Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

11.03.2009.                   Nr.90/TA-370

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". Likumprojektu izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Eiduka 67335244, inese.eiduka@mod.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 9 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 3.marta sēdes protokola Nr.15 32.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.; 2008, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta);".

 

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu vai nodošanu piegādātājam, izdarot ieskaitu, Ministru kabineta noteiktajos gadījumos attiecībā uz valsts kustamo mantu var ierosināt arī, nenoskaidrojot iestāžu vajadzību pēc citām iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas, bet attiecībā uz pašvaldības kustamo mantu – attiecīgās domes noteiktajos gadījumos."

 

3. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

 

"38.1 (1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var mainīt pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu, kas nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu var piemērot, iepriekš neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.

(2) Šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos iestāde pirms valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņas var nenoskaidrot citu iestāžu vajadzību pēc attiecīgajai iestādei nevajadzīgās kustamās mantas.

(3) Valsts vai pašvaldības maināmo kustamo mantu un līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tās nosacīto cenu (8.pants). Nosacītās cenas starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un to sedz naudā.

(4) Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu izsludina valsts vai pašvaldības iestādes mājaslapā internetā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iestāde izvēlas piedāvājumu valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņai pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu."

 

4. Izteikt 39.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var atsavināt, nododot to piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu, ja kustamā manta tiek iepirkta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Minēto atsavināšanas veidu var izmantot, neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu. Šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos iestāde pirms valsts vai pašvaldības kustamās mantas nodošanas piegādātājam, izdarot ieskaitu, var nenoskaidrot citu iestāžu vajadzību pēc attiecīgajai iestādei nevajadzīgās kustamās mantas."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

V.Veldre


Likumprojekta „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā” anotācija

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

  Uzdevums izstrādāt likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā” (nosakot valsts un pašvaldības kustamās mantas maiņas tiesisku regulējumu un precizējot valsts un pašvaldības kustamās mantas nodošanas piegādātājam, izdarot ieskaitu, piemērošanu) nav paredzēts Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentos, kā arī citos dokumentos.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Šobrīd Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums kā vienu no valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas veidiem paredz maiņu. Tomēr šajā likumā tiek regulēta tikai nekustamā īpašuma maiņa pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai (38.pants). Valsts un pašvaldību kustamās mantas maiņu likums neparedz. Tāda bija paredzēta likumā „Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, kas bija spēkā līdz 2002.gada 4.decembrim.

Valsts un pašvaldību iestāde kā publisko tiesību subjekts, atšķirībā no privāto tiesību subjekta, ir tiesīga veikt tikai tādas darbības, kuras saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu tai ir atļautas. Ņemot vērā, ka minētais likums neparedz kārtību, kādā veidā valsts vai pašvaldība drīkst mainīt tai piederošu kustamo mantu pret privāto tiesību subjektam piederošu kustamu mantu, uzskatāms, ka kustamas mantas maiņa šobrīd nav pieļaujama.

Ja valsts vai pašvaldības kustamā manta nav vajadzīga, kā risinājums konkrētai iestādei var būt kustamās mantas nodošana piegādātājam, izdarot ieskaitu. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 39.pantā norādīts, ka šis atsavināšanas veids piemērojams ar nosacījumu, ja iepirkta līdzīgi izmantojama manta. Iestādes vajadzības varētu tikt pilnīgāk apmierinātas, ja nevajadzīgo mantu varētu atsavināt bez augstāk minētā ierobežojuma. Līdz ar to ir lietderīgi vārdus „līdzīgi izmantojama” izslēgt no  minētā likuma 3.panta pirmās daļas 5.punkta un 39.panta pirmās daļas.

Lai kustamās mantas maiņa pret citas personas kustamo mantu vai arī nodošana piegādātājam, izdarot ieskaitu, būtu efektīva, ir jāparedz iespēja valsts un pašvaldības mantas atsavinātāja tiesības pirms tam neveikt citu iestāžu vajadzību noskaidrošanu pēc iestādei nevajadzīgas mantas.

