Juridiskā komisija

Rīgā, 2009. gada      jūnijā

Nr. 9/3 –

 

                                                                             Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (Nr.1103/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz       lpp.

 

 

 

Ar cieņu

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece

 


Juridiskā komisija                                                                                                                                                                   Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                   

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

(reģ. Nr. 1103/Lp9)

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (8)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.) šādus grozījumus:

51.pants. Neapstrīdamie interešu konflikta apstākļi

Bez jebkādas papildu apstākļu noskaidrošanas tiek atzīta interešu konflikta pastāvēšana, ja kriminālprocesa reģistrā reģistrējamā persona:

1) ir radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei, svainībā līdz otrajai pakāpei vai sastāv laulībā ar personu, kurai ir tiesības uz aizstāvību, vai ar cietušo;

2) pati, tās laulātais, bērni vai vecāki saņem ienākumus no personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, vai no cietušā;

3) ir saistīta ar kopīgu saimniecību ar personu, kurai ir tiesības uz aizstāvību, vai ar cietušo;

4) atrodas nepārprotamā personiskā konfliktā ar personu, kurai ir tiesības uz aizstāvību, vai ar cietušo;

5) šajā procesā ir liecinieks, cietušais vai persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, vai ir veikusi aizstāvību vai cietušā pārstāvību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Izteikt 51.panta 5.punktu šādā redakcijā:

„5) šajā procesā ir liecinieks, cietušais vai viņa pārstāvis vai persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, vai ir veikusi aizstāvību vai cietušā pārstāvību.”

Juridiskā komisija

Izteikt 51.panta 5.punktu šādā redakcijā:

„5) šajā procesā ir liecinieks, cietušais vai viņa pārstāvis vai persona, kura īsteno aizstāvību, vai ir veikusi aizstāvību vai cietušā pārstāvību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts.

Iekļauts

priekšlik.

Nr.2.

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 51.panta 5.punktu šādā redakcijā:

„5) šajā procesā ir liecinieks, cietušais vai viņa pārstāvis vai persona, kura īsteno aizstāvību vai ir veikusi aizstāvību vai cietušā pārstāvību.”

425.pants. Izmeklēšanas virzība neatliekamības kārtībā

(1) Procesa virzītājs pēc tam, kad uzsākta izmeklēšana neatliekamības kārtībā:

1) noskaidro izdarītā noziedzīga nodarījuma apstākļus;

2) noskaidro noziedzīgā nodarījumā cietušo personu;

3) noskaidro ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma raksturu un apmēru;

4) noskaidro notikuma aculieciniekus;

5) veic aculiecinieku un tās personas aptauju, pret kuru uzsākts kriminālprocess;

6) ja nepieciešams, veic notikuma vietas apskati vai citas izmeklēšanas darbības;

7) visu konstatēto var fiksēt vienā protokolā;

8) pieņem lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto, var izlemt jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu;

9) noskaidro citus apstākļus, kam ir nozīme lietas izlemšanā.

(2) Triju darba dienu laikā no izmeklēšanas uzsākšanas procesa virzītājs lietas materiālus ar pavadrakstu iesniedz uzraugošajam prokuroram un izdara par to atzīmi kriminālprocesa reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Aizstāt 425.panta otrajā daļā vārdu „Triju” ar vārdu „Piecu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 425.panta otrajā daļā vārdu „Triju” ar vārdu „Piecu”.


 

683.pants. Personas izdošanas lūguma iesniegšanas kārtība

(1) Ja konstatēti šā likuma 682.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi, procesa virzītājs vēršas Ģenerālprokuratūrā ar rakstveida ierosinājumu lūgt ārvalstij personas izdošanu.

(2) Ierosinājumā norāda šā likuma 678.pantā minēto informāciju, un tam pievieno šā likuma 684.pantā minētos pielikumus.

(3) Ierosinājumu izskata 10 dienu laikā pēc tā saņemšanas Ģenerālprokuratūrā un par rezultātiem informē procesa virzītāju. Izskatīšanas termiņu var pagarināt ģenerālprokurors, un par to tiek informēts procesa virzītājs.

(4) Ja ir pamats pieprasīt personas izdošanu, Ģenerālprokuratūra sagatavo un nosūta lūgumu ārvalstij.

(5) Ģenerālprokuratūra var iesniegt ārvalstij personas izdošanas lūgumu arī pēc savas iniciatīvas.

 

 

 

 

 

1. 683.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "procesa virzītājs" ar vārdiem "vai tiesa, kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu";

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ierosinājumu izskata 10 dienu laikā, bet neatliekamos gadījumos – nekavējoties pēc tā saņemšanas Ģenerālprokuratūrā un par rezultātiem informē procesa virzītāju vai tiesu, kas vērsās ar ierosinājumu lūgt ārvalstij personas izdošanu. Izskatīšanas termiņu var pagarināt ģenerālprokurors, un par to tiek informēts procesa virzītājs vai tiesa, kas vērsās ar ierosinājumu lūgt ārvalstij personas izdošanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 683.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "procesa virzītājs" ar vārdiem "vai tiesa, kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu";

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ierosinājumu izskata 10 dienu laikā, bet neatliekamos gadījumos – nekavējoties pēc tā saņemšanas Ģenerālprokuratūrā un par rezultātiem informē procesa virzītāju vai tiesu, kas vērsās ar ierosinājumu lūgt ārvalstij personas izdošanu. Izskatīšanas termiņu var pagarināt ģenerālprokurors, un par to tiek informēts procesa virzītājs vai tiesa, kas vērsās ar ierosinājumu lūgt ārvalstij personas izdošanu."

685.pants. Personas starptautiskās meklēšanas izsludināšanas pamats un kārtība

(1) Ja konstatēti šā likuma 682.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi un ir pamats uzskatīt, ka persona atstājusi Latvijas teritoriju, bet tās atrašanās vieta nav zināma, procesa virzītājs lūdz Ģenerālprokuratūru pieņemt lēmumu par personas starptautisko meklēšanu nolūkā pieprasīt tās izdošanu, lūgumam pievienojot šā likuma 684.pantā minētos dokumentus.

(2) Ja ir pamats pieprasīt personas izdošanu, Ģenerālprokuratūra pieņem lēmumu par personas starptautiskās meklēšanas izsludināšanu, nosūta to izpildei un informē par to procesa virzītāju.

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 685.panta pirmo daļu pēc vārdiem "procesa virzītājs" ar vārdiem "vai tiesa, kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 685.panta pirmo daļu pēc vārdiem "procesa virzītājs" ar vārdiem "vai tiesa, kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu".

692.pants. Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanas kārtība

(1) Ja ir konstatēti šā likuma 682.pantā minētie nosacījumi, procesa virzītājs vēršas rajona (pilsētas) tiesā ar rakstveida ierosinājumu pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu.

(2) Ierosinājumā norāda šā likuma 678.pantā minēto informāciju un tam pievieno 684.pantā minētos dokumentus.

(3) Tiesa ierosinājumu izskata 10 dienu laikā un par pieņemto lēmumu informē procesa virzītāju. Ja persona aizturēta Eiropas Savienības dalībvalstī, ierosinājumu izskata 24 stundu laikā.

