2009. gada 3. februārī

Nr. 9/5 –

Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu „Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem”.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz nodot minēto likumprojektu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā.

 

 

           Pielikumā:

1) likumprojekts „Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem”,  1 lp.;

2) likumprojekta „Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem” anotācija,      lp.;

3)   Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumi,     lp.;

4) Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes pilns teksts jaunajā redakcijā,       lp.

5) informatīvais materiāls,      lp.

 

  

 

 

 

Ar cieņu

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs


 

Likumprojekts

 

 

 

 

Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem

 

1.pants. Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes sapulces 2008.gada 6.martā pieņemtie Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumi ar šo likumu tiek apstiprināti.

 

2.pants. Līdz ar likumu izsludināmi Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


Likumprojekta

„Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu, uzdevumu u.tml.

Nav attiecināms.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

2006.gada 6.aprīlī stājās spēkā grozījumi Augstskolu likumā, kuri papildināja Augstskolu likumu ar pārejas noteikumu 19.punktu, kurš paredz augstskolām nodrošināt savu satversmju atbilstību Augstskolu likumā noteiktajām prasībām. Līdz ar to, ņemot vērā Augstskolu likuma 10.panta trešajā daļā noteikto, ka valsts dibināto augstskolu satversmi un grozījumus tajā pieņem attiecīgās augstskolas satversmes sapulce un pēc izglītības un zinātnes ministra ieteikuma ar likumu apstiprina Saeima, ir nepieciešams šis likumprojekts.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ar šo likumprojektu tiek apstiprināti Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumi. Saskaņā ar šiem grozījumiem tiek precizēts Latvijas Mākslas akadēmijas juridiskais statuss un tiek noteikts, ka tā ir atvasināta publiska persona. Satversmes grozījumos iekļautas prasības par studējošo īpatsvara izmaiņām Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes sapulcē un Senātā. Satversmes grozījumi paredz Akadēmijas struktūru papildināt ar šādām jaunām struktūrvienībām: laboratorija, zinātniskais institūts, kā arī nosaka šo struktūrvienību darbības pamatu, izveides kārtību. Tiek izdarītas arī redakcionālas izmaiņas – vārds “finansu” tekstā aizstāts ar vārdu “finanšu” vārds “šķīrējtiesa” aizstāts ar vārdiem “Akadēmiskā šķīrējtiesa” u.c.

4. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

 Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

 Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.6. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

 Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

 Citas informācijas nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1      n+2               n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

  Nav attieci-nāms

 Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 

 

 Nav attiecināms.

 

 

 

6. Cita informācija 

 

 Citas informācijas nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) - norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

 

 Citas informācijas nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 

Komentāri

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 Nav attiecināms.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Mākslas akadēmiju.

2. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek radītas. Rektors atbild par augstskolas darbības atbilstību tās satversmei saskaņā ar Augstskolu likuma 171 . panta 1.punktu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu pēc tā pieņemšanas likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Nav attiecināms.

4. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

 

 

 

 

 

 

 


Pieņemti

Latvijas Mākslas akadēmijas

Satversmes sapulcē

2008.gada 6.martā

 

Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumi

 

Izdarīt Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmē (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

       1. Aizstāt visā tekstā vārdu “šķīrējtiesa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Akadēmiskā šķīrējtiesa” (attiecīgā locījumā).

 

       2. Aizstāt visā tekstā vārdu „finansu” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „finanšu” (attiecīgā locījumā).

 

3.     Papildināt Preambulu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

„2003.gada 19.jūnijā Akadēmijas Satversme tika apstiprināta Latvijas Republikas Saeimā.”.

 

4.     Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

 „1. Akadēmija ir augstākās izglītības, zinātniskās pētniecības, mākslas, jaunrades un kultūras institūcija. Akadēmijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Izglītības likums, Zinātniskās darbības likums, Augstskolu likums, šī Satversme un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.”.< u>

 

5. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 „2. Akadēmijas mērķis ir vispusīgi attīstīt augstāko izglītību, mākslu un zinātni, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību un sekmēt mākslas un vizuālās kultūras demokrātisko lomu mūsdienu Latvijā.”.

 

6.                       Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

„6. Akadēmija ir atvasināta publiska persona; tai ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas mazā ģerboņa attēlu un savs karogs.

Akadēmijas karoga apraksts:

Averss: zaļā laukā pelēkas lentes un liesmu motīva apņemts zils vairogs ar diagonāli novietotu baļķi (šķērsjoslu) baltā krāsā. Vairogā – augstskolas nosaukuma abreviatūra „LMA”. Zem vairoga – ozollapas un valsts karoga krāsas lente, kā arī pilns augstskolas nosaukums „Latvijas Mākslas akadēmija”.

Reverss: zaļā laukā dzelteniem burtiem izšūts teksts latīņu valodā „Nulla dies sine linea” (Nevienu dienu bez līnijas). ”.

 

 

7.                       12.punktā:

aizstāt vārdus „uz diviem gadiem” ar vārdiem „uz trim gadiem”;

aizstāt vārdus „ne mazāk kā 15% studējošo pārstāvju” ar vārdiem „ne mazāk kā 20% studējošo pārstāvju”.

 

8.                       14.punktā:

izteikt 14.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„ievēlē Revīzijas komisiju un atceļ tās locekļus;”;

izteikt 14.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„14.7.ievēlē akadēmiskā personāla pārstāvjus Akadēmiskajā šķīrējtiesā un atceļ tās locekļus;”.

 

9. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

„16. Akadēmijas Senātu veido:

16.1. akadēmiskā personāla pārstāvji — ne mazāk par 75 procentiem;

16.2. studējošie, kurus ievēlē Akadēmijas studējošo pašpārvalde — ne mazāk par 20 procentiem.”.

 

10. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

„22. Akadēmijas Padomnieku konventu dibina atbilstoši Akadēmijas Senāta iniciatīvai vai izglītības un zinātnes ministra pieprasījumam. Padomnieku konventu sasauc pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas konventa locekļu ierosinājuma.”.

 

11. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

„23. Padomnieku konventa nolikumu un tā locekļus apstiprina Senāts, ja padomnieku konventa izveidi pieprasa ministrs, viņam ir tiesības iecelt konventa priekšsēdētāju un līdz 50 procentiem konventa locekļu.”.

 

  12. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

 „25. Akadēmijā par rektoru ievēlē profesoru vai personu, kurai ir doktora zinātniskais grāds. Rektoru ievēl Akadēmijas Satversmes sapulce uz pieciem gadiem, turklāt ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas, saskaņā ar Akadēmijas Senāta pieņemto nolikumu par rektora vēlēšanām.”.

 

  13. Papildināt Satversmi ar 27.¹punktu šādā redakcijā:

„27.¹ Rektora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību augstskolas personāls var apstrīdēt augstskolas akadēmiskajā šķīrējtiesā. Augstskolas akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Personas, kuras nav augstskolas personāla sastāvā, rektora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”.

 

14.  Izteikt 32.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 „32. Akadēmijas Satversmes sapulce uz trim gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē Revīzijas komisiju.”.

 

15. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

 „34. Akadēmijā ir Akadēmiskā šķīrējtiesa, kura darbojas trīs cilvēku sastāvā, no kuriem divus uz trim gadiem ievēlē Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus. Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt Akadēmijas administratīvā personāla pārstāvji. Studējošo pārstāvi no Akadēmijas studējošo vidus Akadēmiskajā šķīrējtiesā uz trim gadiem ievēlē Akadēmijas studējošo pašpārvalde.”.

