Iesniedz Tautsaimniecības komisija

28.04.2009.

9/8 -

  

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu "Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” (Nr.1160/Lp9)  (Steidzams).

                            

 

         

Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                             otrajam lasījumam uz .... lpp.

 

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vents Armands Krauklis

komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 


Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

STEIDZAMS

 

Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”

( Nr. 1160/ Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

 ( 7 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 6., 15.nr.; 2004, 18., 23.nr.; 2005, 2., 15.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 1.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 27., 47.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 6., 15.nr.; 2004, 18., 23.nr.; 2005, 2., 15.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 1.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 27., 47.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma darbība

 

 

 

 

 

(1) Šis likums regulē to valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbību, kuras ierakstītas komercreģistrā atbilstoši Komerclikuma noteikumiem.

 

 

 

 

 

(2) Šis likums nosaka kārtību, kādā:

 

 

 

 

 

1) tiek pārvaldītas valsts un pašvaldību kapitāla daļas kapitālsabiedrībās;

 

 

 

 

 

2) tiek dibinātas, darbojas un tiek likvidētas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības;

 

 

 

 

 

3) tiek reorganizētas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības;

 

 

 

 

 

4) atsavināmas valsts un pašvaldību kapitāla daļas privātajās kapitālsabiedrībās un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās;

 

 

 

 

 

5) valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība kļūst par privātu kapitālsabiedrību ar valsts vai pašvaldības kapitāla daļu.

 

 

 

 

 

 

1.     2.pantā:

 

 

 

1. 2.pantā:

 

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) tiek pārvaldītas tās kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir ieguvusi izšķirošo ietekmi.”;

 

 

 

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) tiek pārvaldītas tās kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir ieguvusi izšķirošo ietekmi.”;

(3) Šis likums neregulē kārtību, kādā tiek pārvaldītas un atsavinātas valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošās kapitāla daļas citās sabiedrībās, kā arī kārtību, kādā tiek pārvaldītas privātajai kapitālsabiedrībai piederošās kapitāla daļas citās sabiedrībās.

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “kapitāla daļas citās sabiedrībās” ar vārdiem iekavās “(izņemot šā likuma IV nodaļā minētos gadījumus)”.

 

 

Redakc. precizēts

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “kapitāla daļas citās sabiedrībās” ar vārdiem un skaitli “(izņemot šā likuma IV nodaļā minētos gadījumus)”.

(4) Jautājumos, kurus neregulē šis likums, piemēro Komerclikuma noteikumus.

 

 

 

 

 

(5) Ja valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai ir izšķiroša ietekme citā kapitālsabiedrībā, jautājumos, kurus neregulē šis likums, piemēro Koncernu likuma noteikumus.

 

 

 

 

 

(6) Bankas pārņemšanai šā likuma noteikumi piemērojami, ja Banku pārņemšanas likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.2004. likumu, 29.01.2009. likumu un 12.03.2009. likumu)

 

 

 

 

 

7.pants. Izšķirošās ietekmes iegūšana

 

 

 

 

 

(1) Lēmumu par izšķirošās ietekmes iegūšanu privātajā kapitālsabiedrībā pieņem tās kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājs, kurā valstij vai pašvaldībai ir izšķirošā ietekme.

2.     7.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu „privātajā”;

 

 

 

2. 7.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “privātajā”;

(2) Lēmumu par vienas valsts kapitālsabiedrības izšķirošās ietekmes iegūšanu citā valsts kapitālsabiedrībā pieņem Ministru kabinets, bet lēmumu par vienas pašvaldības kapitālsabiedrības izšķirošās ietekmes iegūšanu citā šīs pašvaldības kapitālsabiedrībā pieņem pašvaldības dome (padome).

 

 

 

 

 

(3) Lēmumu par valsts kapitālsabiedrības izšķirošās ietekmes iegūšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā pieņem Ministru kabinets, ja šīs kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājs ir izteicis šādu lūgumu un attiecīgās pašvaldības dome (padome) ir devusi piekrišanu, bet lēmumu par pašvaldības kapitālsabiedrības izšķirošās ietekmes iegūšanu valsts kapitālsabiedrībā pieņem šīs pašvaldības dome (padome), ja Ministru kabinets ir devis piekrišanu un pieņēmis attiecīgu protokollēmumu.

