Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.03.2009.                   Nr.90/TA-505

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Tautas skaitīšanas likumā". Likumprojektu izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Žīgure 67366850, Aija.Zigure@csb.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 3.marta sēdes protokola Nr.15  7.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Tautas skaitīšanas likumā

 

Izdarīt Tautas skaitīšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 1.pantā vārdu "viņu".

 

2. 7.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu "uzturas" ar vārdiem "izceļojušas un uzturas vai izceļojušas un paredz uzturēties";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu "uzturas" ar vārdiem "paredz uzturēties";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Tautas skaitīšanā vācama un apkopojama mājokļus raksturojoša informācija."

 

3. Izteikt 8.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Ja informācija ir neprecīza, nepilnīga vai tās nav, dati tiek pārbaudīti un, ja nepieciešams, papildināti vai laboti."

 

4. Aizstāt 12.panta ievaddaļā vārdus "vietējām statistikas nodaļām" ar vārdu "Pārvaldi".

 

5. 13.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) apstiprina tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistisko tabulu komplektu;";

 

izteikt 8.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"publicē tautas skaitīšanas kopsavilkuma datus statistikas datu krājumos, ievieto tautas skaitīšanas kopsavilkuma datubāzi Pārvaldes mājaslapā un izplata minētos datus, izmantojot arī citus informācijas līdzekļus.";

 

izslēgt 9.punktu.

 


6. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Tautas skaitīšanā no iedzīvotājiem iegūtā individuālā informācija ir konfidenciāla saskaņā ar Valsts statistikas likumu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

K.Gerhards

 


Likumprojekta

„Grozījumi Tautas skaitīšanas likumā” anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

2007.g. Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk -  Pārvalde) ir uzsākusi gatavošanos 2011.g. tautas skaitīšanai. Atbilstoši Tautas skaitīšanas likumam (turpmāk - Likums) ir apstiprināti Ministru kabineta 2007.g. 16.oktobra noteikumi Nr.695 “Noteikumi par kārtējās tautas skaitīšanas datumu un ilgumu”, kas nosaka, ka tautas skaitīšanas datums ir 2011.g. 1.marts un ilgums ir 3 mēneši. Ir apstiprināti Ministru kabineta 2007.g. 16.oktobra noteikumi Nr.69 “Tautas skaitīšanas komisijas nolikums”, kas nosaka Tautas skaitīšanas komisijas kā konsultatīvas un koordinējošas institūcijas funkcijas, uzdevumus, tiesības, tās sastāvu un darba organizāciju. Apstiprināti ir arī Ministru kabineta 2008.g. 2.jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par tautas skaitīšanas programmu”, kas nosaka to jautājumu loku, par kuriem jāiegūst atbildes tautas skaitīšanas laikā.

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.g. 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (turpmāk Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 763/2008)  apstiprināšanu, daļēji ir mainījusies tautas skaitīšanas metodoloģija. Tautas skaitīšanai 2011.g. jāaptver gan Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, gan mājokļu pilnu apsekojumu. Salīdzinot ar iepriekšējo - 2000.g. tautas skaitīšanu, ir mainījusies pastāvīgo iedzīvotāju definīcija, kā arī ir atšķirīgas prasības arī mājokļu uzskaitē.

2000.g. tautas skaitīšanā daļēji tika izman toti administratīvo reģistru dati. Paredzēts šos datus izmantot arī 2011.g. tautas skaitīšanā. Valsts Zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra Informācijas Sistēmas dati tiks izmantoti informācijas iegūšanai par brīvajiem mājokļiem un to labiekārtotību. Pārvalde ir veikusi Iedzīvotāju reģistra, Valsts adrešu reģistra un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu kvalitātes izpēti un secinājusi, ka tautas skaitīšanas veidlapā jāparedz iespēju šos reģistru datus precizēt.

2007.g. 15. novembrī Saeimā tika pieņemts likums ”Grozījumi Valsts statistikas likumā”, kas ietvēra vairākus precizējumus, tai skaitā arī par datu konfidencialitāti. Tās nodrošināšana ir viens no tautas skaitīšanas organizācijas pamatprincipiem. Salīdzinot ar Likuma spēkā stāšanās brīdi 2000.g. ir mainījusies Pārvaldes struktūra.

Visu šo iemeslu dēļ ir nepieciešami grozījumi likuma “Tautas skaitīšanas likums” pašreizējā redakcijā.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Normatīvā akta izdošanas mērķis ir novērst Likumā esošās nepilnības, kas saistītas ar:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 763/2008 metodoloģisko prasību izpildi, jo mainījusies valsts pastāvīgā iedzīvotāja definīcija un mājokļu uzskaites prasības, kā arī paaugstinājušās prasības attiecībā uz datu konfidencialitāti;

2) jaunu administratīvo reģistru pieejamību un to kvalitāti;

3) izmaiņām Pārvaldes struktūrā;

4) izmaiņām datu izplatīšanas kārtībā un tehnoloģijā;

5) grozījumiem Valsts statistikas likumā;

6) izmaiņām statistisko apsekojumu veidlapu apstiprināšanas kārtībā.