 

16. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

„35. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem; strīdus starp Akadēmijas amatpersonām, kā arī starp struktūrvienībām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī citus jautājumus, kas ietilpst tās kompetencē saskaņā ar Augstskolu likumu.”.

 

17. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

 „36. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus, kurus apstiprina Senāts, izpilda Akadēmijas administrācija.”.

         

18. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

 „37. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Satversmes sapulcei. Akadēmisko šķīrējtiesu vai tās locekli atsauc Satversmes sapulce pēc Senāta vai 2/3 Satversmes sapulces dalībnieku pieprasījuma vai Akadēmijas studējošo pašpārvaldes pieprasījuma par studējošo pārstāvja atsaukšanu.”.

 

  19. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

„38. Pēc darba devēja iniciatīvas Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus no darba var atbrīvot tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu.”.

 

  20. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

„41. Administratīvās komisijas darbības veidu un sastāvu nosaka Senāta apstiprināts nolikums, paredzot tajā studējošo pašpārvaldes pārstāvju līdzdalību.”.

 

21.  Aizstāt 44.punktā skaitli „15” ar skaitli „20”.

 

22. Izteikt III nodaļas virsrakstu šādā redakcijā:

„III. Akadēmijas struktūrvienības, koledžas, iestādes un komercsabiedrības”.

 

23.  Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

„45. Akadēmijas struktūru veido:

45.1. katedra;

45.2. meistardarbnīca (profesora grupa);

45.3. darbnīca (profesora grupa);

45.4. fakultāte;

45.5. nodaļa;

45.6. zinātniskā laboratorija;

45.7. mācību laboratorija;

45.8. institūts;

45.9. zinātniskais institūts;

45.10.filiāle.”.

 

24.  Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

„46. Akadēmijas struktūrvienības dibina, reorganizē un likvidē Senāts. Struktūrvienības uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka Senāta apstiprināts nolikums.”.

 

25. Izteikt 51.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

 „51.4. Katedras vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību un arī citas prasības katedras darbībai.”.

 

          26. Aizstāt 52.punktā vārdus „izveidotas specifisku” ar vārdiem „izveidota specifisku”.

 

27. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

„53. Meistardarbnīca nodrošina mākslas nozares apakšnozarēs profesionālo un akadēmisko studiju diplomdarbu izstrādi studējošajiem.”.

 

28. Izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

 „59. Akadēmijas darbnīca ir struktūrvienība, kura ir izveidota ar mērķi organizēt specializācijas studijas vizuāli plastisko mākslu un dizaina virzienu specializācijās, to praktiskajos vai tehnoloģiskajos aspektos.”.

 

  29. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

  „65. Akadēmijas zinātniskā laboratorija ir struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir pētniecisko iespēju nodrošināšana Akadēmijas darbībai vizuāli plastisko mākslu, dizaina, mākslas zinātnes un kultūras teorijas nozarēs. Akadēmijas mācību laboratorija ir struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir studiju procesa atbalstīšana un nodrošināšana Akadēmijas darbībai vizuāli plastisko mākslu, dizaina, mākslas zinātnes un kultūras teorijas nozarēs.”.

 

30. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

 „66. Zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas darbību regulē Senāta apstiprināts nolikums, kas nosaka:

66.1. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas izveidošanas principus;

66.2. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas lomu Akadēmijas studiju, mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības darba struktūrā;

66.3. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas vadīšanai nepieciešamos zinātniskos un profesionālos kritērijus un trīs gadus ilgu vadīšanas termiņu;

66.4. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā.”.

 

31. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

 „67. Nodaļa ir fakultātei atbilstoša Akadēmijas struktūrvienība, kura tiek izveidota, ja attiecīgajā studiju virzienā nav iespējams izpildīt prasības attiecībā uz zinātnisko potenciālu. Nodaļa apvieno specializāciju struktūrvienības jaunrades un pētnieciskajai darbībai. Nodaļas galvenais uzdevums ir organizēt un vadīt studiju procesu un saskaņot studiju programmu vispārējās un akadēmiskās daļas ar speciālajām daļām. Nodaļai nav tiesību ievēlēt docētājus.”.

 

32. Izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

 „68. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kurš ir atbildīgs Senātam un rektoram par viņa vadītās nodaļas studiju kvalitāti, organizatoriskā darba atbilstību Akadēmijas Satversmei, kā arī par savlaicīgu un precīzu ar studijām saistītās informācijas sniegšanu Akadēmijas vadībai.”.

 

33. Izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

„70. Zinātniskais institūts ir Akadēmijas struktūrvienība, kurš veidojas uz Akadēmijas pētnieciskā, akadēmiskā un profesionālā potenciāla bāzes un piedalās Akadēmijas studiju programmu īstenošanā. Akadēmijas zinātniskā institūta darbības galvenais uzdevums ir sekmēt un attīstīt zinātnisko pētniecību mākslas nozares apakšnozarēs, kā arī veikt ar kultūras procesu un darba tirgus izpēti saistīto darbu.

Zinātnisko institūtu izveido ar Senāta lēmumu pēc rektora priekšlikuma, bet reorganizē vai likvidē pēc rektora vai senāta ierosinājuma. Galīgo lēmumu par likvidāciju vai reorganizāciju pieņem Senāts.

Zinātniskā institūta finansēšanas kārtību nosaka Senāts, finansiālās un saimnieciskās darbības uzraudzības funkcijas veic Revīzijas komisija.

Zinātniskā institūta darbības pamats ir Senāta apstiprināts zinātniskā institūta nolikums, kas nosaka:

70.1. zinātniskā institūta izveidošanas principus, mērķi, darbības veidus, tiesības un pienākumus;

70.2. zinātniskā institūta finansēšanas kārtību;

70.3. zinātniskā institūta vadīšanai nepieciešamos akadēmiskos, zinātniskos un profesionālos kritērijus;

70.4. zinātniskā institūta vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā;

70.5. zinātniskā institūta reorganizācijas un likvidācijas kārtību.”.

 

34. Izteikt 71.punktu šādā redakcijā:

 „71. Institūts ir Akadēmijas struktūrvienība, kurš veidojas uz Akadēmijas pētnieciskā, akadēmiskā un profesionālā potenciāla bāzes un piedalās Akadēmijas studiju programmu īstenošanā. Institūta darbības pamats ir Senāta apstiprināts Institūta nolikums, kas nosaka:

71.1. institūta izveidošanas principus, mērķi, darbības veidus, tiesības un pienākumus;

71.2. institūta finansēšanas kārtību;

71.3. institūta vadīšanai nepieciešamos akadēmiskos, zinātniskos un profesionālos kritērijus;

71.4. institūta vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā;

71.5. institūta reorganizācijas un likvidācijas kārtību.”.

 

35. Aizstāt 72.punkta otrajā teikumā vārdu „filiāle” ar vārdu „filiāli”.

 

36. Izteikt 74.punktu šādā redakcijā:

 „74. Akadēmijas mērķu sasniegšanai Senāts saskaņā ar Augstskolu likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Biedrību un nodibinājumu likumu var dibināt, reorganizēt vai likvidēt koledžas, biedrības, nodibinājumus, iestādes. To nolikumus vai statūtus pieņem Senāts. Koledžās īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas un dod studējošajiem iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas īstenošanas laiks ir 2 līdz 3 gadi, un to apgūst personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību.”.