 

 

 

 

 

(4) Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības savā starpā drīkst slēgt Koncernu likumā paredzēto pārvaldes līgumu vai pārvaldes un peļņas nodošanas līgumu. Lēmumu par koncerna līguma noslēgšanu un grozīšanu pieņem tās kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājs, kurā valstij vai pašvaldībai ir izšķirošā ietekme.

 

 

 

 

 

(5) Šā panta pirmajā un ceturtajā daļā minētos lēmumus var pieņemt arī Ministru kabinets, bet šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos lēmumu par koncerna līguma noslēgšanu, lai valsts kapitālsabiedrība iegūtu izšķirošo ietekmi, pieņem Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(6) Ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par to, ka viena valsts kapitālsabiedrība iegūst izšķirošo ietekmi citā valsts kapitālsabiedrībā, vai pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu par to, ka viena šīs pašvaldības kapitālsabiedrība iegūst izšķirošo ietekmi citā šīs pašvaldības kapitālsabiedrībā (turpmāk — atkarīgā sabiedrība), atkarīgajā sabiedrībā netiek veidota padome.

izslēgt sesto daļu.

 

 

 

izslēgt sesto daļu.

(29.01.2009. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

3.     Papildināt likumu ar 7.1pantu šādā redakcijā:

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 7.pantu šādā redakcijā:

 

„7.1 Tiesiskās sekas iegūstot izšķirošo ietekmi

 

 

Redakc. precizēts

“7.1 Tiesiskās sekas, iegūstot izšķirošo ietekmi

 

(1)    Ja kapitāla daļas turētājs vai Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par to, ka viena valsts kapitālsabiedrība iegūst izšķirošo ietekmi citā valsts kapitālsabiedrībā vai valsts kapitālsabiedrība iegūst visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas citā kapitālsabiedrībā, atkarīgajā kapitālsabiedrībā netiek veidota padome.

1

Atbildīgā  komisija

Likumprojekta 3.pantā aizstāt 7.1 panta pirmajā daļā vārdus „atkarīgajā kapitālsabiedrībā netiek veidota padome” ar vārdiem „tad valsts kapitālsabiedrības izšķirošajā ietekmē esošajā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību padome netiek veidota, bet akciju sabiedrībās padomes tiek veidotas atbilstoši šā likuma 89.panta pirmās, 1.1 un 1.2 daļas noteikumiem”.

Atbalstīts

(1) Ja kapitāla daļas turētājs vai Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par to, ka viena valsts kapitālsabiedrība iegūst izšķirošo ietekmi citā valsts kapitālsabiedrībā vai valsts kapitālsabiedrība iegūst visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas citā kapitālsabiedrībā, tad valsts kapitālsabiedrības izšķirošajā ietekmē esošajā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību padome netiek veidota, bet akciju sabiedrībās padomes tiek veidotas atbilstoši šā likuma 89.panta pirmās, 1.1 un 1.2 daļas noteikumiem.

 

(2)    Ja kapitāla daļas turētājs vai pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu par to, ka viena šīs pašvaldības kapitālsabiedrība iegūst izšķirošo ietekmi citā šīs pašvaldības kapitālsabiedrībā vai šī pašvaldības kapitālsabiedrība iegūst visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas citā kapitālsabiedrībā, atkarīgajā kapitālsabiedrībā netiek veidota padome.

2

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 3.pantā aizstāt 7.1 panta otrajā daļā vārdus „atkarīgajā kapitālsabiedrībā netiek veidota padome” aizstāt ar vārdiem „tad pašvaldības kapitālsabiedrības izšķirošajā ietekmē esošajā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību padome netiek veidota, bet akciju sabiedrībās padomes tiek veidotas atbilstoši šā likuma 89.panta pirmās, 1.1 un 1.2 daļas noteikumiem”.

Atbalstīts

(2) Ja kapitāla daļas turētājs vai pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu par to, ka viena šīs pašvaldības kapitālsabiedrība iegūst izšķirošo ietekmi citā šīs pašas pašvaldības kapitālsabiedrībā vai šī pašvaldības kapitālsabiedrība iegūst visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas citā kapitālsabiedrībā, tad pašvaldības kapitālsabiedrības izšķirošajā ietekmē esošajā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību padome netiek veidota, bet akciju sabiedrībās padomes tiek veidotas atbilstoši šā likuma 89.panta pirmās, 1.1 un 1.2 daļas noteikumiem.

