2009. gada 3. februārī

Nr. 9/5 –

Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu „ Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem ”.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz nodot minēto likumprojektu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā.

 

 

           Pielikumā:

1) likumprojekts „Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem”,  1 lp.;

2) likumprojekta „Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem” anotācija,      lp.;

3)   Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumi,      lp.;

4) Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes pilns teksts jaunajā redakcijā,     lp.

5) informatīvais materiāls,      lp.

 

  

 

 

 

Ar cieņu

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs


 

Likumprojekts

 

 

Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem

 

1.pants. Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulces 2006.gada 21.novembrī pieņemtie Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumi ar šo likumu tiek apstiprināti.

 

2.pants. Līdz ar likumu izsludināmi Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

               

 


Likumprojekta

„Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu, uzdevumu u.tml.

Nav attiecināms.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

2006.gada 6.aprīlī stājās spēkā grozījumi Augstskolu likumā, kuri papildināja Augstskolu likumu ar pārejas noteikumu 19.punktu, kurš paredz augstskolām nodrošināt savu satversmju atbilstību Augstskolu likumā noteiktajām prasībām. Līdz ar to, ņemot vērā Augstskolu likuma 10.panta trešajā daļā noteikto, ka valsts dibināto augstskolu satversmi un grozījumus tajā pieņem attiecīgās augstskolas satversmes sapulce un pēc izglītības un zinātnes ministra ieteikuma ar likumu apstiprina Saeima, ir nepieciešams šis likumprojekts.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts apstiprina Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumus. Saskaņā ar šiem grozījumiem tiek precizēts Latvijas Kultūras akadēmijas juridiskais statuss un tiek noteikts, ka tā ir atvasināta publiska persona. Satversmes grozījumos iekļautas prasības par studējošo īpatsvara izmaiņām Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulcē un Senātā. Satversmes grozījumi paredz izslēgt tiesību normu, kas nosaka, ka rektora lēmumu var pārsūdzēt Akadēmijas Senātā, tādējādi nodrošinot Augstskolas Satversmes atbilstību Augstskolu likumā noteiktajām prasībām, kā arī paredz papildināt Augstskolas Satversmi ar regulējumu, kas nosaka Akadēmijas izveidoto iestāžu un komercsabiedrību darbības, reorganizācijas vai likvidācijas kārtību. Satversmes grozījumi ietver arī jaunu jēdzienu „ievēlēšanas vieta” iepriekšējā jēdziena „pamatdarba vieta” vietā, kā arī tajos tiek izdarītas redakcionālas izmaiņas – vārds “iestāde” tekstā aizstāts ar vārdu “institūcija” vārds “šķīrējtiesa” aizstāts ar vārdiem “Akadēmiskā šķīrējtiesa”, vārds „uzņēmumi” aizstāts ar vārdu „komercsabiedrības” u.c.

4. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

 Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

 Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.6. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

 Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

 Citas informācijas nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1      n+2               n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

  Nav attieci-nāms

 Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 

 

 Nav attiecināms.

 

 

 

6. Cita informācija 

 

 Citas informācijas nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) - norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

 

 Citas informācijas nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 

Komentāri

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 Nav attiecināms.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Kultūras akadēmiju.

2. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek radītas. Rektors atbild par augstskolas darbības atbilstību tās satversmei saskaņā ar Augstskolu likuma 171 . panta 1.punktu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu pēc tā pieņemšanas likumā „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Nav attiecināms.

4. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

       

 


 

Pieņemti

Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulcē

2006.gada 21.novembrī

 

Grozījumi Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmē

 

Izdarīt Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmē (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

          1. Aizstāt visā tekstā vārdu „šķīrējtiesa” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „Akadēmiskā šķīrējtiesa” (attiecīgajā locījumā).

 

2.     Aizstāt 1.punktā vārdu „iestāde” ar vārdu „institūcija”.

 

3. Aizstāt 6.punktā vārdus „publisko tiesību juridiska persona” ar vārdiem „atvasināta publiska persona”.

 

4. Aizstāt II nodaļas nosaukumā vārdu „uzņēmumi” ar vārdu „komercsabiedrības”.

 

5. 14.punktā:

izteikt 14.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„14.6. ievēlē akadēmiskā personāla pārstāvjus Akadēmiskajā šķīrējtiesā un atceļ tās locekļus.”;

papildināt 14.7.apakšpunktu pēc vārda „apstiprina” ar vārdiem „Satversmes sapulces”.

 

6.     Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

„15. Satversmes sapulci 50 cilvēku sastāvā uz trim gadiem ievēlē no akadēmiskā personāla, studējošiem un vispārējā personāla tām iedalīto vietu apjomā proporcionālas pārstāvniecības nodrošināšanai. Izvirzīt minēto personāla grupu pārstāvju kandidatūras un par viņiem balsot var tikai attiecīgās grupas personāls. Vēlēšanas notiek aizklāti, ar biļeteniem, kuros norādīti visi izvirzītie kandidāti. Akadēmiskā personāla īpatsvars Satversmes sapulcē nedrīkst būt mazāks par 60% (30 delegāti) un studējošo īpatsvars – ne mazāks par 20% (10 delegāti). Satversmes sapulces delegātu var atsaukt tā personāla pārstāvju grupa, kura viņu ievēlējusi. Studējošo pārstāvi Satversmes sapulcē atbilstoši savam nolikumam atsauc Akadēmijas Studējošo pašpārvalde. Satversmes sapulces dalībnieks ir atsaukts, ja par tā atsaukšanu nobalso ne mazāk kā 75% no personāla, kuram ir tiesības ievēlēt attiecīgo Satversmes sapulces delegātu. Satversmes sapulci sasauc Rektors vai Senāts ne retāk kā reizi gadā. Satversmes sapulces sasaukšanas un norises kārtību nosaka Satversmes sapulces nolikums.”.

