Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

11.03.2009.                   Nr.90/TA-284

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā". Likumprojektu izstrādāja Ārlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Balode 67016421, kristine.balode@mfa.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra sēdes protokola Nr.14  67.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


 

Likumprojekts

 

Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā

 

Izdarīt Starptautiskās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.pantu ar 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

 

"16) ārvalsts eksperts – ārvalstnieks, kurš nav algas nodokļa maksātājs Latvijas Republikā, bet kurš īsteno attīstības sadarbības projektā paredzētās aktivitātes vai saņem mantisku vai nemantisku labumu no projekta īstenošanas;

17) nacionālais eksperts – Latvijas Republikas iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents), kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs Latvijas Republikā un kurš īsteno attīstības sadarbības projektā paredzētās aktivitātes un saņem mantisku vai nemantisku labumu no projekta īstenošanas;

18) attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītā persona – projekta administratīvais personāls (projekta vadītājs, projekta koordinators, grāmatvedis vai cita projekta administrēšanā iesaistīta persona), nacionālais eksperts vai ārvalsts eksperts."

 

2. Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Aģentūras direktors pieņem lēmumu par finanšu līdzekļu izlietošanu jaunu apstiprināšanas instrumentu īstenošanai vai esošo apstiprināšanas instrumentu finansējuma palielināšanai, ievērojot šā likuma 5.pantā noteiktos apstiprināšanas instrumentus un attīstības sadarbības politikas plānā attiecīgajam gadam noteiktos mērķus, ja:

1) ir palikuši neizmantoti finanšu līdzekļi (finanšu līdzekļi atlikuši pēc apstiprināšanas instrumenta īstenošanas beigām vai nav iespējams, vai nav lietderīgi īstenot apstiprināšanas instrumentu līdz beigām), kas bija paredzēti apstiprināšanas instrumentu īstenošanai;

2) ir finanšu līdzekļu atlikums pēc starptautiskās palīdzības aktivitātes īstenošanas;

3) ir pieejami finanšu līdzekļi, kas aģentūrai piešķirti kā ziedojums vai dāvinājums."

 

3.  9.pantā:

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"(5) Grantu var saņemt tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes (tai skaitā pašvaldības iestādes), kā arī biedrības, nodibinājumi, komersanti, arodbiedrības un citi tiesību subjekti, kas nav fiziskās personas un kas nav uzskatāmi par politiskajām partijām.";

 

papildināt septīto daļu pēc vārdiem "Kārtību, kādā" ar vārdiem "sagatavo un".

 

4. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

 

"9.1 pants. Informācijas pieejamība granta projektu konkursā

(1) Granta projektu konkursā iesniegtie projektu iesniegumi ir ierobežotas pieejamības informācija.

(2) Informācija par personām, kuras vērtējušas granta projektu konkursā iesniegtos projektu iesniegumus, ir ierobežotas pieejamības informācija.

(3) Par vispārpieejamu informāciju uzskata šādu informāciju:

1) granta saņēmējs (fiziskas personas vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un juridiskā adrese);

2) projekta nosaukums;

3) piešķirtā granta apjoms;

4) projekta īstenošanas vieta un laiks;

5) projekta ietvaros veicamo aktivitāšu kopsavilkums;

6) projekta ietvaros sasniegto rezultātu kopsavilkums.

(4) Šā panta trešajā daļā minētā informācija ir pieejama pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par granta piešķiršanu.

(5) Līdz spēkā stājas lēmums par granta piešķiršanu, informāciju par projekta iesnieguma virzību ir tiesības saņemt tikai projekta iesniedzējam.

(6) Projekta iesniedzējam ir tiesības iepazīties ar projekta iesnieguma vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par granta piešķiršanu."

 

5. Izteikt 13.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"13.pants. Attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālais atlīdzības, dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmērs un civilā eksperta sociālās garantijas

(1) Attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzības, dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

M.Riekstiņš


Likumprojekta

“Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

1)      Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta protokollēmuma (prot.Nr.58, 17.§) 2.punkts, kurā noteikts Ārlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumu Starptautiskās palīdzības likumā, paplašinot likuma 9.panta septītajā daļā Ministru kabinetam dotā pilnvarojuma robežas atbilstoši Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumā (2008.gada 8.jūlijs Nr.91/TA-2028) minētajam;

2)        Ministru prezidenta 2008.gada 15.septembra rezolūcija Nr.18/SAN-2581, kurā uzdots sagatavot grozījumus Starptautiskās palīdzības likumā, lai paredzētu pilnvarojumu Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti saskaņā ar 1993.gada 15.jūlijā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Starptautiskās palīdzības likuma (turpmāk - likums) 9.panta septītajā daļā dots pilnvarojums Ministru kabinetam izdod kārtību, kādā izsludina granta projektu konkursus, īsteno konkursu vadību, izvērtē projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par konkursu uzvarētājiem. Ministru kabinetam dotais pilnvarojums atzīstams par šauru, jo nepieciešams pilnvarojums noteikt arī sagatavošanas kārtību, tādejādi likuma 9.panta septīto daļu nepieciešams paplašināt. Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumi Nr.659 „Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus”, kas izdoti pamatojoties uz attiecīgo pilnvarojumu, izdoti jau uz paplašinātā pilnvarojuma pamata.

