vai aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas pasākumu monitorings apliecina, ka esošā kategorija, zonējums un attiecīgais aizsardzības režīms neatbilst teritorijas izveidošanas mērķiem. Valsts vides dienests mēneša laikā rakstveidā informē attiecīgās pašvaldības un zemes īpašniekus par plānotajām aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām.

 

5. Izteikt 13.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Valsts vides dienests divu nedēļu laikā rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību par plānotajām aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā un rakstveidā (nosūtot vēstuli) informē zemes īpašnieku."

 

3

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 13. panta ceturtajā daļā vārdus “Valsts vides dienests”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts

5. Izteikt 13.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Dabas aizsardzības pārvalde divu nedēļu laikā rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību par plānoto aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņu, kā arī publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā un rakstveidā (nosūtot vēstuli) informē zemes īpašnieku."

 

(5) Reģionālā vides pārvalde mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā likums vai Ministru kabineta noteikumi par aizsargājamās teritorijas izveidošanu vai zonējuma noteikšanu, vai robežu izmaiņām, rakstveidā informē zemes īpašnieku par īpašuma tiesību aprobežojumiem. Pašvaldība pēc tam, kad tā ir pieņēmusi saistošos noteikumus par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, informē zemes īpašnieku par īpašuma tiesību aprobežojumiem.

 

4

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 13. panta piektajā daļā vārdus “Reģionālā vides pārvalde”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

Atbalstīts.

Aizstāt 13. panta piektajā daļā vārdus “Reģionālā vides pārvalde”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

20.pants. Aizsargājamo teritoriju apmeklēšanas regulēšana

 

 

 

 

 

(1) Aizsargājamo teritoriju apmeklēšana atpūtas, tūrisma, ekoloģiskās izglītošanas un zinātniskās izpētes nolūkos notiek saskaņā ar aizsargājamo teritoriju vispārējiem un katras teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un dabas aizsardzības plāniem.

 

5

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 20. panta pirmajā daļā vārdus “un dabas aizsardzības plāniem”.

Atbalstīts.

Izslēgt 20. panta pirmajā daļā vārdus “un dabas aizsardzības plāniem”.

(2) Aizsargājamās teritorijas apmeklēšanu kontrolē šīs teritorijas pārvaldes institūcija un attiecīgā reģionālā vides pārvalde.

 

6

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 20. panta otrajā  daļā vārdus “un attiecīgā reģionālā vides pārvalde”.

Atbalstīts.

Izslēgt 20. panta otrajā  daļā vārdus “un attiecīgā reģionālā vides pārvalde”.

(3) Pašvaldību izveidoto aizsargājamo teritoriju apmeklēšanu kontrolē attiecīgā pašvaldība.

 

 

 

 

 

24.pants. Zemes īpašnieka un lietotāja pienākumi

 

 

 

 

 

Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir:

 

 

 

 

 

1) nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu un veikt attiecīgajās teritorijās aizsardzības un kopšanas pasākumus;

 

 

 

 

 

2) ziņot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai, reģionālās vides pārvaldei un pašvaldībai par esošajām vai iespējamām izmaiņām dabas veidojumos, kā arī aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem.

 

7

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 24. panta 2. punktā vārdus “Reģionālās vides pārvaldei un “ ar vārdu “vai”.

Atbalstīts.

Aizstāt 24. panta 2. punktā vārdus “reģionālās vides pārvaldei un “ ar vārdu “vai”.

25.pants. Aizsargājamo teritoriju pārvalde

 

 

 

 

 

(1) Zinātniskās, dabas aizsardzības un citādas darbības veikšanai aizsargājamās teritorijās, saskaņojot ar Vides ministriju, var izveidot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju.

 

 

 

 

 

(2) Lēmumu par aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas izveidošanu pieņem valsts institūcija, ar kuras lēmumu ir izveidota aizsargājamā teritorija.

 

 

 

 

 

(3) To aizsargājamo teritoriju pārvaldi, kurām nav savas pārvaldes institūcijas, realizē pašvaldības.

 

8

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 25. panta trešo daļu..

Atbalstīts.

Izslēgt 25. panta trešo daļu..

(4) Aizsargājamo teritoriju pārvaldi koordinē Vides ministrija.

 

 

 

 

 

(5) Dabas aizsardzības un saimniecisko interešu saskaņošanai pēc atbildīgā ministra priekšlikuma var izveidot aizsargājamās teritorijas konsultatīvo padomi, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets, bet personālsastāvu — atbildīgais ministrs.

 

 

 

 

 

(6) Lai nodrošinātu ar dabas aizsardzību saistīto normatīvo aktu efektīvu izpildi, kā arī lai veicinātu vienotas dabas aizsardzības un dabas resursu izmantošanas politikas realizēšanu, Ministru kabinets izveido Dabas aizsardzības pārvaldi.

 

 

 

 

 

26.pants. Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas organizēšana

 

 

 

 

 

Nepieciešamo saimniecisko pasākumu veikšanai aizsargājamās teritorijās likumā noteiktajā kārtībā var izveidot biedrības un nodibinājumus.

 

9

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt26. pantu  ar teikumu šādā redakcijā:

“Vietējās pašvaldības var finansēt savā administratīvajā teritorijā esošo aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu, informējot par plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem Dabas aizsardzība s pārvaldi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Papildināt 26. pantu  ar teikumu šādā redakcijā:

“Vietējās pašvaldības var finansēt savā administratīvajā teritorijā esošo aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu, informējot par plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem Dabas aizsardzības pārvaldi.”