(4) Ja pirmstiesas izmeklēšanā ir konstatēts pamats Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanai, izmeklēšanas tiesnesis pieņem Eiropas apcietinājuma lēmumu un to kopā ar pievienotajiem dokumentiem nosūta Ģenerālprokuratūrai.

(5) Krimināllietas iztiesāšanas stadijā Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņem tiesa, kuras lietvedībā krimināllieta atrodas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Papildināt 692.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

„(51) Pēc nolēmuma stāšanās spēkā Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņem tiesa, kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Papildināt 692.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

„(51) Pēc nolēmuma stāšanās spēkā Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņem tiesa, kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu.”

694.pants. Eiropas apcietinājuma lēmuma izpilde

(1) Ja ir zināma pieprasītās personas atrašanās vieta, Ģenerālprokuratūra Eiropas apcietinājuma lēmumu nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, pievienojot tā tulkojumu dalībvalsts noteiktajā valodā.

(2) Ja Eiropas apcietinājuma lēmums pieņemts personas kriminālvajāšanai, līdz dalībvalsts pieņems lēmumu par personas izdošanu vai neizdošanu, Ģenerālprokuratūra pēc procesa virzītāja ierosinājuma var dalībvalsts kompetento tiesu varas institūciju lūgt:

1) personu nopratināt, nopratināšanā piedaloties procesa virzītājam;

2) personas nodošanu uz laiku, vienojoties par atpakaļ nodošanas laiku.

(3) Ja pieprasītās personas atrašanās vieta nav zināma, paziņojumu par Eiropas apcietinājuma lēmumu ievieto starptautiskās sadarbības informācijas sistēmās.

(4) Iekšlietu ministrijas kompetentā iestāde pārņem personu 10 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par personas izdošanu, vai vienojas ar personu izdodošās dalībvalsts kompetento tiesu varas institūciju par citu personas pārņemšanas laiku. Par personas nogādāšanu Latvijā 24 stundu laikā informē Ģenerālprokuratūru. Personas pārņemšana notiek šā likuma 687.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 694.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja pieprasītās personas atrašanās vieta nav zināma, Ģenerālproku­ratūra Eiropas apcietinājuma lēmuma kopiju nosūta Valsts policijai personas starptautiskās meklēšanas nodrošināšanai.";

papildināt pantu ar 3.daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja dalībvalsts lūdz garantēt, ka tās izdotais valsts pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs pēc notiesāšanas Latvijā tiks nodots atpakaļ brīvības atņemšanas soda izciešanai, šādu garantiju sniedz Ģenerālprokuratūra."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Aizstāt likumprojekta 4.pantā izteiktā likuma 694. panta 3.1 daļā vārdus „izdotais valsts pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs pēc notiesāšanas Latvijā tiks nodots” ar vārdiem „izdotā persona pēc notiesāšanas Latvijā tiktu nodota”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 694.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja pieprasītās personas atrašanās vieta nav zināma, Ģenerālproku­ratūra Eiropas apcietinājuma lēmuma kopiju nosūta Valsts policijai personas starptautiskās meklēšanas nodrošināšanai.";

papildināt pantu ar 3.daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja dalībvalsts lūdz garantēt, ka tās izdotā persona pēc notiesāšanas Latvijā tiks nodota atpakaļ brīvības atņemšanas soda izciešanai, šādu garantiju sniedz Ģenerālprokuratūra."


 

695.pants. Ar Eiropas Savienības dalībvalsts personas pārņemšanu saistītie nosacījumi

(1) Pārņemot personu no Eiropas Savienības dalībvalsts, jāievēro šā likuma 689.un 690.pantā minētie nosacījumi.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam izdoto personu var saukt pie kriminālatbildības, tiesāt un izpildīt sodu arī par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tā netika izdota, kā arī izdot tālāk citai dalībvalstij šādos gadījumos:

1) personas nodarījums nav sodāms ar brīvības atņemšanu vai brīvību ierobežojošu piespiedu līdzekli;

2) personu var pakļaut sodam, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu;

3) persona pēc tās pārņemšanas Latvijā tam ir piekritusi un šo piekrišanu ir pieņēmis prokurors advokāta klātbūtnē, rakstot par to protokolu;

4) persona pēc atbrīvošanas 45 dienu laikā nav atstājusi Latviju, lai gan šāda iespēja tai bija;

5) persona pēc izdošanas ir atstājusi Latviju un atgriezusies tajā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 695.panta otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

„21) persona Eiropas Savienības dalībvalstī tam ir piekritusi;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt 695.panta otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

„21) persona Eiropas Savienības dalībvalstī tam ir piekritusi;”.

696.pants. Personas izdošanas pamats

(1) Personu, kura atrodas Latvijas teritorijā, var izdot kriminālvajāšanai, tiesāšanai vai sprieduma izpildei, ja saņemts ārvalsts lūgums izdot šo personu par nodarījumu, kas saskaņā ar Latvijas un ārvalsts likumiem ir noziedzīgs.

(2) Personu var izdot kriminālvajāšanai vai tiesāšanai par nodarījumu, par kura izdarīšanu paredzēts brīvības atņemšanas sods, kura maksimālā robeža nav mazāka par vienu gadu, vai bargāks sods.

(3) Personu var izdot sprieduma izpildei valstij, kura taisījusi spriedumu un notiesājusi personu ar sodu, kas saistīts ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par četriem mēnešiem.

(4) Ja izdošanu lūdz par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, bet par kādu no tiem izdošanu nevar piemērot, jo tas neatbilst nosacījumiem par iespējamo vai piespriesto sodu, personu var izdot arī par šo noziedzīgu nodarījumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 696.panta otro daļu ar vārdiem „ja starptautiskajā līgumā nav noteikts citādi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt 696.panta otro daļu ar vārdiem „ja starptautiskajā līgumā nav noteikts citādi”.

706.pants. Sūdzības par izdošanas pieļaujamību izskatīšana

(1) Sūdzību par izdošanas pieļaujamību izskata Augstākā tiesa triju tiesnešu sastāvā.

(2) Tiesnesis, kuram uzdots referēt, pieprasa no Ģenerālprokuratūras pārbaudes materiālus un nosaka sūdzības izskatīšanas laiku.

(3) Ģenerālprokuratūrai, sūdzības iesniedzējam un viņa advokātam paziņo par sūdzības izskatīšanas laiku un tiesībām piedalīties tiesas sēdē. Ja nepieciešams, tiesa izprasa citus vajadzīgos materiālus un izsauc personas paskaidrojumu sniegšanai.

(4) Sūdzības iesniedzējam nodrošina iespēju piedalīties sūdzības izskatīšanā.

(5) Ja izdodamās personas advokāts nav ieradies bez attaisnojoša iemesla, juridiskās palīdzības sniegšanai pieaicināms cits advokāts, ja persona vēlas saņemt juridisko palīdzību.

 

 

7. Aizstāt 706.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākā tiesa" ar vārdiem "Augtākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta".

 

 

 

 

 

9. Aizstāt 706.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākā tiesa" ar vārdiem "Augtākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta".

