Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada 11. februārī

Nr.9/2 – 2 – 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta „Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” (Nr.1097/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ___ lpp.

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā

(Nr.1097/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 19 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2007, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2008, nr.162) šādus grozījumus:

1

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā vārdus un skaitļus „Latvijas Vēstnesis, 2008, nr.162” ar skaitļiem un saīsinājumu „2008, 22.nr.”

Atbalstīts

Izdarīt Noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2007, 9.nr.; 2008, 22.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

5) noguldījumu nepieejamības gadījums — noguldījumu piesaistītāja nespēja izmaksāt noguldījumus šādu iemeslu dēļ:

a) Finansu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija) ir anulējusi atļauju (licenci) kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai, un tiesa pasludinājusi noguldījumu piesaistītāju par likvidējamu, vai

b) tiesa ir pieņēmusi lēmumu par noguldījumu piesaistītāja bankrota procedūras uzsākšanu;

1. Izteikt 1. panta 5. punktu šādā redakcijā:

"5) noguldījumu nepieejamība — noguldījumu piesaistītāja nespēja izmaksāt noguldījumus šādu iemeslu dēļ, neatkarīgi no šo nosacījumu iestāšanās kārtības:

a)                  tiesa pasludinājusi noguldījumu piesaistītāju par maksātnespējīgu vai

b) Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija) ir anulējusi atļauju (licenci) kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai vai

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.panta (likuma 1.panta 5.punktā) ievaddaļu šādā redakcijā:

 „5) noguldījumu nepieejamība — noguldījumu piesaistītāja nespēja izmaksāt noguldījumus, ja ir iestājies vismaz viens šajā punktā minētais apstāklis un neatkarīgi no vairāku apstākļu iestāšanās secības:”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 1.panta (likuma 1.panta 5.punktā) ievaddaļu šādā redakcijā:

 „5) noguldījumu nepieejamība — noguldījumu piesaistītāja nespēja izmaksāt noguldījumus, ja ir iestājies vismaz viens šajā punktā minētais apstāklis vai vairāki un neatkarīgi no šo apstākļu iestāšanās secības:”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. Izteikt 1. panta 5. punktu šādā redakcijā:

„5) noguldījumu nepieejamība — noguldījumu piesaistītāja nespēja izmaksāt noguldījumus, ja ir iestājies vismaz viens šajā punktā minētais apstāklis vai vairāki un neatkarīgi no šo apstākļu iestāšanās secības:

a) tiesa pasludinājusi noguldījumu piesaistītāju par maksātnespējīgu vai

b) Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija) ir anulējusi atļauju (licenci) kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai vai

 

c) cits gadījums, kad, konstatējot, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt garantēto noguldījumu, Komisija ir pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

4

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.panta (likuma 1.panta 5.punktā) „c” apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 „c) cits gadījums, kad Komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājam garantēto noguldījumu, un ir pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.”

Atbalstīts

c) cits gadījums, kad Komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājam garantēto noguldījumu, un ir pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.”

 

Lēmumu Komisija var pieņemt 5 darbdienu laikā no noguldījumu piesaistītājs nespējas izmaksāt garantēto noguldījumu konstatācijas.

5

Juridiskais birojs

Pārcelt likumprojekta 1.panta (likuma 1.panta 5.punktā) „c” apakšpunkta otro teikumu uz likuma 2.pantu kā atsevišķu daļu un izteikt to kā likumprojekta 3.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, šādā redakcijā:

  „3.Papildināt 2.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

  „(6) Lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos šā likuma 1.panta 5.punkta „c” apakšpunktā paredzētajā gadījumā Komisija var pieņemt piecu darbdienu laikā no dienas, kad tā konstatējusi noguldījumu piesaistītāja nespēju izmaksāt garantēto noguldījumu.””

Atbalstīts

 

 

Atbalstīto redakciju skatīt 4.lapā.

 

Gadījumos, kad šis likums attiecināms uz ārvalstī vai dalībvalstīs reģistrētu banku filiālēm Latvijā, noguldījumu nepieejamība iestājas ar brīdi, kad noguldījumu nepieejamība ir iestājusies atbilstoši attiecīgās ārvalsts vai dalībvalsts normatīvajiem aktiem."