27.pants. Aizsargājamo teritoriju valsts kontrole

 

 

 

 

 

Aizsargājamo teritoriju valsts kontroli īsteno Valsts vides dienesta aizsargājamo teritoriju pārvaldes institūcijas un citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros.

 

10

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 27. pantu šādā redakcijā:

“Aizsargājamo teritoriju valsts kontroli valsts nozīmes aizsargājamo teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu apsaimniekošanas un aizsardzības jomā īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, citās vides jomās – Valsts vides dienests, kā arī citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros.”

 

 

Atbalstīts.

Izteikt 27. panta tekstu šādā redakcijā:

“Aizsargājamo teritoriju valsts kontroli valsts nozīmes aizsargājamo teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu apsaimniekošanas un aizsardzības jomā īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, citās vides jomās – Valsts vides dienests, kā arī citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros.”

28.pants. Finansēšanas avoti

 

 

 

 

 

(1) Saeimas un Ministru kabineta apstiprināto aizsargājamo teritoriju izveidošanu, saglabāšanu, uzturēšanu un pārvaldi finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

 

 

 

(2) Pašvaldību izveidoto aizsargājamo teritoriju saglabāšanu, uzturēšanu un pārvaldi finansē no pašvaldību budžetu līdzekļiem.

 

 

 

 

 

(3) Aizsargājamo teritoriju pārvaldes institūcijām un pašvaldībām (ja nav speciālās pārvaldes institūcijas) ir tiesības izmantot ienākumus no biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības un ziedojumus naudas līdzekļu vai mantas veidā, kā arī līdzekļus no naudas sodiem un videi nodarīto zaudējumu atlīdzības, kas iegūti par šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem. Šos līdzekļus var izmantot tikai aizsargājamās teritorijas saglabāšanai un uzturēšanai.

 

11

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 28. panta trešo daļu.

Atbalstīts.

Izslēgt 28. panta trešo daļu.

(4) Aizsargājamo teritoriju izveidošanai, saglabāšanai un uzturēšanai var izveidot arī speciālus fondus.

 

 

 

 

 

32.pants. Zinātniskie pētījumi aizsargājamās teritorijās

 

 

 

 

 

(1) Zinātniskos pētījumus aizsargājamās teritorijās piesaka aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai, ja tādas nav, Dabas aizsardzības pārvaldei. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos zinātniskie pētījumi aizsargājamās teritorijās jāsaskaņo ar attiecīgo atbildīgo institūciju un par tiem jāinformē arī zemes īpašnieki vai lietotāji.

 

12

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 32. panta pirmajā daļā vārdus “aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai, ja tādas nav,”.

Atbalstīts.

Izslēgt 32. panta pirmajā daļā vārdus “aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai, ja tādas nav,”.

(2) Zinātnisko pētījumu veikšana nedrīkst būt pretrunā ar aizsargājamās teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem.

 

 

 

 

 

32.1 pants. Aizsargājamo teritoriju monitorings

 

 

 

 

 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra organizē un koordinē aizsargājamo teritoriju monitoringu.

 

13

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 32.1 pantā vārdus “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

Atbalstīts.

Aizstāt 32.1 pantā vārdus “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

34.pants. Aizsargājamo teritoriju zemes atrašanās fizisko un juridisko personu īpašumā

 

 

 

 

 

(1) Aizsargājamās teritorijās zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem var atjaunot un zemi fizisko un juridisko personu īpašumā var nodot tikai tad, ja šīs personas apņemas ievērot aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumus un dabas aizsardzības plānu.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās prasības norādāmas lēmumā par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.

 

 

 

 

 

(3) Normatīvajos aktos noteiktie īpašuma tiesību aprobežojumi aizsargājamās teritorijās atzīmējami zemes robežu plānos un ierakstāmi zemesgrāmatā bez īpašnieka piekrišanas, pamatojoties uz attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes nostiprinājuma lūgumu. Īpašuma tiesību aprobežojumi pašvaldību izveidotās aizsargājamās teritorijās ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības nostiprinājuma lūgumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 34. panta trešajā  daļā vārdus “attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvaldes”.

Atbalstīts.

Aizstāt 34. panta trešajā  daļā vārdus “attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes” ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvaldes”.

35.pants. Valsts pirmpirkuma tiesības uz zemi aizsargājamās teritorijās

 

 

 

 

 

(1) Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi aizsargājamās teritorijās, izņemot zemi neitrālajās zonās.

6. Izteikt 35.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi, kas atrodas:

1) dabas rezervātos;

2) dabas liegumos, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās;

3) dabas pieminekļos, ja tajos nav nodalītas funkcionālās zonas;

4) dabas liegumu, nacionālo parku, biosfēras rezervātu, dabas parku, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidu dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās."

 

 

 

 

6. Izteikt 35.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi, kas atrodas:

1) dabas rezervātos;

2) dabas liegumos, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās;

3) dabas pieminekļos, ja tajos nav nodalītas funkcionālās zonas;

4) dabas liegumu, nacionālo parku, biosfēras rezervātu, dabas parku, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidu dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās."

 

(2) Zemes īpašniekam ir pienākums informēt aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju vai, ja tādas nav, reģionālo vides pārvaldi par nodomu pārdot sev piederošo zemi aizsargājamā teritorijā, iesniedzot darījuma dokumentu.

 

15

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 35. panta otrajā daļā vārdus “aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju vai, ja tādas nav, reģionālo vides pārvaldi”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvaldi”.