715.pants. Ar personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij saistītie nosacījumi

(1) Izdodamajai personai ir šā likuma 698.pantā minētās tiesības, tiesības piekrist vai nepiekrist izdošanai, kā arī tiesības tikt sauktai pie kriminālatbildības un tiesātai tikai par tiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tā tiek izdota, izņemot šā likuma 695.panta otrajā daļā paredzētos gadījumus.

(2) Izdodamā persona savu piekrišanu izdošanai un atteikšanos no tiesībām tikt sauktai pie kriminālatbildības un tiesātai tikai par tiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tā tiek izdota, apliecina prokuroram advokāta klātbūtnē, un par to tiek rakstīts protokols.

(3) Ja izdodamā persona ir Latvijas pilsonis, tai ir tiesības atteikties no tiesībām, kas garantē, ka Latvijas pilsoni pēc tā notiesāšanas Eiropas Savienības dalībvalstī nodod atpakaļ Latvijai piespriestā soda izciešanai.

(4) Attiecībā uz personu, kurai ir kriminālprocesuālā imunitāte, Eiropas apcietinājuma lēmuma izpildes termiņa tecējums sākas no brīža, kad šī persona likumā noteiktajā kārtībā zaudējusi šo imunitāti. Ierosinājumu atcelt kriminālprocesuālo imunitāti kompetentajai institūcijai iesniedz Ģenerālprokuratūra.

(5) Latvija pieņem izpildīšanai Eiropas apcietinājuma lēmumus latviešu vai angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt 715.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja Latvijas pilsonis neatsakās no šādām tiesībām, Ģenerālprokuratūra lūdz minēto garantiju Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņēmušajai valstij."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 715.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja Latvijas pilsonis neatsakās no šādām tiesībām, Ģenerālprokuratūra lūdz minēto garantiju Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņēmušajai valstij."

716.pants. Pārbaude attiecībā uz personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Ģenerālprokuratūra, saņēmusi Eiropas apcietinājuma lēmumu, organizē tā pārbaudi.

(2) Pārbaudi prokurors veic šā likuma 704.pantā noteiktajā kārtībā, noskaidrojot, vai pastāv personas izdošanas pamats un vai nepastāv personas izdošanas atteikuma iemesli, kas noteikti šā likuma 714.pantā.

(3) Ja Ģenerālprokuratūra vienlaicīgi saņēmusi izdošanas lūgumus no trešajām valstīm un Eiropas apcietinājuma lēmumus no Eiropas Savienības dalībvalstīm attiecībā uz vienu un to pašu personu, šo lēmumu pārbaudi apvieno vienā procesā, ja vien nav pieņemts lēmums par personas izdošanu vai par atteikšanos personu izdot. Izskatot vienlaicīgi saņemtos lūgumus par personas izdošanu un izlemjot jautājumu par to, kurai valstij dodama priekšrocība, vērā ņem nodarījuma smagumu, tā izdarīšanas vietu, laiku un lūgumu saņemšanas secību.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 716.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

„(21) Ja persona piekrīt izdošanai, pārbaudi pabeidz 10 dienu laikā no Eiropas apcietinājuma lēmuma saņemšanas dienas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Papildināt 716.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

„(21) Ja persona piekrīt izdošanai, pārbaudi pabeidz 10 dienu laikā no Eiropas apcietinājuma lēmuma saņemšanas dienas.”

717.pants. Eiropas Savienības dalībvalstij izdodamās personas aizturēšana un apcietināšana

(1) Personas aizturēšana izdošanas nolūkā notiek šā likuma 699.pantā noteiktajā kārtībā, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tā citas valsts teritorijā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēta izdošana vai ja par šo personu ir pieņemts Eiropas apcietinājuma lēmums vai starptautiskās meklēšanas sistēmā ievietots paziņojums par šāda lēmuma esamību.

(2) Ja nav zināmi apstākļi, kas izslēdz personas izdošanas pieļaujamību, pārbaudes izdarītājs ierosinājumu par izdošanas apcietinājuma piemērošanu un Eiropas apcietinājuma lēmumu iesniedz rajona (pilsētas) tiesai, kuras darbības teritorijā persona aizturēta vai atrodas Ģenerālprokuratūra.

(3) Izdošanas apcietinājumu piemēro šā likuma 701.pantā noteiktajā kārtībā uz 80 dienām no personas aizturēšanas dienas. Tiesa izņēmuma gadījumos šo termiņu var pagarināt vēl vienu reizi uz 30 dienām. Ģenerālprokuratūra informē Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņēmušās valsts kompetento iestādi par lēmuma izpildes aizkavējuma iemeslu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 717.panta trešās daļas pirmo teikumu pēc vārda "dienas" ar vārdiem "ievērojot šā likuma 702.panta ceturtās daļas noteikumus".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt 717.panta trešās daļas pirmo teikumu pēc vārda "dienas" ar vārdiem "ievērojot šā likuma 702.panta ceturtās daļas noteikumus".


 

720.pants. Lēmums par personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Ģenerālprokuratūra pieņem lēmumu par personas izdošanu vai neizdošanu ārvalstij. Lēmums par personas izdošanu nav pārsūdzams, ja persona ir piekritusi izdošanai.

(2) Ja izdodamā persona nepiekrīt izdošanai, Ģenerālprokuratūras lēmumu par izdošanu var pārsūdzēt Augstākajā tiesā 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

(3) Sūdzību par Ģenerālprokuratūras lēmumu Augstākā tiesa izskata šā likuma 706.un 707.pantā noteiktajā kārtībā un pieņemto lēmumu nosūta Ģenerālprokuratūrai 20 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 720.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Augstākajā tiesā" ar vārdiem "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā";

 

aizstāt trešajā daļā vārdus "Augstākā tiesa" ar vārdiem "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 720.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Augstākajā tiesā" ar vārdiem "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā";

 

aizstāt trešajā daļā vārdus "Augstākā tiesa" ar vārdiem "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta".


 

 

12. Papildināt likumu ar 720.pantu šādā redakcijā:

"720.pants. Latvijas kompetentās iestādes piekrišana tālākai izdošanai un personas kriminālvajāšanai un tiesāšanai

Kompetentā iestāde 20 dienu laikā pēc Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma saņemšanas lemj par piekrišanu izdotās personas izdošanai tālāk citai Eiropas Savienības dalībvalstij un personas kriminālvajāšanai, tiesāšanai un soda izpildei par citiem pirms izdošanas izdarītiem nodarījumiem."

 

 

 

14. Papildināt likumu ar 720.pantu šādā redakcijā:

"720.pants. Latvijas kompetentās iestādes piekrišana personas tālākai izdošanai, kriminālvajāšanai un tiesāšanai

Kompetentā iestāde 20 dienu laikā pēc Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma saņemšanas lemj par piekrišanu izdotās personas izdošanai tālāk citai Eiropas Savienības dalībvalstij, kā arī tās kriminālvajāšanai, tiesāšanai un soda izpildei par citiem pirms izdošanas izdarītajiem nodarījumiem."