 

37. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

„75. Akadēmijas personālu veido:

75.1. akadēmiskais personāls — Akadēmijā akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;

75.2. vispārējais augstskolas personāls;

75.3. pilna laika studējošie, maģistranti, doktoranti.”.

 

38. Izteikt 77.punktu šādā redakcijā:

„77. Akadēmijas personāls ir tieši atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu un par Satversmes sapulces un Senāta apstiprinātās iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. Akadēmijas personālam ir pienākums atskaitīties Senātam, ja Senāts to pieprasa.”.

 

39. Izteikt 82.punktu šādā redakcijā:

 „82. Akadēmijas akadēmiskajam personālam ir tiesības uz:

82.1.ikgadēju apmaksātu astoņu nedēļu atvaļinājumu;

82.2. ik pēc sešiem gadiem — apmaksātu sešu kalendāro mēnešu ilgu akadēmisko atvaļinājumu pētniecības darba veikšanai;

82.3. vienu reizi saņemt apmaksātu trīs mēnešus ilgu studiju atvaļinājumu doktora disertācijas sagatavošanai;

82.4. profesoram, asociētajam profesoram vai docentam vienā ievēlēšanas reizē — uz neapmaksātu atvaļinājumu līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par viesprofesoru vai vieslektoru citās augstskolās.”.

 

40. Izteikt 83.punktu šādā redakcijā:

       „83. Akadēmijā darbojas promocijas padome. Tās uzdevums ir Akadēmijas akadēmiskā personāla pētnieciskās kvalifikācijas – zinātniskā, jaunrades un pedagoģiskā darba novērtēšana un doktora zinātnisko grādu piešķiršana. Promocijas padome darbojas saskaņā ar Akadēmijas Senāta apstiprinātu nolikumu.”

 

41. Izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

„85. Rīkojot atklātu konkursu uz Akadēmijas profesora vai asociētā profesora amata vietu, Akadēmijā tiek izveidota mākslas zinātnes, mākslas nozares profesoru padome, kuras sastāvā divas trešdaļas ir Akadēmijas profesori un viena trešdaļa tādu nozares profesoru un profesionālo apvienību pārstāvju, kuri nestrādā Akadēmijā.”.

 

42. Izslēgt 88.punktu.

 

43. Izteikt 89.punktu šādā redakcijā:

„89. Akadēmijas Senātam ir tiesības piešķirt emeritus profesora goda nosaukumu pensionētiem profesoriem vai asociētajiem profesoriem par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā mākslu, dizaina un kultūras jomās.”.

 

44. Izteikt 90.punktu šādā redakcijā:

„90. Akadēmijas profesors ir savā mākslas apakšnozarē starptautiski atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu augstskolas mērķiem un līmenim atbilstošu, individuāli orientētu pētniecību mākslinieciskajā jaunradē, dizainā, kultūras teorijā vai zinātnē, lai nodrošinātu augstu pedagoģiskā darba kvalitāti.”.

 

45. Aizstāt 91.punktā vārdu „kuru” ar vārdu „kuras”.

 

46. Izteikt 92.punktu šādā redakcijā:

 „92. Akadēmijas profesoru ievēlē atklāta konkursa veidā uz sešiem gadiem un Akadēmija slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu.”.

 

47. Izteikt 94.punktu šādā redakcijā:

 „94. Akadēmijas asociētais profesors ir savā mākslas apakšnozarē starptautiski atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu augstskolas mērķiem un līmenim atbilstošu pētniecību mākslinieciskajā jaunradē, dizainā vai zinātnē, lai nodrošinātu augstu pedagoģiskā darba kvalitāti.”.

48.  Izteikt 98.punktu šādā redakcijā:

„98. Akadēmijas docents ir atzīts speciālists mākslas apakšnozarē, kurš veic mākslinieciskās jaunrades vai pētniecības darbu savā specialitātē.”.

 

49. Izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

 „102. Akadēmijas lektori, asistenti, vadošie pētnieki un pētnieki īsteno pētniecisko un izglītojošo darbu mākslas apakšnozarē.”.

 

50. Izteikt 104.punktu šādā redakcijā:

 „104. Tiesības studēt Akadēmijā ir katram Latvijas Republikas pilsonim, kā arī personām, kuru tiesības studēt augstskolā nosaka augstākās izglītības jomu reglamentējošie normatīvie akti.”.

 

51. Izteikt 105.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

 „105.1. Uzņemšanas noteikumu prasības, kas atbilst prasībām, kritērijiem un kārtībai, kas ir noteikta atbilstoši Augstskolu likumam un citiem spēkā esošajiem augstākās izglītības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;”.

 

52. Izteikt 110.punktu šādā redakcijā:

„110. Personu var izslēgt no studējošo saraksta, eksmatrikulēt, ja:

110.1. tā pati to vēlas;

       110.2. noskaidrojas, ka tās uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips;

       110.3. tā Akadēmijas noteiktajos termiņos nav nokārtojusi nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veikusi citus studiju uzdevumus;

110.4.  tā ir pārkāpusi Akadēmijas iekšējās kārtības noteikumus.”.

 

53. Izteikt 111.punktu šādā redakcijā:

„111. Personas izslēgšanu no studējošo saraksta veic Akadēmijas rektors vai dekāns. Apelācijas izskata Akadēmijas Senāts. Akadēmijas Senāta lēmumu var pārsūdzēt Augstskolas Akadēmiskajā šķīrējtiesā.”.

 

54. Izteikt 112.punktu šādā redakcijā:

„112. Akadēmijas studentiem ir pašpārvalde, kura darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu un Akadēmijas Senāta apstiprinātu nolikumu. Studējošo pašpārvaldi no Akadēmijas budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks par Augstskolu likumā noteikto apmēru.”.

 

55. Izslēgt 115.punktu.

 

56. Izteikt 116.punktu šādā redakcijā:

 „116.Akadēmijas īpašumu veido:

116.1. kustama un nekustama manta, kas tai dāvināta, ko tā mantojusi vai ko tā iegādājusies par pašas līdzekļiem;

116.2. par valsts budžeta līdzekļiem iegādātā manta;

116.3.Akadēmijas intelektuālais īpašums.

Akadēmijas nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā kā Akadēmijas īpašums.

Akadēmijai var piederēt naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar spēkā esošajiem augstākās izglītības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Akadēmija rīkojas ar savu īpašumu Satversmē norādīto mērķu sasniegšanai. Akadēmijas valdījumā vai lietojumā nodotā valsts īpašuma pārvaldīšanas kārtību nosaka un šī īpašuma izmantošanu kontrolē attiecīgās valsts institūcijas saskaņā ar augstākās izglītības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.”.

 

57. Izteikt 120.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„120.3. veikt Akadēmijas profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir ieskaitāmi Akadēmijas budžetā tās attīstībai, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citos uzņēmumos atbilstoši Akadēmijas mērķiem.”

 

58. Izteikt 124.punktu šādā redakcijā:

 „124. Lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai kultūras ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums. Ja Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniedz kultūras ministrs, šis projekts ir jāsaskaņo arī ar izglītības un zinātnes ministru.”