Minētās problēmas tiks risinātas veicot izmaiņas sekojošos Likuma pantos:

1) 1. un 7.pantā, jo par valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiek uzskatīti ne tikai tie valsts iedzīvotāji, kuri Latvijā nodzīvojuši vismaz 12 mēnešus, bet arī tie, kuri ieradušies mazāk kā pirms 12 mēnešiem un kuriem ir nodoms Latvijā nodzīvot vismaz 12 mēnešus, bet par  valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem netiek uzskatīti tie, kas, atbilstoši situācijai skaitīšanas datumā, ir izbraukuši no Latvijas un uzturas vai ir izbraukuši no Latvijas un plāno uzturēties ārpus Latvijas vairāk kā 12 mēnešus, kā arī jāuzskaita visi mājokļi, neatkarīgi no tā vai tajos kāds dzīvo vai arī tie ir brīvi. Informācija par izbraukušajiem Latvijas iedzīvotājiem pēc stāvokļa tautas skaitīšanas datumā tiks iegūta no ģimenes locekļiem vai citiem datu avotiem;

2) 8.pantā, kura otrās daļas otro teikumu jāizsaka jaunā redakcijā, nosakot iespēju tautas skaitīšanas veidlapā labot vai papildināt no administratīvajiem reģistriem saņemto neprecīzo informāciju;

3) 12.pantā, kurā vārdus “vietējām statistikas nodaļām” aizstāt ar “Pārvaldi”, jo Pārvaldē vietējās statistikas nodaļas likvidētas;

4) 13.pantā izteikt 1.punktu jaunā redakcijā, jo Pārvalde vairs pārskatu veidlapas neapstiprina (atbilstoši Valsts statistikas likuma 5.panta 3.punktam Pārvalde izstrādā pārskatu veidlapas un tās apstiprina Ministru kabinets), izteikt šī panta 8.punktu jaunā redakcijā, jo tautas skaitīšanas kopsavilkuma datu bāze būs pieejama Pārvaldes mājas lapā, kā arī izslēgt šī panta 9.punktu, jo ir mainījusies statistikas datu izplatīšanas kārtība un tehnoloģija un tautas skaitīšanas datu izplatīšanas kārtība jau noteikta šī panta 8.punktā;

5) 15.pantā, kuru jāizsaka jaunā redakcijā, jo pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (turpmāk ES) ir paaugstinājušās prasības ES dalībvalstu statistikas iestādēm, tai skaitā attiecībā uz datu konfidencialitāti. Nepieciešama norāde uz Valsts statistikas likumu, kura pašreizējā redakcijā šīs prasības ir ietvertas.

Pieņemot likumprojektu, minētās problēmas tiks atrisinātas.

4. Cita informācija 

Nav attiecināms

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 

  Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

 2.6. jauninājumi un pētījumi;          

 2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 

 

 

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2009. gads

 Turpmākie trīs gadi

2010. gads

2011.gads

2012.gads

 1

 2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

  Nav attiecināms

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

  Nav attiecināms

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) 

  

 

 Nav attiecināms

 

 

 6. Cita informācija 

Nav attiecināms  

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

  Nav attiecināms  

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms    

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms  

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms  

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 763/2008

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 

 Komentāri

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 763/2008 2.panta d punkts.  

 Likumprojekta

„Grozījumi Tautas skaitīšanas likumā” 1. punkta pirmā daļa. 

  Līdz ar   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 763/2008 stāšanos spēkā ir mainījusies pastāvīgās dzīvesvietas definīcija. Tādēļ jāpildina Tautas skaitīšanas likuma 7. panta pirmās daļas 1.punkta pirmo teikumu un jāizmaina pirmās daļas 2. punktu.

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 763/2008 2.panta c punkts.  

 Likumprojekta

„Grozījumi Tautas skaitīšanas likumā” 1. punkta otrā daļa. 

  Līdz ar   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 763/2008 stāšanos spēkā ir mainījusies ēkas definīcija. Tādēļ Tautas skaitīšanas likuma 7. panta otro daļu jāizsaka jaunā redakcijā.

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms  

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms  

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav attiecināms

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Nav attiecināms   

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav nepieciešami.  

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav nepieciešamas.    

5. Cita informācija

  Nav attiecināms.  

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav attiecināms

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams Interneta tīklā: Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 

 

Ekonomikas ministrs                                                                  K.Gerhards

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

K.Gerhards

A.Matīss

Dž.Innusa

I.Dravniece

A.Žīgure

 

 

10.02.2009  10:17

1521

Veģis

67366771, Peteris.Vegis@csb.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.15

2009.gada 3.martā

 

 

7.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Tautas skaitīšanas likumā"

     TA-505

___________________________________________________________

(A.Matīss, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-15-0303-#07.doc

1