 

Attīstības sadarbības projekta īstenošanā šobrīd tiek piemēroti:

1)      Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.700 „Noteikumi par nacionālo ekspertu un administrēšanai nepieciešamo maksimālo atlīdzības apmēru no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētajos starptautiskajos palīdzības projektos” (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.700);

2)      Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumi Nr.769 „Par dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru no Latvijas valsts vai pašvaldību budžeta finansētā starptautiskā projektā iesaistītam ārvalsts ekspertam, kurš uzturas Latvijas Republikā vai citā valstī, kas nav viņa dzīvesvietas valsts” (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.769).

Minētie noteikumi izdoti uz spēku zaudējušā 1993.gada 15.jūlijā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma pamata, un saskaņā ar 2008.gada 15.maijā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma Pārejas noteikumu 6.punktu noteikumi ir spēkā līdz 2010.gada 1.jūlijam, līdz ar to likumā jāiestrādā pilnvarojums Ministru kabinetam izdot attiecīgos noteikumus. Šo pilnvarojumu jāietver, izsakot likuma 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā – „Attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzības, dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru nosaka Ministru kabinets”.

Likuma izstrādes gaitā 13.panta pirmā daļa ir neprecīzi noformulēta. Jau sākotnēji 13.panta pirmā daļā bija paredzēts iekļaut pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot attīstības sadarbības projektā iesaistīto personu finansēšanas kārtību, tādēļ nepieciešams attiecīgo pilnvarojumu precizēt. Pamatojoties uz attiecīgā panta pirmo daļu tiks izdoti jauni Ministru kabineta noteikumi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Līdz jauno Ministru kabineta noteikumu izdošanai turpinās darboties iepriekš minētie Ministru kabineta noteikumi Nr.700 un Nr.769.

 

Likumu jāpapildina ar jaunu terminu skaidrojumiem - attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītā persona, nacionālais eksperts un ārvalsts eksperts. Šie termini iekļauti likuma grozījumos un tiks lietoti arī jaunajos Ministru kabineta noteikumos.

 

Likumu jāpapildina ar informācijas pieejamības jautājumiem granta projektu konkursos, lai nodrošinātu attiecīgo jautājumu regulējumu. Jānorāda, kāda informācija ir vispārpieejama un kāda ir ierobežotas pieejamības informācija, projekta iesnieguma virzības informācijas un vērtēšanas materiālu pieejamība. Līdz šim minētie jautājumi likumā nav atrunāti.

Likumā nepieciešams noteikt informācijas pieejamības ierobežojumu granta projektu konkursā iesniegtiem projektu iesniegumiem un informācijai par personām, kas vērtējušas granta projektu konkursā iesniegtos projektu iesniegumus. Granta projektu konkursā iesniegtie projektu iesniegumi satur sensitīvu informāciju, piemēram, personas dzīves apraksts (CV), personas kods u.c. Šī informācija ir paredzēta ierobežotam personu lokam. Savukārt informāciju par personām, kas vērtējušas granta projektu konkursā iesniegtos projektu iesniegumus, nepieciešams noteikt par ierobežotas pieejamības informāciju, lai novērstu izvērtēšanas ekspertu iespējamu ietekmēšanu.

 

Līdz ar Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumu Nr.659 „Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus” spēkā stāšanos spēku zaudēja Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumi Nr.991 „Attīstības sadarbības padomes nolikums”. Attīstības sadarbības padomei bija tiesības lemt par izmaiņām attiecīgajā gadā pieejamā finansējuma indikatīvo sadalījumu. Likumā nav atrunātas šādas funkcijas, līdz ar to nepieciešams papildināt Attīstības sadarbības valsts aģentūras funkcijas. Aģentūras direktoram tiek dotas tiesības pieņemt lēmumu par neizmantoto vai pāri palikušo finanšu līdzekļu, kā arī aģentūrai piešķirto ziedojumu vai dāvinājumu izlietošanu, ievērojot attīstības sadarbības politikas plānā attiecīgajam gadam noteiktos mērķus.