 

 

 

 

< ![if !supportEmptyParas]> 

 

 

 

 

 

 

 


Latvijas Mākslas akadēmijas Satversme jaunajā redakcijā

Preambula

Latvijas Mākslas akadēmija ir dibināta de iure 1919.gada 20.augustā ar Ministru Kabineta lēmumu. Oficiālā  atklāšana  notika 1921.gada 12.oktobrī. Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk — Akadēmija) pirmā Satversme tika pieņemta 1924.gada 7.februārī Latvijas Republikas Saeimā un to izsludināja Valsts Prezidents Jānis Čakste.

Laika posmā no 1940.gada līdz 1942.gadam Akadēmija ir saukusies par Valsts Mākslas akadēmiju, no 1944.gada līdz 1973.gadam — par Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmiju un no 1973.gada līdz 1988.gadam — par Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmiju.

Ar LPSR Ministru Padomes lēmumu 1988.gadā Akadēmijai tika atjaunots vēsturiskais nosaukums — Latvijas Mākslas akadēmija.

1992.gada 18.jūnijā Akadēmijas Satversme (otrā) tika apstiprināta Latvijas Republikas Augstākajā Padomē.

1999.gada 20.janvārī Akadēmijas Satversme, pēc saskaņošanas ar Augstskolu likumu, tika apstiprināta Latvijas Republikas Ministru kabinetā (rīkojums Nr.21).

2003.gada 19.jūnijā Akadēmijas Satversme tika apstiprināta Latvijas Republikas Saeimā.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Akadēmija ir augstākās izglītības, zinātniskās pētniecības, mākslas, jaunrades un kultūras institūcija. Akadēmijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Izglītības likums, Zinātniskās darbības likums, Augstskolu likums, šī Satversme un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

2. Akadēmijas mērķis ir vispusīgi attīstīt augstāko izglītību, mākslu un zinātni, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību, un sekmēt mākslas un vizuālās kultūras demokrātisko lomu mūsdienu Latvijā.

3. Akadēmija ir autonoma augstskola ar tiesībām patstāvīgi izstrādāt savu Satversmi un noteikt: studiju saturu un formas, pētniecības darba virzienus un to saturu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

4. Akadēmijas Satversme garantē normatīvajos aktos noteikto Akadēmijas akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko, pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades brīvību.

5. Akadēmijai ir tiesības noteikt savu pārvaldes, organizatorisko un saimniecisko struktūru un veidot personālsastāvu.

6. Akadēmija ir atvasināta publiska persona; tai ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas mazā ģerboņa attēlu un savs karogs.

Akadēmijas karoga apraksts:

Averss: zaļā laukā pelēkas lentes un liesmu motīva apņemts zils vairogs ar diagonāli novietotu baļķi (šķērsjoslu) baltā krāsā. Vairogā — augstskolas nosaukuma abreviatūra “LMA”. Zem vairoga — ozollapas un valsts karoga krāsas lente, kā arī pilns augstskolas nosaukums “Latvijas Mākslas akadēmija”.

Reverss: zaļā laukā dzelteniem burtiem izšūts teksts latīņu valodā “Nulla dies sine linea” (Nevienu dienu bez līnijas).

7. Akadēmijai ir tiesības piešķirt profesionālās kvalifikācijas, profesionālos grādus, akadēmiskos grādus un zinātniskos grādus tiem studējošajiem, kuri ir sekmīgi nokārtojuši attiecīgās studiju programmas.

8. Akadēmijai ir tiesības patstāvīgi sadarboties ar ārvalstu izglītības iestādēm, mākslas iestādēm un citām juridiskām un fiziskām personām.

9. Akadēmijas nosaukums svešvalodās ir:

angļu valodā : Art Academy of Latvia;

vācu valodā : Kunstakademie Lettlands;

franču valodā : L’Academie des beaux arts de la Lettonie.

 

10. Akadēmijas adrese: Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV - 1867, Latvija.

II. Akadēmijas vadības institūcijas

11. Akadēmijas augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija ir Satversmes sapulce, kura nosaka Akadēmijas stratēģiju studiju, mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un saimnieciskās attīstības virzienos.

12. Satversmes sapulci ievēlē no profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla, studējošajiem un vispārējā personāla uz trim gadiem. Satversmes sapulcē ir ne mazāk kā 60% akadēmiskā personāla un ne mazāk kā 20% studējošo pārstāvju. Satversmes locekli var atsaukt tā personāla pārstāvju grupa, kura viņu ievēlējusi. Satversmes sapulci var sasaukt rektors vai Senāts ne retāk kā reizi gadā.

13. Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs, kuru Satversmes sapulces locekļi ievēlē aizklāti balsojot. Satversmes sapulce, aizklāti balsojot, ievēlē arī Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Ievēlēšanas kārtību un darbību nosaka Satversmes sapulces nolikums, kuru Satversmes sapulce pieņem savam pilnvaru laikam.

14. Satversmes sapulce:

14.1. pieņem un izdara grozījumus Akadēmijas Satversmē;

14.2. ievēl un atceļ Akadēmijas rektoru;

14.3. noklausās rektora pārskatu;    

14.4. apstiprina Senāta, Revīzijas komisijas un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu;

14.5. ievēlē Senātu un atceļ tā locekļus;

14.6. ievēlē Revīzijas komisiju un atceļ tās locekļus;

14.7. ievēlē akadēmiskā personāla pārstāvjus Akadēmiskajā šķīrējtiesā un atceļ tās locekļus;

14.8. veic citas Satversmē paredzētās funkcijas.

 

15. Akadēmijas Senāts ir Akadēmijas personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas izstrādā un apstiprina kārtību un noteikumus visām Akadēmijas darbības sfērām — mākslinieciskās jaunrades darbam, zinātniskās pētniecības darbam, saimnieciskajai darbībai u.c. un vada Akadēmijas studiju procesu.

 

16. Akadēmijas Senātu veido:

16.1. akadēmiskā personāla pārstāvji — ne mazāk par 75 procentiem;

16.2. studējošie, kurus ievēlē Akadēmijas studējošo pašpārvalde — ne mazāk par 20 procentiem.

 

17. Senāta, ievēlēšanas kārtību, darbības principus un kompetenci nosaka Satversmes sapulces apstiprināts nolikums.

 

18. Senāts:

18.1. izskata un apstiprina studiju programmas;

18.2. apstiprina visus Akadēmijas nolikumus, dibina, reorganizē un likvidē Akadēmijas struktūrvienības;

18.3. apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas Akadēmijas darbības sfēras;

18.4. izveido komisijas un padomes atsevišķu jautājumu risināšanai;

18.5. veic citas Satversmes sapulces noteiktās funkcijas.

 

19. Senatorus atbilstoši nolikumam un ar Satversmes sapulces balsojumu apstiprina uz trim gadiem.

 

20. Senāts pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no senatoru kopskaita.

 

21. Akadēmijā ir Padomnieku konvents, kurš konsultē Senātu un rektoru Akadēmijas attīstības stratēģijas jautājumos, un tam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Satversmes sapulcē un Senātā.

 

22. Akadēmijas Padomnieku konventu dibina atbilstoši Akadēmijas Senāta iniciatīvai vai izglītības un zinātnes ministra pieprasījumam. Padomnieku konventu sasauc pēc tā priekššēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas konventa locekļu ierosinājuma.

 

23. Padomnieku konventa nolikumu un tā locekļus apstiprina Senāts, ja padomnieku konventa izveidi pieprasa ministrs, viņam ir tiesības iecelt konventa priekšsēdētāju un līdz 50 procentiem konventa locekļu.

