Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

 

10.06.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr.1131/Lp9) .

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides                                                                                                      Likumprojekts trešajam lasījumam                                                                                                            

un reģionālās politikas komisija 
 
 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā                                     

(reģ.Nr.1131/Lp9)

 
< td width=144 valign=top style='width:108.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext .5pt;border-right:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (23)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija
 

 

Publisko iepirkumu likums

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

 

 

 

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

 

 

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.; 2007, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.; 2007, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

   

 

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

   

 

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

 

1) centralizēto iepirkumu institūcija — pasūtītājs, kurš:

 

 

 

 

 

 

a) iepērk preces un pakalpojumus citu pasūtītāju vajadzībām vai

 

 

 

 

 

 

b) veic iepirkuma procedūras publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai citu pasūtītāju vajadzībām;

 

 

 

 

 

 

2) dinamiskā iepirkumu sistēma — bieži lietojamiem, pasūtītāja prasībām atbilstošiem un tirgū plaši pieejamiem pirkumiem izmantots pilnīgi elektronizēts process, kas ir ierobežots laikā un atklāts visiem piegādātājiem, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām un ir iesnieguši specifikācijām atbilstošu informatīvo piedāvājumu;

 

 

 

 

 

 

3) elektroniskā izsole — lejupejošu cenu vai noteiktu piedāvājumu daļu jaunu vērtību atkārtota norādīšana ar elektroniskajiem līdzekļiem pēc pilnīgas piedāvājumu novērtēšanas, tādējādi ar šiem līdzekļiem sakārtojot piedāvājumus noteiktā secībā pēc cenām vai noteiktu piedāvājumu daļu vērtībām. Atsevišķi publiski būvdarbu līgumi vai publiski pakalpojumu līgumi, kuru priekšmets ir intelektuāls darbs (piemēram, projektēšana), nav elektronisko izsoļu objekts;

 

 

 

 

 

 

4) elektroniskie līdzekļi — elektronisko sakaru līdzekļi, kas piemēroti elektronisko sakaru tīklā saņemto vai nosūtīto datu apstrādei (arī digitālajai saspiešanai) un uzglabāšanai, kā arī datu pārraidei elektronisko sakaru tīklos;

 

     

 

 

 

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41iepirkuma identifikācijas numurs — apzīmējums, kurā iekļauts pasūtītāja nosaukuma saīsinājums (pirmie lielie burti), attiecīgais gads un iepirkuma kārtas numurs pieaugošā secībā un kura beigu daļā norādīts Eiropas Savienības fonda nosaukuma saīsinājums (pirmie lielie burti), ja attiecīgais iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros. Iepirkumu identifikācijas numura beigu daļā pasūtītājs var norādīt arī citu informāciju;”;
 

 

 

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41iepirkuma identifikācijas numurs — apzīmējums, kurā iekļauts pasūtītāja nosaukuma saīsinājums (pirmie lielie burti), attiecīgais gads un iepirkuma kārtas numurs pieaugošā secībā un kura beigu daļā norādīts Eiropas Savienības fonda nosaukuma saīsinājums (pirmie lielie burti), ja attiecīgais iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros. Iepirkumu identifikācijas numura beigu daļā pasūtītājs var norādīt arī citu informāciju;”;

 

5) iepirkuma nomenklatūra (CPV) — Eiropas Savienības apstiprināta nomenklatūra, kuru piemēro publisko iepirkumu procedūrās;

 

 

 

 

 

 

6) iepirkuma procedūra — procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs atlasa piegādātājus un piešķir tiesības noslēgt publiskus būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus;

 

 

 

 

 

 

7) informatīvais piedāvājums — piedāvājums, kas raksturo pretendenta piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu klāstu dinamiskajā iepirkumu sistēmā vai cenu aptaujā, bet kas nav saistošs pretendentam un pasūtītājam;

izslēgt 7.punktā vārdus “vai cenu aptaujā”;

 

 

 

izslēgt 7.punktā vārdus “vai cenu aptaujā”;

 

8) kandidāts — piegādātājs, kurš piedalās slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā līdz piedāvājuma iesniegšanai;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) kandidāts — piegādātājs, kurš piedalās slēgtā konkursā, sarunu procedūrā vai konkursa dialogā līdz piedāvājuma iesniegšanai;”;

 

 

 

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) kandidāts — piegādātājs, kurš piedalās slēgtā konkursā, sarunu procedūrā vai konkursa dialogā līdz piedāvājuma iesniegšanai;”;

 

9) līgumcena — kopējā samaksa par līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli;

 

 

 

 

 

 

10) pasūtītājs — valsts vai pašvaldības iestāde, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, kā arī privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

 

 

 

 

 

 

a) ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav komerciāla vai rūpnieciska rakstura,

 

 

 

 

 

 

b) atrodas valsts vai pašvaldības iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem atbilstošas privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē (šī ietekme izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šīs privāto tiesību juridiskās personas darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona, tās institūcija vai cita šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību juridiskā persona;

 

 

 

 

 

 

11) piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus;

 

   

 

 

 

12) pircēja profils — internetā publiski pieejama pasūtītāja mājaslapa, kurā pasūtītājs ievieto iepriekšējo informatīvo paziņojumu, informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem pirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu ar iepirkumiem saistītu vispārīgu informāciju;

 

 

 

 

 

 

13) pretendents — piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu;

papildināt 13.punktu ar vārdiem “vai informatīvo piedāvājumu;”.

 

 

 

papildināt 13.punktu ar vārdiem “vai informatīvo piedāvājumu;”.

 

14) publiski būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi — iepirkuma līgumi, kuri finansiālās interesēs rakstveidā noslēgti starp vienu vai vairākiem pasūtītājiem un vienu vai vairākiem piegādātājiem un kuru priekšmets ir:

 

 

 

 

 

 

a) publiskiem būvdarbu līgumiem — šā likuma 1.pielikumā minēto būvdarbu veikšana vai šo būvdarbu veikšana kopā ar būvprojektēšanu, vai būve, kā arī jebkurš cits darījums, kura rezultātā pasūtītājs iegūst tiesības uz būvi, kas celta atbilstoši tā noteiktajām prasībām. Būve šā likuma izpratnē ir kopējais šā likuma 1.pielikumā minēto būvdarbu rezultāts, kas ir pietiekams, lai būve kalpotu noteiktajam mērķim,

 

 

 

 

 

 

b) publiskiem piegādes līgumiem — preces pirkums, nomaksas pirkums, noma vai noma ar izpirkuma tiesībām. Par publisku piegādes līgumu tiek uzskatīts arī tāds līgums, kura priekšmets ir preču piegāde un kura nebūtiskā daļa ir preces iebūvēšana vai uzstādīšana,

 

 

 

 

 

 

c) publiskiem pakalpojumu līgumiem — šā likuma 2.pielikumā minētie pakalpojumi. Ja līguma priekšmets ir gan preces, gan šā likuma 2.pielikumā minētie pakalpojumi, šādu līgumu uzskata par publisku pakalpojumu līgumu, ja tajā iekļauto pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē pārsniedz preču vērtību. Ja līguma priekšmets ir šā likuma 2.pielikumā minētie pakalpojumi un ja tajā iekļauta arī šā likuma 1.pielikumā minēto darbu veikšana, kas ir līguma priekšmeta nebūtiskā daļa, šādu līgumu uzskata par publisku pakalpojumu līgumu;

 

 

 

 

 

 

15) vispārīgā vienošanās — tāda vienošanās starp vienu vai vairākiem pasūtītājiem un vienu vai vairākiem piegādātājiem, kuras mērķis ir noteikt un raksturot attiecīgā laikposmā slēdzamos līgumus un paredzēt noteikumus, saskaņā ar kuriem tie tiks slēgti (īpaši attiecībā uz cenām un, ja nep ieciešams, paredzēto daudzumu).

 

   

 

 

 

3.pants. Likuma piemērošanas izņēmumi

 

 

 

 

 

 

(1) Šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par:

 

 

 

 

 

 

1) zemes, esošās būves vai cita nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz šādu nekustamo īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem. Šis izņēmums neattiecas uz finanšu pakalpojumu līgumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz nekustamo īpašumu un kas noslēgti pirms vai pēc pirkšanas vai nomas līguma noslēgšanas vai vienlaikus ar pirkšanas vai nomas līguma noslēgšanu;

 

 

 

 

 

 

2) programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, kā arī par raidlaiku;

 

 

 

 

 

 

3) šķīrējtiesu pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas tiek sniegti pušu samierināšanai;

 

 

 

 

 

 

4) finanšu pakalpojumiem monetārās politikas, valūtas kursa politikas, valsts parāda vadības un rezervju vadības ietvaros vai tādas finanšu vadības politikas īstenošanai, kas saistīta ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu emisiju, pirkšanu, pārdošanu vai nodošanu citām personām, tai skaitā naudas līdzekļu vai kapitāla piesaistīšanu, kā arī par Latvijas Bankas pakalpojumiem;

 

 

 

 

 

 

 

2. 3.pantā:

papildināt panta pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41) aizņēmumu no starptautiskām finanšu organizācijām, kuru dalībvalsts ir Latvija;”;

 

 

 

2. 3.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41) aizņēmumu no starptautiskām finanšu organizācijām, kuru dalībvalsts ir Latvija;”;

 

5) fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem;

 

 

 

 

 

 

6) zinātniskās pētniecības pakalpojumiem, izņemot tādus pētniecības pakalpojumus, par kuriem pilnībā samaksā un kurus izmanto paša vajadzībām vienīgi pasūtītājs;

 

 

 

 

 

 

7) tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura izveidota pasūtītāja funkciju nodrošināšanai, atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē vai pakļautībā un kura galvenokārt (vairāk nekā 80 procentu apmērā naudas izteiksmē) veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus tikai pasūtītājam, kā arī ir uzskatāma par pasūtītāju šā likuma izpratnē;

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam;”;

 

 

 

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam;”;

 

8) pakalpojumiem, kurus sniedz cita iestāde vai persona, kas arī ir pasūtītājs šā likuma izpratnē un kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir izņēmuma tiesības sniegt attiecīgo pakalpojumu;

papildināt pirmās daļas 8.punktu pēc vārdiem “saskaņā ar” ar vārdu “ārējiem”;

 

 

 

papildināt pirmās daļas 8.punktu pēc vārdiem “saskaņā ar” ar vārdu “ārējiem”;

 

9) iepirkumu, lai nodrošinātu likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 3., 4., 5., 6. un 7.pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās;

 

1

Deputāts I.Līdaka

Izteikt 3.panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) iepirkumu, lai nodrošinātu likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 3., 4., 5., 6. un 7.pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās, izņemot iepirkumus Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai

Neatbalstīts

 

 

10) pakalpojumu un būves koncesijām saskaņā ar likumu, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu.