Atbalstīts.

Aizstāt 35. panta otrajā daļā vārdus “aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju vai, ja tādas nav, reģionālo vides pārvaldi”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvaldi”.

(3) Aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcija vai, ja tādas nav, — reģionālā vides pārvalde izmanto valsts pirmpirkuma tiesības un pieņem lēmumu, par to rakstveidā informējot zemes īpašnieku mēneša laikā no zemes īpašnieka paziņojuma saņemšanas. Ja šo termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku līdz diviem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.

 

16

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 35. panta trešajā  daļā vārdus “Aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcija vai, ja tādas nav, -reģionālā vides pārvalde”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

Atbalstīts.

Aizstāt 35. panta trešajā  daļā vārdus “Aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcija vai, ja tādas nav, reģionālā vides pārvalde”ar vārdiem “Dabas aizsardzības pārvalde”.

36.pants. Zemes piespiedu atsavināšana aizsargājamās teritorijās

 

 

 

 

 

Aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpšanas, kā arī dabas aizsardzības plāna neievērošanas gadījumā valstij ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piespiedu kārtā atsavināt zemi tās īpašniekam.

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 36. pantu.

Atbalstīts.

Izslēgt 36. pantu.

     43.pants. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas

(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas ( Natura 2000 ) ir vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tas izveidots, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu, īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību vai, kur tas nepieciešams, atjaunošanu to dabiskās izplatības areāla robežās

 

18

Vides ministrs R.Vējonis Izteikt 43. panta pirmo daļu šādā redakcijā:“(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas ( Natura 2000 ) ir vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tajā ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ir Eiropas Savienībā nozīmīgas un attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos būtiski sekmē īpaši aizsargājamo biotopu veidu vai īpaši aizsargājamo sugu labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanu vai atjaunošanu, var būtiski veicināt Natura 2000 tīkla vienotību, kā arī būtiski sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos. Šajās teritorijās piemēro nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu tiem biotopiem un sugu populācijām, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir izveidota. Dzīvnieku sugām ar plašu izplatības areālu aizsardzība tiek nodrošināta Natura 2000 teritorijās, kam piemīt fizikālie un bioloģiskie faktori, kuri svarīgi, lai minēto sugu īpatņi varētu dzīvot un vairoties.”

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts

Izteikt 43. panta pirmo daļu šādā redakcijā:“(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas ( Natura 2000 ) ir vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tajā ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ir Eiropas Savienībā nozīmīgas un attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos būtiski sekmē īpaši aizsargājamiem biotopu veidiem vai īpaši aizsargājamām sugām labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanu vai atjaunošanu, var būtiski veicināt Natura 2000 tīkla vienotību, kā arī būtiski sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos. Šajās teritorijās piemēro nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu tiem biotopiem un sugu populācijām, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir izveidota. Dzīvnieku sugām ar plašu izplatības areālu aizsardzība tiek nodrošināta Natura 2000 teritorijās, kuri fizikālie un bioloģiskie faktori ir svarīgi, lai minēto sugu īpatņi varētu dzīvot un vairoties.”

(2) Ministru kabinets nosaka kritērijus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( Natura 2000 ) izveidošanai Latvijā (turpmāk — kritēriji). Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstu, kurā iekļautas visas kritērijiem atbilstošās aizsargājamās teritorijas un mikroliegumi, nosaka šā likuma pielikums. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sagatavo nepieciešamo informāciju sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām ( Natura 2000 ) Latvijā.

 

 

 

 

 

(3) Vides ministrija izstrādā priekšlikumus jaunu, kritērijiem atbilstošu aizsargājamo teritoriju izveidošanai, aizsargājamās teritorijas kategorijas maiņai vai robežu grozījumiem gadījumos, kad Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām ( Natura 2000 ) nav nodrošināts pietiekams aizsardzības režīms.

 

 

 

 

 

(4) Paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (izņemot aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības, kas nepieciešamas īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu, ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu vai īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai vai atjaunošanai), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu.

 

 

 

 

 

(5) Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem.

 

 

 

 

 

(6) Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai.

 

 

 

 

 

(7) Ja Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) ir sastopamas Sugu un biotopu aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopi, paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs.

 

 

 

 

 

 

(8) Šā panta septītajā daļā noteiktajā gadījumā paredzēto darbību var atļaut veikt vai plānošanas dokumentu īstenot arī tad, kad tas nepieciešams citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, ja ir saņemts atzinums no Eiropas Komisijas.

 

 

 

 

 

 

(9) Šā panta sestajā, septītajā un astotajā daļā minētajos gadījumos nosaka kompensējošos pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam.

 

 

 

 

 

 

7. Izslēgt pielikuma tabulas 132., 137., 138., 165., 172., 173., 174., 175., 210., 214., 215. un 219.punktu.

 

 

 

 

7. Izslēgt pielikuma tabulas 132., 137., 138., 165., 172., 173., 174., 175., 210., 214., 215. un 219.punktu.

 

 

8. Papildināt pielikuma tabulu ar 337., 338. un 339.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 

 

8. Papildināt pielikuma tabulu ar 337., 338. un 339.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 337.

 B

 LV0536500

  dabas liegums "Pāvilostas pelēkā kāpa"

 

 

338.

 B

 LV0843500

 mikroliegums "Igaunijas riests"

 

 

 339.

 C

 LV0536600

 dabas liegums "Lubāna mitrājs""

 

 

Likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

 pielikums

Latvijas Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju saraksts

 Nr.

p.k.