 

 

722.pants. Priekšmetu nodošana Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Ģenerālprokuratūra pēc Eiropas Savienības dalībvalsts pieprasījuma vai pēc pašas iniciatīvas izņem un nodod dalībvalstij priekšmetus:

1) kas nepieciešami kā lietiskie pierādījumi;

2) ko izdodamā persona ieguvusi nodarījuma rezultātā.

(2) Priekšmetus, kas nepieciešami kā lietiskie pierādījumi, nodod pat tad, ja Eiropas apcietinājuma lēmumu nevar izpildīt izdodamās personas nāves vai bēgšanas dēļ.

(3) Ja priekšmeti nepieciešami Latvijā iesākta kriminālprocesa pabeigšanai, tiem var noteikt vēlāku nodošanas laiku. Nododot priekšmetus, Ģenerālprokuratūra var pieprasīt, lai tos atdod atpakaļ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Papildināt 722.panta otro daļu pēc vārdiem „lietiskie pierādījumi” ar vārdiem „vai ko izdodamā persona ieguvusi nodarījuma rezultātā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Papildināt 722.panta otro daļu pēc vārdiem „lietiskie pierādījumi” ar vārdiem „vai ko izdodamā persona ieguvusi nodarījuma rezultātā”.

770.pants. Ārvalsts informēšana

(1) Ja ir saņemts notiesātās personas lūgums vai piekrišana tās pārstāvja iesniegtajam lūgumam par šīs personas nodošanu soda izciešanai ārvalstī, kompetentā iestāde par šo lūgumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā informē ārvalsti.

(2) Informācijā ārvalstij norāda:

1) notiesātās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas vietu un laiku;

2) notiesātās personas adresi šajā ārvalstī, ja tāda adrese ir;

3) nodarījumu, par kuru noteikts sods;

4) soda veidu un mēru, kā arī laiku, kad uzsākta soda izciešana.

(3) Vienlaikus ar informāciju kompetentā iestāde ārvalstij var nosūtīt lūgumu pārņemt personu soda izciešanai šajā ārvalstī, ja sākotnējos materiālos nav konstatēti fakti, kas nepieļautu personas nodošanu. Šādā gadījumā lūgumā norādāms, ka tas ir spēkā ar nosacījumu, ka šādi fakti nav konstatēti arī ārvalstī.

14. Izteikt 770.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja ir saņemts notiesātās personas lūgums vai piekrišana tās pārstāvja iesniegtajam lūgumam par šīs personas nodošanu soda izciešanai ārvalstī, kompetentā iestāde pēc šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas nekavējoties par šo lūgumu informē ārvalsti."

 

 

 

16. Izteikt 770.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja ir saņemts notiesātās personas lūgums vai piekrišana tās pārstāvja iesniegtajam lūgumam par šīs personas nodošanu soda izciešanai ārvalstī, kompetentā iestāde pēc šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas nekavējoties par šo lūgumu informē ārvalsti."

777.pants. Ārvalstī piespriesta soda izpildīšanas saturs un nosacījumi

(1) Ārvalstī piespriesta soda izpildīšana Latvijā ir šā soda pamatotības un tiesiskuma bezstrīdus atzīšana un izpildīšana tādā pašā kārtībā kā tad, ja sods būtu noteikts Latvijā notikušā kriminālprocesā.

(2) Ārvalstī piespriesta soda pamatotības un tiesiskuma atzīšana neizslēdz tā saskaņošanu ar Latvijas Krimināllikumā paredzēto sankciju par tādu pašu nodarījumu.

(3) Ārvalstī piespriesta soda izpildīšana iespējama, ja:

1) Latvijai ar ārvalsti ir līgums par otrā valstī piespriesto sodu izpildīšanu;

2) ārvalsts iesniegusi lūgumu par tajā piespriestā soda izpildi;

3) sods ārvalstī noteikts ar spēkā stājušos nolēmumu pabeigtā kriminālprocesā;

4) notiesāto personu par tādu pašu nodarījumu varētu sodīt saskaņā ar Latvijas Krimināllikumu;

5) soda izpildei nav iestājies noilgums ne ārvalstī, ne Latvijā;

6) sprieduma taisīšanas brīdī nebija iestājies kriminālatbildības noilgums saskaņā ar Latvijas Krimināllikumu;

7) ārvalstī pastāv vismaz viens no šā likuma 804.pantā minētajiem soda izpildīšanas lūguma iesniegšanas iemesliem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Papildināt 777.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Eiropas Savienības dalībvalstī piespriesta soda izpilde iespējama, ja ir atteikta izdošana saskaņā ar šā likuma 714.panta piektās daļas 4.punktu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Papildināt 777.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Eiropas Savienības dalībvalstī piespriesta soda izpilde iespējama, ja ir atteikta izdošana saskaņā ar šā likuma 714.panta piektās daļas 4.punktu.”

785.pants. Latvijā izpildāmās mantas konfiskācijas noteikšana

(1) Latvijā izpildāmā mantas konfiskācija nosakāma, ja tāda piespriesta ārvalstī un par tādu pašu nodarījumu kā pamatsods vai papildsods paredzēta Latvijas Krimināllikumā vai Latvijā notiekošā kriminālprocesā manta būtu konfiscējama uz cita likumā paredzēta pamata.

(2) Ja ārvalsts spriedumā paredzēta mantas konfiskācija, bet Latvijas Krimināllikums neparedz mantas konfiskāciju kā pamatsodu vai papildsodu, konfiskācija piemērojama tikai tādā apmērā, kādā ārvalsts spriedumā konstatēts, ka konfiscējamā lieta ir nozieguma izdarīšanas rīks vai iegūta noziedzīgā ceļā.

(3) Lūgumu par konfiscētās mantas vai tās daļas atdošanu ārvalstij katrā konkrētā gadījumā izlemj kompetentā iestāde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Izteikt 785.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja vienlaikus saņemti vairāki nolēmumi par mantas konfiskāciju attiecībā uz naudas summu, un šie nolēmumi izdoti attiecībā uz vienu personu, kurai nav pietiekamu līdzekļu Latvijā, lai varētu izpildīt visus nolēmumus, vai vienlaikus saņemti vairāki nolēmumi par mantas konfiskāciju attiecībā uz konkrētu īpašuma daļu, lēmumu par to, kuru no nolēmumiem izpildīs, pieņem tiesa, ņemot vērā:

1) noziedzīgā nodarījuma smagumu;

2) mantai uzlikto arestu;

3) secību, kādā nolēmumi par mantas konfiskāciju saņemti Latvijā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Izteikt 785.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja vienlaikus saņemti vairāki nolēmumi par mantas konfiskāciju attiecībā uz naudas summu un šie nolēmumi izdoti attiecībā uz vienu personu, kurai nav pietiekamu līdzekļu Latvijā, lai varētu izpildīt visus nolēmumus, vai vienlaikus saņemti vairāki nolēmumi par mantas konfiskāciju attiecībā uz konkrētu īpašuma daļu, lēmumu par to, kuru no nolēmumiem izpildīs, pieņem tiesa, ņemot vērā:

1) noziedzīgā nodarījuma smagumu;

2) mantai uzlikto arestu;

3) secību, kādā nolēmumi par mantas konfiskāciju saņemti Latvijā.”

