Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada 11. februārī

Nr.9/2 – 2 – 

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta „Grozījumi Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā” (Nr.1096/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ___ lpp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija    

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā (Nr.1096/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(12)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 13.nr.; 2001, 24.nr.) šādus grozījumus:

1

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta ievaddaļu pēc skaitļiem un saīsinājuma „2001, 24.nr.” ar vārdiem un skaitļiem „Latvijas Vēstnesis, 2008, nr.174”

Atbalstīts

Izdarīt Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 13.nr.; 2001, 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2008, nr.174) šādus grozījumus:

Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums".

 

 

 

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums".

 

2. Visā likuma tekstā:

aizstāt vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

aizstāt vārdus "normatīvie noteikumi un rīkojumi" attiecīgajā locījumā ar vārdiem "lēmumi un normatīvie noteikumi" attiecīgajā locījumā.

2

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

„2.Aizstāt visā likumā vārdu „finansu” ar vārdu „finanšu”.

Atbalstīts

2.Aizstāt visā likumā vārdu „finansu” ar vārdu „finanšu”.

6.pants. Komisijas funkcijas ir šādas:

1) izdot normatīvus noteikumus un rīkojumus par finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību;

 

3

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3.pantu (grozījumus likuma 6.pantā) šādā redakcijā:

„3. 6.pantā: 

aizstāt 1.punktā vārdus „izdot normatīvos noteikumus un rīkojumus” ar vārdiem „izdot normatīvos noteikumus un pieņemt lēmumus”;

Atbalstīts

3. 6.pantā: 

aizstāt 1.punktā vārdus „izdot normatīvos noteikumus un rīkojumus” ar vārdiem „izdot normatīvos noteikumus un pieņemt lēmumus”;

2) regulēt finansu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot normatīvo aktu un Komisijas normatīvo noteikumu un rīkojumu izpildi;

 

4

Juridiskais birojs

aizstāt 2.punktā vārdus „normatīvo noteikumu un rīkojumu” ar vārdiem „normatīvo noteikumu un lēmumu”;

Atbalstīts

aizstāt 2.punktā vārdus „normatīvo noteikumu un rīkojumu” ar vārdiem „normatīvo noteikumu un lēmumu”;

6) nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Fizisko personu noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;

3. Aizstāt 6. panta 6. punktā vārdus "Fizisko personu noguldījumu garantiju likumu" ar vārdiem "Noguldījumu garantiju likumu".

5

Juridiskais birojs

aizstāt 6.punktā vārdus „Fizisko personu noguldījumu garantiju likumu” ar vārdiem „Noguldījumu garantiju likumu””.

Atbalstīts

aizstāt 6.punktā vārdus „Fizisko personu noguldījumu garantiju likumu” ar vārdiem „Noguldījumu garantiju likumu””.

7.pants. (1) Pildot šā likuma 6.pantā noteiktās funkcijas, Komisijai ir tiesības:

1) izdot finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus normatīvus noteikumus un rīkojumus;

 

 

6

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 4.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, šādā redakcijā:

„4. 7.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdu „rīkojumus” ar vārdiem „pieņemt lēmumus”;

Atbalstīts

4. 7.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdu „rīkojumus” ar vārdiem „pieņemt lēmumus”;

4) pārbaudīt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un Komisijas normatīvajiem noteikumiem un rīkojumiem;

 

7

Juridiskais birojs

aizstāt 4.punktā vārdu „rīkojumiem” ar vārdu „lēmumiem”.

Atbalstīts

aizstāt 4.punktā vārdu „rīkojumiem” ar vārdu „lēmumiem”.

8.pants. Komisijas normatīvie noteikumi un rīkojumi ir saistoši finansu un kapitāla tirgus dalībniekiem. Normatīvie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ja pašos noteikumos nav noteikts citādi.

 

8

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 5.pantu šādā redakcijā:

„5. Aizstāt 8.pantā vārdu „rīkojumi” ar vārdu „lēmumi’’”.