 Tips

 Vietas kods

 Teritorijas kategorija un

nosaukums

 1.

 C

 LV0000110

 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zona “Augstroze”

 2.

 C

 LV0000120

 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zona “Vidusburtnieks”

 3.

 C

 LV0000130

 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zona “Ziemeļu purvi”

 4.

 B

 LV0100200

 Moricsalas dabas rezervāts

 5.

 B

 LV0100300

 Grīņu dabas rezervāts

 6.

 C

 LV0100400

 Krustkalnu dabas rezervāts

 7.

 C

 LV0100500

 Teiču dabas rezervāts

 8.

 C

 LV0200100

 Gaujas nacionālais parks

 9.

 C

 LV0200200

 Ķemeru nacionālais parks

 10.

 C

 LV0200300

 Slīteres nacionālais parks

 11.

 B

 LV0300100

 dabas parks “Daugavas ieleja”

 12.

 C

 LV0300400

 dabas parks “Silene”“

 13.

 C

 LV0300700

 dabas parks “Tērvete”

 14.

 C

 LV0300800

 dabas parks “Sauka”

 15.

 B

 LV0300900

 dabas parks “Dridža ezers”

 16.

 B

 LV0301100

 dabas parks “Riežupe”

 17.

 B

 LV0301200

 dabas parks “Embūte”

 18.

 C

 LV0301300

 dabas parks “Istras pauguraine”

 19.

 B

 LV0301500

 dabas parks “Cirīša ezers”

 20.

 B

 LV0301600

 dabas parks “Adamovas ezers”

 21.

 C

 LV0301700

 dabas parks “Piejūra”

 22.

 B

 LV0301800

 dabas parks “Beberbeķi”

 23.

 B

 LV0301900

 dabas parks “Dolessala”

 24.

 B

 LV0302000

 dabas parks “Talsu pauguraine”

 25.

 C

 LV0302100

 dabas parks “Abavas senleja”

 26.

 C

 LV0302200

 dabas parks “Salacas ieleja”

 27.

 C

 LV0302800

 dabas parks “Engures ezers”

 28.

 C

 LV0302900

 dabas parks “Dvietes paliene”

 29.

 B

 LV0303000

 dabas parks “Numernes valnis”

 30.

 B

 LV0303100

 dabas parks “Cārmaņa ezers”

 31.

 C

 LV0303200

 dabas parks “Svētes paliene”

 32.

 B

 LV0303300

 dabas parks “Ragakāpa”

 33.

 C

 LV0303400

 Rāznas nacionālais parks

 34.

 C

 LV0303500

 dabas parks “Pape”

 35.

 B

 LV0303600

 dabas parks “Bernāti”

 36.

 B

 LV0303700

 dabas parks “Driksnas sils”

 37.

 B

 LV0303800

 dabas parks “Pinku ezers”

 38.

 B

 LV0304000

 dabas parks “Laukezers”

 39.

 B

 LV0304100

 dabas parks “Bauska”

 40.

 C

 LV0304200

 dabas parks “Kuja”

 41.

 A

 LV0304300

 dabas parks “Užavas lejtece”

 42.

 B

 LV0304400

 dabas parks “Kurjanovas ezers”

 43.

 B

 LV0304500

 dabas parks “Ogres ieleja”

 44.

 C

 LV0304800

 dabas parks “Vecumu meži”

 45.

 B

 LV0304900

 dabas parks “Vilce”

 46.

 C

 LV0305000

 dabas parks “Zvārdes meži”

 47.

 C

 LV0305100

 dabas parks “Aiviekstes paliene”

 48.

 B

 LV0305200

 dabas parks “Ogres Zilie kalni”

 49.

 B

 LV0400400

 ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Korkuļu sausgultne un pazemes upe”

 50.

 B

 LV0401000

 ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Kalamecu-Markūzu gravas”

 51.

 B

 LV0401900

 ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Stiglavas atsegumi”

 52.

 B

 LV0402200

 ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Skaistkalnes karsta kritenes”

 53.

 B

 LV0402300

 ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Kulšēnu avots”

 54.

 B

 LV0412900

 ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Ogres dolomītu krauja”

 55.

 B

 LV0413300

 ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Ezernieku karsta kritenes”

 56.

 B

 LV0415600

 ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Zaņas lejtece”

 57.

 B

 LV0415700

 ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Pavāru atsegumi”

 58.

 B

 LV0500100

 dabas liegums “Šķibu purvs”

 59.

 B

 LV0500200

 dabas liegums “Gasparsona purvs”

 60.

 B

 LV0500300

 dabas liegums “Ellītes purvs”

 61.

 B

 LV0500500

 dabas liegums “Dūņezera purvs”

 62.

 B

 LV0500600

 dabas liegums “Seržu tīrelis”

 63.

 B

 LV0500700

 dabas liegums “Vāveres ezers”

 64.

 B

 LV0500800

 dabas liegums “Mazzalvītes purvs”

 65.

 B

 LV0500900

 dabas liegums “Indzera ezera salas”

 66.

 B

 LV0501000

 dabas liegums “Gaujienas priedes”

 67.

 B

 LV0501100

 dabas liegums “Lepuru purvs”

 68.

 B

 LV0501200

 dabas liegums “Sloku purvs”

 69.

 B

 LV0501300

 dabas liegums “Bejas mežs”

 70.

 B

 LV0501500

 dabas liegums “Kupravas liepu audze”

 71.

 B

 LV0501600

 dabas liegums “Tetersalas purvs”

 72.