 

Saskaņojot politikas plāna projektu „Attīstības sadarbības politikas plāns 2009.gadam”, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izteica priekšlikumu: kā granta saņēmēju likuma 9.panta piektās daļas pirmajā teikumā norādīt arī arodbiedrības, pamatojoties uz Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdības pārstāvju, Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgajā paziņojumā „Eiropas Konsenss attīstības jomā” (The European consensus on development) noteiktajiem principiem. Izteiktais priekšlikums uzskatāms par pamatotu un tiek iekļauts likumā. Papildus kā granta saņēmēji tiek norādīti arī citi nevalstiskie un nepolitiskie veidojumi, lai grantu varētu saņemt arī likumā neuzskaitītie veidojumi.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paplašina Ministru kabinetam doto pilnvarojumu izdod kārtību, kādā sagatavo un izsludina granta projektu konkursus, īsteno konkursu vadību, izvērtē projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par konkursu uzvarētājiem. Ar likumprojektu tiek noregulēti informācijas pieejamības jautājumi granta projektu konkursos un tiesības lemt par izmaiņām attiecīgajā gadā pieejamā finansējuma indikatīvo sadalījumu, kas līdz šim nebija atrunāts likumā. Ar likumprojektu tiek izdarīti grozījumi, lai iestrādātu pilnvarojumu Ministru kabinetam pieņemt noteikumus, kas izdoti uz spēku zaudējušā 1993.gada 15.jūlijā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma pamata, un paplašinātu granta saņēmēju loku.

 4. Cita informācija

  Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojekts rada netiešu ietekmi uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām. Tas ir neitrāls attiecībā uz sieviešu un vīriešu vienādo tiesību un iespēju ievērošanu.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2009. gads

 Turpmākie trīs gadi

 2010

 n+2  2011

2012

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

 6. Cita informācija 

  Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

1)      Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumi Nr.659 „Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus”, kas izdoti pamatojoties uz Starptautiskās palīdzības likuma 9.panta septīto daļu, jau ir pieņemti ar paplašinātu Ministru kabinetam doto pilnvarojumu.

2)      Papildus jāizdod Ministru kabineta noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzības, dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru, pamatojoties uz likuma 13.panta pirmo daļu. Noteikumi noteiks attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzības apmēru un dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru. Par noteikumu sagatavošu atbildīgā ministrija ir Ārlietu ministrija. Noteikumus paredzēts izstrādāt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.700 „Noteikumi par nacionālo ekspertu un administrēšanai nepieciešamo maksimālo atlīdzības apmēru no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētajos starptautiskajos palīdzības projektos” un Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumi Nr.769 „Par dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru no Latvijas valsts vai pašvaldību budžeta finansētā starptautiskā projektā iesaistītam ārvalsts ekspertam, kurš uzturas Latvijas Republikā vai citā valstī, kas nav viņa dzīvesvietas valsts”.

 2. Cita informācija

  Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma 177.panta 3.punkts nosaka, ka Kopiena un dalībvalstis ņem vērā mērķus, ko tās apstiprinājušas saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un citām starptautiskajām organizācijām.

ES Padomes 2005.gada 24.maija secinājumi Nr.9266/05 “Millennium Development Goals: EU Contribution to the Review of the MDGs at the UN 2005 High Level Event”. Padomes secinājumos ir noteikti mehānismi efektīvākai palīdzības attīstības sadarbības jomā īstenošanai, lai spētu sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades deklarācijā noteiktos mērķus (Millennium Development Goals). Padome secinājumos atsaucas arī uz Parīzes deklarāciju palīdzības efektivitātei (Paris Declaration on Aid Effectiveness, 2005. gada 28. februāris – 2. marts), kurā tiek noteiktas vadlīnijas efektīvākai attīstītības sadarbības īstenošanai, uzsverot donoru savstarpējo sadarbību kopēju programmu finansēšanā un īstenošanā.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

  2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas procesā tiks dota iespēja biedrībai „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” izteikt iebildumus vai priekšlikumus.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Konsultācijas nav notikušas

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  Konsultācijas nav notikušas

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Konsultācijas nav notikušas

 5. Cita informācija

  Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv un Ārlietu ministrijas mājas lapā www.mfa.gov.lv. 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 4. Cita informācija

  Nav

 

 

 

Ārlietu ministrs                                                                           M.Riekstiņš

 

 

 

Ārlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

M.Riekstiņš

A.Teikmanis

I.Mangule

E.Vijupe

K.Balode

 

 

 

22.01.2009.  15:27

1872

Balode

67016421, kristine.balode@mfa.gov.lv

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.14

2009.gada 24.februārī

 

 

67.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā"

     TA-284

___________________________________________________________

(M.Riekstiņš, G.Veismane, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-14-2402-#67.doc

1