 

24. Rektors īsteno Akadēmijas vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Akadēmiju.

25. Akadēmijā par rektoru ievēlē profesoru vai personu, kurai ir doktora zinātniskais grāds. Rektoru ievēl Akadēmijas Satversmes sapulce uz pieciem gadiem, turklāt ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas, saskaņā ar Akadēmijas Senāta pieņemto nolikumu par rektora vēlēšanām.

26. Akadēmijas Satversmes sapulces ievēlēto rektoru apstiprina Ministru kabinets.

27. Rektors veicina augstskolas personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību ievērošanu. Rektors atbild par:

27.1. Akadēmijas darbības atbilstību likumiem, citiem normatīvajiem aktiem un Akadēmijas Satversmei;

27.2. Akadēmijā iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu un īstenotās mākslinieciskās jaunrades kvalitāti;

27.3. Akadēmijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī Akadēmijas mantas likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantojumu, atbild par Akadēmijas finansiālo darbību.

 

27.¹ Rektora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību augstskolas personāls var apstrīdēt augstskolas Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Augstskolas Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Personas, kuras nav augstskolas personāla sastāvā, rektora izdotos administartīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

28. Rektora atcelšanu var ierosināt Senāts. Rektora atcelšanai ir nepieciešamas vismaz 50% balsu no Akadēmijas Satversmes sapulces balsu kopskaita.

 

 29. Administratīvā personāla — prorektoru, dekānu un administratīvo struktūrvienību vadītāju kandidatūras izvirza rektors.

 

30. Administratīvo personālu apstiprina ar Senāta balsojumu. Katras administratīvās struktūrvienības darbību regulē Senāta apstiprināts nolikums.

 

31. Prorektoru pilnvaru laiks ir atbilstošs rektora pilnvaru laikam. Prorektori veic Akadēmijas tiešo vadību rektora prombūtnes laikā atbilstoši rektora rīkojumam.

 

32. Akadēmijas Satversmes sapulce uz trim gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē Revīzijas komisiju. Revīzijas komisijas sastāvā nedrīkst būt administratīvā personāla pārstāvji. Revīzijas komisijai ir tiesības pārbaudīt Akadēmijas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Akadēmijas Satversmei.

 

33. Revīzijas komisiju vada tās priekšsēdētājs, kurš atskaitās Senātam par komisijas darbu ne retāk kā reizi studiju gadā. Revīzijas komisijas lēmumus var pārsūdzēt Senātā.

 

34. Akadēmijā ir Akadēmiskā šķīrējtiesa, kura darbojas trīs cilvēku sastāvā, no kuriem divus uz trim gadiem ievēlē Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus. Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt Akadēmijas administratīvā personāla pārstāvji. Studējošo pārstāvi no Akadēmijas studējošo vidus Akadēmiskajā šķīrējtiesā uz trim gadiem ievēlē Akadēmijas studējošo pašpārvalde.

35. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem; strīdus starp Akadēmijas amatpersonām, kā arī starp struktūrvienībām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī citus jautājumus, kas ietilpst tās kompetencē saskaņā ar Augstskolu likumu.

36. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus, kurus apstiprina Senāts, izpilda Akadēmijas administrācija.

37. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Satversmes sapulcei. Akadēmisko šķīrējtiesu vai tās locekli atsauc Satversmes sapulce pēc Senāta vai 2/3 Satversmes sapulces dalībnieku pieprasījuma vai Akadēmijas studējošo pašpārvaldes pieprasījuma par studējošo pārstāvja atsaukšanu.

38. Pēc darba devēja iniciatīvas Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus no darba var atbrīvot tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu.

39. Administratīvā komisija ir konsultatīva, koleģiāla Akadēmijas institūcija, kura ir izveidota operatīvai un regulārai Akadēmijas vadīšanas jautājumu apspriešanai.

40. Akadēmijas Administratīvā komisija tiek izveidota ar Senāta lēmumu un tās pilnvaru termiņš atbilst Senāta pilnvaru termiņam.

 41. Administratīvās komisijas darbības veidu un sastāvu nosaka Senāta apstiprināts nolikums, paredzot tajā studējošo pašpārvaldes pārstāvju līdzdalību.

42. Akadēmijas Studiju padome ir konsultatīva Akadēmijas institūcija, kura ir izveidota studiju programmu satura un studiju procesa apspriešanai un tās ierosinātie lēmumi tiek izskatīti Senātā.

43. Akadēmijas Studiju padome tiek izveidota ar Senāta lēmumu un tās pilnvaru termiņš atbilst Senāta pilnvaru termiņam.

44. Akadēmijas studiju padomi vada tās priekšsēdētājs, un tajā ietilpst visu Akadēmijas studiju un pētniecības nozaru un apakšnozaru vadītāji, ar pētniecības darbu saistīto struktūrvienību vadītāji un ne mazāk kā 20% studējošo pārstāvju.

III. Akadēmijas struktūrvienības, koledžas, iestādes un komercsabiedrības

45. Akadēmijas struktūru veido:

45.1. katedra;

45.2. meistardarbnīca (profesora grupa);

45.3. darbnīca (profesora grupa);

45.4. fakultāte;

45.5. nodaļa;

45.6. zinātniskā laboratorija;

45.7. mācību laboratorija;

45.8. institūts;

45.9. zinātniskais institūts;

45.10. filiāle.

 

46. Akadēmijas struktūrvienības dibina, reorganizē un likvidē Senāts. Struktūrvienības uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka Senāta apstiprināts nolikums.

47. Akadēmijas katedra ir struktūrvienība, kura pārstāv apstiprināta studiju virziena noteiktu specializāciju un apvieno specializācijas studiju kursu īstenošanā iesaistīto Akadēmijas akadēmisko personālu.

 

48. Katedras galvenais uzdevums ir veidot Akadēmijas mērķiem un līmenim atbilstošas studiju programmas, nodrošināt to realizāciju un kontrolēt to kompetencē ietilpstošo specializācijas studiju attīstību studiju programmas un visa Akadēmijas studiju procesa laikā.

 

49. Katedru vada katedras vadītājs, kurš ir atbildīgs Senātam un rektoram par savas specializācijas programmas vai par sava studiju virziena programmas:

49.1. Atbilstību Akadēmijas studiju programmām;

49.2. Saskaņotību ar katedras mācībspēku individuālajām programmām.

 

50. Katedras vadītājs ir atbildīgs par katedras rīcībā un materiālajā atbildībā esošā inventāra izmantošanu studiju mērķiem.

 

51. Katedras darbību regulē Senāta apstiprināts nolikums, kas nosaka:

51.1. katedras izveidošanas principus, mērķi, darbības veidus, tiesības un pienākumus;

51.2. katedras vadīšanai nepieciešamos akadēmiskos un profesionālos kritērijus;

51.3. trīs gadus ilgu katedras vadītāja pilnvaru termiņu un ievēlēšanas kārtību;

51.4. katedras vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību un arī citas prasības katedras darbībai.

 

52. Akadēmijas meistardarbnīca ir studiju, jaunrades un pētniecības struktūrvienība, kura ir izveidota specifisku akadēmiskās un profesionālās izglītības mērķu īstenošanai mākslas nozarēs.

 

53. Meistardarbnīca nodrošina mākslas nozares apakšnozarēs profesionālo un akadēmisko studiju diplomdarbu izstrādi studējošajiem.