 

 

 

 

 

 

(2) Šo likumu nepiemēro, ja līgumus slēdz atbilstoši citiem procedūru noteikumiem un to slēgšanas tiesības piešķir:

 

 

 

 

 

 

1) saskaņā ar starptautisku nolīgumu, ko atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam noslēgusi Eiropas Savienības dalībvalsts ar vienu vai vairākām valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, par būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem sakarā ar nolīgumu parakstījušo valstu piedalīšanos kāda kopīga pasākuma īstenošanā vai tā rezultātu izmantošanā. Pasūtītājs par visiem šādiem nolīgumiem paziņo Eiropas Komisijai;

 

 

 

 

 

 

2) saskaņā ar starptautisku nolīgumu, kas attiecas uz karaspēka izvietošanu un Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmumiem vai tādas valsts uzņēmumiem, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

 

 

 

 

 

 

3) saskaņā ar kādas starptautiskas organizācijas īpašu procedūru.

 

 

 

 

 

 

(3) Šo likumu nepiemēro, ja Ministru kabinets saskaņā ar normatīvajiem aktiem informācijai par līgumu nosaka slepenības režīmu vai līguma izpilde saistīta ar īpašiem valsts noslēpuma aizsardzības pasākumiem, kā arī tad, ja tas ir nepieciešams būtisku valsts interešu aizsardzībai. Par būtisku valsts interešu aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā lemj Ministru kabinets.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šo likumu nepiemēro, ja:

1) Ministru kabinets saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem informāciju par līgumu vai tā izpildi atzinis par valsts noslēpumu;

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šo likumu nepiemēro, ja:

1) Ministru kabinets saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem informāciju par līgumu vai tā izpildi atzinis par valsts noslēpumu;

 

 

2) tā piemērošana varētu radīt kaitējumu būtisku valsts interešu aizsardzībai. Par būtisku valsts interešu aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā lemj Ministru kabinets.”

 

 

 

2) tā piemērošana varētu radīt kaitējumu būtisku valsts interešu aizsardzībai. Par būtisku valsts interešu aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā lemj Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Šo likumu nepiemēro, slēdzot iepirkuma līgumu, kura galvenais mērķis ir nodrošināt pasūtītāja uzturētus publiskos elektronisko sakaru tīklus vai arī vienu vai vairākus pasūtītāja sniegtus publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus. Šis izņēmums neattiecas uz televīzijas un radio apraidi.

 

   

 

 

 

5.pants. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi

 

 

 

 

 

 

Pasūtītājs nepiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, ja līgumcena ir mazāka par 70 000 latu un ja līgums tiek slēgts par:

 

 

 

 

 

 

1) piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz, veicot likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 3., 4., 5., 6. un 7.pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās;

 

 

 

 

 

 

2) iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai izglītības un pētniecības procesa organizēšanai izglītības iestādēs un valsts un universitāšu dibinātās zinātniskajās institūcijās;

 

 

 

 

 

 

3) nepieciešamo tādu muzejisko priekšmetu iepirkumu muzeju krājumu papildināšanai, kuriem ir mākslinieciska, kultūrvēsturiska, zinātniska vai memoriāla vērtība;

 

 

 

 

 

 

4) preču un pakalpojumu iepirkumu no brīvības atņemšanas iestādēm, kuras par darbaspēku izmanto notiesātos, attiecīgās iestādes pašas vai citu brīvības atņem­šanas iestāžu vajadzībām;

3. 5.pantā:

izslēgt ceturto punktu;

 

 

 

3. 5.pantā:

izslēgt 4. punktu;

 

5) Latvijas Republikas diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību, kā arī to Nacionālo bruņoto spēku vienību iepirkumiem ārvalstīs, kuras piedalās starptautiskajās operācijās.

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) iepirkumiem ārvalstīs, kurus veic Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un starptautiskajās mācībās.”

 

 

 

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) iepirkumiem ārvalstīs, kurus veic Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un starptautiskajās mācībās.”;

 

 

 

2

Atbildīgā komisija

Papildināt 5.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) preču un pakalpojumu iepirkumu, ko veic kredītiestāde savas darbības nodrošināšanai.”

Atbalstīts

        papildināt.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

        “6) preču un pakalpojumu iepirkumu, ko veic kredītiestāde savas darbības nodrošināšanai.”

 

 

8.pants. Iepirkuma procedūru veidi un to piemērošana

 

 

 

 

 

 

(1) Ir šādas iepirkuma procedūras:

4. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ir šādas iepirkuma procedūras:

 

 

 

4. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ir šādas iepirkuma procedūras:

 

1) atklāts konkurss;

1) atklāts konkurss;

 

 

 

1) atklāts konkurss;

 

2) slēgts konkurss;

2) slēgts konkurss;

 

 

 

2) slēgts konkurss;

 

3) cenu aptauja;

3) sarunu procedūra;

 

 

 

3) sarunu procedūra;

 

4) sarunu procedūra;

4) konkursa dialogs;

 

 

 

4) konkursa dialogs;

 

5) metu konkurss.

5) metu konkurss.”;

 

 

 

5) metu konkurss.”;

 

(2) Šo likumu attiecina uz iepirkuma procedūrām, ja iepirkuma līgumcena ir 10 000 latu vai lielāka.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šo likumu attiecina uz šā panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām, ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 20 000 latu vai lielāka un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 120 000 latu vai lielāka. Slēdzot būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja to paredzamā līgumcena ir mazāka par minētajām līgumcenu robežām, pasūtītājs piemēro šā likuma 8.1 panta noteikumus.”;

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 2.lasījumā atbalstīto 8.panta otrās daļas 2.teikumu šādā redakcijā:

“Slēdzot būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja to paredzamā līgumcena ir mazāka par minētajām līgumcenu robežām bet vienāda ar 3000 latu vai lielāka piegādes un pakalpojumu līgumiem un vienāda ar 10 000 latu vai lielāka būvdarbu līgumiem, pasūtītājs nepiemēro šā panta pirmajā daļā minētās iepirkuma procedūras, bet iepirkumu veic šā likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šo likumu attiecina uz šā panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām, ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 20 000 latu vai lielāka un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 120 000 latu vai lielāka. Slēdzot būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja to paredzamā līgumcena ir mazāka par minētajām līgumcenu robežām, bet vienāda ar 3000 latu vai lielāka piegādes un pakalpojumu līgumiem un vienāda ar 10 000 latu vai lielāka būvdarbu līgumiem, pasūtītājs nepiemēro šā panta pirmajā daļā minētās iepirkuma procedūras, bet iepirkumu veic šā likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā.”;

 

(3) Atklātu vai slēgtu konkursu piemēro, ja publisku piegādes līgumu vai šā likuma 2.pielikuma A daļā minēto pakalpojumu līgumu līgumcena ir 50 000 latu vai lielāka, bet publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir 120 000 latu vai lielāka.

izslēgt trešo, ceturto, piekto un sesto daļu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt trešo, ceturto, piekto un sesto daļu;

 

 

(4) Cenu aptauju piemēro, ja publisku piegādes līgumu vai šā likuma 2.pielikuma A daļā minēto pakalpojumu līgumu līgumcena ir 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 50 000 latu un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu.

 

 

 

 

 

 

(5) Sarunu procedūru piemēro šā likuma 62. un 63.pantā minētajos gadījumos, ja publisku piegādes līgumu vai šā likuma 2.pielikuma A daļā minēto pakalpojumu vai būvdarbu līgumu līgumcena ir 10 000 latu vai lielāka.

 

 

 

 

 

 

(6) Metu konkursu piemēro šā likuma X nodaļā minētajos gadījumos un kārtībā.

 

 

 

 

 

 

(7) Ja līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 17. un 27.pantā paredzētās prasības.

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 17., 27.pantā, 35.panta pirmajā daļā un 67.pantā paredzētās prasības. Pasūtītājs pirms iepirkuma veikšanas publicē paziņojumu par veicamo iepirkumu periodiskā izdevumā, kas iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos, vai savā mājaslapā internetā, norādot piedāvājumu iesniegšanas termiņu un vietu, kurā pieejamas tehniskās specifikācijas.”;

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.lasījumā atbalstītā 8.panta septītajā daļā vārdus “periodiskā izdevumā” ar vārdiem “laikrakstā”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 17., 27.pantā, 35.panta pirmajā daļā un 67.pantā paredzētās prasības. Pasūtītājs pirms iepirkuma veikšanas publicē paziņojumu par veicamo iepirkumu laikrakstā, kas iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos, vai savā mājaslapā internetā, norādot piedāvājumu iesniegšanas termiņu un vietu, kur pieejamas tehniskās specifikācijas.”;

 

 

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

“(71) Pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt šā panta septītajā daļā minēto paziņojumu par veicamo iepirkumu, ja tas nav objektīvi iespējams pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā vai ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ, vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs.”;

 

 

 

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

“(71) Pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt šā panta septītajā daļā minēto paziņojumu par veicamo iepirkumu, ja tas nav objektīvi iespējams pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā vai ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ, vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs.”;

 

(8) Ja līguma priekšmets ir gan šā likuma 2.pielikuma A daļā, gan šā pielikuma B daļā minētie pakalpojumi, pasūtītājs piemēro šajā likumā minētās iepirkuma procedūras, ja šā likuma 2.pielikuma A daļā minēto pakalpojumu līgumcena pārsniedz šā pielikuma B daļā minēto pakalpojumu līgumcenu. Ja šā likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu līgumcena pārsniedz šā pielikuma A daļā minēto pakalpojumu līgumcenu, pasūtītājs piemēro šā panta septītās daļas noteikumus.

 

 

 

 

 

 

(9) Ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir mazāka par šā panta otrajā daļā minēto līgumcenu, bet lielāka par 1000 latu, pasūtītājs vismaz piecas dienas pirms iepirkuma veikšanas publicē attiecīgu informatīvu paziņojumu savā mājaslapā internetā, bet, ja tādas nav, — vietējā laikrakstā, norādot iepirkuma līguma priekšmetu un paredzamo līgumcenu. Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad pieņemts lēmums par līguma slēgšanu, pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā, bet, ja tādas nav, — vietējā laikrakstā paziņojumu, norādot iepirkuma priekšmetu, līguma izpildītāju un līgumcenu. Šajā daļā paredzētie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad pasūtītājs veic iepirkumu saskaņā ar šā likuma 3., 4., 5.pantu vai 8.panta septīto daļu.

izslēgt devīto un desmito daļu.