 

7. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

„18. Akadēmijas Senātā ir 20 senatori, no kuriem 15 ir akadēmiskā personāla pārstāvji, četri — studējošo pārstāvji un viens vispārējā personāla pārstāvis.”.

 

8. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

„19. Senatorus, aizklāti balsojot, ievēlē Akadēmijas Satversmes sapulce uz trim gadiem no Akadēmijas personāla locekļiem. Vispārējā un akadēmiskā personāla pārstāvjus un studējošos Senātā vēlē tikai tie Satversmes sapulces dalībnieki, kuri ir attiecīgās kategorijas personāla locekļi. Senatoru atsauc Satversmes sapulce, ja to rakstveidā ierosina ½ tās personāla grupas, kas viņu ievēlējusi. Studējošo pārstāvjus Senātā atbilstoši savam nolikumam ievēlē un atsauc Akadēmijas Studējošo pašpārvalde. Ja senators pārtrauc darba vai studiju attie cības ar Akadēmiju, tad viņam izbeidzas Senāta locekļa pilnvaras un tie Satversmes sapulces dalībnieki, kuri ir attiecīgās kategorijas personāla locekļi, ievēlē jaunu senatoru. Senāta darbību reglamentē Satversmes sapulces apstiprināts nolikums.”.

 

9.     Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

„24. Akadēmijas Padomnieku konventu atbilstoši Augstskolu likumam dibina pēc Akadēmijas Senāta iniciatīvas vai izglītības un zinātnes ministra pieprasījuma uz trim gadiem. Akadēmijas Padomnieku konventa locekļus ievēlē Akadēmijas Senāts. Padomnieku konventu vada tā priekšsēdētājs.”.

 

10.  Izslēgt 31.punktu.

 

11.  Papildināt 33.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

„Rektorāta sanāksmēs ir tiesīgi piedalīties Akadēmijas Studējošo pašpārvaldes pārstāvji.”.

 

12.  Izteikt 35., 36. un 37.punktu šādā redakcijā:

„35. Akadēmijas Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par Akadēmijas Satversmē noteikto akadēmisko tiesību ierobežojumiem, strīdus starp Akadēmijas amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī citus jautājumus, kas ietilpst tās kompetencē saskaņā ar Augstskolu likumu.

 

36. Akadēmiskā šķīrējtiesa darbojas trīs cilvēku sastāvā, no kuriem divus uz trim gadiem ievēlē Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus. Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt Akadēmijas administratīvā personāla pārstāvji. Studējošo pārstāvi no Akadēmijas studējošo vidus Akadēmiskajā šķīrējtiesā uz trim gadiem ievēlē Akadēmijas Studējošo pašpārvalde.

 

37. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus, kurus apstiprina Senāts, izpilda administrācija. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Satversmes sapulcei. Pēc darba devēja ini­ciatīvas Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus no darba var atlaist tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu. Akadēmisko šķīrējtiesu vai tās locekli atsauc Satversmes sapulce pēc Senāta vai 2/3 Satversmes sapulces dalībnieku pieprasījuma vai Akadēmijas Studējošo pašpārvaldes pieprasījuma par studējošo pārstāvja atsaukšanu. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus – administratīvos aktus – var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pārējie Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumi, kuri nav administratīvie akti, nav pārsūdzami.”.

 

13.  Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

„39. Revīzijas komisijas trīs locekļus uz trim gadiem ievēlē Akadēmijas Satversmes sapulce. Revīzijas komisijā nedrīkst būt administratīvā personāla pārstāvji. Vienu studējošo pārstāvi Revīzijas komisijā atbilstoši savam nolikumam uz trim gadiem ievēlē un atsauc Akadēmijas studējošo pašpārvalde.”.

 

14. Izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

„50. Fakultātes darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums, kas nosaka fakultātes darbības principus.

 

50.1. Akadēmija saskaņā ar Augstskolu likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, šo Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem ar Senāta lēmumu var izveidot iestādi, t.sk. publisku aģentūru vai filiāli, kas darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu. Akadēmijas koledžu izveido, kā arī likvidē vai reorganizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

          50.2. Akadēmija saskaņā ar Augstskolu likumu, Komerclikumu, šo Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem ar Senāta lēmumu var nodibināt komercsabiedrību, kas darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātiem un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētiem statūtiem.

 

          50.3. Akadēmijas iestādi, t.sk. publisku aģentūru, filiāli vai komercsabiedrību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reorganizē vai likvidē ar Akadēmijas Senāta lēmumu.”.

 

15. Izteikt 51.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„51.1. akadēmiskais personāls – Akadēmijā akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki.”

 

16. Izslēgt 51.2.apakšpunktā vārdus „kuram Akadēmija ir pamatdarba vieta”.

17. Izslēgt 66.punktā vārdus „zinātnē, mākslā”.

 

18. Papildināt 69.punktu ar teikumu šādā redakcijā: „Profesoru štata vietu skaitu nosaka Akadēmijas Senāts.”.

 

19. Izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

„78. Tiesības studēt Akadēmijā nosaka Augstskolu likums. Imatrikulācija notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātiem un Akadēmijas Senātā apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem. Ja reflektantu skaits ir lielāks par izsludināto studiju vietu skaitu, studējošo atlasi veic konkursa kārtībā atbilstoši iestājpārbaudījumu rezultātiem.”.