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Juridiskais birojs

Pārcelt likumprojekta 1.pantā (likuma 1.panta 5.punktā) pēc „c” apakšpunkta sekojošu pēdējo teikumu (rindkopu) uz likuma 2.pantu kā atsevišķu daļu un izteikt to kā likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā: 

„2.Papildināt 2.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā: 

„(31) Ja šā likuma noteikumi attiecināmi uz ārvalstī vai dalībvalstī reģistrētu banku filiālēm Latvijā, noguldījumu nepieejamība iestājas ar brīdi, kad noguldījumu nepieejamība ir iestājusies atbilstoši attiecīgās ārvalsts vai dalībvalsts normatīvajiem aktiem.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Pārcelt likuma 1.panta 5.punktā pēc „c” apakšpunkta sekojošu pēdējo teikumu uz likuma 2.pantu un izteikt šādā redakcijā:

„Papildināt 2.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā: 

„(31) Ja šā likuma noteikumi attiecināmi uz dalībvalstī reģistrētu banku filiālēm Latvijā, noguldījumu nepieejamība iestājas ar brīdi, kad noguldījumu nepieejamība ir iestājusies atbilstoši attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem.””

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

2.pants. (1) Šā likuma mērķis ir noteikt garantiju vispārīgos principus attiecībā uz noguldījumiem noguldījumu piesaistītājos, kā arī noguldījumu garantiju fonda veidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

(2) Šā likuma noteikumi ir attiecināmi uz Latvijas Republikā reģistrētu banku filiālēm ārvalstīs, ja šo valstu normatīvie akti neparedz to obligātu piedalīšanos attiecīgās valsts noguldījumu garantiju sistēmā.

(3) Šā likuma noteikumi ir attiecināmi uz Latvijas Republikā reģistrētu banku filiālēm ārvalstīs, ja šo valstu normatīvie akti paredz to obligātu piedalīšanos attiecīgās valsts noguldījumu garantiju sistēmā un nosaka garantētās atlīdzības izmaksu kā attiecīgajā valstī un Latvijas Republikā spēkā esošo garantēto atlīdzību apmēru starpību.

(4) Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz:

1) Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētu banku filiālēm Latvijā, ja šo valstu normatīvie akti paredz noguldījumu garantēšanu banku filiālēs ārvalstīs, ieskaitot Latviju, un aptver visus šajā likumā paredzētos noguldījumus, turklāt garantētā atlīdzība nav mazāka par Eiropas Kopienas tiesību aktos noteikto minimālo garantēto atlīdzību;

2) citu ārvalstu banku filiālēm Latvijā, ja šo valstu normatīvie akti paredz noguldījumu garantēšanu banku filiālēs ārvalstīs, ieskaitot Latviju, un ap tver visus šajā likumā paredzētos noguldījumus, turklāt garantētā atlīdzība nav mazāka par šajā likumā noteikto.

(5) Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz bankām vai krājaizdevu sabiedrībām, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai atzītas par likvidējamām, maksātnespējīgām vai bankrotējušām.

 

 

 

 

2. 2.pantā:

papildināt ar 3.1 daļu šādā redakcijā: 

„(31) Ja šā likuma noteikumi attiecināmi uz dalībvalstī reģistrētu banku filiālēm Latvijā, noguldījumu nepieejamība iestājas ar brīdi, kad noguldījumu nepieejamība ir iestājusies atbilstoši attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem.”;

 

papildināt ar sesto daļu šādā redakcijā:

 „(6) Lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos šā likuma 1.panta 5.punkta „c” apakšpunktā paredzētajā gadījumā Komisija var pieņemt piecu darbdienu laikā no dienas, kad tā konstatējusi noguldījumu piesaistītāja nespēju izmaksāt garantēto noguldījumu.”.

 

 

3.pants.