 

 

 

 

izslēgt devīto un desmito daļu.

 

 

(10) Kārtību, kādā tiek veikti šā panta devītajā daļā minētie iepirkumi, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā regulētās iepirkuma procedūras

 

 

Redakc.

precizēts

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulē tās iepirkuma procedūras

 

 

(1) Ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu, pasūtītājs veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(1) Ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu, pasūtītājs veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

(2) Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz iepirkuma komisijas darbību attiecas šā likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem šā likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(2) Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz iepirkuma komisijas darbību attiecas šā likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem šā likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

 

 

(3) Iepirkuma komisija nosaka prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti, apjomu un citas pamatotas un objektīvas prasības, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim un lai ar minētajām prasībām neradītu nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā. Iepirkuma komisija arī nosaka kritērijus, ko ņems vērā, lai no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu.

 

 

 

(3) Iepirkuma komisija nosaka prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti, apjomu un citas pamatotas un objektīvas prasības, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim un lai ar minētajām prasībām neradītu nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā. Iepirkuma komisija arī nosaka kritērijus, ko ņems vērā, lai no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu.

 

 

(4) Pasūtītājs publicē paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kurš nav īsāks par 15 dienām no dienas, kad šis paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

5

Frakcija “Pilsoniskā savienība”

Izteikt 8.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pasūtītājs publicē paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kurš nav īsāks par 15 dienām no dienas, kad šis paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, kā arī kritērijus piedāvājuma izvēlei, izvietojot šo informāciju ne vēlāk, kā ir publicēts paziņojums par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.”;

Daļēji atbalstīts,

iekļauts priekšl.

nr.6

 

 

 

 

 

6

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pasūtītājs publicē paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 15 dienām no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, izvietojot šo informāciju ne vēlāk, kā paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.”

Atbalstīts

 (4) Pasūtītājs publicē paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 15 dienām no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, izvietojot šo informāciju ne vēlāk, kā paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

 

 

(5) Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegto piedāvājumu un izvēlas piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus atbilstoši šā panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. Iepirkuma komisija pieņemto lēmumu noformē rakstveidā, pamatojot šo lēmumu saskaņā ar pasūtītāja noteiktajām prasībām un kritērijiem.

 

 

 

(5) Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegto piedāvājumu un izvēlas piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus atbilstoši šā panta trešās daļas prasībām un kritērijiem. Iepirkuma komisija pieņemto lēmumu noformē rakstveidā, pamatojot šo lēmumu ar pasūtītāja noteiktajām prasībām un kritērijiem.

 

 

(6) Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

 

 

 

(6) Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

 

 

 

7

Frakcija “Pilsoniskā savienība”

Izteikt 8.1 panta septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

 

Neatbalstīts

 

 

 

(7) Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo visiem pretendentiem triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

 

“ (7) Pasūtītājs triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo to visiem pretendentiem, kā arī publicē paziņojumu par lēmumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

 

(7) Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo visiem pretendentiem triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

 

 

 

(8) Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

 

(8)  Iepirkuma līgumu pasūtītājs slēdz ne agrāk kā sestajā darba dienā pēc paziņojuma par lēmumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.”

 

 

(8) Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

 

 

(9) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta noteikumus, ja tiek slēgti šā likuma 3., 4. un 5.pantā minētie līgumi.

 

 

 

(9) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta noteikumus, ja tiek slēgti šā likuma 3., 4. un 5.pantā minētie līgumi.

 

 

(10) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās daļas noteikumus attiecībā uz paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanu pirms iepirkuma veikšanas, ja līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem vai iepirkums atbilst šā likuma 63.panta nosacījumiem.

 

 

 

(10) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās daļas noteikumus attiecībā uz paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanu pirms iepirkuma veikšanas, ja līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem vai iepirkums atbilst šā likuma 63.panta nosacījumiem.

 

 

(11) Paziņojumu par plānoto līgumu un informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu pasūtītājs sagatavo un publicē, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai.

8

Frakcija “Pilsoniskā savienība”

Izteikt 8.1 panta vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“ (11) Paziņojumu par plānoto līgumu un paziņojumu par lēmumu pasūtītājs sagatavo un publicē, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai.

Neatbalstīts

(11) Paziņojumu par plānoto līgumu un informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu pasūtītājs sagatavo un publicē, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai.

 

 

(12) Šā panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma un astotajā daļā minētā informatīvā paziņojuma saturu un šo paziņojumu sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(12) Šā panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma un septītajā daļā minētā paziņojuma saturu un šo paziņojumu sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

(12) Šā panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma un astotajā daļā minētā informatīvā paziņojuma saturu un sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

(13) Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

 

 

 

(13) Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

 

9.pants. Paredzamās līgumcenas noteikšana

 

 

 

 

 

 

(1) Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos iepirkuma procedūras veidu.

 

 

 

 

 

 

(2) Paredzamo līgumcenu noteic kā pasūtītāja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi. Pasūtītājs, plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus.

6. 9.pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu ar vārdiem “kā arī godalgu un maksājumu vērtību, ja pasūtītājs kandidātiem, pretendentiem, konkursa dialoga dalībniekiem vai metu konkursa dalībniekiem paredz izmaksāt godalgas vai maksājumus”;

 

 

 

6. 9.pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu ar vārdiem “kā arī godalgu un maksājumu vērtību, ja pasūtītājs kandidātiem, pretendentiem, konkursa dialoga dalībniekiem vai metu konkursa dalībniekiem paredz piešķirt godalgas vai maksājumus”;

 

(3) Paredzamo līgumcenu nosaka pirms paziņojuma par līgumu nosūtīšanas vai, ja šāda paziņojuma nosūtīšana nav nepieciešama, pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas.

 

 

 

 

 

 

(4) Nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu projektus, paredzamās piegādes vai pakalpojumus, lai izvairītos no attiecīgās iepirkuma procedūras piemērošanas. Paredzamās līgumcenas noteikšanai nav atļauts izmantot tādu metodi, kas vērsta uz likumā noteikto iepirkuma procedūru nepiemērošanu.

 

 

 

 

 

 

(5) Publiskam būvdarbu līgumam paredzamā līgumcena ir visu būvdarbu vai būves kopējā vērtība, ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami publiska būvdarbu līguma izpildei un kurus pasūtītājs paredzējis attiecīgi veikt vai sniegt būvdarbu izpildītājam. Pasūtītājs nepievieno publiska būvdarbu līguma paredzamajai līgumcenai to piegāžu un pakalpojumu paredzamo līgumcenu, kuri nav nepieciešami konkrētā publiskā būvdarbu līguma izpildei, ja tādējādi var izvairīties no šā likuma prasību piemērošanas attiecīgajiem piegādes vai pakalpojumu līgumiem. Paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtību būvdarbu līgumam nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

(6) Ja iespējamo publisko būvdarbu vai pakalpojumu līguma priekšmetu var sadalīt daļās, vienlaikus slēdzot līgumu par katru daļu, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu. Pasūtītājs šā likuma prasības piemēro katrai daļai, ja daļu kopējā summa ir vienāda ar attiecīgajām šā likuma 8.pantā minētajām līgumcenu robežām vai lielāka. Tām daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, pasūtītājs ir tiesīgs piemērot tādu iepirkuma procedūru, kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši šā likuma 8.pantam, ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt sestās daļas trešo teikumu un septītās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Tām daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, pasūtītājs ir tiesīgs piemērot tādus iepirkuma procedūru nosacījumus vai veikt iepirkumu, kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši šā likuma 8. vai 8.pantam, ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt sestās daļas trešo teikumu un septītās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Tām daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, pasūtītājs ir tiesīgs piemērot tādus iepirkuma procedūru nosacījumus vai veikt iepirkumu, kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši šā likuma 8. vai 8.pantam, ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.”

 

(7) Ja paredz iepirkt līdzīgas preces, vienlaikus slēdzot vairākus publiskus piegādes līgumus tā, ka tie ir līgumi par daļām, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu. Pasūtītājs šā likuma prasības piemēro katrai daļai, ja daļu kopējā summa ir vienāda ar attiecīgajām šā likuma 8.pantā minētajām līgumcenu robežām vai lielāka. Tām daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, pasūtītājs ir tiesīgs piemērot tādu iepirkuma procedūru, kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši šā likuma 8.pantam, ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.

 

 

 

 

 

 

(8) Paredzamo līgumcenu publiskiem piegādes līgumiem, kas paredz nomu, nomu ar izpirkuma tiesībām vai nomaksas pirkumu, nosaka šādi:

 

 

 

 

 

 

1) līgumiem, kuriem ir noteikts termiņš:

 

 

 

 

 

 

a) ja termiņš ir 12 mēneši vai īsāks, — kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā,

 

 

 

 

 

 

b) ja termiņš ir garāks par 12 mēnešiem, — kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā, ņemot vērā atlikušo vērtību;

 

 

 

 

 

 

2) beztermiņa līgumiem vai līgumiem, kuriem nevar noteikt termiņu, — kā paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar 48.

 

 

 

 

 

 

(9) Ja tiek slēgti regulāri publiski piegādes vai pakalpojumu līgumi vai noteiktā laikposmā līguma termiņš tiek pagarināts, paredzamo līgumcenu nosaka:

 

 

 

 

 

 

1) kā kopējo iepriekšējos 12 mēnešos vai iepriekšējā finanšu gadā citu citam sekojošo viena veida līgumu reālo vērtību, ņemot vērā iespējamās izmaiņas apjomos un vērtībā turpmākajos 12 mēnešos;

 

 

 

 

 

 

2) kā kopējo nākamajos 12 mēnešos pēc pirmās piegādes vai nākamajā finanšu gadā (ja tas ir garāks par 12 mēnešiem) citu citam sekojošo viena veida līgumu paredzamo vērtību.