 

54. Maģistra studijas meistardarbnīcā ir vizuāli plastisko mākslu vai dizaina virzienu bakalaura studiju programmas turpinājums un ar pētniecības darbu vienots mākslas izteiksmes līdzekļu kāpinājums un ideju izvērsums.

 

55. Meistardarbnīcas galvenais uzdevums ir nodrošināt studējošās personas individualizētu attīstību, organizējot konkrētas, specifiskas jaunrades studijas un to vienotību ar pētniecisko darbu nozarē.

 

56. Meistardarbnīcas studiju minimālais ilgums ir 1 gads.

 

57. Meistardarbnīcu vada Senāta apstiprināts, vēlēts Akadēmijas profesors, asociētais profesors vai docents, kurš ir atbildīgs rektoram un Senātam par viņa vadītās meistardarbnīcas programmas saturu un studiju kvalitāti.

 

58. Meistardarbnīcas darbību regulē Senāta apstiprināts nolikums, kas nosaka:

58.1. meistardarbnīcas izveidošanas principus;

58.2. meistardarbnīcu veidus un lomu Akadēmijas studiju struktūrā;

58.3. meistardarbnīcas vadīšanai nepieciešamos akadēmiskos un profesionālos kritērijus;

58.4. meistardarbnīcas darbības termiņus;

58.5. meistardarbnīcas vadītāja atcelšanas kārtību Senātā.

 

59. Akadēmijas darbnīca ir struktūrvienība, kura ir izveidota ar mērķi organizēt specializācijas studijas vizuāli plastisko mākslu un dizaina virzienu specializācijās, to praktiskajos vai tehnoloģiskajos aspektos.

 

60. Darbnīcu vada profesors, asociētais profesors vai docents, kurš personiski ir atbildīgs katedras vadītājam vai nodaļas vadītājam par viņa vadītās darbnīcas programmas saturu un studiju kvalitāti. Darbnīcas vadīšanas termiņš nedrīkst pārsniegt piecus gadus.

 

61. Darbnīcu darbību regulē Senāta apstiprināts nolikums, kas nosaka:

61.1. darbnīcu izveidošanas principus;

61.2. darbnīcu veidus un lomu Akadēmijas studiju struktūrā;

61.3. darbnīcu vadīšanai nepieciešamos akadēmiskos un profesionālos kritērijus;

61.4. darbnīcu vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā.

 

62. Fakultāte ir Akadēmijas struktūrvienība, kura apvieno specializāciju struktūrvienības jaunrades un pētnieciskajai darbībai. Fakultātes galvenais uzdevums ir organizēt un vadīt studiju procesu un saskaņot studiju programmu vispārējās un akadēmiskās daļas ar speciālajām daļām.

 

63. Fakultāti vada dekāns, kurš ir personiski atbildīgs Akadēmijas Senātam un rektoram par viņa vadītās struktūrvienības darbu. Dekānu ievēlē uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

 

64. Fakultātes darbību regulē Senāta apstiprināts nolikums, kas nosaka:

64.1. fakultātes izveidošanas principus;

64.2. fakultātes lomu Akadēmijas studiju struktūrā;

64.3. fakultātes vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā.

 

65. Akadēmijas zinātniskā laboratorija ir struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir pētniecisko iespēju nodrošināšana Akadēmijas darbībai vizuāli plastisko mākslu, dizaina, mākslas zinātnes un kultūras teorijas nozarēs. Akadēmijas mācību laboratorija ir struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir studiju procesa atbalstīšana un nodrošināšana Akadēmijas darbībai vizuāli plastisko mākslu, dizaina, mākslas zinātnes un kultūras teorijas nozarēs.

 

66. Zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas darbību regulē Senāta apstiprināts nolikums, kas nosaka:

66.1. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas izveidošanas principus;

66.2. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas lomu Akadēmijas studiju, mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības darba struktūrā;

66.3. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas vadīšanai nepieciešamos zinātniskos un profesionālos kritērijus un trīs gadus ilgu vadīšanas termiņu;

66.4. zinātniskās laboratorijas vai laboratorijas vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā. 

 

67. Nodaļa ir fakultātei atbilstoša Akadēmijas struktūrvienība, kura tiek izveidota, ja attiecīgajā studiju virzienā nav iespējams izpildīt prasības attiecībā uz zinātnisko potenciālu. Nodaļa apvieno specializāciju struktūrvienības jaunrades un pētnieciskajai darbībai. Nodaļas galvenais uzdevums ir organizēt un vadīt studiju procesu un saskaņot studiju programmu vispārējās un akadēmiskās daļas ar speciālajām daļām. Nodaļai nav tiesību ievēlēt docētājus.

 

68. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kurš ir atbildīgs Senātam un rektoram par viņa vadītās nodaļas studiju kvalitāti, organizatoriskā darba atbilstību Akadēmijas Satversmei, kā arī par savlaicīgu un precīzu ar studijām saistītās informācijas sniegšanu Akadēmijas vadībai.

 

69. Nodaļas darbību regulē Senāta apstiprināts nolikums, kas nosaka:

69.1. nodaļas izveidošanas principus, mērķi, darbības veidus, tiesības un pienākumus;

69.2. nodaļu lomu Akadēmijas studiju struktūrā;

69.3. nodaļas vadīšanai nepieciešamos akadēmiskos un profesionālos kritērijus;

69.4. trīs gadus ilgu nodaļas vadītāja pilnvaru termiņu un ievēlēšanas kārtību;

69.5. nodaļas vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā.

 

70. Zinātniskais institūts ir Akadēmijas struktūrvienība, kurš veidojas uz Akadēmijas pētnieciskā, akadēmiskā un profesionālā potenciāla bāzes un piedalās Akadēmijas studiju programmu īstenošanā. Akadēmijas zinātniskā institūta darbības galvenais uzdevums ir sekmēt un attīstīt zinātnisko pētniecību mākslas nozares apakšnozarēs, kā arī veikt ar kultūras procesu un darba tirgus izpēti saistīto darbu.

Zinātnisko institūtu izveido ar Senāta lēmumu pēc rektora priekšlikuma, bet reorganizē vai likvidē pēc rektora vai senāta ierosinājuma. Galīgo lēmumu par likvidāciju vai reorganizāciju pieņem Senāts.

Zinātniskā institūta finansēšanas kārtību nosaka Senāts, finansiālās un saimnieciskās darbības uzraudzības funkcijas veic Revīzijas komisija.

Zinātniskā institūta darbības pamats ir Senāta apstiprināts zinātniskā institūta nolikums, kas nosaka:

70.1. zinātniskā institūta izveidošanas principus, mērķi, darbības veidus, tiesības un pienākumus;

70.2. zinātniskā institūta finansēšanas kārtību;

70.3. zinātniskā institūta vadīšanai nepieciešamos akadēmiskos, zinātniskos un profesionālos kritērijus;

70.4. zinātniskā institūta vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā;

70.5. zinātniskā institūta reorganizācijas un likvidācijas kārtību.