 

17. Papildināt likumu ar 785.1pantu šādā redakcijā:

„785.1pants. Nosacījumi attiecībā uz mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali ar ārvalstīm

(1) Lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali katrā konkrētā gadījumā izlemj Tieslietu ministrija.

(2) Izskatot lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu sadali, ņem vērā iegūto naudas līdzekļu apmēru, ar noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu un cietušo atrašanās vietu.

(3) Pēc ārvalsts lūguma Tieslietu ministrija var pieņemt lēmumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūtās mantas atdošanu ārvalstij.

(4) Tieslietu ministrija var atteikt lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali, ja lūgums saņemts pēc viena gada no dienas, kad ārvalsts saņēmusi paziņojumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi.

(5) Kārtību, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

19. Papildināt likumu ar 785.1pantu šādā redakcijā:

„785.1pants. Nosacījumi attiecībā uz mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali ar ārvalstīm

(1) Lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali katrā konkrētā gadījumā izlemj Tieslietu ministrija.

(2) Izskatot lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu sadali, ņem vērā iegūto naudas līdzekļu apmēru, ar noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu un cietušo atrašanās vietu.

(3) Pēc ārvalsts lūguma Tieslietu ministrija var pieņemt lēmumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūtās mantas atdošanu ārvalstij.

(4) Tieslietu ministrija var atteikt lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali, ja lūgums saņemts pēc viena gada no dienas, kad ārvalsts saņēmusi paziņojumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi.

(5) Kārtību, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita, nosaka Ministru kabinets.”

 

18. Papildināt 71.nodaļu ar 801.8, 801.9, 801.10, 801.11, 801.12, 801.13, 801.14, 801.15 un 801.16 pantu šādā redakcijā:

"801.pants. Eiropas Savienības dalībvalsts nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildīšanas pamats

Eiropas Savienības dalībvalsts nolēmuma par mantas, noziedzīga nodarī­juma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (turpmāk – nolēmums par mantas konfiskāciju) izpildīšanas pamats Latvijā ir:

1) nolēmums par mantas konfiskāciju vai tā apliecināta kopija un aizpildīts īpašas formas apliecinājums;

2) fakts, ka personai, uz kuru attiecas nolēmums par mantas konfiskāciju, Latvijā ir dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrēta juridiskā adrese) vai pieder īpašums, vai ir citi ienākumi;

3) Latvijas tiesas lēmums par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju un izpildraksts par šā lēmuma nodošanu izpildei.

 

 

 

20. Papildināt 71.nodaļu ar 801.8, 801.9, 801.10, 801.11, 801.12, 801.13, 801.14, 801.15 un 801.16 pantu šādā redakcijā:

"801.pants. Eiropas Savienības dalībvalsts nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildīšanas pamats

Eiropas Savienības dalībvalsts nolēmuma par mantas, noziedzīga nodarī­juma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (turpmāk – nolēmums par mantas konfiskāciju) izpildīšanas pamats Latvijā ir:

1) nolēmums par mantas konfiskāciju vai tā apliecināta kopija un aizpildīts īpašas formas apliecinājums;

2) fakts, ka personai, uz kuru attiecas nolēmums par mantas konfiskāciju, Latvijā ir dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrēta juridiskā adrese) vai pieder īpašums, vai ir citi ienākumi;

3) Latvijas tiesas lēmums par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju un izpildraksts par šā lēmuma nodošanu izpildei.

 

801.pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildīšanas atteikuma iemesli

(1) Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi atsaka, ja:

1) nav atsūtīts īpašas formas apliecinājums vai tas ir nepilnīgs vai neatbilst nolēmuma saturam, kuram pievienots;

2) nodarījums, uz kuru attiecas nolēmums, nav ietverts šā likuma 2.pielikumā un nav noziedzīgs pēc Latvijas likuma;

3) izpildot nolēmumu, tiks pārkāpts dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) princips;

4) pastāv šā likuma 8.nodaļā paredzētā kriminālprocesuālā imunitāte;

5) nolēmuma izpilde Latvijā nav iespējama;

6) soda izpildei iestājies noilgums un nolēmums attiecas uz nodarījumu, kas ir Latvijas jurisdikci jā;

7) persona nav sasniegusi vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība;

8) nolēmums pieņemts personas prombūtnē, izņemot gadījumus, kad persona ir informēta par procesu vai pati informējusi, ka nolēmumu neapstrīd;

9) ir pamats uzskatīt, ka sods noteikts personas dzimuma, rases, reliģiskās piederības, etniskās izcelsmes, tautības, valodas vai politisko uzskatu dēļ;

10) nolēmuma izpilde būtu pretrunā ar Latvijas tiesību sistēmas pamatprincipiem.

(2) Ja nolēmums par mantas konfiskāciju pieņemts par šā likuma 2.pielikumā minētu nodarījumu, pārbaudi par to, vai šis nodarījums ir noziedzīgs arī pēc Latvijas likuma, neveic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Izslēgt likumprojekta 18.pantā izteiktā likuma 801.9 panta pirmās daļas 9.punktā vārdus „etniskās izcelsmes”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

801.pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildīšanas atteikuma iemesli

(1) Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi atsaka, ja:

1) nav atsūtīts īpašas formas apliecinājums vai tas ir nepilnīgs vai neatbilst nolēmuma saturam, kuram pievienots;

2) nodarījums, uz kuru attiecas nolēmums, nav ietverts šā likuma 2.pielikumā un nav noziedzīgs pēc Latvijas likuma;

3) izpildot nolēmumu, tiks pārkāpts dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) princips;

4) pastāv šā likuma 8.nodaļā paredzētā kriminālprocesuālā imunitāte;

5) nolēmuma izpilde Latvijā nav iespējama;

6) soda izpildei iestājies noilgums un nolēmums attiecas uz nodarījumu, kas ir Latvijas jurisdikcijā;

7) persona nav sasniegusi vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība;

8) nolēmums pieņemts personas prombūtnē, izņemot gadījumus, kad persona ir informēta par procesu vai pati informējusi, ka nolēmumu neapstrīd;

9) ir pamats uzskatīt, ka sods noteikts personas dzimuma, rases, reliģiskās piederības, tautības, valodas vai politisko uzskatu dēļ;

10) nolēmuma izpilde būtu pretrunā ar Latvijas tiesību sistēmas pamatprincipiem.

(2) Ja nolēmums par mantas konfiskāciju pieņemts par šā likuma 2.pielikumā minētu nodarījumu, pārbaudi par to, vai šis nodarījums ir noziedzīgs arī pēc Latvijas likuma, neveic.

 

801.10 pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildes atlikšana

(1) Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi tiesa var atlikt, ja:

1) kopējā vērtība, kas tiks iegūta, izpildot nolēmumu, var pārsniegt nolēmumā noteikto summu tādēļ, ka šo nolēmumu izpilda vienlaikus vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

2) tā izpilde var kaitēt kriminālprocesam Latvijā;

3) persona Latvijā ir vērsusies tiesā, apstrīdot izpildes kārtību;

4) Latvijā uzsākta mantas konfiskācijas izpilde.