(3) Noguldītāja tiesības uz garantēto atlīdzību un tās viņa saistības pret noguldījumu piesaistītāju, kuru izpildes termiņš iestājas līdz šā likuma 14.pantā noteiktā noguldītāju pretenziju iesniegšanas termiņa beigām, tiek savstarpēji dzēstas ar ieskaitu, un to ņem vērā, aprēķinot garantēto atlīdzību.

2. Aizstāt 3. pantā trešajā daļā vārdus "šā likuma 14. pantā noteiktā noguldītāju pretenziju iesniegšanas termiņa beigām" ar vārdiem "dienai, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība".

 

 

 

3. Aizstāt 3. pantā trešajā daļā vārdus "šā likuma 14. pantā noteiktā noguldītāju pretenziju iesniegšanas termiņa beigām" ar vārdiem "dienai, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība".

13.pants. (1) Noguldījumu garantiju fondu izlieto garantēto atlīdzību izmaksām, ar garantēto atlīdzību izmaksu organizēšanu saistīto izdevumu segšanai, kā arī samaksai pārvaldītājam, ja saskaņā ar šā panta otro daļu noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšana nodota citam pārvaldītājam. Noguldījumu garantiju fondu pārvalda saskaņā ar Komisijas padomes apstiprinātajiem noteikumiem. Noguldījumu garantiju fonda līdzekļus glabā kontā Latvijas Bankā.

 

8

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3.pantu (grozījumiem likuma 13. panta pirmajā daļā), attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, un izteikt to šādā redakcijā:

„3. Papildināt likuma 13. panta pirmajā daļā pēc vārdiem „saistīto izdevumu segšanai” ar vārdiem „no valsts budžeta likumā noteikto garantēto atlīdzību izmaksai aizdoto līdzekļu atmaksai”.

Atbalstīts

4. Papildināt likuma 13. panta pirmajā daļā pēc vārdiem „saistīto izdevumu segšanai” ar vārdiem „no valsts budžeta likumā noteikto garantēto atlīdzību izmaksai aizdoto līdzekļu atmaksai”.

14.pants. (1) Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuri likumā noteiktajā termiņā pēc noguldījumu nepieejamības gadījuma iestāšanās ir iesnieguši savas prasības noguldījumu piesaistītāja likvidatoram vai administratoram un kuru prasības minētās personas ir atzinušas. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar dienu, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par noguldījumu piesaistītāja atzīšanu par likvidējamu vai par bankrota procedūras uzsākšanu.

3. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

"14.pants (1) Garantēto atlīdzību izmaksā noguldītājiem, kuriem atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz garantētās atlīdzības saņemšanu. Noguldītāja tiesības uz garantēto atlīdzību nosaka saskaņā ar noguldītāja piesaistītāja grāmatvedības reģistros esošo informāciju.

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 14. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

   "(1) Garantēto atlīdzību izmaksā noguldītājiem, kuriem atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz garantētās atlīdzības saņemšanu. Noguldītāja tiesības uz garantēto atlīdzību apliecina noguldījuma piesaistītāja grāmatvedības reģistros esošā informācija, un noguldītāja papildu apliecinājums nav nepieciešams."

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3.panta (likuma 14. panta pirmās daļas) otro teikumu šādā redakcijā:

„Garantētās atlīdzības izmaksas nosakāmas atbilstoši informācijai, kāda ir noguldījumu piesaistītāja grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 14. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„14.pants (1) Garantēto atlīdzību izmaksā noguldītājiem, kuriem atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz garantētās atlīdzības saņemšanu. Garantētās atlīdzības izmaksas nosakāmas atbilstoši informācijai, kāda ir noguldījumu piesaistītāja grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā. Noguldītājam nav nepieciešams iesniegt ieguldījumu piesaistītājam iesniegumu un citus dokumentus, kas pamato noguldītāju tiesības uz garantēto atlīdzību.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 11

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

„14.pants (1) Garantēto atlīdzību izmaksā noguldītājiem, kuriem atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz garantētās atlīdzības saņemšanu. Garantētās atlīdzības izmaksas nosakāmas atbilstoši informācijai, kāda ir noguldījumu piesaistītāja grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā. Noguldītājam nav nepieciešams iesniegt ieguldījumu piesaistītājam iesniegumu un citus dokumentus, kas pamato noguldītāju tiesības uz garantēto atlīdzību.