 

 

 

 

 

 

(10) Paredzamo līgumcenu pakalpojumiem nosaka:

 

 

 

 

 

 

1) apdrošināšanas pakalpojumiem — kā maksājamo apdrošināšanas prēmiju un citu atlīdzības veidu kopējo summu;

 

 

 

 

 

 

2) banku un citiem finanšu pakalpojumiem — kā maksas par pakalpojumiem, komisijas maksas, maksājamo procentu un citu atlīdzības veidu kopējo summu;

 

 

 

 

 

 

3) publiskiem pakalpojumu līgumiem, kas ietver konstruēšanu, arhitektūras vai inženierbūvju projektēšanu un modelēšanu, — kā maksas par pakalpojumiem, komisijas maksas un citu atlīdzības veidu kopējo summu.

 

 

 

 

 

 

(11) Ja publiskiem pakalpojumu līgumiem nenorāda kopējo līgumcenu, paredzamo līgumcenu nosaka šādi:

 

 

 

 

 

 

1) līgumiem, kuriem ir noteikts termiņš, kas ir 48 mēneši vai īsāks, — kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā;

 

 

 

 

 

 

2) beztermiņa līgumiem vai līgumiem, kuru termiņš pārsniedz 48 mēnešus, — kā paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar 48.

 

 

 

 

 

 

(12) Paredzamā līgumcena vispārīgās vienošanās gadījumā un dinamiskajai iepirkumu sistēmai ir visu paredzamo līgumu kopējā līgumcena vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā.

 

 

 

 

 

 

11.pants. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju

 

 

 

 

 

 

(1) Pasūtītājs nenoraida kandidātu, pretendentu vai metu konkursa dalībnieku, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts. Pasūtītājs arī neierobežo dalību iepirkuma procedūrā ar atsauci uz kādu valsts teritoriju vai tās daļu.

 

 

 

 

 

 

(2) Ja tiek slēgts publisks būvdarbu vai pakalpojumu līgums vai ja publiskais piegādes līgums ietver arī preces iebūvēšanu vai uzstādīšanu, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents piedāvājumā vai kandidāts pieteikumā par piedalīšanos iepirkuma procedūrā norāda par konkrētā līguma izpildi atbildīgās personas, kā arī to profesionālo kvalifikāciju.

 

 

 

 

 

 

(3) Piegādātāju apvienības var iesniegt piedāvājumus vai pieteikties par kandidātiem. Pasūtītājs nav tiesīgs izvirzīt prasību šīm apvienībām organizēties noteiktā juridiskā statusā, lai tās kā pretendents iesniegtu piedāvājumu vai kā kandidāts — pieteikumu par piedalīšanos iepirkuma procedūrā. Tomēr pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

 

 

 

 

 

 

(4) Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

 

 

 

 

 

 

(5) Pasūtītājs, konstatējis šā panta ceturtajā daļā minētos apstākļus, pirms iespējamās kandidāta vai pretendenta noraidīšanas ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim kandidātam vai pretendentam dotu jebkādas priekšrocības attiecīgajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci.   

 

 

 

 

 

7. Aizstāt 11.panta piektajā daļā vārdu “apliecināt” ar vārdu “pierādīt”.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aizstāt 11.panta piektajā daļā vārdu “apliecināt” ar vārdu “pierādīt”.

 

 

 

 

9

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Papildināt 11.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Iesniedzot pieteikumu vai piedāvājumu piegādātājs rakstiski apliecina, ka pieteikums vai piedāvājums sagatavots neatkarīgi un piegādātājs nav vienojies par piedalīšanos vai nepiedalīšanos iepirkuma procedūrā vai par šādas piedalīšanās noteikumiem ar citām personām.”

Neatbalstīts

 

 

12.pants. Konfidencialitāte

 

 

 

 

 

(1) Pasūtītājs var izvirzīt nosacījumus tās informācijas aizsardzībai, kuru nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā.

 

 

 

 

 

 

(2) Paziņojot par līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi piegādātāji.

 

 

 

 

 

 

(3) Informācijas pieejamības ierobežošana saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar citām šā likuma, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

8. Izslēgt 12.panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

8. Izslēgt 12.panta trešo daļu.

 

20.pants. Apakšuzņēmēju līgumi

 

 

 

 

 

 

(1) Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos var pieprasīt, lai pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

 

 

 

 

 

 

(2) Publiska būvdarbu līguma gadījumā apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk par 70 procentiem no kopējā veicamo būvdarbu apjoma.

 

 

 

 

 

 

 

9. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa no pretendenta šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju. Apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70 procentu no kopējā veicamo būvdarbu apjoma.”

 

 

 

9. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa no pretendenta šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju. Apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70 procentus no kopējā veicamo būvdarbu apjoma.”

 

25.pants. Iepriekšējais informatīvais paziņojums

 

 

 

 

 

 

(1) Pasūtītājs vismaz reizi gadā publicē iepriekšējo informatīvo paziņojumu saskaņā ar šā likuma 28.panta noteikumiem vai publicē to pircēja profilā. Minētā paziņojuma publicēšana ir obligāta, ja pasūtītājs izmanto saīsinātos termiņus piedāvājumu iesniegšanai saskaņā ar šā likuma 29.panta astoto daļu, izņemot gadījumus, kad tiek piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Iepriekšējā informatīvajā paziņojumā norāda:

 

 

 

 

 

 

1) publiskiem piegādes līgumiem — to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo līgumcenu, kurus pasūtītājs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu [ar atsauci uz iepirkuma nomenklatūru (CPV)] preču grupu, ja šo līgumu un vispārīgo vienošanos kopējā paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka;

 

 

 

 

 

 

2) publiskiem pakalpojumu līgumiem — to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo līgumcenu, kurus pasūtītājs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu pakalpojumu kategoriju saskaņā ar šā likuma 2.pielikuma A daļu, ja šo līgumu un vispārīgo vienošanos kopējā paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka;

 

 

 

 

 

 

3) publiskiem būvdarbu līgumiem — to līgumu vai vispārīgo vienošanos vispārīgu raksturojumu, kurus pasūtītājs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā, ja šo līgumu vai vispārīgo vienošanos paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.

 

 

 

 

 

 

(2) Par publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs publicē iepriekšējo informatīvo paziņojumu saskaņā ar šā likuma 28.panta noteikumiem vai publicē to pircēja profilā tūlīt pēc plānojamā gada budžeta pieņemšanas.

 

 

 

 

 

 

(3) Par publiskiem būvdarbu līgumiem pasūtītājs publicē iepriekšējo informatīvo paziņojumu saskaņā ar šā likuma 28.panta noteikumiem vai publicē to pircēja profilā iespējami īsā laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt iepirkuma procedūru vai slēgt publisku būvdarbu līgumu vai vispārīgo vienošanos.

 

 

 

 

 

 

(4) Pasūtītājs, kurš publicē iepriekšējo informatīvo paziņojumu pircēja profilā, nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par pircēja profilu saskaņā ar šā likuma 28.pantu.

 

 

 

 

 

10. Aizstāt 25.panta ceturtajā daļā vārdu “nosūta” ar vārdu “iesniedz”.

 

 

 

10. Aizstāt 25.panta ceturtajā daļā vārdu “nosūta” ar vārdu “iesniedz”.

 

26.pants. Paziņojums par līgumu un vienkāršots paziņojums par līgumu

11. 26.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“26.pants. Paziņojums par līgumu, vienkāršots paziņojums par līgumu un paziņojums par grozījumiem

 

 

 

11. 26.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“26.pants. Paziņojums par līgumu, vienkāršots paziņojums par līgumu un paziņojums par grozījumiem

 

(1) Ja pasūtītājs piemēro atklātu vai slēgtu konkursu, cenu aptauju (šā likuma 59.pantā noteiktajā gadījumā) vai sarunu procedūru (izņemot šā likuma 63.pantu), tas publicē paziņojumu par līgumu.

(1) Ja pasūtītājs piemēro atklātu vai slēgtu konkursu, sarunu procedūru (izņemot šā likuma 63.pantu) vai konkursa dialogu, tas publicē paziņojumu par līgumu.”;

 

 

 

(1) Ja pasūtītājs piemēro atklātu vai slēgtu konkursu, sarunu procedūru (izņemot šā likuma 63.pantu) vai konkursa dialogu, tas publicē paziņojumu par līgumu.”;

 

(2) Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanai pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu. Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros, uzaicinot iesniegt piedāvājumu, pasūtītājs publicē vienkāršotu paziņojumu par līgumu.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja pasūtītājs izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos vai pagarina noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tas publicē paziņojumu par grozījumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja pas ūtītājs izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos vai pagarina noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tas publicē paziņojumu par grozījumiem.”

 

27.pants. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

 

 

 

 

 

 

(1) Pasūtītājs ne vēlāk kā 48 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu, nosūta publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, kas tiek noslēgti vispārīgās vienošanās ietvaros.

 

12. 27.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “nosūta publicēšanai” ar vārdu “publicē”;

 

 

 

 

12. 27.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “nosūta publicēšanai” ar vārdu “publicē”;

 

(2) Pieņemot lēmumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros, pasūtītājs paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem attiecībā uz katru līgumu nosūta 48 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs var apvienot paziņojumus par iepirkuma procedūras rezultātiem viena ceturkšņa ietvaros. Šādi apvienotie paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtāmi 48 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām.

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdu “nosūta” ar vārdu “publicē” un trešajā teikumā vārdu “nosūtāmi” — ar vārdu “publicējami”;

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdu “nosūta” ar vārdu “publicē” un trešajā teikumā vārdu “nosūtāmi” — ar vārdu “publicējami”;

 

 

(3) Ja līguma priekšmets ir šā likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu sniegšana, pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda, vai tas piekrīt šā paziņojuma publicēšanai.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja līguma priekšmets ir šā likuma 2.pielikuma B daļā minētie pakalpojumi, pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda, vai tas piekrīt pilnīga šā paziņojuma publicēšanai. Ja pasūtītājs nepiekrīt pilnīga šā paziņojuma publicēšanai, Iepirkumu uzraudzības birojs publicē pasūtītāja nosaukumu, līguma priekšmetu un šā paziņojuma publicēšanas datumu.”

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja līguma priekšmets ir šā likuma 2.pielikuma B daļā minētie pakalpojumi, pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda, vai tas piekrīt pilnīga šā paziņojuma publicēšanai. Ja pasūtītājs nepiekrīt pilnīga šā paziņojuma publicēšanai, Iepirkumu uzraudzības birojs publicē pasūtītāja nosaukumu, līguma priekšmetu un šā paziņojuma publicēšanas datumu.”