(2) Zvērināts tiesu izpildītājs, konstatējot šā panta pirmajā daļā minētos iemeslus, atliek nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi un veic pasākumus mantas konfiskācijas izpildes nodrošināšanai. Zvērināts tiesu izpildītājs par nolēmuma izpildes atlikšanu paziņo tiesai un Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrija informē nolēmuma pieņemšanas dalībvalsti par tā izpildes atlikšanu.

 

 

 

801.10 pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildes atlikšana

(1) Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi tiesa var atlikt, ja:

1) kopējā vērtība, kas tiks iegūta, izpildot nolēmumu, var pārsniegt nolēmumā noteikto summu tādēļ, ka šo nolēmumu izpilda vienlaikus vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

2) tā izpilde var kaitēt kriminālprocesam Latvijā;

3) persona Latvijā ir vērsusies tiesā, apstrīdot izpildes kārtību;

4) Latvijā uzsākta mantas konfiskācijas izpilde.

(2) Zvērināts tiesu izpildītājs, konstatējot šā panta pirmajā daļā minētos iemeslus, atliek nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi un veic pasākumus mantas konfiskācijas izpildes nodrošināšanai. Zvērināts tiesu izpildītājs par nolēmuma izpildes atlikšanu paziņo tiesai un Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrija informē nolēmuma pieņemšanas dalībvalsti par tā izpildes atlikšanu.

 

801.11 pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju pārbaudes kārtība

(1) Tieslietu ministrija, saņēmusi nolēmumu par mantas konfiskāciju, 10 dienu, bet, ja materiālu apjoms ir sevišķi liels, 30 dienu laikā noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.panta pirmās daļas 1. vai 7.punktā minētie atteikuma iemesli, un izvērtētos materiālus nosūta tiesai.

(2) Ja nepieciešama dokumentu tulkošana, nolēmuma par mantas konfiskāciju pārbaude notiek šā panta pirmajā daļā minētajos termiņos pēc tulkojuma saņemšanas.

(3) Dokumentu tulkojumu nodrošina ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc nolēmuma saņemšanas.

(4) Ja Tieslietu ministrija uzskata, ka sniegtā informācija nav pietiekama, tā pieprasa papildu informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts. Pēc papildu informācijas saņemšanas jautājumu izlemj šā panta pirmajā daļā minētajos termiņos.

 

 

 

801.11 pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju pārbaudes kārtība

(1) Tieslietu ministrija, saņēmusi nolēmumu par mantas konfiskāciju, 10 dienu, bet, ja materiālu apjoms ir sevišķi liels, 30 dienu laikā noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.panta pirmās daļas 1. vai 7.punktā minētie atteikuma iemesli, un izvērtētos materiālus nosūta tiesai.

(2) Ja nepieciešama dokumentu tulkošana, nolēmuma par mantas konfiskāciju pārbaude notiek šā panta pirmajā daļā minētajos termiņos pēc tulkojuma saņemšanas.

(3) Dokumentu tulkojumu nodrošina ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc nolēmuma saņemšanas.

(4) Ja Tieslietu ministrija uzskata, ka sniegtā informācija nav pietiekama, tā pieprasa papildu informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts. Pēc papildu informācijas saņemšanas jautājumu izlemj šā panta pirmajā daļā minētajos termiņos.

 

801.12 pants. Lēmums par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju

(1) Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis nolēmumu par mantas konfiskāciju izskata rakstveida procesā pēc personas dzīvesvietas (juridiskajai personai – pēc reģistrētās juridiskās adreses) vai īpašuma atrašanās vietas.

(2) Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis, saņēmis nolēmumu par mantas konfiskāciju un materiālus, pārbauda nolēmuma izpildīšanas pamatu, noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.pantā minētie atteikuma iemesli, un pieņem lēmumu par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju vai par atteikšanos izpildīt minēto nolēmumu.

(3) Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša pieņemto lēmumu par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju var pārsūdzēt apelācijas instances tiesai 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas, sūdzību iesniedzot rajona (pilsētas) tiesā. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju izpildi. Apelācijas instances tiesas tiesnesis sūdzību izskata rakstveida procesā, un lēmums nav pārsūdzams.

(4) Ja nolēmums par mantas konfiskāciju pieņemts par konkrētu naudas summu, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis lēmumā norāda konfiscējamo naudas summu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā nolēmuma pasludināšanas dienā.

(5) Ja persona, attiecībā uz kuru pieņemts nolēmums par mantas konfiskāciju, iesniedz pierādījumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju pilnīgu vai daļēju izpildi, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis ar Tieslietu ministrijas starpniecību sazinās ar attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti, lai saņemtu tās apstiprinājumu. Saņēmis apstiprinājumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju pilnīgu izpildi, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis atceļ lēmumu par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju. Ja saņemts apstiprinājums par nolēmuma par mantas konfiskāciju daļēju izpildi, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis groza lēmumu atbilstoši saņemtajam apstiprinājumam.

 

 

 

801.12 pants. Lēmums par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju

(1) Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis nolēmumu par mantas konfiskāciju izskata rakstveida procesā pēc personas dzīvesvietas (juridiskajai personai – pēc reģistrētās juridiskās adreses) vai īpašuma atrašanās vietas.

(2) Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis, saņēmis nolēmumu par mantas konfiskāciju un materiālus, pārbauda nolēmuma izpildīšanas pamatu, noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.pantā minētie atteikuma iemesli, un pieņem lēmumu par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju vai par atteikšanos izpildīt minēto nolēmumu.

(3) Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša pieņemto lēmumu par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju var pārsūdzēt apelācijas instances tiesai 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas, sūdzību iesniedzot rajona (pilsētas) tiesā. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju izpildi. Apelācijas instances tiesas tiesnesis sūdzību izskata rakstveida procesā, un lēmums nav pārsūdzams.

(4) Ja nolēmums par mantas konfiskāciju pieņemts par konkrētu naudas summu, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis lēmumā norāda konfiscējamo naudas summu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā nolēmuma pasludināšanas dienā.

(5) Ja persona, attiecībā uz kuru pieņemts nolēmums par mantas konfiskāciju, iesniedz pierādījumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju pilnīgu vai daļēju izpildi, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis ar Tieslietu ministrijas starpniecību sazinās ar attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti, lai saņemtu tās apstiprinājumu. Saņēmis apstiprinājumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju pilnīgu izpildi, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis atceļ lēmumu par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju. Ja saņemts apstiprinājums par nolēmuma par mantas konfiskāciju daļēju izpildi, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis groza lēmumu atbilstoši saņemtajam apstiprinājumam.

 

801.13 pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildīšanas kārtība

(1) Ja ir saņemti vairāki nolēmumi par mantas konfiskāciju, tiesa lemj, kuru nolēmumu izpildīt, ņemot vērā šā likuma 785.panta trešajā daļā minētos nosacījumus.