(2) Komisija vai tās pilnvarota persona garantētās atlīdzības izmaksas veic saskaņā ar noguldījumu piesaistītāja likvidatora vai administratora apstiprinātu sarakstu, kuru noguldījumu piesaistītāja likvidators vai administrators iesniedz Komisijai ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām.

(2) Noguldītāju, kuriem izmaksājama garantētā atlīdzība, sarakstu sagatavo noguldījumu piesaistītājs uz dienu, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība, šajā sarakstā iekļaujot tos noguldītājus, kuriem atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz garantēto atlīdzību. Noguldījumu piesaistītājs sarakstu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noguldījuma nepieejamības iestāšanās.

12

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3.panta (likuma 14. panta) otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Noguldījumu piesaistītājs sagatavo to noguldītāju sarakstu, kuriem izmaksājama garantētā atlīdzība. Sarakstā iekļauj noguldītājus, kuriem atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz garantēto atlīdzību, un ietver informāciju, kāda tā ir dienā, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība. Noguldījumu piesaistītājs sarakstu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noguldījuma nepieejamības iestāšanās.”

Atbalstīts

(2) Noguldījumu piesaistītājs sagatavo to noguldītāju sarakstu, kuriem izmaksājama garantētā atlīdzība. Sarakstā iekļauj noguldītājus, kuriem atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz garantēto atlīdzību, un ietver informāciju, kāda tā ir dienā, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība. Noguldījumu piesaistītājs sarakstu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noguldījuma nepieejamības iestāšanās.

 

(3) Komisija vai tās pilnvarota persona garantētās atlīdzības izmaksas noguldītājiem veic saskaņā ar šā panta otrajā daļā minēto sarakstu. "

 

 

 

(3) Komisija vai tās pilnvarota persona garantētās atlīdzības izmaksas noguldītājiem veic saskaņā ar šā panta otrajā daļā minēto sarakstu.”

 

4. Papildināt ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants (1) Gadījumā, ja Komisija, noguldījumu piesaistītājs, tā pilnvarnieks, administrators vai likvidators konstatē, ka personai garantētā atlīdzība izmaksāta nepamatoti, personai ir pienākums atgriezt izmaksāto garantēto atlīdzību atbilstoši Komisijas, noguldījumu piesaistītāja, tā pilnvarnieka, administratora vai likvidatora pieprasījumam.

(2) Ja persona izmaksāto garantēto atlīdzību brīvprātīgi neatgriež, Komisija, noguldījumu piesaistītājs, tā pilnvarnieks, administratoram vai likvidatoram pienākums celt prasību par minēto līdzekļu atgriešanu."

13

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 4.panta (likuma 14.1 panta) pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

„(1) Ja Komisija, noguldījumu piesaistītājs, tā pilnvarnieks, administrators vai likvidators konstatē, ka garantētā atlīdzība izmaksāta personai, kurai saskaņā ar šā likuma noteikumiem nebija tiesības uz garantēto atlīdzību vai arī tā izmaksāta lielākā apmērā, personai ir pienākums atmaksāt nepamatoti izmaksāto garantēto atlīdzību atbilstoši Komisijas, noguldījumu piesaistītāja, tā pilnvarnieka, administratora vai likvidatora pieprasījumam.

  (2) Ja persona šā panta pirmajā daļā paredzēto izmaksāto atlīdzību brīvprātīgi neatmaksā, Komisijai, noguldījumu piesaistītājam, tā pilnvarniekam, administratoram vai likvidatoram ir pienākums celt prasību par minēto līdzekļu atmaksu.”