 

71. Institūts ir Akadēmijas struktūrvienība, kurš veidojas uz Akadēmijas pētnieciskā, akadēmiskā un profesionālā potenciāla bāzes un piedalās Akadēmijas studiju programmu īstenošanā. Institūta darbības pamats ir Senāta apstiprināts Institūta nolikums, kas nosaka:

71.1. institūta izveidošanas principus, mērķi, darbības veidus, tiesības un pienākumus;

71.2. institūta finansēšanas kārtību;

71.3. institūta vadīšanai nepieciešamos akadēmiskos, zinātniskos un profesionālos kritērijus;

71.4. institūta vadītāja apstiprināšanas vai atcelšanas kārtību Senātā;

71.5. Institūta reorganizācijas un likvidācijas kārtību.

 

72. Filiāle ir struktūrvienība, kura ir teritoriāli atdalīta no Akadēmijas un īsteno Akadēmijas akreditētas studiju programmas. Akadēmijas filiāli dibina, reorganizē un likvidē Senāts Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā. Akadēmijas filiāli vada filiāles vadītājs, kas rīkojas uz Akadēmijas izdotas pilnvaras pamata. Filiāles vadītāju ievēlē uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

 

73. Filiāles nolikumu pieņem Senāts, kas nosaka:

73.1. filiāles izveidošanas un slēgšanas kārtību;

73.2. filiāles mērķi, darbības veidus, tiesības un pienākumus.

 

74. Akadēmijas mērķu sasniegšanai Senāts saskaņā ar Augstskolu likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Biedrību un nodibinājumu likumu var dibināt, reorganizēt vai likvidēt koledžas, biedrības, nodibinājumus, iestādes. To nolikumus vai statūtus pieņem Senāts. Koledžās īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas un dod studējošajiem iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu īstenošanas laiks ir 2 līdz 3 gadi, un to apgūst personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību.

 

IV. Akadēmijas personāls, tā tiesības un pienākumi

75. Akadēmijas personālu veido:

75.1. akadēmiskais personāls — Akadēmijā akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;

75.2. vispārējais augstskolas personāls;

75.3. pilna laika studējošie, maģistranti, doktoranti.

76. Akadēmijas personāla tiesības un pienākumi ir sekmēt studiju un pētniecības darbu Akadēmijā, pildot savus tiešos darba un studiju pienākumus, kā arī piedaloties Akadēmijas pārvaldes un pašpārvaldes institūciju darbībā atbilstoši Akadēmijas Satversmes sapulces noteiktajai kārtībai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

77. Akadēmijas personāls ir tieši atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu un par Satversmes sapulces un Senāta apstiprinātās iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. Akadēmijas personālam ir pienākums atskaitīties Senātam, ja Senāts to pieprasa.

78. Akadēmijas akadēmisko personālu veido:

78.1. profesori, asociētie profesori;

78.2. docenti, vadošie pētnieki;

78.3. lektori, pētnieki;

78.4. asistenti.

79. Akadēmiskais personāls veic studējošo izglītošanas un pētniecības darbu mākslas, dizaina, mākslas zinātnes un kultūras teorijas nozarēs.

80. Akadēmiskā personāla darba slodzi un uzdevumus studējošo izglītošanā un pētniecības darba vadīšanā, mākslinieciskajā jaunradē, zinātniskajā pētniecībā un nozares attīstības kvalitātes vērtēšanā nosaka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Senāta pieņemti nolikumi par akadēmiskajiem amatiem un par slodžu normatīviem.

81. Akadēmiskā personāla darba samaksas principus nosaka Akadēmijas Senāts, bet darba samaksas likmes nedrīkst būt mazākas par Ministru kabineta noteiktajām algu likmēm.

82. Akadēmijas akadēmiskajam personālam ir tiesības uz:

82.1. ikgadēju apmaksātu astoņu nedēļu atvaļinājumu;

82.2. ik pēc sešiem gadiem — apmaksātu sešu kalendāro mēnešu ilgu akadēmisko atvaļinājumu pētniecības darba veikšanai;

82.3. vienu reizi saņemt apmaksātu trīs mēnešus ilgu studiju atvaļinājumu doktora disertācijas sagatavošanai;

82.4. profesoram, asociētajam profesoram vai docentam vienā ievēlēšanas reizē — uz neapmaksātu atvaļinājumu līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par viesprofesoru vai vieslektoru citās augstskolās.

83. Akadēmijā darbojas promocijas padome. Tās uzdevums ir Akadēmijas akadēmiskā personāla pētnieciskās kvalifikācijas — zinātniskā, jaunrades un pedagoģiskā darba novērtēšana un doktora zinātnisko grādu piešķiršana. Promocijas padome darbojas saskaņā ar Akadēmijas Senāta apstiprinātu nolikumu.

84. Vēlētos Akadēmijas profesora, asociētā profesora, docenta un administratīvos amatus (rektors, prorektors, dekāns) var ieņemt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Akadēmijas Satversmei.

85. Rīkojot atklātu konkursu uz Akadēmijas profesora vai asociētā profesora amata vietu, Akadēmijā tiek izveidota mākslas zinātnes, mākslas nozares profesoru padome, kuras sastāvā divas trešdaļas ir Akadēmijas profesori un viena trešdaļa tādu nozares profesoru un profesionālo apvienību pārstāvju, kuri nestrādā Akadēmijā.

86. Docenta, lektora, asistenta un pētnieka amatos var ievēlēt personas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

87. Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādā un pieņem Akadēmijas Senāts.

88. Izslēgts.

89. Akadēmijas Senātam ir tiesības piešķirt emeritus profesora goda nosaukumu pensionētiem profesoriem vai asociētajiem profesoriem par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā mākslu, dizaina un kultūras jomās.

90. Akadēmijas profesors ir savā mākslas apakšnozarē starptautiski atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu augstskolas mērķiem un līmenim atbilstošu, individuāli orientētu pētniecību mākslinieciskajā jaunradē, dizainā, kultūras teorijā vai zinātnē, lai nodrošinātu augstu pedagoģiskā darba kvalitāti.

91. Akadēmijas profesora amatā var ievēlēt personu, kuras mākslinieciskās jaunrades vai zinātniskās pētniecības darba rezultāti atbilst Akadēmijas Senāta pieņemtam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem un Augstskolu likuma prasībām.

92. Akadēmijas profesoru ievēlē atklāta konkursa veidā uz sešiem gadiem, un Akadēmija slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu.

93. Līdz ar ievēlēšanu amatā profesors iegūst tiesības vadīt pētniecisko un izglītojošo darbu savā specialitātē, vizuāli plastisko mākslu, dizaina, mākslas zinātnes un kultūras teorijas vai mākslu akadēmiskajā studiju virzienā.

94. Akadēmijas asociētais profesors ir savā mākslas apakšnozarē starptautiski atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu augstskolas mērķiem un līmenim atbilstošu pētniecību mākslinieciskajā jaunradē, dizainā vai zinātnē, lai nodrošinātu augstu pedagoģiskā darba kvalitāti.

95. Akadēmijas asociētā profesora amatā var ievēlēt personu, kuras mākslinieciskās jaunrades vai zinātniskās pētniecības darba rezultāti atbilst Akadēmijas Senāta pieņemtam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem un Augstskolu likuma prasībām.

96. Asociēto profesoru ievēlē atklāta konkursa veidā uz sešiem gadiem un Akadēmija slēdz ar viņu darba līgumu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

97. Līdz ar ievēlēšanu amatā asociētais profesors iegūst tiesības vadīt pētniecisko un izglītojošo darbu savā specialitātē, vizuāli plastisko mākslu, dizaina, mākslas zinātnes un kultūras teorijas vai mākslu akadēmiskajā studiju virzienā.