(2) Attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts lēmumi par soda samazināšanu, amnestijas vai apžēlošanas akta izdošanu ir saistoši Latvijai.

(3) Lēmuma par mantas konfiskāciju izpildi izbeidz, ja Eiropas Savienības dalībvalsts atcēlusi nolēmumu par mantas konfiskāciju.

(4No Eiropas Savienības dalībvalsts saņemto paziņojumu par šā panta otrajā un trešajā daļā paredzētajiem juridiskajiem faktiem Tieslietu ministrija nosūta tiesai, kas nodeva lēmumu izpildei, un informē par to zvērinātu tiesu izpildītāju.

 

 

 

801.13 pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildīšanas kārtība

(1) Ja ir saņemti vairāki nolēmumi par mantas konfiskāciju, tiesa lemj, kuru nolēmumu izpildīt, ņemot vērā šā likuma 785.panta trešajā daļā minētos nosacījumus.

(2) Attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts lēmumi par soda samazināšanu, amnestijas vai apžēlošanas akta izdošanu ir saistoši Latvijai.

(3) Lēmuma par mantas konfiskāciju izpildi izbeidz, ja Eiropas Savienības dalībvalsts atcēlusi nolēmumu par mantas konfiskāciju.

(4No Eiropas Savienības dalībvalsts saņemto paziņojumu par šā panta otrajā un trešajā daļā paredzētajiem juridiskajiem faktiem Tieslietu ministrija nosūta tiesai, kas nodeva lēmumu izpildei, un informē par to zvērinātu tiesu izpildītāju.

 

801.14 pants. Sūdzību iesniegšana par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi

(1) Persona, pret kuru vai pret kuras mantu vērsts lēmums par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju, zvērināta tiesu izpildītāja darbības var pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Sūdzība par nolēmuma par mantas konfiskāciju pieņemšanas iemesliem iesniedzama Eiropas Savienības dalībvalsts tiesā.

(3Ja tiek saņemta sūdzība par nolēmuma par mantas konfiskāciju pieņemšanas iemesliem, pēc informācijas saņemšanas no tiesas Tieslietu ministrija informē par to attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti.

 

 

 

801.14 pants. Sūdzību iesniegšana par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi

(1) Persona, pret kuru vai pret kuras mantu vērsts lēmums par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju, zvērināta tiesu izpildītāja darbības var pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Sūdzība par nolēmuma par mantas konfiskāciju pieņemšanas iemesliem iesniedzama Eiropas Savienības dalībvalsts tiesā.

(3Ja tiek saņemta sūdzība par nolēmuma par mantas konfiskāciju pieņemšanas iemesliem, pēc informācijas saņemšanas no tiesas Tieslietu ministrija informē par to attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti.

 

801.15 pants. Tieslietu ministrijas paziņojumi Eiropas Savienības dalībvalstij

(1Tieslietu ministrija informē Eiropas Savienības dalībvalsti par nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšanu tiesai Latvijā mantas konfiskācijas noteikšanai.

(2) Pēc informācijas saņemšanas no tiesas Tieslietu ministrija informē attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti par:

1) lēmumu par atteikšanos izpildīt nolēmumu par mantas konfiskāciju;

2) lēmumu par atteikumu, jo mantas konfiskāciju nav iespējams izpildīt;

3) nolēmuma par mantas konfiskāciju pilnīgu vai daļēju neizpildi;

4) nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi.

 

 

 

801.15 pants. Tieslietu ministrijas paziņojumi Eiropas Savienības dalībvalstij

(1Tieslietu ministrija informē Eiropas Savienības dalībvalsti par nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšanu tiesai Latvijā mantas konfiskācijas noteikšanai.

(2) Pēc informācijas saņemšanas no tiesas Tieslietu ministrija informē attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti par:

1) lēmumu par atteikšanos izpildīt nolēmumu par mantas konfiskāciju;

2) lēmumu par atteikumu, jo mantas konfiskāciju nav iespējams izpildīt;

3) nolēmuma par mantas konfiskāciju pilnīgu vai daļēju neizpildi;

4) nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi.

 

801.16 pants. Mantas konfiskācijas rezultātā iegūtu naudas līdzekļu vai mantas sadales nosacījumi

(1) Pēc Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma Tieslietu ministrija var pieņemt lēmumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali ar šo dalībvalsti.

(2) Ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ir lielāki par 10 000 eiro ekvivalentu latos (pārrēķinot Latvijas latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā informācijas saņemšanas dienā), Tieslietu ministrija pieņem lēmumu par puses no naudas līdzekļiem pārskaitīšanu attiecīgajai Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Pastāvot citiem nosacījumiem, kas nav minēti šā panta otrajā daļā, Tieslietu ministrija var vienoties ar Eiropas Savienības dalībvalsti par vairāk nekā puses no naudas līdzekļiem pārskaitīšanu šai dalībvalstij. Konsultācijās ņem vērā ar noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu un cietušo atrašanās vietu.

(4) Pēc Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma Tieslietu ministrija var pieņemt lēmumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūtās mantas atdošanu šai dalībvalstij.

(5) Tieslietu ministrija var atteikt Eiropas Savienības dalībvalsts lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali, ja lūgums saņemts pēc viena gada no dienas, kad šī dalībvalsts ir saņēmusi paziņojumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi.

(6)  Kārtību, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 801.16 panta otrajā daļā vārdus „Latvijas latos”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

801.16 pants. Mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadales nosacījumi

(1) Pēc Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma Tieslietu ministrija var pieņemt lēmumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali ar šo dalībvalsti.

(2) Ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ir lielāki par 10 000 eiro ekvivalentu latos (pārrēķinot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā informācijas saņemšanas dienā), Tieslietu ministrija pieņem lēmumu par puses no naudas līdzekļiem pārskaitīšanu attiecīgajai Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Pastāvot citiem nosacījumiem, kas nav minēti šā panta otrajā daļā, Tieslietu ministrija var vienoties ar Eiropas Savienības dalībvalsti par vairāk nekā puses no naudas līdzekļiem pārskaitīšanu šai dalībvalstij. Konsultācijās ņem vērā ar noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu un cietušo atrašanās vietu.

(4) Pēc Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma Tieslietu ministrija var pieņemt lēmumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūtās mantas atdošanu šai dalībvalstij.

(5) Tieslietu ministrija var atteikt Eiropas Savienības dalībvalsts lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali, ja lūgums saņemts pēc viena gada no dienas, kad šī dalībvalsts ir saņēmusi paziņojumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi.

(6)  Kārtību, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita, nosaka Ministru kabinets."

 

19. Papildināt likumu ar 809.1pantu šādā redakcijā:

„809.1pants. Mantas konfiskācijas lūguma izpildes sekas

(1) Saņēmusi informāciju no ārvalsts par Latvijas nolēmuma par mantas konfiskācijas izpildi, Tieslietu ministrija var lūgt šai ārvalstij lemt par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali.

(2) Ievērojot noziedzīgā nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu, cietušo skaitu un kriminālprocesa izmaksas Latvijā, Tieslietu ministrija var lūgt, lai mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus atdod daļējā vai pilnā apmērā. 