 

Atbalstīts

6. Papildināt ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

„14.1 pants (1) Ja Komisija, noguldījumu piesaistītājs, tā pilnvarnieks, administrators vai likvidators konstatē, ka garantētā atlīdzība izmaksāta personai, kurai saskaņā ar šā likuma noteikumiem nebija tiesības uz garantēto atlīdzību vai arī tā izmaksāta lielākā apmērā, personai ir pienākums atmaksāt nepamatoti izmaksāto garantēto atlīdzību atbilstoši Komisijas, noguldījumu piesaistītāja, tā pilnvarnieka, administratora vai likvidatora pieprasījumam.

  (2) Ja persona šā panta pirmajā daļā paredzēto izmaksāto atlīdzību brīvprātīgi neatmaksā, Komisijai, noguldījumu piesaistītājam, tā pilnvarniekam, administratoram vai likvidatoram ir pienākums celt prasību par minēto līdzekļu atmaksu.”

15.pants. Ja Noguldījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu, lai veiktu garantētās atlīdzības izmaksas saskaņā ar šo likumu, tās ar Komisijas starpniecību tiek izmaksātas no valsts budžeta.

 

5. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

"15.pants. (1) Ja Noguldījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu, lai veiktu garantētās atlīdzības izmaksas saskaņā ar šo likumu, Komisija nekavējoties informē Finanšu ministriju. Finanšu ministrija saskaņā ar likuma „Par budžetu un finanšu vadību” noteikto kārtību nodrošina iztrūkstošo naudas līdzekļus no valsts budžeta, lai garantētās atlīdzības izmaksas tiktu veiktas šā likuma 20. 1 pantā noteiktajā termiņā.

14

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 5.panta (likuma 15. panta) pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ja Noguldījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu garantētās atlīdzības izmaksu veikšanai saskaņā ar šo likumu, Komisija nekavējoties informē Finanšu ministriju. Valsts budžeta līdzekļi likumā noteikto garantēto atlīdzību izmaksai Noguldījumu garantiju fondā trūkstošo līdzekļu nodrošināšanai tiek piešķirti, ievērojot Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto kārtību. Finanšu ministrija nodrošina likumā noteiktās garantētās atlīdzības izmaksai piešķirto valsts budžeta līdzekļu pieejamību Noguldījumu garantiju fondam tā, lai garantētās atlīdzības izmaksas tiktu veiktas šā likuma 20. 1 pantā noteiktajā termiņā.”

Atbalstīts

7. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

„15.pants. (1) Ja Noguldījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu garantētās atlīdzības izmaksu veikšanai saskaņā ar šo likumu, Komisija nekavējoties informē Finanšu ministriju. Valsts budžeta līdzekļi likumā noteikto garantēto atlīdzību izmaksai Noguldījumu garantiju fondā trūkstošo līdzekļu nodrošināšanai tiek piešķirti, ievērojot Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto kārtību. Finanšu ministrija nodrošina likumā noteiktās garantētās atlīdzības izmaksai piešķirto valsts budžeta līdzekļu pieejamību Noguldījumu garantiju fondam tā, lai garantētās atlīdzības izmaksas tiktu veiktas šā likuma 20. 1 pantā noteiktajā termiņā.

 

(2) Garantēto atlīdzību izmaksām no valsts budžeta aizdotos naudas līdzekļus Komisija atmaksā no Noguldījumu garantiju fonda."

 

 

 

 

(2) Garantēto atlīdzību izmaksām no valsts budžeta aizdotos naudas līdzekļus Komisija atmaksā no Noguldījumu garantiju fonda.”

16.pants. Komisija iegūst prasījuma tiesības pret noguldījumu piesaistītāju izmaksātās garantētās atlīdzības apmērā. Regresa kārtībā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Noguldījumu garantiju fondā.

 

6. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Pēc garantētās atlīdzības izmaksas noguldītājiem, Komisija iegūst prasījuma tiesības pret noguldījumu piesaistītāju izmaksātās garantētās atlīdzības apmērā, tajā skaitā attiecībā uz līdzekļiem, kas izmaksāti no valsts budžeta saskaņā ar šā likuma 15. pantu. Regresa kārtībā iegūtie līdzekļi budžeta uzņemto saistību apmērā, ja budžeta līdzekļi piešķirti kā aizdevums, ieskaitāmi valsts budžetā, pārējie regresa kārtībā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Noguldījumu garantiju fondā. "

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

"16. pants. Pēc garantētās atlīdzības izmaksas noguldītājiem Komisija iegūst prasījuma tiesības pret noguldījumu piesaistītāju visas izmaksātās garantētās atlīdzības apmērā. Prasījumu apmaksā saskaņā ar Komisijas aprēķinu, un papildu prasījuma tiesību apliecinājums nav nepieciešams. Regresa kārtībā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Noguldījumu garantiju fondā."