 B

 LV0502100

 dabas liegums “Baltais purvs”

 73.

 C

 LV0502200

 dabas liegums “Orlovas (Ērgļu) purvs”

 74.

 B

 LV0502300

 dabas liegums “Pokratas ezers”

 75.

 B

 LV0502400

 dabas liegums “Zodānu purvs” liegums “Zodānu purvs”

 76.

 C

 LV0502600

 dabas liegums “Stompaku purvi”

 77.

 B

 LV0502800

 dabas liegums “Zaļezera purvs”

 78.

 B

 LV0502900

 dabas liegums “Īslīce”

 79.

 B

 LV0503000

 dabas liegums “Kalēju tīrelis”

 80.

 B

 LV0503300

 dabas liegums “Raunas Staburags”

 81.

 B

 LV0504000

 dabas liegums “Tīrās sūnas purvs”

 82.

 B

 LV0504300

 dabas liegums “Baltmuižas purvs”

 83.

 B

 LV0504400

 dabas liegums “Sasaļu mežs”

 84.

 C

 LV0504700

 dabas liegums “Vīķu purvs”

 85.

 B

 LV0504800

 dabas liegums “Lielais purvs”

 86.

 B

 LV0505200

 dabas liegums “Lāču purvs”

 87.

 B

 LV0505400

 dabas liegums “Aizdumbles purvs”

 88.

 B

 LV0505500

 dabas liegums “Supes purvs”

 89.

 B

 LV0505600

 dabas liegums “Nomavas purvs”

 90.

 B

 LV0505700

 dabas liegums “Klaucānu un Priekulānu ezeri”

 91.

 B

 LV0505800

 dabas liegums “Spuļģu purvs”

 92.

 B

 LV0505900

 dabas liegums “Kaušņu purvs”

 93.

 B

 LV0506000

 dabas liegums “Saltais purvs”

 94.

 B

 LV0506100

 dabas liegums “Tīreļu purvs”

 95.

 B

 LV0506200

 dabas liegums “Slapjo salu purvs”

 96.

 B

 LV0506300

 dabas liegums “Švēriņu purvs”

 97.

 C

 LV0506400

 dabas liegums “Gargrodes purvs”

 98.

 C

 LV0506500

 dabas liegums “Rožu purvs”

 99.

 B

 LV0506600

 dabas liegums “Melnais purvs”

 100.

 B

 LV0507000

 dabas liegums “Čertoka ezers (Valnezers)”

 101.

 B

 LV0507100

 dabas liegums “Ventas ieleja”

 102.

 B

 LV0507200

 dabas liegums “Ventas un Šķerveļa ieleja”

 103.

 B

 LV0507300

 dabas liegums “Gaviezes āmuļi”

 104.

 C

 LV0507400

 dabas liegums “Brienamais purvs”

 105.

 B

 LV0507600

 dabas liegums “Medze”

 106.

 B

 LV0507700

 dabas liegums “Nīcas īvju audze”

 107.

 C

 LV0507800

 dabas liegums “Liepājas ezers”

 108.

 B

 LV0508000

 dabas liegums “Rucavas īvju audze”

 109.

 C

 LV0508100

 dabas liegums “Ziemupe”

 110.

 C

 LV0508300

 dabas liegums “Dunika”

 111.

 B

 LV0508400

 dabas liegums “Purgaiļu purvs”

 112.

 B

 LV0508500

 dabas liegums “Dūņezers”

 113.

 B

 LV0508600

 dabas liegums “Vidzemes akmeņainā jūrmala”

 114.

 B

 LV0508700

 dabas liegums “Dziļezers un Riebezers”

 115.

 C

 LV0509100

 dabas liegums “Randu pļavas”

 116.

 B

 LV0509300

 dabas liegums “Limšānu purvs”

 117.

 B

 LV0509500

 dabas liegums “Dzērves purvs”

 118.

 C

 LV0509600

 dabas liegums “Pirtsmeža purvs”

 119.

 B

 LV0509700

 dabas liegums “Lielpurvs”

 120.

 B

 LV0509800

 dabas liegums “Niedrāju-Pilkas purvs”

 121.

 B

 LV0510000

 dabas liegums “Maizezers”

 122.

 B

 LV0510200

 dabas liegums “Istras ezers”

 123.

 C

 LV0510300

 dabas liegums “Klešniku purvs”

 124.

 C

 LV0510400

 dabas liegums “Gulbju un Platpirovas purvs”

 125.

 C

 LV0510600

 dabas liegums “Pildas ezers”

 126.

 B

 LV0510700

 dabas liegums “Grebļukalns”

 127.

 B

 LV0510800

 dabas liegums “Gulbinkas purvs”

 128.

 B

 LV0510900

 dabas liegums “Zvirgzdenes ezera salas”

 129.

 B

 LV0511000

 dabas liegums “Nesaules kalns”

 130.

 B

 LV0511100

 dabas liegums “Barkavas ozolu audze”

 131.

 B

 LV0511300

 dabas liegums “Jumurdas ezers”

 132.

 B

 LV0511500

 dabas liegums “Seldžu ozolu audze”

 133.

 B

 LV0511600

 dabas liegums “Lielsalas purvs”

 134.

 B

 LV0512100

 dabas liegums “Rušonu ezera salas”

 135.

 C

 LV0512200

 dabas liegums “Lielais Pelečāres purvs”

 136.

 C

 LV0512300

 dabas liegums “Ašinieku purvs”

 137.