 

 

28.pants. Paziņojumu publicēšana

 

 

 

 

 

 

(1) Šā likuma 25.panta pirmajā un ceturtajā daļā minētā paziņojuma veidlapas paraugu nosaka Komisijas 2005.gada 7.septembra regula (EK) Nr.1564/2005, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK [turpmāk — regula (EK) Nr.1564/2005]. Šā likuma 58.panta pirmajā daļā, 59.panta pirmajā daļā un 60.panta piektajā daļā minēto paziņojumu veidlapu paraugus apstiprina Ministru kabinets. Šā likuma 26.pantā, 27.panta pirmajā daļā, 75.pantā un 79.panta sestajā daļā minēto paziņojumu veidlapu paraugus nosaka Komisijas regula (EK) Nr.1564/2005, ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, šā likuma 26.pantā, 27.panta pirmajā daļā, 75.pantā un 79.panta sestajā daļā minēto paziņojumu veidlapu paraugus apstiprina Ministru kabinets.

12. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„Šā likuma 25.panta pirmajā un ceturtajā daļā, 26.pantā, 27.panta pirmajā daļā, 75.pantā, 79.panta sestajā daļā minēto paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Ja šā likuma 25.panta pirmajā daļā minēto iepriekšējo informatīvo paziņojumu pasūtītājs publicē pircēja profilā, tā veidlapas paraugu nosaka Komisijas 2005.gada 7.septembra regula (EK) Nr.1564/2005, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK, ja minēto paziņojumu pasūtītājs publicē pircēja profilā.”;

 

 

 

Redakc.

precizēta

13. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1)Šā likuma 25.panta pirmajā un ceturtajā daļā, 26.pantā, 27.panta pirmajā daļā, 75.pantā un 79.panta sestajā daļā minēto paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Ja šā likuma 25.panta pirmajā daļā minēto iepriekšējo informatīvo paziņojumu pasūtītājs publicē pircēja profilā, paziņojuma veidlapas paraugu nosaka Komisijas 2005.gada 7.septembra regula (EK) Nr.1564/2005, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK.;

 

 

(2) Pasūtītājs attiecīgo šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību šā likuma prasībām un ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai” ar vārdiem “sagatavo un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai”.

 

 

 

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai” ar vārdiem “sagatavo un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai”.

 

 

(3) Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka, Iepirkumu uzraudzības birojs nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un vienlaikus ievieto tos Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

 

 

 

 

 

 

(4) Informāciju par līgumu vai vispārīgo vienošanos, kuras publiskošana varētu kavēt likuma piemērošanu vai ierobežot konkurenci starp piegādātājiem, vai kaitēt piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm (publiskām vai privātām), drīkst nepublicēt.

 

 

 

 

 

 

(5) Pasūtītājam ir tiesības publicēt paziņojumus Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un ievietot tos Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā arī tad, ja šis likums neuzliek pienākumu publicēt šādus paziņojumus.

 

 

 

 

 

 

 

29.pants. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņi

 

 

 

 

 

 

(1) Pasūtītājs, nosakot pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņus, ņem vērā iespējamā līguma sarežģītības pakāpi un laiku, kāds nepieciešams piedāvājumu sagatavošanai, kā arī šajā likumā noteiktos termiņu ierobežojumus.

 

 

 

 

 

 

(2) Atklātā konkursā piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 52 dienām, ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 30 dienām, ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām.

 

 

 

 

 

 

(3) Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta otrajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad atkārtots paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 26 dienām, ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka. Ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

 

 

 

 

14. 29.pantā:

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdus “atkārtots paziņojums par līgumu” ar vārdiem “paziņojums par grozījumiem” un trešajā teikumā vārdus “paziņojums par līgumu” — ar vārdiem” paziņojums par grozījumiem”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 29.pantā:

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdus “atkārtots paziņojums par līgumu” ar vārdiem “paziņojums par grozījumiem” un trešajā teikumā vārdus “paziņojums par līgumu” — ar vārdiem ”paziņojums par grozījumiem”;

 

 

(4) Sarunu procedūrā, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, kā arī slēgtā konkursā pieteikumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 37 dienām, ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka. Ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “slēgtā konkursā” ar vārdiem “un konkursa dialogā”;

 

 

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “slēgtā konkursā” ar vārdiem “un konkursa dialogā”;

 

 

(5) Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas kvalifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta ceturtajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, pieteikumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad atkārtots paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 21 dienu, ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka. Ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 13 dienām no dienas, kad atkārtots paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt piektās daļas otrajā teikumā vārdus “atkārtots paziņojums par līgumu” ar vārdiem “paziņojums par grozījumiem” un trešajā teikumā vārdus “atkārtots paziņojums par līgumu” — ar vārdiem “paziņojums par grozījumiem”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt piektās daļas otrajā teikumā vārdus “atkārtots paziņojums par līgumu” ar vārdiem “paziņojums par grozījumiem” un trešajā teikumā vārdus “atkārtots paziņojums par līgumu” — ar vārdiem “paziņojums par grozījumiem”;

 

(6) Slēgtā konkursā piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nosūtīts atlasītajiem kandidātiem, nedrīkst būt īsāks par 40 dienām, ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka. Ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 dienām no dienas, kad nosūtīts uzaicinājums.

 

 

 

 

 

 

 

(7) Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, publicējot tādu pašu paziņojumu, kādā sākotnēji publicēta informācija par pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanu. Šāda termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos šā panta trešās un piektās daļas izpratnē.

 

 

 

 

aizstāt septītās daļas pirmajā teikumā vārdus “tādu pašu paziņojumu, kādā sākotnēji publicēta informācija par pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanu” ar vārdiem “paziņojumu par grozījumiem”;

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt septītās daļas pirmajā teikumā vārdus “tādu pašu paziņojumu, kādā sākotnēji publicēta informācija par pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanu” ar vārdiem “paziņojumu par grozījumiem”;

 

 

(8) Ja pasūtītājs ir publicējis iepriek­šējo informatīvo paziņojumu, atklātā un slēgtā konkursa minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 36 dienas no dienas, kad atklātā konkursa paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, bet slēgtā konkursa uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nosūtīts kandidātiem. Steidzamības gadījumā, ja tā radusies no pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, minimālais termiņš ir 22 dienas. Šādā gadījumā pasūtītājs saglabā visus dokumentus, kas pamato termiņa saīsinājumu.

 

 

 

 

 

 

(9) Šā panta astotajā daļā minētos minimālos piedāvājumu iesniegšanas termiņus atļauts noteikt, ja iepriekšējais informatīvais paziņojums satur visu šādā paziņojumā paredzēto informāciju, ciktāl tā bija pieejama publicēšanas brīdī, kā arī tad, ja šāds iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā ne mazāk kā 52 dienas un ne vairāk kā 12 mēnešus pirms dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

 

 

 

 

papildināt devīto daļu pēc vārdiem “ja šāds iepriekšējais informatīvais paziņojums” ar vārdiem un skaitli “vai paziņojums par pircēja profilu, kas iesniegts saskaņā ar šā likuma 25.panta ceturto daļu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt devīto daļu pēc vārdiem “ja šāds iepriekšējais informatīvais paziņojums” ar vārdiem un skaitli “vai paziņojums par pircēja profilu, kas iesniegts saskaņā ar šā likuma 25.panta ceturto daļu”;

 

 

 

(10) Ja paziņojumi par līgumu tiek sagatavoti un nosūtīti Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu, šā panta otrās daļas pirmajā teikumā un astotajā daļā minēto piedāvājumu iesniegšanas termiņu atklātam konkursam un šā panta ceturtās daļas pirmajā teikumā minēto pieteikumu iesniegšanas termiņu slēgtam konkursam un sarunu procedūrai var saīsināt par septiņām dienām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt 10.daļā vārdus „un sarunu procedūrai” ar vārdiem „sarunu procedūrai un konkursa dialogam”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt desmitajā daļā vārdus “un sarunu procedūrai” ar vārdiem “sarunu procedūrai un konkursa dialogam”.

 

 

 

(11) Ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, šā panta otrās daļas pirmajā teikumā un sestās daļas pirmajā teikumā minēto piedāvājumu iesniegšanas termiņu var saīsināt par piecām dienām. Paziņojumā norāda interneta adresi, kurā minētā informācija ir pieejama. Šajā daļā minēto termiņu saīsinājumu var pieskaitīt pie šā panta desmitajā daļā minētā termiņa saīsinājuma.

 

 

 

 

 

 

(12) Ja kāda iemesla dēļ tehniskās specifikācijas un citi dokumenti vai papildu informācija tiek pieprasīta, bet netiek izsniegta šā likuma 30.pantā paredzētajos termiņos vai ja piedāvājumus var sagatavot tikai pēc līguma izpildes vietas apskates vai iepazīšanās klātienē ar iepirkuma procedūras papildu dokumentiem, pasūtītājs pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, dodot piegādātājiem iespēju uzzināt visu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu sagatavošanai.

 

 

 

 

 

 

(13) Ja pasūtītājs piemēro sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, vai rīko slēgtu konkursu un ja galējas nepieciešamības dēļ nav iespējams ievērot šajā pantā minētos termiņus, pasūtītājs var noteikt:

 

 

 

 

 

 

1) termiņu pieteikumu iesniegšanai, kurš nedrīkst būt īsāks par 15 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu nosūtīts Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim vai publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;

 

 

 

 

 

 

2) slēgtā konkursā — piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kurš nav īsāks par 10 dienām no dienas, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumu nosūtīts atlasītajiem kandidātiem.

 

 

 

 

 

 

30.pants. Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšana

15. 30.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“30.pants. Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšana un papildu informācijas sniegšana”;

 

 

 

15. 30.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“30.pants. Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšana un papildu informācijas sniegšana

 

(1) Ja pasūtītājs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, pasūtītājs tos izsūta ieinteresētajiem piegādātājiem triju darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Taču pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja pasūtītājs nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Taču pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.”;

 

 

 

:

 (1) Ja pasūtītājs nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Taču pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.”;

 

(2) Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju slēgta konkursa vai paātrinātas procedūras gadījumā atbilstoši šā likuma 29.panta trīspadsmitajai daļai, pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem piegādātājiem, kas saņēmuši iepirkuma procedūras dokumentus, vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot arī uzdoto jautājumu. Ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

 

 

 

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem piegādātājiem, kas saņēmuši iepirkuma procedūras dokumentus, vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot arī uzdoto jautājumu. Ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

 

 

(4) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas nosūta informāciju par grozījumiem visiem piegādātājiem, kas saņēmuši iepirkuma procedūras dokumentus. Ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tas ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti. Pasūtītājs nosūta šo informāciju piegādātājiem vai ievieto to mājaslapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

 

 

 

(4) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas nosūta informāciju par grozījumiem visiem piegādātājiem, kas saņēmuši iepirkuma procedūras dokumentus. Ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tas ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti. Pasūtītājs nosūta šo informāciju piegādātājiem vai ievieto to mājaslapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

 

 

(5) Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas brīvi pieejami, tajā skaitā elektroniskā veidā. Par to iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā formā, pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas faktiskos izdevumus.”