 

(3)    Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībai ir jānodrošina, ka kapitālsabiedrībā, kurā tā ir ieguvusi izšķirošo ietekmi:

3

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 3.pantā izteikt 7.1 trešo daļu šādā redakcijā:

(3)    Valsts un pašvaldības kapitālsabiedrība nodrošina to, ka kapitālsabiedrībā, kurā tā ir ieguvusi visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas:

Atbalstīts

(3) Valsts un pašvaldības kapitālsabiedrība nodrošina to, ka kapitālsabiedrībā, kurā tā ir ieguvusi visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas:

 

1)     valdes locekļa atlīdzība nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos latos, kuram var piemērot koeficentu, kurš nedrīkst būt lielāks par 5. Valdes locekļa atlīdzības lielumu pārrēķina katru gadu un pārrēķināto atlīdzību sāk izmaksāt ar attiecīgā gada 1.maiju;

 

1) valdes locekļa atlīdzība nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos un kam var piemērot koeficientu, kurš nedrīkst būt lielāks par 5. Valdes locekļa atlīdzības lielumu pārrēķina katru gadu un pārrēķināto atlīdzību sāk izmaksāt ar attiecīgā gada 1.maiju;

 

1) valdes locekļa atlīdzība nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos un kam var piemērot koeficientu, kurš nedrīkst būt lielāks par 5. Valdes locekļa atlīdzības lielumu pārrēķina katru gadu un pārrēķināto atlīdzību sāk izmaksāt ar attiecīgā gada 1.maiju;

 

2)     valdes loceklim, kurš tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām un, kura darba līgumā vai jebkurā citā ar viņu noslēgtā civiltiesiskā līgumā ir paredzēts atlaišanas pabalsts vai jebkāda cita veida kompensācija, tiek nodrošināta tiesība saņemt atlaišanas pabalstu vai kompensāciju līgumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā divu mēnešu atlīdzības apmērā.

 

2) valdes loceklim, kurš tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām un kura darba līgumā vai jebkurā citā ar viņu noslēgtā civiltiesiskā līgumā ir paredzēts atlaišanas pabalsts vai jebkāda cita veida kompensācija, tiek nodrošinātas tiesības saņemt atlaišanas pabalstu vai kompensāciju līgumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā divu mēnešu atlīdzības apmērā;

 

2) valdes loceklim, kurš tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām un kura darba līgumā vai jebkurā citā ar viņu noslēgtā civiltiesiskā līgumā ir paredzēts atlaišanas pabalsts vai jebkāda cita veida kompensācija, tiek nodrošinātas tiesības saņemt atlaišanas pabalstu vai kompensāciju līgumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā divu mēnešu atlīdzības apmērā;

 

 

 

3) padomes un valdes loceklis ir persona, kura pārvalda valsts valodu un kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina padomes un valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi;

 

3) padomes un valdes loceklis ir persona, kura pārvalda valsts valodu un kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina padomes un valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi;

 

 

 

4) padomes loceklis nesaņem atlaišanas pabalstu vai jebkāda cita veida kompensāciju, ja tiek atsa ukts no amata pirms termiņa beigām;

 

4) padomes loceklis nesaņem atlaišanas pabalstu vai jebkāda cita veida kompensāciju, ja tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām;

 

 

 

          5) atlīdzība padomes locekļiem tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti, pamatojoties uz šā likuma 92.pantu.

 

5) atlīdzība padomes locekļiem tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti, pamatojoties uz šā likuma 92.pantu.

 

(4)    Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās atkarīgās akciju sabiedrības akcionāru pilnsapulces pilda padomes uzdevumus atbilstoši Komerclikuma 292.panta pirmajai daļai.

4

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 3.pantā izteikt 7.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajās atkarīgajās akciju sabiedrībās padomes netiek veidotas, akcionāru pilnsapulce pilda padomes uzdevumus atbilstoši Komerclikuma 292.panta pirmajai daļai.”

Atbalstīts

(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajās atkarīgajās akciju sabiedrībās padomes netiek veidotas, akcionāru pilnsapulce pilda padomes uzdevumus atbilstoši Komerclikuma 292.panta pirmajai daļai.

 

(5)    Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās atkarīgās akciju sabiedrības valdei ir jāsaņem akcionāru pilnsapulces piekrišanu Komerclikuma 294.panta pirmajai daļā noteikto jautājumu izlemšanā.”