98. Akadēmijas docents ir atzīts speciālists mākslas apakšnozarē, kurš veic mākslinieciskās jaunrades vai pētniecības darbu savā specialitātē.

99. Akadēmijas docenta amatā var ievēlēt personu, kuras mākslinieciskās jaunrades vai pētniecības darba rezultāti atbilst Akadēmijas Senāta pieņemtam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem un normatīvo aktu prasībām.

100. Līdz ar ievēlēšanu amatā docents iegūst tiesības vadīt pētniecisko un izglītojošo darbu savā mākslinieciskās jaunrades (vizuāli plastisko mākslu vai dizaina) vai mākslas zinātnes un kultūras teorijas specialitātē.

101. Akadēmijas profesoru, asociēto profesoru un docentu vietu skaitu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un atbilstoši Akadēmijas Satversmei nosaka Senāts.

102. Akadēmijas lektori, asistenti, vadošie pētnieki un pētnieki īsteno pētniecisko un izglītojošo darbu mākslas apakšnozarē.

103. Vispārējais Akadēmijas personāls (administratīvais personāls, mācību palīgpersonāls, tehniskais un saimnieciskais personāls) tiek pieņemts darbā un atbrīvots no darba saskaņā ar Akadēmijas Satversmi un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

104. Tiesības studēt Akadēmijā ir katram Latvijas Republikas pilsonim, kā arī personām, kuru tiesības studēt augstskolā nosaka augstākās izglītības jomu reglamentējošie normatīvie akti.

 

105. Imatrikulēti tiek studenti, kuri ir izpildījuši:

105.1. Uzņemšanas noteikumu prasības, kas atbilst prasībām, kritērijiem un kārtībai, kas ir noteikta atbilstoši Augstskolu likumam un spēkā esošajiem augstākās izglītības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

105.2. prasības, kuras nosaka un pieņem Akadēmijas Senāts un kuras ir saskaņotas ar Augstākās izglītības padomi.

 

106. Valsts budžeta apmaksāto studiju vietu skaits Akadēmijā tiek noteikts saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

 

107. Akadēmijas studentiem tiek piešķirtas stipendijas. Stipendiju piešķiršanas nosacījumus un saņemšanas kārtību nosaka Akadēmijas Senāta pieņemts nolikums, ievērojot Augstskolu likumā noteikto kārtību.

 

108. Studiju maksas apjomu par attiecīgās studiju programmas kārtējo studiju gadu un maksas studiju nosacījumus nosaka Akadēmijas Senāta apstiprināts nolikums.

 

109. Akadēmijas studentiem, kuri ir pārtraukuši studijas, ir tiesības atsākt studijas atbilstoši Akadēmijas Senāta pieņemtam nolikumam par studenta statusu.

 

110. Personu var izslēgt no studējošo saraksta, eksmatrikulēt, ja:

110.2. tā pati to vēlas;

       110.2. noskaidrojas, ka tās uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips;

       110.3. tā Akadēmijas noteiktajos termiņos nav nokārtojusi nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veikusi citus studiju uzdevumus;

110.5.  tā ir pārkāpusi Akadēmijas iekšējās kārtības noteikumus.

 

111. Personas izslēgšanu no studējošo saraksta veic Akadēmijas rektors vai dekāns. Apelācijas izskata Akadēmijas Senāts. Akadēmijas Senāta lēmumu var pārsūdzēt Augstskolas Akadēmiskajā šķīrējtiesā.

 

112. Akadēmijas studentiem ir pašpārvalde, kura darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu un Akadēmijas Senāta apstiprinātu nolikumu. Studējošo pašpārvaldi no Akadēmijas budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks par Augstskolu likumā noteikto apmēru.

 

113. Augstākās profesionālās izglītības studiju valsts pārbaudījumu novērtēšanai Senāts izveido Valsts eksāmenu komisiju. Akadēmisko programmu gala pārbaudījumu novērtēšanai Senāts izveido: bakalaura studiju programmai — Akadēmiskās atestācijas komisiju, bet maģistra studiju programmai — Zinātniskās atestācijas komisiju.

 

114. Akadēmijas studiju programmu ilgums ir plānots saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Akadēmijas Satversmi atbilstoši attiecīgās studiju programmas mērķiem, uzdevumu raksturam un studiju slodzes apjomam.

 

115. Izslēgts.

V. Akadēmijas īpašums, budžets un saimnieciskā darbība

116. Akadēmijas īpašumu veido:

116.1. kustama un nekustama manta, kas tai dāvināta, ko tā mantojusi vai ko tā iegādājusies par pašas līdzekļiem;

116.2. par valsts budžeta līdzekļiem iegādātā manta;

116.3. Akadēmijas intelektuālais īpašums.

Akadēmijas nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā kā Akadēmijas īpašums.

Akadēmijai var piederēt naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar spēkā esošajiem augstākās izglītības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Akadēmija rīkojas ar savu īpašumu Satversmē norādīto mērķu sasniegšanai. Akadēmijas valdījumā vai lietojumā nodotā valsts īpašuma pārvaldīšanas kārtību nosaka un šī īpašuma izmantošanu kontrolē attiecīgās valsts institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

117. Akadēmijas finanšu īpašumu veido:

117.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

117.2. pašu ieņēmumi:

117.2.1. ieņēmumi no maksas par studijām;

117.2.2. ieņēmumi no saimnieciskās darbības;

117.3. juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi ar norādītu mērķi vai bez tā;

117.4. citi normatīvajos aktos paredzētie finanšu līdzekļi.

 

118. Akadēmijas finanšu resursu struktūru un izmantošanu nosaka Senāts saskaņā ar Augstskolu likumu, bet budžeta izpildi kontrolē Revīzijas komisija. Finanšu līdzekļu uzskaiti un grāmatvedību Akadēmija kārto saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” un citu normatīvo aktu nosacījumiem.

 

119. Finanšu īpašumu, ko fiziskās vai juridiskās personas piešķir atsevišķu mērķprogrammu un pasākumu realizēšanai, Akadēmija nodod tieši tai struktūrvienībai, fiziskajai vai juridiskajai personai, kas īsteno atbilstošo mērķprogrammu vai pasākumu.

 

120. Pildot savus uzdevumus, Akadēmijai ir tiesības Latvijā un ārvalstīs veikt šādas darbības:

120.1. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī veikt citas juridiskās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši Akadēmijas mērķiem;

120.2. izsludināt konkursus, pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu mantu atbilstoši Akadēmijas Satversmē noteiktajiem darbības mērķiem;

120.3. veikt Akadēmijas profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir ieskaitāmi Akadēmijas budžetā tās attīstībai, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citos uzņēmumos atbilstoši Akadēmijas mērķiem.

 

121. Akadēmijai ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tā ir atbrīvota no muitas nodokļa un nodevām, kā arī no nodokļiem par rekonstrukcijas materiālu un aprīkojuma importu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

 

VI. Satversmes pieņemšana un grozīšanas kārtība, Akadēmijas reorganizācija vai likvidācija

 

122. Akadēmijas Satversme var tikt pieņemta vai grozīta ar Satversmes sapulces lēmumu.

 

123. Akadēmijas Satversme un tajā izdarītie grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājusi Latvijas Republikas Saeima.

 

124. Lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai kultūras ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums. Ja Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniedz kultūras ministrs, šis projekts ir jāsaskaņo arī ar izglītības un zinātnes ministru.