 

 

Redakc.

precizēta

(5) Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas brīvi pieejami, tajā skaitā elektroniskā veidā. Par to iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas faktiskos izdevumus.”

 

31.pants. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu vai piedalīties sarunās

16. 31.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“31.pants. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, piedalīties konkursa dialogā vai sarunās”;

 

 

 

16. 31.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“31.pants. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, piedalīties konkursa dialogā vai sarunās

 

(1) Sarunu procedūras gadījumā, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, un slēgta konkursa gadījumā pasūtītājs rakstveidā vienlaikus uzaicina visus atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumus vai piedalīties sarunās.

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sarunu procedūras gadījumā, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, kā arī slēgta konkursa un konkursa dialoga gadījumā pasūtītājs rakstveidā vienlaikus uzaicina visus atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumus, piedalīties konkursa dialogā vai sarunās.”;

 

 

 

(1) Sarunu procedūras gadījumā, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, kā arī slēgta konkursa un konkursa dialoga gadījumā pasūtītājs rakstveidā vienlaikus uzaicina visus atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumus, piedalīties konkursa dialogā vai sarunās.”;

 

(2) Uzaicinājumā norāda iepirkuma apjomu, tehniskās specifikācijas un citus nepieciešamos dokumentus vai arī interneta adresi, kurā ir pieejami šie dokumenti, ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

 

(3) Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai piedalīties sarunās iekļaujama vismaz šāda informācija:

aizstāt trešajā daļā vārdus “vai piedalīties sarunās” ar vārdiem “piedalīties konkursa dialogā vai sarunās”;

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “vai piedalīties sarunās” ar vārdiem “piedalīties konkursa dialogā vai sarunās”;

 

1) atsauce uz publicēto paziņojumu par līgumu;

 

 

 

 

 

 

2) piedāvājumu iesniegšanas termiņš, adrese, uz kuru sūtāmi piedāvājumi, un valoda vai valodas, kādās piedāvājums iesniedzams, bet sarunu procedūras gadījumā — arī informācija par sarunu uzsākšanas laiku un vietu;

 

 

 

 

 

 

3) slēgta konkursa gadījumā — piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas prasības, finanšu piedāvājuma forma, piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta, kā arī informācija par piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds paredzēts, un tā veidu;

 

 

 

 

 

 

 

papildināt trešo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

“31) konkursa dialoga gadījumā — informāciju par konkursa dialoga uzsākšanas laiku un vietu, kā arī valodu vai valodām, kuras paredzēts lietot;”;

 

 

 

papildināt trešo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

“31) konkursa dialoga gadījumā — informāciju par konkursa dialoga uzsākšanas laiku un vietu, kā arī valodu vai valodām, kuras paredzēts lietot;”;

 

4) piedāvājuma derīguma termiņš;

 

 

 

 

 

 

5) pamatojoties uz šā likuma 41. un 42.panta noteikumiem, — atsauce uz jebkādiem papildu dokumentiem, kas iesniedzami, papildinot apliecinājumus saskaņā ar šā likuma 37.pantu vai iesniedzot šajā pantā norādīto informāciju saturošus dokumentus;

izteikt trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ja nepieciešams, norāde uz jebkādiem papildu dokumentiem, kas iesniedzami, lai pārbaudītu iesniegtos apliecinājumus saskaņā ar šā likuma 37.pantu vai papildinātu minētajā pantā norādīto informāciju saturošus dokumentus. Šos papildu dokumentus pieprasa, ievērojot šā likuma 41. un 42.panta noteikumus;”;

 

 

 

izteikt trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ja nepieciešams, norāde uz jebkādiem papildu dokumentiem, kas iesniedzami, lai pārbaudītu iesniegtos apliecinājumus saskaņā ar šā likuma 37.pantu vai papildinātu minētajā pantā norādīto informāciju saturošus dokumentus. Šos papildu dokumentus pieprasa, ievērojot šā likuma 41. un 42.panta noteikumus;”;

 

6) saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma gadījumā — vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā;

papildināt trešās daļas 6.punktu pēc vārda “secībā” ar vārdiem “ja tas nav noteikts paziņojumā par līgumu”;

 

 

 

papildināt trešās daļas 6.punktu pēc vārda “secībā” ar vārdiem “ja tas nav noteikts paziņojumā par līgumu”;

 

7) iepirkuma līguma projekts un cita nepieciešamā informācija par iepirkuma priekšmetu.

papildināt trešās daļas 7.punktu pēc vārda “līguma” ar vārdiem “vai vispārīgās vienošanās”;

 

 

 

papildināt trešās daļas 7.punktu pēc vārda “līguma” ar vārdiem “vai vispārīgās vienošanās”;

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja tiek piemērots konkursa dialogs, šā panta trešās daļas 2., 4. un 7.punktā minētā informācija par piedāvājumu iekļaujama nevis uzaicinājumā piedalīties konkursa dialogā, bet gan uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, kuru nosūta 64.2 panta astotajā daļā minētajā gadījumā.”

 

 

Redakc.

precizēta

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja tiek piemērots konkursa dialogs, šā panta trešās daļas 2., 4. un 7.punktā minētā informācija par piedāvājumu iekļaujama nevis uzaicinājumā piedalīties konkursa dialogā, bet gan uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, kuru nosūta šā likuma 64.2 panta astotajā daļā minētajā gadījumā.”

 

32.pants. Kārtība, kādā kandidāti un pretendenti informējami par rezultātiem

 

 

 

 

 

 

(1) Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus kandidātus vai pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz kandidātu atlases rezultātiem, līguma vai vispārīgās vienošanās slēgšanu vai iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā, nosūtīdams šo informāciju ne vēlāk, kā publicēšanai nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Pasūtītājs paziņo atlasīto kandidātu vai izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto vispārīgās vienošanās dalībnieku nosaukumus vai arī norāda visus iemeslus, kāpēc lēmums par uzvarētāju nav pieņemts, iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai dinamiskā iepirkumu sistēma netiek izveidota.

 

 

 

 

 

17. Aizstāt 32.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu “nosūtīts” ar vārdu “iesniegts”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aizstāt 32.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu “nosūtīts” ar vārdu “iesniegts”.

 

 

(2) Pasūtītājs triju darbdienu laikā, pamatojoties uz attiecīgās personas pieprasījumu, informē:

 

 

 

 

 

 

1) noraidīto kandidātu par tā pieteikuma noraidīšanas iemesliem;

 

 

 

 

 

 

2) pretendentu par tā piedāvājuma noraidīšanas iemesliem, bet šā likuma 17.panta piektajā un sestajā daļā noteiktajos gadījumos pamato lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā piedāvājuma neatbilstību funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām;

 

 

 

 

 

 

3) pretendentu, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, par izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītajām priekšrocībām.

 

 

 

 

 

 

(3) Pasūtītājs var pieņemt lēmumu neizpaust konkrēto informāciju, kas minēta šā panta pirmajā daļā, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

 

 

 

 

 

 

35.pants. Iepirkuma procedūras dokumentēšana un ziņojums

 

 

 

 

 

 

(1) Pasūtītājs nodrošina katra iepirkuma procedūras posma dokumentēšanu, kā arī dokumentē iepirkuma procedūru, kas noris, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

18. 35.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “dokumentēšanu” ar vārdiem un skaitļiem “šā likuma 8.panta septītajā un 7.¹ daļā minētā iepirkuma dokumentēšanu”;

 

 

 

18. 35.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “dokumentēšanu” ar vārdiem un skaitļiem “šā likuma 8.panta septītajā un 7.¹ daļā minētā iepirkuma dokumentēšanu”;

 

(2) Iepirkuma procedūras ziņojums ir pārskats, kas atspoguļo iepirkuma procedūras norisi. Ziņojumu sagatavo par katru iepirkuma procedūru pēc tam, kad pieņemts lēmums par šīs procedūras rezultātiem.

 

 

 

 

 

 

(3) Protokoli, kas atspoguļo iepirkuma procedūras atsevišķo posmu norisi, ziņojums, iepirkuma procedūras dokumenti, izņemot piedāvājumus, ir vispārpieejama informācija.

 

 

 

 

 

 

(4) Ziņojumā par iepirkuma procedūru iekļaujama vismaz šāda informācija:

 

 

 

 

 

 

1) pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, kā arī līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas priekšmets;

papildināt ceturtās daļas 1.punktu pēc vārda “numurs” ar vārdiem “iepirkuma procedūras veids”;

 

 

 

 

papildināt ceturtās daļas 1.punktu pēc vārda “numurs” ar vārdiem “iepirkuma procedūras veids”;

 

 

2) datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Ja tiek piemērota cenu aptauja, — norāde, vai ir publicēts informatīvais paziņojums par cenu aptauju;

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;”;

 

 

 

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;”;

 

3) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

 

 

 

 

 

 

4) kandidātiem vai pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;

 

 

 

 

 

 

5) piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņš;

papildināt ceturtās daļas 5.punktu pēc vārda “termiņš” ar vārdiem un skaitļiem “kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja pasūtītājs saīsina termiņu atbilstoši šā likuma 29.panta astotajai, desmitajai, vienpadsmitajai un trīspadsmitajai daļai”;

 

 

 

papildināt ceturtās daļas 5.punktu pēc vārda “termiņš” ar vārdiem un skaitļiem “kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja pasūtītājs saīsina termiņu atbilstoši šā likuma 29.panta astotajai, desmitajai, vienpadsmitajai un trīspadsmitajai daļai”;

 

6) to personu nosaukumi, kuras ir pieteikušās uz kandidātu atlasi slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā;

izteikt ceturtās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) to piegādātāju nosaukumi, kuri ir pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas;”;

 

 

 

izteikt ceturtās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) to piegādātāju nosaukumi, kuri ir pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas;”;

 

7) piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

 

 

 

 

 

 

8) tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saim­nieciski visizdevīgākais piedāvājums;

 

 

 

 

 

 

9) to personu nosaukumi, kuras ir atlasītas saskaņā ar kandidātu atlases noteikumiem un uzaicinātas iesniegt piedāvājumus, kā arī attiecīgo lēmumu pamatojums;

 

 

 

 

 

 

10) informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem;

 

 

 

 

 

 

11) pamatojums lēmumam par noraidītajiem kandidātiem vai pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem;

 

 

 

 

 

 

12) lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru;

 

 

 

 

 

 

13) piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu;

 

 

 

 

 

 

14) ja piemēro sarunu procedūru, — procedūras piemērošanas pamatojums saskaņā ar šā likuma 62. un 63.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) ja piemēro konkursa dialogu — procedūras piemērošanas pamatojums saskaņā ar šā likuma 64.¹ panta otro daļu.”