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6.panta (likuma 16. panta) otro teikumu kā divus teikumus šādā redakcijā:

„Ja budžeta līdzekļi piešķirti kā aizdevums, regresa kārtībā iegūtie līdzekļi šī aizdevuma apmērā ieskaitāmi valsts budžetā. Pārējie regresa kārtībā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Noguldījumu garantiju fondā.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

„16. pants. Pēc garantētās atlīdzības izmaksas noguldītājiem Komisija iegūst prasījuma tiesības pret noguldījumu piesaistītāju izmaksātās garantētās atlīdzības apmērā. Noguldījumu piesaistītājs sedz prasījumu saskaņā ar Komisijas iesniegto aprēķinu. Regresa kārtībā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Noguldījumu garantiju fondā.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 17

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

8. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

„16.pants. Pēc garantētās atlīdzības izmaksas noguldītājiem Komisija iegūst prasījuma tiesības pret noguldījumu piesaistītāju izmaksātās garantētās atlīdzības apmērā. Noguldījumu piesaistītājs sedz prasījumu saskaņā ar Komisijas iesniegto aprēķinu. Regresa kārtībā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Noguldījumu garantiju fondā.”

18.pants. Garantēto atlīdzību nosaka atbilstoši garantētā noguldījuma apmēram noguldījumu nepieejamības gadījuma iestāšanās dienā.

7. Izslēgt 18. pantā vārdu "gadījuma".

 

 

 

9. Izslēgt 18. pantā vārdu "gadījuma".

19.pants. Garantētie noguldījumi ārvalstu valūtā tiek aprēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa noguldījuma nepieejamības gadījuma iestāšanās dienā.

8. Izslēgt 19. pantā vārdu "gadījuma".

 

 

 

10. Izslēgt 19. pantā vārdu "gadījuma".

20.1 pants. (1) Garantēto atlīdzību izmaksā ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no dienas, kad iestājies noguldījumu nepieejamības gadījums.

(2) Komisijai saskaņā ar Komisijas padomes lēmumu ir tiesības noteikt garantētās atlīdzības izmaksas termiņa pagarinājumu uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus.

(3) Komisijai saskaņā ar Komisijas padomes lēmumu ir tiesības noteikt garantētās atlīdzības izmaksas termiņa pagarinājumu vēl divas reizes, katru reizi uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus.

9. 20. 1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "triju mēnešu" ar vārdiem "divdesmit darbdienu";

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "trīs mēnešus" ar vārdiem "desmit darbdienas";

 

izslēgt trešo daļu.

18

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 9.pantu (grozījumus likuma 20.1 pantā) šādā redakcijā:

„9. 20. 1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Garantēto atlīdzību izmaksā ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība”;

        

          aizstāt otrajā daļā vārdus „trīs mēnešus” ar vārdiem „desmit darbdienas”;

 

izslēgt trešo daļu.”

 

Atbalstīts

11. 20. 1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Garantēto atlīdzību izmaksā ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība”;

        

          aizstāt otrajā daļā vārdus „trīs mēnešus” ar vārdiem „desmit darbdienas”;

 

izslēgt trešo daļu.”

 

 

 

19

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt esošo likumu ar 21. pantu šādā redakcijā:

„21.pants. Sūdzības saistībā ar personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, garantētās atlīdzības apmēru un izmaksāšanas termiņiem izskata Komisija.”

Atbalstīts

12. Papildināt likumu ar 21. pantu šādā redakcijā:

„21.pants. Sūdzības saistībā ar personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, garantētās atlīdzības apmēru un izmaksāšanas termiņiem izskata Komisija.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.