 

20. Papildināt 81.punkta otro teikumu pēc vārdiem „viņu studijām” ar vārdiem „un iespējamo karjeru”.

 

21. 83.punktā:

izteikt 83.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„83.2. Studējošo pašpārvalde Akadēmijas un citās valsts institūcijās pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos. Akadēmijas pienākums ir atbalstīt un sekmēt studējošo pašpārvaldes darbību. Studējošo pašpārvaldi no Akadēmijas budžeta finansē Augstskolu likumā noteiktajā apmērā. Šos līdzekļus studējošo pašpārvalde izmanto savu Augstskolu likumā noteikto funkciju veikšanai.”;

izteikt 83.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„83.3. Akadēmijas Senātā, fakultātes domē un Satversmes sapulcē pārstāvētajiem studējošiem ir veto tiesības jautājumos, kas saistīti ar studējošo interesēm. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, ko izveido attiecīgā vadības institūcija ar klātesošo divu trešdaļu balsu vairākumu.”.

 

22. Izteikt 84.punktu šādā redakcijā:

„84. Akadēmijas īpašumā vai tās valdījumā var būt zeme, cits nekustamais, kustamais un intelektuālais īpašums, kā arī naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Akadēmijai ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu šajā Satversmē norādīto mērķu sasniegšanai. Akadēmijas īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai valdījumā nodotā valsts īpašuma.”.

 

23. Aizstāt 87.punktā vārdu „uzņēmējdarbību” ar vārdiem „saimniecisko darbību”.

 

24. Izteikt 90.punktu šādā redakcijā:

„90. Lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai kultūras ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums. Ja Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniedz kultūras ministrs, šis projekts ir jāsaskaņo arī ar izglītības un zinātnes ministru.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS SATVERSME

JAUNAJĀ REDAKCIJĀ

Latvijas Kultūras akadēmija ir dibināta 1990.gada 29.decembrī ar Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumu.

Latvijas Kultūras akadēmijas pirmo Satversmi pieņēmusi Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulce 1992.gada 18.maijā un apstiprinājusi Latvijas Republikas Augstākā Padome 1992.gada 18.jūnijā. Satversmes grozījumus saskaņā ar Augstskolu likumu pieņēmusi Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulce 1996.gada 16.februārī. Latvijas Kultūras akadēmijas Satversme apstiprināta Latvijas Republikas Ministru kabinetā 1998.gada 28.septembrī ar rīkojumu Nr.460. 2003.gada 14.novembrī Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulce pieņēmusi jaunu Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmi.

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Latvijas Kultūras akadēmija (turpmāk tekstā — Akadēmija) ir Latvijas valsts dibināta augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kura īsteno akadēmiskas un profesionālas programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi.

2. Akadēmijas mērķis ir nodrošināt studijas humanitārajās un sociālajās zinātnēs, teātra, audiovizuālajās un horeogrāfijas mākslās, veikt pētījumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs, sekmēt jaunu zinātnieku sagatavošanu un māksliniecisko jaunradi.

3. Akadēmija ir autonoma augstskola ar tiesībām izstrādāt savu Satversmi un noteikt studiju saturu un formas, pētniecības darba virzienus un to saturu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Akadēmijas Satversme garantē Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko, pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades brīvību.

5. Akadēmijai ir tiesības noteikt savu pārvaldes, organizatorisko un saimniecisko struktūru un veidot personālsastāvu.

6. Akadēmija ir atvasināta publiska persona, tā likumā noteiktā kārtībā ar Nr.3342301524 ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, tai ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas mazā valsts ģerboņa attēlu; sava atribūtika: karogs un emblēma.

7. Pildot savu pamatuzdevumu, Akadēmija balstās uz šādiem principiem:

7.1. studiju procesā, zinātniskajā darbībā un mākslinieciskajā jaunradē tiek ievērotas Latvijas tautas intereses, pasaules humanitārās kultūras tradīcijas un jaunākie sasniegumi;

7.2. Akadēmija īsteno studiju un zinātniskās darbības vienotību;

7.3. Akadēmija veicina tālākizglītību;

7.4. Akadēmija sadarbojas ar citām izglītības un zinātniskajām iestādēm Latvijā un citās valstīs, nodrošinot studējošo, akadēmiskā personāla un zinātniskās informācijas apmaiņu.

8. Akadēmijai ir tiesības piešķirt akadēmiskos grādus un zinātniskos grādus, profesionālo kvalifikāciju un profesionālos grādus tiem studējošiem, kuri ir sekmīgi apguvuši studiju programmas.

9. Akadēmijai ir tiesības patstāvīgi sadarboties ar ārvalstu izglītības iestādēm, mākslas iestādēm un citām juridiskām un fiziskām personām.

10. Kultūras akadēmijas saīsinātais nosaukums ir LKA.

Tās nosaukums citās valodās:

Academia cultus humani Latviensis (latīņu valodā);

Latvian Academy of Culture (angļu valodā);

Lettische Kulturakademie (vācu valodā);

L’Académie de la Culture de la Lettonie (franču valodā);

Academia de Cultura de Letonia (spāņu valodā);

Det Lettiske Kulturakademi (dāņu valodā);

Latvias kulturakademi (norvēģu valodā);

Lettlands kulturakademi (zviedru valodā);

Łotewska Akademia Kultury (poļu valodā);

Latvijos Kultūros akademija (lietuviešu valodā);

Läti Kultuuri akadeemia (igauņu valodā);

Латвийская Академия культуры (krievu valodā).