 

 

 

papildināt ceturto daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) ja piemēro konkursa dialogu — procedūras piemērošanas pamatojums saskaņā ar šā likuma 64.¹ panta otro daļu.”

 

(5) Pasūtītājs sagatavo ziņojumu ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, izsniedz divu darbdienu laikā.

 

 

 

 

 

 

(6) Pasūtītājs nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai, ja Komisija to pieprasa.

 

 

 

 

 

 

V nodaļa. Kandidātu un pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle

 

 

 

 

 

 

37.pants. Kandidātu un pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle

 

 

 

 

 

 

(1) Pasūtītājs atlasa kandidātus un pretendentus saskaņā ar šā likuma 40., 41., 42., 43. un 44.pantā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

 

 

 

 

 

 

(2) Pasūtītājs var noteikt minimālo atbilstības līmeni šā likuma 41. un 42.pantā minētajām prasībām. Prasību apjomu, kā arī pieprasīto minimālo spēju līmeni konkrētā līguma izpildei nosaka samērīgi līguma priekšmetam. Šādas minimālā atbilstības līmeņa prasības iekļauj paziņojumā par līgumu (ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz), kā arī iepirkuma procedūras dokumentos.

 

 

 

 

 

 

(3) Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

19. 37.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “sešus mēnešus” ar vārdiem “trīs mēnešus”;

 

 

 

 

19. 37.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “sešus mēnešus” ar vārdiem “trīs mēnešus”;

 

 

(4) Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Gadījumos, kad pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

 

 

 

 

 

 

(5) Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

 

 

 

 

 

 

(6) Ja tiek piemērota sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, vai slēgts konkurss, pasūtītājs var iepriekš paredzēt kandidātu skaitu, kas tiks uzaicināti piedalīties sarunās vai iesniegt piedāvājumus, ja vien pietiekams atbilstošu kandidātu skaits ir pieejams. Paziņojumā par līgumu (ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz), kā arī iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītājs norāda objektīvus un nediskriminējošus kritērijus vai noteikumus, ko tas ir nolēmis piemērot, kā arī minimālo un, ja nepieciešams, maksimālo kandidātu skaitu, kādu paredzēts uzaicināt.

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja tiek piemērota sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, slēgts konkurss vai konkursa dialogs, pasūtītājs var iepriekš paredzēt kandidātu skaitu, kas tiks uzaicināti piedalīties sarunās, iesniegt piedāvājumus vai piedalīties konkursa dialogā, ja vien pietiekams atbilstošu kandidātu skaits ir pieejams.”;

 

 

 

 

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja tiek piemērota sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, slēgts konkurss vai konkursa dialogs, pasūtītājs var iepriekš paredzēt kandidātu skaitu, kas tiks uzaicināti piedalīties sarunās, iesniegt piedāvājumus vai piedalīties konkursa dialogā, ja vien pietiekams atbilstošu kandidātu skaits ir pieejams.”;

 

 

(7) Ja tiek piemērota šā panta sestā daļa, slēgta konkursa gadījumā pasūtītājs uzaicina vismaz piecus kandidātus. Ja tiek piemērota sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, pasūtītājs uzaicina vismaz trīs kandidātus. Jebkurā gadījumā kandidātu skaitu izvēlas pietiekami lielu, lai nodrošinātu konkurenci.

 

 

 

 

papildināt septītās daļas otro teikumu pēc vārdiem “par līgumu” ar vārdiem “vai konkursa dialogs”.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt septītās daļas otro teikumu pēc vārdiem “par līgumu” ar vārdiem “vai konkursa dialogs”.

 

(8) Ja tiek piemērota šā panta sestā un septītā daļa, pasūtītājs uzaicina noteiktu kandidātu skaitu, kas nedrīkst būt mazāks par to, kāds paredzēts paziņojumā par līgumu. Ja to kandidātu skaits, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām un noteiktajām kandidāta spējām, ir mazāks par paredzēto, pasūtītājs var pieaicināt minētajām prasībām atbilstošus kandidātus. Pasūtītājs var nepieaicināt tādus piegādātājus, kuri nav iesnieguši pieteikumus vai neatbilst prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.pants. Iepirkuma procedūras izbeigšana

 

 

 

 

 

 

(1) Ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai kandidāti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru.

20. Papildināt 38.panta pirmo daļu ar vārdiem un skaitli “un publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar šā likuma 28.pantu, kā arī paziņo par procedūras izbeigšanu visiem kandidātiem vai pretendentiem”.

 

 

 

20. Papildināt 38.panta pirmo daļu ar vārdiem un skaitli “un publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar šā likuma 28.pantu, kā arī paziņo par procedūras izbeigšanu visiem kandidātiem vai pretendentiem”.

 

(2) Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar šā likuma 28.pantu, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem kandidātiem vai pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

 

 

 

 

 

 

39.pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi

21. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi

 

 

 

21. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi

 

(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja pastāv kāds no šādiem gadījumiem:

 

 

Redakc.

precizēta

(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

 

1) kandidāts vai pretendents ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

1) kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai dalībā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

 

 

Redakc.

precizēts

1) kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

 

2) kandidāts vai pretendents pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

2) kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

 

 

 

2) kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

 

3) kandidātam vai pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

3) kandidāts vai pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

 

 

 

3) kandidāts vai pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

 

4) pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, ir konstatējis kandidāta vai pretendenta profesionālās darbības pārkāpumus pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas dienas;

4) kandidātam vai pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

 

 

 

4) kandidātam vai pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

 

5) kandidāts vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

5) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

 

 

 

5) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

 

 

6) uz kandidātu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētie nosacījumi;

 

 

 

6) uz kandidātu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētie nosacījumi;

 

 

7) persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības, vai persona, kurai ir lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, atbilst šīs daļas 1.punktā minētajiem nosacījumiem.

 

 

 

7) persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības, vai persona, kurai ir lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, atbilst šīs daļas 1.punktā minētajiem nosacījumiem.

 

(2) Ja maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par attiecīgā kandidāta vai pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras.

(2) Ja kandidāta, pretendenta vai šā panta pirmās daļas 6.punktā minēto personu maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par attiecīgā kandidāta vai pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.punktu.

 

 

 

(2) Ja kandidāta, pretendenta vai šā panta pirmās daļas 6.punktā minēto personu maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par attiecīgā kandidāta vai pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.punktu.

 

(3) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētais noteikums var attiekties gan uz pašu kandidātu vai pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā personām, kurām ir pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu.

(3) Šā panta pirmās daļas 1., 2., 6. un 7.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

 

 

 

(3) Šā panta pirmās daļas 1., 2., 6. un 7.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

 

 

1) no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

 

 

 

1) no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

 

 

2) no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, — 18 mēneši.

 

 

 

2) no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, — 18 mēneši.

 

(4) Lai izvērtētu kandidātu vai pretendentu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, pasūtītājs var pieprasīt:

(4) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un neizskata tā piedāvājumu, ja tiesas spriedumā vai citas kompetentas institūcijas atzinumā ir norāde, ka kandidāta, pretendenta, kā arī šā panta pirmās daļas 6.punktā minētās personas pārkāpums ir uzskatāms par būtisku un kandidāts vai pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā.

 

 

 

(4) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un neizskata tā piedāvājumu, ja tiesas spriedumā vai citas kompetentas institūcijas atzinumā ir norāde, ka kandidāta, pretendenta, kā arī šā panta pirmās daļas 6.punktā minētās personas pārkāpums ir uzskatāms par būtisku un kandidāts vai pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā.

 

1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidāts vai pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

 

 

 

 

 

 

2) izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

 

 

 

 

 

 

(5) Ja pasūtītāja rīcībā ir informācija par kandidāta vai pretendenta iespējamiem pārkāpumiem, kas minēti šā panta pirmās daļas 1. un 4.punktā, pasūtītājs izslēdz attiecīgo kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties vienīgi uz izrakstu no tiesas sprieduma, kas stājies spēkā, vai dokumentu, ko izsniegusi kompetenta institūcija attiecīgajā valstī.

(5) Ja pasūtītājs publiskās datubāzēs nevar iegūt šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minēto informāciju, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz:

 

 

 

(5) Ja pasūtītājs publiskās datubāzēs nevar iegūt šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minēto informāciju, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz:

 

 

1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

 

 

Redakc.

precizēts

1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona nav pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodas likvidācijas stadijā vai to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

 

 

2) izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona reģistrēta (atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta), un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

 

 

Redakc.

precizēts

2) izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona reģistrēti (atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta), un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

 

(6) Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu neattiecas šā panta pirmajā daļā minētie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju neattiecas šā panta pirmajā daļā minētie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti
neparedz, — ar paša piegādātāja apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai piegādātāja valstī.

(6) Atklātā konkursā pasūtītājs šā panta piektajā daļā minētās izziņas pieprasa iesniegt tikai tam pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņu šā panta piektajā daļā minēto dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par piecām darbdienām. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz šā panta piektajā daļā minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

 

 

 

(6) Atklātā konkursā pasūtītājs šā panta piektajā daļā minētās izziņas pieprasa iesniegt tikai tam pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņu šā panta piektajā daļā minēto dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par piecām darbdienām. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz šā panta piektajā daļā minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

 

 

(7) Lai izvērtētu kandidātu vai pretendentu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, vai kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona Latvijā ir sodīti par tādu darba tiesību pārkāpumu, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, un vai attiecīgais tiesību akts, ar kuru piemērots sods, ietver šā panta ceturtajā daļā minētās pazīmes. Atklātā konkursā pasūtītājs pieprasa, lai šajā daļā minēto informāciju iesniedz tikai tas pretendents, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlētajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

10

Deputāts V.A.Krauklis

Izteikt 39.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Lai izvērtētu kandidātu vai pretendentu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, vai kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona Latvijā ir sodīts par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, un vai attiecīgais tiesību akts, ar kuru piemērots sods, ietver šā panta ceturtajā daļā minētās pazīmes.”