 B

 LV0512400

 dabas liegums “Tīrumnieku purvs”

 138.

 C

 LV0512500

 dabas liegums “Salas purvs”

 139.

 B

 LV0512700

 dabas liegums “Gaiļukalns”

 140.

 B

 LV0512800

 dabas liegums “Mežmuižas avoti”

 141.

 B

 LV0513000

 dabas liegums “Lielā Baltezera salas”

 142.

 C

 LV0513100

 dabas liegums “Babītes ezers”

 143.

 B

 LV0513400

 dabas liegums “Lielie Kangari”

 144.

 B

 LV0513600

 dabas liegums “Cieceres ezera sala”

 145.

 B

 LV0513700

 dabas liegums “Dulbju acs purvs”

 146.

 B

 LV0513800

 dabas liegums “Daiķu īvju audze”

 147.

 B

 LV0513900

 dabas liegums “Kadiķu nora”

 148.

 C

 LV0514100

 dabas liegums “Kaļķupes ieleja”

 149.

 C

 LV0514200

 dabas liegums “Raķupes ieleja”

 150.

 B

 LV0514500

 dabas liegums “Zemgaļu purvs”

 151.

 B

 LV0514800

 dabas liegums “Plieņciema kāpa”

 152.

 B

 LV0515100

 dabas liegums “Riesta-Džūkstenes purvs”

 153.

 B

 LV0515300

 dabas liegums “Kārķu purvs”

 154.

 B

 LV0515800

 dabas liegums “Bednes purvs”

 155.

 B

 LV0515900

 dabas liegums “Vadaiņu purvs”

 156.

 B

 LV0516000

 dabas liegums “Oleru purvs”

 157.

 B

 LV0516200

 dabas liegums “Vīķvēnu purvs”

 158.

 B

 LV0517000

 dabas liegums “Klāņu purvs”

 159.

 B

 LV0517100

 dabas liegums “Pluču tīrelis”

 160.

 C

 LV0517200

 dabas liegums “Sārnates purvs”

 161.

 B

 LV0517300

 dabas liegums “Nagļu un Ansiņu purvs”

 162.

 B

 LV0517400

 dabas liegums “Tīšezers”

 163.

 B

 LV0517500

 dabas liegums “Piešdanga”

 164.

 B

 LV0518300

 dabas liegums “Vecdaugava”

 165.

 C

 LV0518400

 dabas liegums “Lagažu-Šņitkas purvs”

 166.

 C

 LV0518500

 dabas liegums “Lielais un Pemmes purvs”

 167.

 B

 LV0518600

 dabas liegums “Lielais Mārku purvs”

 168.

 B

 LV0518700

 dabas liegums “Laugas purvs”

 169.

 C

 LV0518900

 dabas liegums “Stiklu purvi”

 170.

 C

 LV0519000

 dabas liegums “Aklais purvs”

 171.

 B

 LV0519100

 dabas liegums “Kreiču purvs”

 172.

 C

 LV0519300

 dabas liegums “Īdeņas un Kvāpānu dīķi”

 173.

 C

 LV0519500

 dabas liegums “Bērzpils purvs”

 174.

 C

 LV0519600

 dabas liegums “Pededzes lejtece”

 175.

 C

 LV0519700

 dabas liegums “Lubānas ieplakas”

 176.

 C

 LV0519800

 dabas liegums “Cenas tīrelis”

 177.

 C

 LV0520000

 dabas liegums “Ābeļi”

 178.

 B

 LV0520200

 dabas liegums “Gudenieki”

 179.

 C

 LV0520300

 dabas liegums “Užava”

 180.

 B

 LV0520500

 dabas liegums “Mazie Kangari”

 181.

 B

 LV0520900

 dabas liegums “Tosmare”

 182.

 B

 LV0521100

 dabas liegums “Ojatu ezers”

 183.

 B

 LV0521300

 dabas liegums “Diļļu pļavas”

 184.

 C

 LV0521500

 dabas liegums “Ovīši”

 185.

 B

 LV0521800

 dabas liegums “Ķirbas purvs”

 186.

 B

 LV0522000

 dabas liegums “Mērnieku dumbrāji”

 187.

 B

 LV0522100

 dabas liegums “Katlešu meži”

 188.

 B

 LV0522300

 dabas liegums “Ungurpils meži”

 189.

 B

 LV0522600

 dabas liegums “Aizkraukles purvi un meži”

 190.

 B

 LV0522900

 dabas liegums “Dvietes dumbrāji”

 191.

 B

 LV0523000

 dabas liegums “Līvbērzes liekņa”

 192.

 C

 LV0523100

 dabas liegums “Lielupes palienes pļavas”

 193.

 C

 LV0523200

 dabas liegums “Ukru gārša”

 194.

 C

 LV0523300

 dabas liegums “Dzelves-Kroņa purvs”

 195.

 C

 LV0523400

 dabas liegums “Ances purvi un meži”

 196.

 C

 LV0524100

 dabas liegums “Mežole”

 197.

 B

 LV0524500

 dabas liegums “Ruņupes ieleja”

 198.

 B

 LV0524600

 dabas liegums “Jaunciems”

 199.

 B

 LV0524800

 dabas liegums “Vesetas palienes purvs”

 200.

 B

 LV0524900

 dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”

 201.

 C

 LV0525000

 dabas liegums “Manģenes meži”

 202.

 B

 LV0525100

 dabas liegums “Blažģa ezers”

 203.

 B

 LV0525200

 dabas liegums “Linezers”

 204.