11. Akadēmijas juridiskā adrese: Ludzas iela 24, Rīga, LV 1003, Latvija.

Akadēmijas Satversmes pieņemšanas diena — 18.maijs — ir Akadēmijas svinamā diena.

II. AKADĒMIJAS PAŠPĀRVALDE, STRUKTŪRVIENĪBAS, KOLEDŽAS, IESTĀDES UN komercsabiedrības

12. Akadēmijas pārstāvības un vadības institūcijas un galvenās lēmējinstitūcijas ir: Satversmes sapulce, Senāts, Rektors, Akadēmiskā šķīrējtiesa, Revīzijas komisija.

13. Akadēmijas augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija ir Satversmes sapulce, kas nosaka Akadēmijas studiju, zinātniskās pētniecības, mākslinieciskās jaunrades un saimnieciskās attīstības stratēģiju.

14. Satversmes sapulce:

14.1. pieņem un izdara grozījumus Akadēmijas Satversmē;

14.2. ievēlē un atceļ Rektoru;

14.3. noklausās Rektora pārskatu;

14.4. ievēlē Senātu un atceļ tā locekļus;

14.5. ievēlē Revīzijas komisiju un atceļ tās locekļus;

14.6. ievēlē akadēmiskā p ersonāla pārstāvjus Akadēmiskajā šķīrējtiesā un atceļ tās locekļus;

14.7. apstiprina Satversmes sapulces, Senāta, Revīzijas komisijas un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus;

14.8. izskata un izlemj konceptuālus Akadēmijas darbības un attīstības jautājumus.

15. Satversmes sapulci 50 cilvēku sastāvā uz trim gadiem ievēlē no akadēmiskā personāla, studējošiem un vispārējā personāla tām iedalīto vietu apjomā proporcionālas pārstāvniecības nodrošināšanai. Izvirzīt minēto personāla grupu pārstāvju kandidatūras un par viņiem balsot var tikai attiecīgās grupas personāls. Vēlēšanas notiek aizklāti, ar biļeteniem, kuros norādīti visi izvirzītie kandidāti. Akadēmiskā personāla īpatsvars Satversmes sapulcē nedrīkst būt mazāks par 60% (30 delegāti) un studējošo īpatsvars — ne mazāks par 20% (10 delegāti). Satversmes sapulces delegātu var at­saukt tā personāla pārstāvju grupa, kura viņu ievēlējusi. Studējošo pārstāvi Satversmes sapulcē atbilstoši savam nolikumam atsauc Akadēmijas Studējošo pašpārvalde. Satversmes sapulces dalībnieks ir atsaukts, ja par tā atsaukšanu nobalso ne mazāk kā 75% no personāla, kuram ir tiesības ievēlēt attiecīgo Satversmes sapulces delegātu. Satversmes sapulci sasauc Rektors vai Senāts ne retāk kā reizi gadā. Satversmes sapulces sasaukšanas un norises kārtību nosaka Satversmes sapulces nolikums.

16. Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs, kuru, tāpat kā viņa vietnieku un sekretāru, ievēlē Satversmes sapulces locekļi. Satversmes sapulces lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka Akadēmijas Satversmes sapulces pieņemtais nolikums. Satversmes sapulces lēmumus var pārsūdzēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā desmit dienu laikā pēc to pieņemšanas. Satversmes sapulce savu darbību izbeidz, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju.

17. Akadēmijas Senāts ir Akadēmijas personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas izstrādā un apstiprina kārtību un noteikumus visām Akadēmijas darbības sfērām un vada Akadēmijas studiju procesu.

18. Akadēmijas Senātā ir 20 senatori, no kuriem 15 ir akadēmiskā personāla pārstāvji, četri — studējošo pārstāvji un viens vispārējā personāla pārstāvis.

19. Senatorus, aizklāti balsojot, ievēlē Akadēmijas Satversmes sapulce uz trim gadiem no Akadēmijas personāla locekļiem. Vispārējā un akadēmiskā personāla pārstāvjus un studējošos Senātā vēlē tikai tie Satversmes sapulces dalībnieki, kuri ir attiecīgās kategorijas personāla locekļi. Senatoru atsauc Satversmes sapulce, ja to rakstveidā ierosina ½ tās personāla grupas, kas viņu ievēlējusi. Studējošo pārstāvjus Senātā atbilstoši savam nolikumam ievēlē un atsauc Akadēmijas Studējošo pašpārvalde. Ja senators pārtrauc darba vai studiju attiecības ar Akadēmiju, tad viņam izbeidzas Senāta locekļa pilnvaras un tie Satversmes sapulces dalībnieki, kuri ir attiecīgās kategorijas personāla locekļi, ievēlē jaunu senatoru. Senāta darbību reglamentē Satversmes sapulces apstiprināts nolikums.

20. Senāts:

20.1. pieņem lēmumus par nozīmīgākajiem akadēmiskās, zinātniskās un mākslinieciskās darbības jautājumiem;

20.2. ievēlē Senāta priekšsēdētāju un sekretāru;

20.3. izskata un apstiprina studiju pro­grammas;

20.4. apstiprina visus Akadēmijas nolikumus, noteikumus un citus augstskolas darbību reglamentējošos dokumentus, izņemot tos, kas ir Satversmes sapulces kompetencē;

20.5. pēc Rektora priekšlikuma apstiprina prorektorus un administratīvo struktūrvienību vadītājus;

20.6. izveido komisijas un padomes atsevišķu jautājumu risināšanai.

21. Senāts pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no senatoru kopskaita.

22. Senāta lēmumus var pārsūdzēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

23. Akadēmijas Padomnieku konvents konsultē Senātu un Rektoru Akadēmijas attīstības stratēģijas jautājumos un tam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Satversmes sapulcē un Senātā.

24. Akadēmijas Padomnieku konventu atbilstoši Augstskolu likumam dibina pēc Akadēmijas Senāta iniciatīvas vai izglītības un zinātnes ministra pieprasījuma uz trim gadiem. Akadēmijas Padomnieku konventa locekļus ievēlē Akadēmijas Senāts. Padomnieku konventu vada tā priekšsēdētājs.

25. Padomnieku konventa nolikumu apstiprina Senāts.

26. Rektors ir Akadēmijas augstākā amatpersona, kas īsteno Akadēmijas vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Akadēmiju.

27. Akadēmijā par Rektoru ievēlē profesoru. Rektoru ievēlē Akadēmijas Satversmes sapulce uz pieciem gadiem, turklāt ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas atbilstoši Akadēmijas Senāta apstiprinātajam Nolikumam par Rektora vēlēšanām. Kārtējās Rektora vēlēšanas Akadēmija rīko vismaz vienu mēnesi pirms Rektora pilnvaru izbeigšanās.

28. Akadēmijas Satversmes sapulcē ievēlēto Rektoru apstiprina Ministru kabinets.

29. Rektors veicina augstskolas attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību ievērošanu.

30. Rektors:

30.1. atbild par Akadēmijas darbības atbilstību Latvijas Republikas likumiem, citiem normatīvajiem aktiem un Akadēmijas Satversmei;

30.2. atbild par Akadēmijā iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu un īstenotās mākslinieciskās jaunrades kvalitāti;

30.3. nodrošina Akadēmijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī Akadēmijas mantas likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantojumu; personiski atbild par Akadēmijas finansiālo darbību.

31. Izslēgts.

32. Rektoru var atcelt Ministru kabinets pēc Akadēmijas Senāta vai Kultūras ministrijas ierosinājuma, ja Rektora darbībā konstatēti likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumi. Rektora atcelšanas ierosināšanai ir nepieciešams vairāk nekā puse balsu no Akadēmijas Satversmes sapulces balsu kopskaita.

33. Akadēmijas Rektorāts ir konsultatīva, koleģiāla institūcija, kura ir izveidota operatīvai un regulārai Akadēmijas vadības un organizatorisku jautājumu apspriešanai. Rektorātu vada Rektors; tajā ietilpst: prorektori, dekāni, nodaļu vadītāji, studiju daļas vadītājs, katedru vadītāji, galvenais grāmatvedis, personāldaļas vadītājs, ārējo sakaru daļas vadītājs. Rektorāta sanāksmēs ir tiesīgi piedalīties Akadēmijas Studējošo pašpārvaldes pārstāvji.

34. Prorektorus pēc Rektora priekšlikuma apstiprina ar Senāta balsojumu. Prorektori veic Akadēmijas tiešo vadību Rektora prombūtnes laikā.

35. Akadēmijas Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par Akadēmijas Satversmē noteikto akadēmisko tiesību ierobežojumiem, strīdus starp Akadēmijas amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī citus jautājumus, kas ietilpst tās kompetencē saskaņā ar Augstskolu likumu.

36. Akadēmiskā šķīrējtiesa darbojas trīs cilvēku sastāvā, no kuriem divus uz trim gadiem ievēlē Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus. Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt Akadēmijas administratīvā personāla pārstāvji. Studējošo pārstāvi no Akadēmijas studējošo vidus Akadēmiskajā šķīrējtiesā uz trim gadiem ievēlē Akadēmijas Studējošo pašpārvalde.

37. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus, kurus apstiprina Senāts, izpilda administrācija. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Satversmes sapulcei. Pēc darba devēja ini­ciatīvas Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus no darba var atlaist tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu. Akadēmisko šķīrējtiesu vai tās locekli atsauc Satversmes sapulce pēc Senāta vai 2/3 Satversmes sapulces dalībnieku pieprasījuma vai Akadēmijas Studējošo pašpārvaldes pieprasījuma par studējošo pārstāvja atsaukšanu. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus – administratīvos aktus – var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pārējie Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumi, kuri nav administratīvie akti, nav pārsūdzami.

38. Akadēmijas Revīzijas komisijai ir tiesības pārbaudīt Akadēmijas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību spēkā esošajiem likumiem, citiem normatīvajiem aktiem, Akadēmijas Satversmei.

39. Revīzijas komisijas trīs locekļus uz trim gadiem ievēlē Akadēmijas Satversmes sapulce. Revīzijas komisijā nedrīkst būt administratīvā personāla pārstāvji. Vienu studējošo pārstāvi Revīzijas komisijā atbilstoši savam nolikumam uz trim gadiem ievēlē un atsauc Akadēmijas Studējošo pašpārvalde.

40. Revīzijas komisiju vada tās priekšsēdētājs, kurš ne retāk kā reizi gadā iesniedz Senātam rakstveida ziņojumu par pārbaudes rezultātiem. Revīzijas komisijas lēmumus viena mēneša laikā var pārsūdzēt Akadēmijas Senātā. Revīzijas komisiju vai tās locekli atsauc Satversmes sapulce pēc Senāta vai 2/3 Satversmes sapulces dalībnieku pieprasījuma.

41. Akadēmijas Zinātniskā padome veido Akadēmijas pētnieciskās darbības stratēģiju un veic organizatorisko darbu Akadēmijas zinātniskās pētniecības vadīšanā. Zinātniskā padome risina ar Akadēmijas Doktorantūru un akadēmiskā personāla zinātnisko darbību saistītus jautājumus.

42. Zinātnisko padomi 7 cilvēku sastāvā pēc Rektora ierosinājuma uz trim gadiem apstiprina Senāts. Zinātnisko padomi vai tās locekli atsauc Senāts pēc Rektora priekšlikuma. Zinātniskās padomes darbību reglamentē Akadēmijas Senāta apstiprināts Zinātniskās padomes nolikums.

43. Akadēmijas pamatstruktūru veido katedras, nodaļas un fakultātes, bibliotēka, videotēka. Satversmē noteikto uzdevumu veikšanai Akadēmijai ir tiesības veidot arī citas struktūrvienības — studiju, zinātnes un mākslinieciskās jaunrades centrus, starpdisciplināras studiju un pētnieciskā darba vienības, kā arī struktūrvienības organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai.

44. Lēmumu par struktūrvienības dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem Senāts. Struktūrvienības uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienības nolikums, kuru apstiprina Senāts. Ikvienas struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības uzdevumu izpildi, kā arī personāla nodarbināšanu un struktūrvienības rīcībā esošo materiālo resursu lietderīgu izmantošanu.

45. Katedra ir Akadēmijas studiju un pētnieciskā darba pamatvienība, kas pārstāv apstiprināta studiju virziena noteiktu specialitāti un apvieno specialitātes studiju kursu īstenošanā iesaistīto Akadēmijas akadēmisko personālu. Katedras darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums.

46. Katedras galvenais uzdevums ir izveidot Akadēmijas mērķiem atbilstošas studiju programmas un apakšprogrammas, nodrošināt to realizāciju un kontrolēt studiju procesu to kompetencē ietilpstošajās apakšprogrammās.

Katedru vada katedras vadītājs, kurš ir atbildīgs Rektoram un dekānam par studiju programmas realizāciju.

47. Ja jaunajā augstākās izglītības virzienā nav iespējams izpildīt prasības attiecībā uz zinātnisko potenciālu, fakultātei atbilstošo struktūrvienību sauc par nodaļu. Nodaļu vada nodaļas vadītājs. Nodaļas darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums.

48. Fakultāte ir Akadēmijas struktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai vienā vai vairākās zinātnes vai mākslas nozarēs. Fakultātes uzdevums ir organizēt un vadīt studiju procesu un savstarpēji saskaņot studiju programmas.

49. Fakultāti vada dekāns, kurš ir atbildīgs Senātam un Rektoram par fakultātes darbu. Dekānu ievēlē fakultātes dome uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

50. Fakultātes darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums, kas nosaka fakultātes darbības principus.

50.1. Akadēmija saskaņā ar Augstskolu likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, šo Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem ar Senāta lēmumu var izveidot iestādi, t.sk. publisku aģentūru vai filiāli, kas darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu. Akadēmijas koledžu izveido, kā arī likvidē vai reorganizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

50.2. Akadēmija saskaņā ar Augstskolu likumu, Komerclikumu, šo Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem ar Senāta lēmumu var nodibināt komercsabiedrību, kas darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātiem un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētiem statūtiem.

50.3. Akadēmijas iestādi, t.sk. publisku aģentūru, filiāli vai komercsabiedrību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reorganizē vai likvidē ar Akadēmijas Senāta lēmumu.

III. AKADĒMIJAS PERSONĀLS

51. Akadēmijas personālu veido:

51.1. akadēmiskais personāls - Akadēmijā akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;

51.2. vispārējais Akadēmijas personāls;

51.3. pilna laika studējošie, ieskaitot maģistrantus un doktorantus.

52. Akadēmijas personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju un pētniecības darba brīvību, pildot savus tiešos darba un studiju pienākumus, kā arī piedaloties Akadēmijas pārvaldes un pašpārvaldes institūciju darbībā atbilstoši Akadēmijas Satversmes sapulces noteiktajai kārtībai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

53. Akadēmijas personāls par savu pienākumu pildīšanu un Satversmes sapulces un Senāta apstiprināto iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu ir tieši atbildīgs attiecīgās struktūrvienības vadītājam. Akadēmijas personālam ir pienākums atskaitīties Senātam, ja Senāts to pieprasa.

54. Akadēmijas akadēmisko personālu veido:

54.1. profesori, asociētie profesori;

54.2. docenti, vadošie pētnieki;

54.3. lektori, pētnieki;

54.4. asistenti.

55. Akadēmiskais personāls veic studējošo izglītošanas un pētniecības darbu humanitārajās un sociālajās zinātnēs un mākslās.

56. Akadēmiskā personāla darba slodzi un uzdevumus studējošo izglītošanā un pētniecības darba vadīšanā, zinātniskajā pētniecībā, mākslinieciskajā jaunradē un nozares attīstības kvalitātes vērtēšanā nosaka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Senāta apstiprinātajiem nolikumiem par akadēmiskajiem amatiem.

57. Akadēmijas personāla darba samaksas principus nosaka Akadēmijas Senāts, bet mēneša darba algas likmes nedrīkst būt mazākas par Ministru kabineta noteiktajām likmēm.

58. Akadēmiskajam personālam atbilstoši Augstskolu likumam ir tiesības uz:

58.1. ikgadēju apmaksātu astoņu nedēļu atvaļinājumu;

58.2. ik pēc sešiem gadiem — apmaksātu sešu kalendāro mēnešu ilgu akadēmisko atvaļinājumu pētniecības darba veikšanai;

58.3. vienu reizi saņemt apmaksātu trīs mēnešus ilgu studiju atvaļinājumu promocijas darba sagatavošanai.

59. Profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem vienā ievēlēšanas termiņā ir tiesības uz neapmaksātu atvaļinājumu līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par vieslektoriem citās augstskolās.

60. Akadēmijā darbojas Promocijas padome. Tās uzdevums ir zinātniskās kvalifikācijas darba novērtēšana un zinātniskā grāda piešķiršana.

61. Vēlētos Akadēmijas profesora, asociētā profesora, docenta, lektora, asistenta, vadošā pētnieka un pētnieka un administratīvos amatus (rektors, prorektors, dekāns) var ieņemt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Akadēmijas Satversmei.

62. Rīkojot atklātu konkursu uz Akadēmijas profesora vai asociētā profesora amata vietu, Akadēmijā izveidota mākslas zinātņu un mākslas nozaru profesoru padome (turpmāk, Profesoru padome). Profesoru padomes sastāvā divas trešdaļas ir Akadēmijas profesori, viena trešdaļa — nozares profesori, kuri nestrādā Akadēmijā.

63. Akadēmijas lektori, asistenti, vadošie pētnieki un pētnieki īsteno pētniecisko un izglītojošo darbību savā zinātņu vai mākslas nozarē. Lektora, asistenta, vadošā pētnieka un pētnieka amatos var ievēlēt personas ar akadēmisko grādu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Akadēmijas Satversmei.

64. Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādā un pieņem Akadēmijas Senāts.

65. Ar pensionēto akadēmisko personālu Rektors saskaņā ar valsts vai citu avotu piešķirto finansējumu var slēgt līgumus konkrētu darbu veikšanai.

66. Akadēmijas Senātam ir tiesības piešķirt emeritus profesora goda nosaukumu pensionētiem Akadēmijas profesoriem vai asociētajiem profesoriem par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā.

67. Akadēmijas profesors ir savā darbības jomā starptautiski atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu augstskolas mērķiem un līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas savā zinātnes vai mākslas apakšnozarē.

68. Akadēmijas profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds vai kuras mākslinieciskās jaunrades rezultāti atbilst Akadēmijas Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem, un kurai ir ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze asociētā profesora amatā vai profesora amatā.

69. Līdz ar ievēlēšanu amatā, profesors iegūst tiesības vadīt pētniecisko un izglītojošo darbu attiecīgajā zinātnes vai mākslas apakšnozarē. Profesoru štata vietu skaitu nosaka Akadēmijas Senāts.

70. Asociētā profesora amatā var ievēlēt personu ar doktora grādu vai personu, kuras mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst Akadēmijas Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem.

71. Asociēto profesoru galvenie uzdevumi ir: lekciju lasīšana; pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades nozarē, kura atbilst asociētā profesora štata vietas nosaukumam; pētniecības darba vadīšana doktora vai maģistra grāda iegūšanai. Asociēto profesoru štata vietu skaitu nosaka Akadēmijas Senāts.

72. Personas profesora un asociētā profesora amatā atklātā konkursā ievēlē Akadēmijas Profesoru padome. Profesorus un asociētos profesorus ievēlē uz sešiem gadiem vai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Akadēmijas Satversmei. Akadēmijas Rektors slēdz ar ievēlēto personu darba līgumu uz personas ievēlēšanas termiņu.

73. Docenta amatā var ievēlēt personu ar doktora grādu vai personu, kuras mākslinieciskās jaunrades rezultāti atbilst Akadēmijas Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. Docentu uz sešiem gadiem ievēlē fakultātes dome, nodaļās docentus ievēlē Senāts. Docenta galvenie uzdevumi ir lekciju lasīšana, nodarbību vadīšana, pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskā jaunrade, kas atbilst docenta amata vietas nosaukumam.

74. Lektora un asistenta amatā var ievēlēt personas ar vismaz maģistra grādu vai personas, kuru mākslinieciskās jaunrades rezultāti atbilst Akadēmijas Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. Fakultātēs lektoru, asistentu uz sešiem gadiem ievēlē fakultātes dome, nodaļās— Senāts.

75. Akadēmijas lektori, asistenti īsteno pētniecisko un izglītojošo darbu savā mākslinieciskās jaunrades vai attiecīgajā zinātnes apakšnozarē. Lektora galvenie uzdevumi ir lekciju lasīšana, nodarbību vadīšana, pētnieciskais darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskā jaunrade, asistenta — nodarbību vadīšana, mācību metodisko līdzekļu izstrādāšana vadošā pasniedzēja vadībā.

