Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

06.03.2009.                   Nr.90/TA-176

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Sodu reģistra likumā". Likumprojektu izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Stepanovs 67208539, andris.stepanovs@ic.iem.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra sēdes protokola Nr.14  10.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Sodu reģistra likumā

 

Izdarīt Sodu reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 21.nr.; 2007, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) No valsts nodevas samaksas par ziņu saņemšanu no Reģistra ir atbrīvotas:

1) valsts un pašvaldību iestādes;

2) kredītiestādes un apdrošināšanas komersanti, kuri veic dzīvības apdrošināšanu, ja ziņas tiek pieprasītas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei."

 

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

M.Segliņš


Likumprojekta “Grozījums Sodu reģistra likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 41.panta pirmā daļa, 41.panta otrās daļas 4.punkts un Pārejas noteikumu 6.punkts.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Sodu reģistra likuma 18.pants nosaka, ka par izziņu saņemšanu no Sodu reģistra ir maksājama valsts nodeva, un ka no valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas tikai valsts un pašvaldību iestādes.

Savukārt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 41.panta pirmā daļa paredz, ka kredītiestādēm un apdrošināšanas komersantiem, kas veic dzīvības apdrošināšanu, ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no Sodu reģistra informāciju par darbinieka un personas, kura vēlas uzsākt darba tiesiskās attiecības ar kredītiestādi vai apdrošināšanas komersantu, sodāmību par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem neatkarīgi no tā, vai sodāmība ir dzēsta vai noņemta. Minētā likuma 41.panta otrās daļas 4.punkts paredz, ka kredītiestādēm un apdrošināšanas komersantiem, kas veic dzīvības apdrošināšanu, ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas arī par klienta, tā patieso labuma guvēju un pārstāvju, kā arī par personas, kura izteikusi vēlmi uzsākt darījuma attiecības ar kredītiestādi vai apdrošināšanas komersantu, tās patieso labuma guvēju un pārstāvju sodāmību par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, kas nav dzēsta vai noņemta, veicot klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējumu, kā arī gadījumos, kad tiek vērtēta nepieciešamība ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgu darījumu vai atturēties no aizdomīga darījuma veikšanas. Taču saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma Pārejas noteikumu 6.punktu informācija no Sodu reģistra bez maksas sniedzama, sākot ar 2010.gada 1.janvāri.

Grozījumi Sodu reģistra likumā nepieciešami, lai precizētu Sodu reģistra likuma 18.panta redakciju atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 41.panta pirmajā daļā, 41.panta otrās daļas 4.punktā un Pārejas noteikumu 6.punktā paredzētajam regulējumam.

Šobrīd dati par noziedzīgus nodarījumus izdarījušām personām tiek glabāti Sodu reģistra manuālajā kartotēkā. Līdz manuālās kartotēkas digitalizācijas pabeigšanai, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā paredzētās ziņas tiks izsniegtas manuāli, iesaistot papildus cilvēku resursus. Manuālās kartotēkā digitalizāciju ir plānots pabeigt līdz 2009.gada beigām. Sākot ar 2010.gadu datu nodošana kredītiestādēm un finanšu iestādēm tiks nodrošināta tiešsaistes režīmā. Sākot ar 2010.gadu, papildus finanšu līdzekļi būs nepieciešami tikai Sodu reģistra programmatūras uzturēšanai, kā arī serveru un licenču iegādei.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz papildināt Sodu reģistra likumu ar jaunu normu, kas nosaka, ka arī kredītiestādēm un apdrošināšanas komersantiem, kas veic dzīvības apdrošināšanu, būs tiesības bez maksas saņemt ziņas no Sodu reģistra Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā paredzēto pienākumu izpildei.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

  II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

 

Turpmākie trīs gadi

1

2

3

4

5

 

2009

20104

20114

20124

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

0,6

 

0

 

0

 

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

0,6

 

362,0

 

51,2

 

51,2

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

0

 

362,0

 

-51,2

 

-51,2

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā).

 

Iekšlietu ministrija (Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, budžeta apakšprogramma 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība”)

2010.gadā kopā – Ls 362000

tajā skaitā:

- kapitālie izdevumi – Ls 362000

2011.gadā kopā – Ls 51220

tajā skaitā:

- preces un pakalpojumi – Ls 51220

5.1.           Programmatūras papildinājumu izstrāde Sodu reģistra funkcionalitātes paplašināšanai, lai kredītiestādes un apdrošināšanas komersanti saņemtu ziņas atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajam apjomam 2010.gadā - Ls 35 000.

5.2.           Web aplikācijas servera klastera iegāde 2010gadā - Ls 24 000.

5.3.           Sodu reģistra programmatūras un serveru uzturēšana 2011.gadā un turpmāk ik gadu –

0,081 x Ls 590002 = Ls 4720

5.4.           Serveru klastera operatīvās atmiņas, procesoru jaudas paplašināšana un papildus operētāju sistēmas SOLARIS licenču iegāde (2 gab. x 4 procesori + 2 gab. x 32Gb operatīvā atmiņa RAM+ SOLARIS Operētāju sistēmas licences) – Ls 126000.

5.5.           Operētāju sistēmas licenču uzturēšana un tehniskais atbalsts 2011.gadā un turpmāk ik gadu:

0,061 x Ls 1260002 = Ls 7560

5.6.           Datu bāzes vadības sistēmas ORACLE papildus servera licences iegāde 2010.gadā:

servera klastera 8 procesori x Ls 22125 = Ls 177000.

5.7.           ORACLE servera licenču uzturēšana un tehniskais atbalsts 2011.gadā un turpmāk ik gadu:

0,221 x Ls 1770002 = Ls 38940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,9

 

Paskaidrojošā informācija:

1 vidējā procentuālā daļa no iegādes izmaksām (IeM IC dati par pašreizējām uzturēšanas izmaksām esošajām sistēmām)

2    plānotā iegādes cena

3 līdz 31.12.2009. IeM IC izdevumi tiek segti no ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem no 2010.gada – izdevumu segšanai nepieciešama dotācija no vispārējiem ieņēmumiem.

 

 

 

 

6. Cita informācija

Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (budžeta apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība”) likumprojekta īstenošanai 2010.gadā un turpmākajos gados nepieciešams skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada un turpmāko gadu valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Nav attiecināms

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                  1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms

 6. Cita informācija

Nav attiecināms

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Jautājumi saistībā ar paredzamajiem grozījumiem Sodu reģistra likumā ir apspriesti ar Latvijas Republikas Tiesībsargu un Datu valsts inspekciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pieņemšanas gaitā.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms

 5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Nav attiecināms

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) un citi masu saziņas līdzekļi un sistēmas

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Nav attiecināms

 4. Cita informācija

 

 

 

  Iekšlietu ministrs                                                                                                       M.Segliņš

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs
Juridiskā dienesta vadītājs
Par kontroli atbildīgā amatpersona
Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

J.Rītiņš

 

 

 

 

 

00.00.0000 0:00

1446

A.Stepanovs

7208539, andris.stepanovs@ic.iem.gov.lv

 

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.14

2009.gada 24.februārī

 

 

10.§

 

Likumprojekts "Grozījums Sodu reģistra likumā"

     TA-176

___________________________________________________________

(M.Segliņš, B.Bāne, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Iekšlietu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

     5. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai likumprojekta īstenošanai 2010.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada un turpmāko gadu valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-14-2402-#10.doc

1