(3) Saņēmusi informāciju no ārvalsts par mantu, kura tika konfiscēta kā vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība vai kuras realizācija nebija vēlama, Tieslietu ministrija vienojas ar šo ārvalsti par šādas mantas pārņemšanu.”

 

 

 

21. Papildināt likumu ar 809.1pantu šādā redakcijā:

„809.1pants. Mantas konfiskācijas lūguma izpildes sekas

(1) Saņēmusi informāciju no ārvalsts par Latvijas nolēmuma par mantas konfiskācijas izpildi, Tieslietu ministrija var lūgt šai ārvalstij lemt par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali.

(2) Ievērojot noziedzīgā nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu, cietušo skaitu un kriminālprocesa izmaksas Latvijā, Tieslietu ministrija var lūgt, lai mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus atdod daļējā vai pilnā apmērā. 

(3) Saņēmusi informāciju no ārvalsts par mantu, kura tika konfiscēta kā vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība vai kuras realizācija nebija vēlama, Tieslietu ministrija vienojas ar šo ārvalsti par šādas mantas pārņemšanu.”

 

20. Papildināt 72.nodaļu ar 810.4, 810.5, 810.6 un 810.pantu šādā redakcijā:

"810.pants. Latvijā pieņemta nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšana izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošs īpašums, vai tās ienākumi ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tiesa Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskā­ciju kopā ar aizpildītu īpašas formas apliecinājumu nosūta Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrija nodrošina apliecinājuma tulkojumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valodā vai valodā, kuru apliecinājuma saņemšanai šī dalībvalsts norādījusi Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam, kā arī sagatavo informāciju par Krimināllikumā noteikto noilguma termiņa tecējumu un nosūta minētos dokumentus attiecīgajai Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju vienlaikus var nosūtīt vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja īpašumi atrodas dažādās tās dalībvalstīs vai konfiskācija ir saistīta ar darbībām vairākās dalībvalstīs.

(4) Ja mantai, uz kuru attiecas nolēmums par mantas konfiskāciju, ir vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība vai kuras realizācija nav vēlama, apliecinājumā izdara attiecīgu norādi.

 

 

 

22. Papildināt 72.nodaļu ar 810.4, 810.5, 810.6 un 810.pantu šādā redakcijā:

"810.pants. Latvijā pieņemta nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšana izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošs īpašums, vai tās ienākumi ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tiesa Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskā­ciju kopā ar aizpildītu īpašas formas apliecinājumu nosūta Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrija nodrošina apliecinājuma tulkojumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valodā vai valodā, kuru apliecinājuma saņemšanai šī dalībvalsts norādījusi Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam, kā arī sagatavo informāciju par Krimināllikumā noteikto noilguma termiņa tecējumu un nosūta minētos dokumentus attiecīgajai Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju vienlaikus var nosūtīt vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja īpašumi atrodas dažādās tās dalībvalstīs vai konfiskācija ir saistīta ar darbībām vairākās dalībvalstīs.

(4) Ja mantai, uz kuru attiecas nolēmums par mantas konfiskāciju, ir vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība vai kuras realizācija nav vēlama, apliecinājumā izdara attiecīgu norādi.


 

 

810.pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšanas sekas

Nosūtot Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju vienlaikus vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Latvija pati nav ierobežota šā nolēmuma izpildē.

 

 

 

810.pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšanas sekas

Nosūtot Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju vienlaikus vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Latvija pati nav ierobežota šā nolēmuma izpildē.

 

810.pants. Latvijā pieņemtā nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildes izbeigšana

(1Ja tiesa atceļ Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju, tā informē Tieslietu ministriju, kas savukārt nekavējoties informē attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti par Latvijā pieņemtā tiesas nolēmuma par mantas konfiskāciju atcelšanu.

(2Tieslietu ministrija nekavējoties informē Eiropas Savienības dalībvalsti par Latvijā pieņemtajiem amnestijas un apžēlošanas aktiem.

 

 

 

810.pants. Latvijā pieņemtā nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildes izbeigšana

(1Ja tiesa atceļ Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju, tā informē Tieslietu ministriju, kas savukārt nekavējoties informē attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti par Latvijā pieņemtā tiesas nolēmuma par mantas konfiskāciju atcelšanu.

(2Tieslietu ministrija nekavējoties informē Eiropas Savienības dalībvalsti par Latvijā pieņemtajiem amnestijas un apžēlošanas aktiem.

 

 

810.pants. Lūgums par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali

(1) Saņēmusi informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi, Tieslietu ministrija 30 dienu laikā lūdz šo dalībvalsti lemt par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali.

(2) Saņemot informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi, ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ir lielāki par 10 000 eiro ekvivalentu latos (pārrēķinot Latvijas latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā informācijas saņemšanas dienā), Tieslietu ministrija lūdz šo dalībvalsti pusi no naudas līdzekļiem pārskaitīt Latvijas valsts budžeta kontā.

(3Ievērojot noziedzīgā nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu, cietušo skaitu un kriminālprocesa izmaksas Latvijā, Tieslietu ministrija var lūgt, lai attiecīgā Eiropas Savienības valsts atdod vairāk nekā pusi no mantas konfiskācijas rezultātā iegūtajiem naudas līdzekļiem.

(4Saņēmusi informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts par mantu, kura tika konfiscēta kā vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība vai kuras realizācija nebija vēlama, Tieslietu ministrija vienojas ar šo dalībvalsti par šādas mantas pārņemšanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 810.7 panta otrajā daļā vārdus „Latvijas latos”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

810.pants. Lūgums par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali

(1) Saņēmusi informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi, Tieslietu ministrija 30 dienu laikā lūdz šo dalībvalsti lemt par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali.

(2) Saņēmusi informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi, ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ir lielāki par 10 000 eiro ekvivalentu latos (pārrēķinot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā informācijas saņemšanas dienā), Tieslietu ministrija lūdz šo dalībvalsti pusi no naudas līdzekļiem pārskaitīt Latvijas valsts budžeta kontā.

(3Ievērojot noziedzīgā nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu, cietušo skaitu un kriminālprocesa izmaksas Latvijā, Tieslietu ministrija var lūgt, lai attiecīgā Eiropas Savienības dalībvalsts atdod vairāk nekā pusi no mantas konfiskācijas rezultātā iegūtajiem naudas līdzekļiem.

(4Saņēmusi informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts par mantu, kura tika konfiscēta kā vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība vai kuras realizācija nebija vēlama, Tieslietu ministrija vienojas ar šo dalībvalsti par šādas mantas pārņemšanu."

 

Pārejas noteikums

Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas izstrādā un pieņem noteikumus par kārtību, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita.”

 

8.

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Likumprojekta pārejas noteikumos aizstāt vārdu „noteikums” ar vārdu „noteikumi” un papildināt ar 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Šā likuma 1. un 2. pants stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”;

Līdzšinējā Pārejas noteikuma tekstu uzskatīt par Pārejas noteikumu 1.punktu.

 

Neatbalstīts

Pārejas noteikums

Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izstrādā un pieņem noteikumus par kārtību, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita.”