Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

 

 

 

2.06.09.                  9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

          Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā likumprojektu „Grozījumi Tautas skaitīšanas likumā” (nr.1136/Lp9).

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts.

 

 

 

Cieņā

Komisijas priekšsēdētājs                                                  Oskars Spurdziņš

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi Tautas skaitīšanas likumā (reģ.nr.1136/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (dok.nr.3885)

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam nav iesniegti

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt Tautas skaitīšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Tautas skaitīšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Tautas skaitīšana ir noteiktā laikā veikts periodisks valsts mēroga pasākums, kurā tiek iegūta sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām nepieciešamā statistiskā informācija par valsts iedzīvotājiem un viņu mājokļiem valstī kopumā, kā arī pa tās administratīvajām teritorijām.

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 1.pantā vārdu "viņu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 1.pantā vārdu "viņu".

7.pants. (1) Tautas skaitīšanā tiek uzskaitītas fiziskās personas, kuras reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā, kā arī tās fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā, bet ir reģistrējamas, izņemot fiziskās personas, kas:

1) uzturas ārpus Latvijas ilgāk par vienu gadu. Šis noteikums nav attiecināms uz Latvijas Republikas diplomātiskā dienesta personām un militārpersonām, kā arī viņu ģimenes locekļiem;

2) ieceļojušas un uzturas Latvijā mazāk par vienu gadu.

(2) Tautas skaitīšanā vācama un apkopojama šā panta pirmajā daļā minēto uzskaitāmo personu mājokļus raksturojoša informācija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 7.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu "uzturas" ar vārdiem "izceļojušas un uzturas vai izceļojušas un paredz uzturēties";

 

 

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu "uzturas" ar vārdiem "paredz uzturēties";

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tautas skaitīšanā vācama un apkopojama mājokļus raksturojoša informācija."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 7.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu "uzturas" ar vārdiem "izceļojušas un uzturas vai izceļojušas un paredz uzturēties";

 

 

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu "uzturas" ar vārdiem "paredz uzturēties";

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tautas skaitīšanā vācama un apkopojama mājokļus raksturojoša informācija."

 

8.pants. (1) Programmā paredzētās informācijas iegūšanai izmanto skaitītāju metodi, skaitīšanas lapu pašaizpildīšanas metodi, citas Pārvaldes izstrādātas un Komisijas apstiprinātas metodes, kā arī dažādu šo metožu kombinējumu, ņemot vērā konkrētos apstākļus.

(2) Pārvalde Programmā paredzēto informāciju pilnā apjomā vai daļēji iegūst no valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privātpersonu rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām. Šādos gadījumos attiecīgie jautājumi iedzīvotājiem netiek uzdoti.

(3) Valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskajām personām ir pienākums no to rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām sniegt Pārvaldei Programmā paredzēto informāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 8.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja informācija ir neprecīza, nepilnīga vai tās nav, dati tiek pārbaudīti un, ja nepieciešams, papildināti vai laboti."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 8.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja informācija ir neprecīza, nepilnīga vai tās nav, dati tiek pārbaudīti un, ja nepieciešams, papildināti vai laboti."

 

12.pants. Pašvaldības sadarbībā ar vietējām statistikas nodaļām un citām valsts institūcijām nodrošina tautas skaitīšanas norisi savā administratīvajā teritorijā, kā arī nodrošina:

1) lai ielu nosaukumi un ēku numuri būtu piestiprināti pie ēkām labi redzamā vietā;

2) iespēju skaitītājiem lietot pašvaldību datu bāzes par iedzīvotājiem un ēkām;

3) par samaksu skaitītājus ar darba telpām, kuras ir atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar sakaru līdzekļiem.

 

4. Aizstāt 12.panta ievaddaļā vārdus "vietējām statistikas nodaļām" ar vārdu "Pārvaldi".

 

 

 

 

4. Aizstāt 12.panta ievaddaļā vārdus "vietējām statistikas nodaļām" ar vārdu "Pārvaldi".

 

13.pants. Pārvalde:

1) apstiprina skaitīšanas lapas un tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistisko tabulu komplektu;

2).. 7)...

 

 

 

8) publicē tautas skaitīšanas kopsavilkuma datus statistikas datu krājumos un izplata tos, izmantojot arī citus informācijas līdzekļus. Katrai pašvaldībai ir tiesības bez maksas saņemt tautas skaitīšanas kopsavilkuma tabulas par tās administratīvo teritoriju;

9) publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" galvenos tautas skaitīšanas rezultātus. Par budžeta līdzekļiem nodrošina sabiedrībai pieejamas publiskās bibliotēkās visas tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistiskās tabulas, publicējot tās tautas skaitīšanas datu krājumos, kā arī rada iespēju lietotājiem izmantot šīs tabulas datorizētā veidā;

10)...

 

 

5. 13.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) apstiprina tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistisko tabulu komplektu;";

 

 

 

izteikt 8.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"publicē tautas skaitīšanas kopsavilkuma datus statistikas datu krājumos, ievieto tautas skaitīšanas kopsavilkuma datubāzi Pārvaldes mājaslapā un izplata minētos datus, izmantojot arī citus informācijas līdzekļus.";

 

 

izslēgt 9.punktu.

 

 

 

 

5. 13.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) apstiprina tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistisko tabulu komplektu;";

 

 

 

izteikt 8.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"publicē tautas skaitīšanas kopsavilkuma datus statistikas datu krājumos, ievieto tautas skaitīšanas kopsavilkuma datubāzi Pārvaldes mājaslapā un izplata minētos datus, izmantojot arī citus informācijas līdzekļus.";

 

 

izslēgt 9.punktu.

 

15.pants. (1) Tautas skaitīšanā no iedzīvotājiem iegūtā individuālā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likumu. Tā nav izsniedzama izmantošanai fiziskajām un juridiskajām personām. Šī informācija izmantojama vienīgi statistiskiem nolūkiem - kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, sociālekonomisko parādību un procesu analīzei un izmantošanai tiek sagatavota vispārēju statistisku datu veidā vai citā netiešā formā.

(2) Pārvaldes darbinieku un citu tautas skaitīšanā iesaistīto personu pienākums saskaņā ar Informācijas atklātības likumu un Valsts statistikas likumu ir neizpaust viņu rīcībā esošo ierobežotas pieejamības informāciju.

 

6. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tautas skaitīšanā no iedzīvotājiem iegūtā individuālā informācija ir konfidenciāla saskaņā ar Valsts statistikas likumu."

 

 

 

 

 

6. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tautas skaitīšanā no iedzīvotājiem iegūtā individuālā informācija ir konfidenciāla saskaņā ar Valsts statistikas likumu."