5

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 3.pantā izteikt 7.1 panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajās atkarīgajās akciju sabiedrībās padomes netiek veidotas, valdei ir jāsaņem akcionāru pilnsapulces piekrišana Komerclikuma 294.panta pirmajā daļā noteikto jautājumu izlemšanai.”

Atbalstīts

(5) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajās atkarīgajās akciju sabiedrībās padomes netiek veidotas, valdei ir jāsaņem akcionāru pilnsapulces piekrišana Komerclikuma 294.panta pirmajā daļā noteikto jautājumu izlemšanai.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma A sadaļas 2. — 4.nodaļas un B sadaļas normas regulē arī valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās un privātajās statūtsabiedrībās ar valsts un pašvaldību kapitāla daļu. Šā likuma 47.panta otrās daļas un 75.panta otrās daļas normas nosaka arī dalībnieku sapulces vai akcionāru sapulces funkciju veicējus valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

29. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.maijam izdod noteikumus, kuros reglamentē:

 

 

 

 

 

1) šā likuma 61.panta trešajā daļā un 96.panta otrajā daļā minētos valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību lielumu raksturojošos kritērijus un atbilstoši sabiedrības lielumam atlīdzības noteikšanai piemērojamo maksimālo koeficientu;

 

 

 

 

 

2) šā likuma 89.panta 1.1 daļā minētā sabiedrības apgrozījuma, bilances kopsummas un darbinieku skaita noteikšanas kārtību.

 

 

 

 

 

(12.03.2009. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

4.     Papildināt Pārejas noteikumus ar 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

 

„30. Ja kapitālsabiedrībās, kurās visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, līdz 2009.gada 1.maijam ir izveidota padome, attiecīgā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.jūlijam atbilstoši šā likuma 7.1panta pirmās un otrās daļas prasībām (par to, ka kapitālsabiedrībās, kurās visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, netiek veidota padome) nodrošina grozījumu veikšanu atkarīgās kapitālsabiedrības statūtos.

6

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“30. Ja kapitālsabiedrībās, kurās visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai, līdz 2009.gada 1.jūnijam ir izveidota padome, attiecīgā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.augustam atbilstoši šā likuma 7.panta pirmās un otrās daļas prasībām nodrošina grozījumu izdarīšanu šīs kapitālsabiedrības statūtos.

Atbalstīts

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

“30. Ja kapitālsabiedrībās, kurās visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai, līdz 2009.gada 1.jūnijam ir izveidota padome, attiecīgā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.augustam atbilstoši šā likuma 7.panta pirmās un otrās daļas prasībām nodrošina grozījumu izdarīšanu šīs kapitālsabiedrības statūtos.

 

31. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām līdz 2009.gada 1.jūlijam ir jānodrošina, ka kapitālsabiedrībās, kurās tām ir izšķirošā ietekme, valdes locekļiem, kas par tādiem iecelti līdz 2009.gada 1.jūnijam, atbilstoši šā likuma 7.1panta trešās daļas 1.punkta prasībām noteiktā atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta sākot ar 2009.gada 1.jūniju.”

 

31. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības līdz 2009.gada 1.jūlijam nodrošina to, ka kapitālsabiedrībās, kurās tā ir ieguvusi visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas, valdes un padomes locekļiem, kas iecelti līdz 2009.gada 1.jūnijam, atbilstoši šā likuma 7.panta trešās daļas 1. un 5.punkta prasībām noteiktā atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta, sākot ar 2009.gada 1. jūliju.

 

31. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības līdz 2009.gada 1.jūlijam nodrošina to, ka kapitālsabiedrībās, kurās tā ir ieguvusi visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas, valdes un padomes locekļiem, kas iecelti līdz 2009.gada 1.jūnijam, atbilstoši šā likuma 7.panta trešās daļas 1. un 5.punkta prasībām noteiktā atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta, sākot ar 2009.gada 1. jūliju.

 

 

 

32. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības šā likuma 7.1panta pirmās daļas 3.punkta prasības (attiecībā uz valodu, darba pieredzi, izglītību un kvalifikāciju) piemēro tiem kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļiem, kuri iecelti šajā amatā pēc 2009.gada 1.jūnija.”

 

32. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta prasības (attiecībā uz valodu, darba pieredzi, izglītību un kvalifikāciju) piemēro tiem kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļiem, kuri iecelti šajā amatā pēc 2009.gada 1.jūnija.”

 

 

7

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās normu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā”

Atbalstīts

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā.