Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada 11. februārī

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr.1098/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 2. lpp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija                                                                                                            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

 

Grozījumi Civilprocesa likumā (Nr.1098/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 1 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

47.nodaļa

Kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas lietas

1. Aizstāt 47. nodaļas visā tekstā vārdu "atsaukt" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "anulēt" (attiecīgajā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt 47. nodaļas visā tekstā vārdu "atsaukt" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "anulēt" (attiecīgajā locījumā).

375.pants. Kredītiestādes maksātnespējas lietas un likvidācijas lietas izskatīšana

(1) Kredītiestādes maksātnespējas lietu un likvidācijas lietu tiesa izskata 15 dienu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

 

2. Aizstāt 375. panta pirmajā daļā skaitli "15" ar skaitli "5".

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. Aizstāt 375.panta pirmajā daļā skaitli “15” ar skaitli “7”.”

 

Atbalstīts

2. Aizstāt 375. panta pirmajā daļā skaitli "15" ar skaitli "7".

387.pants. Lēmums par administratora vai likvidatora atkāpšanās pieņemšanu vai viņa atcelšanu

2) Administratoru vai likvidatoru var atcelt tiesa pēc Finansu un kapitāla tirgus komisijas pieteikuma. Pieteikumam pievienojams Finansu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par neuzticības izteikšanu administratoram vai likvidatoram sakarā ar kādu no šādiem apstākļiem:

1) administrators vai likvidators neatbilst Kredītiestāžu likuma 131.panta pirmās daļas noteikumiem vai atklājas kāds no 132.pantā minētajiem apstākļiem;

(3) Tiesa var izskatīt jautājumu par administratora vai likvidatora atcelšanu pēc kreditora vai kreditoru grupas pieteikuma vai savas iniciatīvas, ja tās rīcībā ir pierādījumi, ka administrators vai likvidators, pildot savus pienākumus, neievēro Kredītiestāžu likuma un citu normatīvo aktu noteikumus un tiesas nolēmumus, administrators vai likvidators neatbilst Kredītiestāžu likuma 131.panta pirmās daļas noteikumiem vai atklājas kāds no 132.pantā minētajiem apstākļiem, administrators vai likvidators nav kompetents vai ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras.

 

3. 387. pantā:

izteikt otrās daļas 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) administrators vai likvidators neatbilst Kredītiestāžu likuma 131.panta pirmās daļas vai 131.1 pirmās daļas noteikumiem vai atklājas kāds no 132. vai 132.1 pantā minētajiem apstākļiem;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesa var izskatīt jautājumu par administratora vai likvidatora atcelšanu pēc kreditora vai kreditoru grupas piet eikuma vai savas iniciatīvas, ja tās rīcībā ir pierādījumi, ka administrators vai likvidators, pildot savus pienākumus, neievēro Kredītiestāžu likuma un citu normatīvo aktu noteikumus un tiesas nolēmumus, administrators vai likvidators neatbilst Kredītiestāžu likuma 131.panta pirmās daļas vai 131.1 panta pirmās daļas noteikumiem vai atklājas kāds no 132. vai 132.1 pantā minētajiem apstākļiem, administrators vai likvidators nav kompetents vai ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras.".

 

 

 

3. 387. pantā:

izteikt otrās daļas 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) administrators vai likvidators neatbilst Kredītiestāžu likuma 131.panta pirmās daļas vai 131.1 pirmās daļas noteikumiem vai atklājas kāds no 132. vai 132.1 pantā minētajiem apstākļiem;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesa var izskatīt jautājumu par administratora vai likvidatora atcelšanu pēc kreditora vai kreditoru grupas pieteikuma vai savas iniciatīvas, ja tās rīcībā ir pierādījumi, ka administrators vai likvidators, pildot savus pienākumus, neievēro Kredītiestāžu likuma un citu normatīvo aktu noteikumus un tiesas nolēmumus, administrators vai likvidators neatbilst Kredītiestāžu likuma 131.panta pirmās daļas vai 131.1 panta pirmās daļas noteikumiem vai atklājas kāds no 132. vai 132.1 pantā minētajiem apstākļiem, administrators vai likvidators nav kompetents vai ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras.".

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.