Valsts un pašvaldības kustamās mantas maiņas, kā arī nodošanas piegādātājam, izdarot ieskaitu, piemērošana šobrīd ir ierobežota, jo Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums kā atsavināšanas pamatveidu nosaka mantas pārdošanu izsolē, pēc kura var sekot mantas pārdošana par brīvu cenu. Līdz ar to būtu lietderīgi paredzēt valsts vai pašvaldību iestādēm tiesības pirms kustamās mantas apmaiņas pret citu līdzvērtīgu kustamu mantu vai arī nodošanas piegādātājam, izdarot ieskaitu, iepriekš neveikt pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz valsts un pašvaldību kustamās mantas maiņas kā viena no atsavināšanas veida tiesisko regulējumu. Likumprojekts paredz arī Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā iestāde izvēlas piedāvājumu valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņai pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu. Lai veiktu valsts vai pašvaldības kustamas mantas maiņu, tā ir jānovērtē minētajā likumā noteiktajā kārtībā un jānosaka tās nosacītā cena, kuras starpība nevar pārsniegt 20 procentus. Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņa jāizsludina valsts vai pašvaldības iestādes mājas lapā.

Likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt gadījumus, kad iestāde var neveikt citu iestāžu vajadzību noskaidrošanu pēc iestādei nevajadzīgās mantas pirms valsts kustamās mantas maiņas (pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu) vai pirms nodošanas piegādātājam, izdarot ieskaitu.

Valsts vai pašvaldību kustamo mantu var gan mainīt pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu, gan nodot piegādātājam un izdarot ieskaitu, iepriekš neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.

Tāpat likumprojekts paredz tiesības iestādei nodot piegādātāja īpašumā kustamo mantu, izdarot ieskaitu, arī tādā gadījumā, ja netiek iepirkta līdzīgi izmantojama manta.

 4. Cita informācija  

  Nav

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 7. Cita ietekme

  Nav

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 n-tais gads

 Turpmākie trīs gadi

 n+1

 n+2

 n+3

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

  Nav iespējams prognozēt un aprēķināt

   

 6. Cita informācija 

 

  Nav

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Jāizdod Ministru kabineta noteikumi, paredzot tajos:

1) gadījumus, kad iestāde var neveikt citu iestāžu vajadzību noskaidrošanu pēc iestādei nevajadzīgās mantas gan veicot valsts vai pašvaldību kustamās mantas maiņu, gan to atsavinot, nododot piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu, ja atbilstoši Publisko iepirkumu likumam tiek iepirkta kustamā manta;

2) kārtību, kādā iestāde izvēlas piedāvājumu valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņai pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu.

Atbildīgā ministrija par to sagatavošanu – Aizsardzības ministrija. Izstrādes termiņš 6 mēneši.

 2. Cita informācija

  Nav

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

  

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 6. Cita informācija

  Nav

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Likumprojekts un tā anotācija saskaņota ar biedrību „Latvijas pilsoniskā alianse”

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Biedrība „Latvijas pilsoniskā alianse” atbalsta likumprojekta tālāku virzību

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  Likumprojekta un tā anotācijas saskaņošana

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Nav notikušas

 5. Cita informācija

  Nav

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunas valsts institūcijas ar likumprojektu netiek radītas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Ar publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, NAIS, interneta portāls www.likumi.lv

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

 4. Cita informācija

  Nav

 

 

Aizsardzības ministrs

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Veldre

J.Sārts

R.Raudzeps

I.Kalna

I.Eiduka

 

 

 

05.02.2009 16:49

1485

I.Eiduka

e-pasts: inese.eiduka@mod.gov.lv

tālr.: 67335244; fakss: 67212307


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.15

2009.gada 3.martā

 

 

32.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"

     TA-370

___________________________________________________________

(V.Veldre, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-15-0303-#32.doc

1