76. Vispārējais personāls tiek pieņemts darbā un atlaists no darba saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

77. Akadēmijā studējošie ir bakalaura studiju programmu studenti, profesionālo studiju programmu studenti, maģistra studiju programmu studenti un doktoranti.

78. Tiesības studēt Akadēmijā nosaka Augstskolu likums. Imatrikulācija notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātiem un Akadēmijas Senātā apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem. Ja reflektantu skaits ir lielāks par izsludināto studiju vietu skaitu, studējošo atlasi veic konkursa kārtībā atbilstoši iestājpārbaudījumu rezultātiem.

79. Studijas Akadēmijā notiek saskaņā ar Senāta apstiprinātajām akadēmiskajām studiju programmām un profesionālajām studiju programmām.

80. Personu var izslēgt no studējošo skaita, ja:

80.1. tā pati to vēlas;

80.2. noskaidrojas, ka tās uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips;

80.3. tā Akadēmijas noteiktajos termiņos nav nokārtojusi nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veikusi citus studiju uzdevumus;

80.4. tā ir pārkāpusi Akadēmijas iekšējās kārtības noteikumus.

Personas izslēgšanu no studējošo saraksta veic Akadēmijas Rektors. Apelācijas izskata Akadēmijas Senāts.

81. Studējošo galvenais pienākums ir sekmīgi apgūt izvēlēto akadēmisko vai profesionālo studiju programmu. Studējošajiem ir tiesības iegūt augstāko izglītību, noteiktā kārtībā izmantot Akadēmijas infrastruktūru, pārtraukt un atsākt studijas, saņemt informāciju jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām un iespējamo karjeru, brīvi paust un aizstāvēt savus uzskatus, vēlēt un tikt ievēlētam studentu pašpārvaldē, līdzdarboties citās Akadēmijas pašpārvaldes institūcijās, dibināt biedrības.

82. No valsts budžeta līdzekļiem studijas Akadēmijā tiek finansētas atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai. Studiju maksu studiju vietās, kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, sedz studējošie, juridiskas un fiziskas personas, noslēdzot par to attiecīgu līgumu ar Akadēmiju.

83. Akadēmijā studējošajiem ir sava paš­pārvalde:

83.1. Studējošo pašpārvalde darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu. Senāts var atteikt apstiprinājumu nolikumam tikai tiesisku apsvēr umu dēļ.

83.2. Studējošo pašpārvalde Akadēmijas un citās valsts institūcijās pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos. Akadēmijas pienākums ir atbalstīt un sekmēt studējošo pašpārvaldes darbību. Studējošo pašpārvaldi no Akadēmijas budžeta finansē Augstskolu likumā noteiktajā apmērā. Šos līdzekļus studējošo pašpārvalde izmanto savu Augstskolu likumā noteikto funkciju veikšanai.

83.3. Akadēmijas Senātā, fakultātes domē un Satversmes sapulcē pārstāvētajiem studējošajiem ir veto tiesības jautājumos, kas saistīti ar studējošo interesēm. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, ko izveido attiecīgā vadības institūcija ar klātesošo divu trešdaļu balsu vairākumu.

83.4. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties Akadēmijas lēmējinstitūcijās, saņemt informāciju no jebkuras amatpersonas jautājumos, kas skar studējošo intereses.

83.5. Studējošo pašpārvalde reprezentē Akadēmijā studējošos Latvijā un ārvalstīs.

83.6. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas Akadēmijas Senātā ir obligāti visiem studējošajiem.

IV. AKADĒMIJAS ĪPAŠUMS, FINANSES UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

84. Akadēmijas īpašumā vai tās valdījumā var būt zeme, cits nekustamais, kustamais un intelektuālais īpašums, kā arī naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Akadēmijai ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu šajā Satversmē norādīto mērķu sasniegšanai. Akadēmijas īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai valdījumā nodotā valsts īpašuma.

85. Akadēmijas finanšu resursus veido:

85.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

85.2. pašu ieņēmumi:

85.2.1. ieņēmumi no maksas par studijām;

85.2.2. ieņēmumi no saimnieciskās darbības;

85.3. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi ar norādītu mērķi vai bez tā;

85.4. citi normatīvajos aktos paredzētie finanšu līdzekļi.

86. Akadēmijas finanšu resursu struktūru un izmantošanu nosaka Akadēmijas Senāts, bet budžeta izpildi kontrolē Revīzijas komisija. Finanšu resursus, ko fiziskās un juridiskās personas piešķir atsevišķu mērķprogrammu un pasākumu finansēšanai, augstskola nodod tieši tai struktūrvienībai, fiziskajai vai juridiskajai personai, kas īsteno šo programmu vai pasākumu.

87. Akadēmija var veikt savam profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir ieskaitāmi Akadēmijas budžetā tās attīstībai.

V. AKADĒMIJAS SATVERSMES PIEŅEMŠANAS UN GROZĪJUMU IZDARĪŠANAS KĀRTĪBA

88. Akadēmijas Satversmi pieņem un tajā grozījumus izdara tikai Akadēmijas Satversmes sapulce.

89. Akadēmijas Satversme un tajā izdarītie grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Saeimā.

VI. AKADĒMIJAS REORGANIZĀCIJA VAI LIKVIDĀCIJA

90. Lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai kultūras ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums. Ja Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniedz kultūras ministrs, šis projekts ir jāsaskaņo arī ar izglītības un zinātnes ministru.

91. Akadēmijas likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt studijas citā augstskolā.