2000

 

2009. gada _____. martā     nr. 9/3 -

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

             Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 51. pantu, Juridiskā komisija lūdz grozīt 2009. gada 19. marta Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā” un izskatīt jautājumu par tā nodošanu komisijai.

            Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz 2 lapām.

 

         

         

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                         V. Muižniece

 

 

 

 

Juridiskā komisija 

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības
finansēšanas kārtības likumā

 

 

 

 

Izdarīt Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 5.nr.; 2009, 2.nr.; 2009, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

„4. No 2009. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 31. decembrim deputāta amata alga, kas noteikta atbilstoši 3. panta otrajai daļai samazināma par 15 procentiem.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.


Likumprojekta

“Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Pašreiz likums nosaka, ka Eiropas Parlamenta deputāta pamatalga no 2009. gada 1.aprīļa tiks aprēķināta, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā norādīto sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmēru 2007.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 0,812.

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu amata alga tiek izmaksāta no Saeimas budžetā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Budžeta racionālas un taupīgas izlietošanas nolūkā nepieciešams noteiktu kārtību kā samazināt Saeimas izdevumus.

Likumprojektā ietvertie grozījumi paredz no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim par 15 procentiem samazināt Eiropas Parlamenta deputāta amata algu.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Nav būtiskas ietekmes.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Neparedzēti izdevumi valsts budžetā nav nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Saeimas Juridisko biroju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.