 B

 LV0525300

 dabas liegums “Vērenes purvi”

 205.

 B

 LV0525400

 dabas liegums “Gaiņu purvs”

 206.

 C

 LV0525500

 dabas liegums “Sātiņu dīķi”

 207.

 C

 LV0525600

 dabas liegums “Zvārde”

 208.

 B

 LV0525800

 dabas liegums “Zebrus un Svētes ezers”

 209.

 B

 LV0525900

 dabas liegums “Jaunanna”

 210.

 C

 LV0526000

 dabas liegums “Pārabaine”

 211.

 B

 LV0526100

 dabas liegums “Gruzdovas meži”

 212.

 B

 LV0526200

 dabas liegums “Palšu purvs”

 213.

 C

 LV0526400

 dabas liegums “Sventājas upes ieleja”

 214.

 B

 LV0526500

 dabas liegums “Eiduku purvs”

 215.

 C

 LV0526600

 dabas liegums “Lubānas un Sūļagala purvs”

 216.

 B

 LV0526700

 dabas liegums “Pelēču ezera purvs”

 217.

 C

 LV0526800

 dabas liegums “Sedas purvs”

 218.

 C

 LV0527000

 dabas liegums “Melnsalas purvs”

 219.

 C

 LV0527100

 dabas liegums “Īdiņu purvs”

 220.

 A

 LV0527200

 dabas liegums “Daugava pie Kaibalas”

 221.

 C

 LV0527300

 dabas liegums “Tāšu ezers”

 222.

 C

 LV0527400

 dabas liegums “Garkalnes meži”

 223.

 C

 LV0527500

 dabas liegums “Silabebru ezers”

 224.

 B

 LV0527600

 dabas liegums “Vjadas meži”

 225.

 B

 LV0527700

 dabas liegums “Kadājs”

 226.

 B

 LV0527800

 dabas liegums “Melturu sils”

 227.

 B

 LV0528000

 dabas liegums “Rauza”

 228.

 B

 LV0528100

 dabas liegums “Šepka”

 229.

 B

 LV0528200

 dabas liegums “Launkalne”

 230.

 B

 LV0528300

 dabas liegums “Ģipka”

 231.

 B

 LV0528400

 dabas liegums “Ģipkas lankas”

 232.

 B

 LV0528500

 dabas liegums “Kaigu purvs”

 233.

 C

 LV0528600

 dabas liegums “Kalnciema pļavas”

 234.

 A

 LV0528700

 dabas liegums “Melnā ezera purvs”

 235.

 C

 LV0528800

 dabas liegums “Mugurves pļavas”

 236.

 C

 LV0528900

 dabas liegums “Panemūnes meži”

 237.

 C

 LV0529100

 dabas liegums “Viskūžu sala”

 238.

 B

 LV0529200

 dabas liegums “Virguļicas meži”

 239.

 B

 LV0529300

 dabas liegums “Klintaine”

 240.

 B

 LV0529400

 dabas liegums “Draugolis”

 241.

 B

 LV0529500

 dabas liegums “Spinduļu meži”

 242.

 B

 LV0529700

 dabas liegums “Raudas meži”

 243.

 B

 LV0529900

 dabas liegums “Svētes ieleja”

 244.

 B

 LV0530000

 dabas liegums “Skujaines un Svētaines ieleja”

 245.

 B

 LV0530100

 dabas liegums “Eglone”

 246.

 B

 LV0530200

 dabas liegums “Timsmales ezers”

 247.

 B

 LV0530300

 dabas liegums “Starinas mežs”

 248.

 B

 LV0530400

 dabas liegums “Ječu purvs”

 249.

 B

 LV0530500

 dabas liegums “Vitrupes ieleja”

 250.

 B

 LV0530600

 dabas liegums “Motrines ezers”

 251.

 B

 LV0530700

 dabas liegums “Kapu ezers”

 252.

 B

 LV0530800

 dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas”

 253.

 B

 LV0530900

 dabas liegums “Jašas-Bicānu ezers”

 254.

 B

 LV0531000

 dabas liegums “Nīgrandes meži”

 255.

 B

 LV0531100

 dabas liegums “Baltezera purvs”

 256.

 B

 LV0531200

 dabas liegums “Rukšu purvs”

 257.

 B

 LV0531300

 dabas liegums “Pāces pļavas”

 258.

 B

 LV0531400

 dabas liegums “Apšuciema zāļu purvs”

 259.

 B

 LV0531500

 dabas liegums “Lapiņu ezers”

 260.

 B

 LV0531600

 dabas liegums “Taurīšu ezers”

 261.

 B

 LV0531700

 dabas liegums “Platenes purvs”

 262.

 B

 LV0531800

 dabas liegums “Pelcīšu purvs”

 263.

 B

 LV0531900

 dabas liegums “Popes zāļu purvs”

 264.

 C

 LV0532000

 dabas liegums “Sitas un Pededzes paliene”

 265.

 B

 LV0532200

 dabas liegums “Alsungas meži”

 266.

 B

 LV0532300

 dabas liegums “Ašu purvs”

 267.

 C

 LV0532400

 dabas liegums “Asūnes ezers”

 268.

 B

 LV0532500

 dabas liegums “Audīles mežs”

 269.

 A

 LV0532600

 dabas liegums “Burgas pļavas”

 270.

 C

 LV0532700

 dabas liegums “Burtnieku ezera pļavas”

 271.

 B

 LV0532800

 dabas liegums “Būšnieku ezera krasts”

 272.

 B

 LV0532900

 dabas liegums “Dimantu mežs”

 273.

 B

 LV0533000

 dabas liegums “Druviņu tīrelis”

 274.

 C

 LV0533100

 dabas liegums “Dubnas paliene”

 275.

 C

 LV0533200

 dabas liegums “Durbes ezera pļavas”

 276.

 B

 LV0533300

 dabas liegums “Dūres mežs”

 277.

 B

 LV0533400

 dabas liegums “Dzilnas dumbrāji”

 278.

 B

 LV0533500

 dabas liegums “Kalgatu purvs”

 279.

 B

 LV0533600

 dabas liegums “Kaļķu gārša”

 280.

 B

 LV0533700

 dabas liegums “Kalna purvs”

 281.

 B

 LV0533800

 dabas liegums “Kinkausku meži”

 282.

 B

 LV0533900

 dabas liegums “Krapas gārša”

 283.

 B

 LV0534000

 dabas liegums “Krojas meži”

 284.

 B

 LV0534100

 dabas liegums “Liepnas niedrāji”

 285.

 B

 LV0534200

 dabas liegums “Zepu mežs”

 286.

 C

 LV0534300

 dabas liegums “Ļubasts”

 287.

 B

 LV0534400

 dabas liegums “Matkules meži”

 288.

 B

 LV0534500

 dabas liegums “Melnupes meži”

 289.

 B

 LV0534600

 dabas liegums “Mētru mežs”

 290.

 B

 LV0534900

 dabas liegums “Paltupes meži”

 291.

 B

 LV0535000

 dabas liegums “Pašulienes mežs”

 292.

 B

 LV0535100

 dabas liegums “Plunču ezera krasts”

 293.

 B

 LV0535200

 dabas liegums “Posolnīca”

 294.

 C

 LV0535400

 dabas liegums “Rūjas paliene”

 295.

 B

 LV0535500

 dabas liegums “Sakas grīņi”

 296.

 A

 LV0535600

 dabas liegums “Skrundas zivju dīķi”

 297.

 B

 LV0535700

 dabas liegums “Sofikalna meži”

 298.

 B

 LV0535800

 dabas liegums “Tebras ozolu meži”

 299.

 B

 LV0535900

 dabas liegums “Tumes meži”

 300.

 C

 LV0536000

 dabas liegums “Užavas augštece”

 301.

 B

 LV0536100

 dabas liegums “Zāgadu kalni”

 302.

 B

 LV0536200

 dabas liegums “Zaķu riests”

 303.

 B

 LV0536300

 dabas liegums “Zilaiskalns”

 304.

 B

 LV0536400

 dabas liegums “Jaša”

 305.

 C

 LV0600100

 aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga”

 306.

 C

 LV0600200

 aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”

 307.

 C

 LV0600300

 aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme”

 308.

 C

 LV0600400

 aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”

 309.

 C

 LV0600500

 aizsargājamo ainavu apvidus “Vestiena”

 310.

 C

 LV0600700

 aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”

 311.

 C

 LV0600800

 aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži”

 312.

 B

 LV0600900

 aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers”

 313.

 B

 LV0601000

 aizsargājamo ainavu apvidus “Nīcgales meži”

 314.

 B

 LV0804600

 mikroliegums “Dzelmes”

 315.

 B

 LV0824700

 mikroliegums “Visikums”

 316.

 B

 LV0826100

 mikroliegums “Vidagas meži”

 317.

 B

 LV0826300

 mikroliegums “Gaujienas purvainie meži”

 318.

 B

 LV0826800

 mikroliegums “Melderupītes meži”

 319.

 B

 LV0830100

 mikroliegums “Ozoldārzs”

 320.

 B

 LV0830200

 mikroliegums “Vecsēlpils”

 321.

 B

 LV0830300

 mikroliegums “Silzemnieki”

 322.

 B

 LV0830400

 mikroliegums “Dubļukrogs”

 323.

 B

 LV0830500

 mikroliegums “Priedes”

 324.

 B

 LV0830600

 mikroliegums “Bērzoles riests”

 325.

 B

 LV0830700

 mikroliegums “Bērzu purvs”

 326.

 B

 LV0830800

 mikroliegums “Bulvāra riests”

 327.

 B

 LV0830900

 mikroliegums “Graviņas”

 328.

 B

 LV0831000

 mikroliegums “Šepkas riests”

 329.

 B

 LV0831100

 mikroliegums “Kaļņa riests”

 330.

 B

 LV0831300

 mikroliegums “Bānūžu Zelta avots”

 331.

 B

 LV0831400

 mikroliegums “Dravenieku avoti”

 332.

 B

 LV0831500

 mikroliegums “Elles purvs”

 333.

 B

 LV0831600

 mikroliegums “Dzirnieku pļava”

 334.

 B

 LV0831700

 mikroliegums “Maitiķu avoti”

 335.

 B

 LV0831800

 mikroliegums “Mežamatveju kadiķu pļavas”

 336.

 B

 LV0831900

 mikroliegums “Mežamatveju pļavas”

Šā pielikuma tabulas ailē “Tips” ar:

 “A” apzīmētas

 teritorijas, kas noteiktas īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai;

 “B” apzīmētas

 teritorijas, kas noteiktas īpaši aizsargājamo sugu, izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai;

 “C” apzīmētas

 teritorijas, kas noteiktas īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Šā pielikuma tabulas ailē “Vietas kods” ietvertais kods norādīts atbilstoši Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju reģistram.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas noteiktas saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu izveidošanu.