 

Atbalstīts

 (7) Lai izvērtētu kandidātu vai pretendentu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, vai kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona Latvijā ir sodīti. par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, un vai attiecīgais tiesību akts, ar kuru piemērots sods, ietver šā panta ceturtajā daļā minētās pazīmes.

 

 

(8) Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētām personām neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un šā panta pirmās daļas 6.punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai šā panta pirmās daļas 6.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tās reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.”

 

 

Redakc.

precizēts

(8) Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētajām personām neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un šā panta pirmās daļas 6.punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai šā panta pirmās daļas 6.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.”

 

40.pants. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

22. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

“40.pants. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

 

 

 

22. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

“40.pants. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

 

(1) Pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

(1) Pasūtītājs var pieprasīt pierādījumus tam, ka attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

 

 

 

 

(1) Pasūtītājs var pieprasīt pierādījumus tam, ka attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

 

 

(2) Pasūtītājs var pieprasīt pierādījumus tam, ka piegādātājs, kurš vēlas piedalīties iepirkuma procedūrā, ir reģistrēts komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai ir kādas noteiktas organizācijas biedrs. Pasūtītājs var pieprasīt pierādījumus tam, ka attiecīgajam piegādātājam vai konkrētajā iepirkumā iesaistītajām personām ir izsniegta licence, sertifikāts, patents vai cits dokuments noteiktu būvdarbu veikšanai, preču pārdošanai vai iznomāšanai vai pakalpojumu sniegšanai, ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka normatīvie akti.

 

(2) Publisku pakalpojumu līgumu gadījumā, ciktāl piegādātājiem jābūt īpaši pilnvarotiem vai jābūt kādas īpašas organizācijas biedriem, lai tie attiecīgajā valstī varētu sniegt konkrēto pakalpojumu, pasūtītājs var prasīt pierādījumus par šādu pilnvarojumu vai dalību.”

 

 

 

 

(2) Publisku pakalpojumu līgumu gadījumā, ciktāl piegādātājiem jābūt īpaši pilnvarotiem vai jābūt kādas īpašas organizācijas biedriem, lai tie attiecīgajā valstī varētu sniegt konkrēto pakalpojumu, pasūtītājs var prasīt pierādījumus par šādu pilnvarojumu vai dalību.”

 

 

41.pants. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

 

 

 

 

 

 

(1) Piegādātājs sava saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām galvenokārt var apliecināt, iesniedzot šādus dokumentus:

 

 

 

 

 

 

1) kredītiestādes apliecinājumus vai, ja nepieciešams, attiecīgas profesionālā riska apdrošināšanas sabiedrības pierādījumus;

 

 

 

 

 

 

2) finanšu pārskatu vai izrakstu no finanšu pārskata;

 

 

 

 

 

 

3) izziņu par savu kopējo finanšu apgrozījumu vai, ja nepieciešams, finanšu apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem.

 

 

 

 

 

 

(2) Pasūtītājs var noteikt, kādam jābūt piegādātāja gada kopējam finanšu vidējā apgrozījuma minimālajam apjomam vai gada finanšu vidējam apgrozījumam attiecībā uz konkrēto iepirkumu minimālo apjomu piegādātāja darbības laikā, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem. Pasūtītājs nosaka tādu minimālo apjomu, kas ne vairāk kā trīs reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

23. Izslēgt 41.panta otro daļu.

 

 

 

23. Izslēgt 41.panta otro daļu.

 

(3) Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

 

 

 

 

 

 

(4) Paziņojumā par līgumu (ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz) vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, kā arī iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītājs nosaka, kuru no šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem vai citiem dokumentiem tas izvēlas.

 

 

 

 

 

 

(5) Ja pamatotu iemeslu dēļ piegādātājs nespēj iesniegt pasūtītāja pieprasītos dokumentus, tas ir tiesīgs apliecināt savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli ar jebkuriem citiem dokumentiem, ja pasūtītājs uzskata tos par piemērotiem.

 

 

 

 

 

 

42.pants. Tehniskās un profesionālās spējas

 

 

 

 

 

 

(1) Piegādātāja tehniskās un profesionālās spējas novērtē un pārbauda saskaņā ar šā panta otrās un trešās daļas noteikumiem.

 

 

 

 

 

 

(2) Piegādātāja tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma raksturam, kvantitātei un svarīguma pakāpei var apliecināt ar:

 

< p class=naisvisr> 

 

 

 

 

1) informāciju par veiktajiem būvdarbiem, pievienojot izziņas un atsauksmes par svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados. Šajās izziņās ietver ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. Ja nepieciešams, attiecīgo būvdarbu pasūtītājs šādu izziņu iesniedz tieši pasūtītājam;

 

 

 

 

 

 

2) informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, norādot summas, laiku un saņēmējus (publiskas vai privātas personas). Informācijai pievieno pircēja atsauksmes vai piegādātāja apliecinājumus;

 

 

 

 

 

 

3) ziņām par tehnisko personālu vai institūcijām, kas atbild par kvalitātes kontroli, bet, ja tiks veikti būvdarbi, — par tehnisko personālu vai institūcijām, kuras iesaistīs būvdarbu veikšanā;

 

 

 

 

 

 

4) aprakstu par tehniskajām iekārtām un līdzekļiem, ko lieto preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs kvalitātes nodrošināšanai;

 

 

 

 

 

 

5) pārbaudi, ko veic pasūtītājs vai tā vārdā preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja valsts kompetenta institūcija, ja piegādājamām precēm vai sniedzamajiem pakalpojumiem ir sarežģīts raksturs vai šīs preces vai pakalpojumi ir paredzēti īpašam mērķim. Minētā pārbaude attiecas uz preču piegādātāja ražošanas iespējām vai pakalpojumu sniedzēja tehniskajām iespējām un, ja nepieciešams, uz kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumiem, kurus tas veiks;

 

 

 

 

 

 

6) būvdarbu veicēja vai pakalpojumu sniedzēja vadošā personāla izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, it sevišķi par personām, kuras ir atbildīgas par būvdarbu vadību vai pakalpojumu sniegšanu;

 

 

 

 

 

 

7) publiskiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem — aprakstu, norādot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai, ko piegādātājs ir spējīgs īstenot, izpildot līgumu;

 

 

 

 

 

 

8) informāciju par būvdarbu veicēja un pakalpojumu sniedzēja vidējo nodarbināto skaitu gadā un vadošā personāla skaitu pēdējo triju gadu laikā;

 

 

 

 

 

 

9) informāciju par instrumentiem, iekārtām un tehnisko aprīkojumu, kas pieejams būvdarbu veicējam un pakalpojumu sniedzējam līguma izpildei;

 

 

 

 

 

 

10) norādi uz līguma daļu, ko būvdarbu veicējs un pakalpojumu sniedzējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem;

 

 

 

 

 

 

11) attiecībā uz piegādājamām precēm:

 

 

 

 

 

 

a) paraugiem, aprakstiem un fotogrāfijām, kuru autentiskumu apliecina, ja pasūtītājs to pieprasa,

 

 

 

 

 

 

b) kvalitātes kontroles institūcijas (kuras kompetence ir atzīta) sertifikātu, kas apliecina preces atbilstību noteiktām tehniskajām specifikācijām vai standartiem.

 

 

 

 

 

 

(3) Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

 

 

 

 

 

 

(4) Informāciju par to, kuri šā panta otrajā daļā minētie apliecinājumi pretendentam jāiesniedz, pasūtītājs norāda paziņojumā par līgumu vai, ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju neparedz, attiecīgajos iepirkuma procedūras dokumentos.

24. Aizstāt 42.panta ceturtajā daļā vārdu “pretendentam” ar vārdu “piegādātājam”.

 

 

 

 

24. Aizstāt 42.panta ceturtajā daļā vārdu “pretendentam” ar vārdu “piegādātājam”.

 

 

44.pants. Vides vadības standarti

 

 

 

 

 

 

Pretendents spēju īstenot šā likuma 42.panta otrās daļas 7.punktā minētos pasākumus var apliecināt:

25. Aizstāt 44.pantā vārdu “pretendents” ar vārdu “piegādātājs”.

 

 

 

25. Aizstāt 44.pantā vārdu “pretendents” ar vārdu “piegādātājs”.

 

1) reģistrējoties vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS);

 

 

 

 

 

 

2) ar Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās institūcijas sertifikātu, kas apliecina viņa atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas standartiem;

 

 

 

 

 

 

3) ar līdzvērtīgu novērtējumu par savas darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām, kuras Latvijā atbilst šā panta 1. vai 2.punktā minētajām vides vadības sistēmām.

 

 

 

 

 

 

46.pants. Piedāvājuma izvēles kritēriji

26. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

“46.pants. Piedāvājuma izvēles kritēriji

 

 

 

26. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

“46.pants. Piedāvājuma izvēles kritēriji

 

(1) Piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai pasūtītājs izvēlas vienu no šādiem kritērijiem:

(1) Ir šādi piedāvājuma izvēles kritēriji:

 

 

 

(1) Ir šādi piedāvājuma izvēles kritēriji:

 

1) saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurā ņemti vērā tādi faktori kā piegāžu vai līguma izpildes termiņi, ekspluatācijas izmaksas un citas izmaksas, to efektivitāte, būvdarbu, preču vai pakalpojumu kvalitāte, estētiskais un funkcionālais raksturojums, vides prasību ievērošana, tehniskās priekšrocības, rezerves daļu pieejamība, piegāžu drošība, cena un citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kā arī vidējo sociālo iemaksu apmērs uz vienu nodarbināto;

1) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurā ņemti vērā tādi faktori kā piegāžu vai līguma izpildes termiņi, ekspluatācijas izmaksas un citas izmaksas, to efektivitāte, būvdarbu, preču vai pakalpojumu kvalitāte, estētiskais un funkcionālais raksturojums, vides prasību ievērošana, tehniskās priekšrocības, rezerves daļu pieejamība, piegāžu drošība, cena un citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem;

 

 

 

1) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurā ņemti vērā tādi faktori kā piegāžu vai līguma izpildes termiņi, ekspluatācijas izmaksas un citas izmaksas, to efektivitāte, būvdarbu, preču vai pakalpojumu kvalitāte, estētiskais un funkcionālais raksturojums, vides prasību ievērošana, tehniskās priekšrocības, rezerves daļu pieejamība, piegāžu drošība, cena un citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem;

 

2) piedāvājumu ar viszemāko cenu.