Atbalstīts

5. Aizstāt 8.pantā vārdu „rīkojumi” ar vārdu „lēmumi’’.

III nodaļa. Komisijas attiecības

ar Latvijas Banku un Finansu ministriju

 10.pants (1) Komisija ne retāk kā reizi ceturksnī sniedz Latvijas Bankai un Finansu ministrijai apkopotu informāciju par situāciju finansu un kapitāla tirgū.

(2) Komisija nekavējoties rakstveidā informē Latvijas Bankas prezidentu un finansu ministru par atsevišķa finansu un kapitāla tirgus dalībnieka īslaicīgām likviditātes problēmām, maksātnespējas iestāšanās iespējamību vai faktisko maksātnespēju. Komisija ir tiesīga lūgt Latvijas Banku izsniegt kredītiestādēm kredītu pret ķīlu.

(3) Komisija un Latvijas Banka apmainās ar savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo statistisko informāciju.

 

9

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 6.pantu šādā redakcijā:

„6.Aizstāt III nodaļas nosaukumā un 10.pantā vārdus „Finansu ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Finanšu ministrija” (attiecīgā locījumā)””.

Atbalstīts

6.Aizstāt III nodaļas nosaukumā un 10.pantā vārdus „Finansu ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Finanšu ministrija” (attiecīgā locījumā)”.

17.pants. Tikai padome ir tiesīga:

1) apstiprināt finansu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības stratēģiju;

2) izdot finansu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus normatīvus noteikumus un rīkojumus;

3) izsniegt speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu darbībai finansu un kapitāla tirgū;

4) apturēt un atjaunot izsniegtās speciālās atļaujas (licences) un sertifikāta darbību;

5) anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu;

6) pieņemt lēmumu par sankciju piemērošanu pret personām, kas pārkāpušas finansu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus;

 

10

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 4.pantu (grozījumus likuma 17.pantā), ievērojot jauno likumprojekta pantu numerāciju, šādā redakcijā:

„7. 17.pantā:

aizstāt 2.punktā „rīkojumus” ar vārdiem „pieņemt lēmumus”;

 

Atbalstīts

7. 17.pantā:

aizstāt 2.punktā „rīkojumus” ar vārdiem „pieņemt lēmumus”;

 

7) noteikt finansu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumus Komisijas darbības finansēšanai;

8) apstiprināt Komisijas struktūru, Komisijas nolikumu un tās struktūrvienību nolikumus;

9) apstiprināt Komisijas gada budžetu;

10) noteikt Komisijas darbinieku atalgojumu;

11) apstiprināt Komisijas darba un gada pārskatu;

12) apstiprināt Komisijas rīcībā esošās informācijas reģistrēšanas, apstrādes, uzglabāšanas, izplatīšanas un iznīcināšanas kārtību;

13) pieņemt lēmumu par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas Banku un ārvalstu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām par apmaiņu ar finansu un kapitāla tirgus uzraudzībai un regulēšanai nepieciešamo informāciju.

4. Papildināt 17. pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) pieņemt lēmumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka tiesību, saistību un darbības ierobežojumiem;".

11

Juridiskais birojs

papildināt ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

„61) pieņemt lēmumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka tiesību, saistību izpildes un darbības ierobežojumiem”’.

Atbalstīts

papildināt ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

„61) pieņemt lēmumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka tiesību, saistību izpildes un darbības ierobežojumiem”’.

19.pants. (1) Komisijas amatpersonas ir padomes locekļi, Komisijas struktūrvienību vadītāji, kā arī citi darbinieki. Priekšsēdētājs apstiprina to darbinieku sarakstu, kuri atzīstami par valsts amatpersonām.

(2) Komisijas amatpersonu uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un darbu izpildīšanas ierobežojumiem, kā arī ar tiem saistītiem citiem ierobežojumiem, pienākumu un atbildības noteikšanai piemērojami Korupcijas novēršanas likuma noteikumi.

 

12

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 8.pantu šādā redakcijā:

„8.Izteikt 19.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Komisijas amatpersonu komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumi, kā arī citi ierobežojumi un pienākumi noteikti likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Atbalstīts

8.Izteikt 19.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Komisijas amatpersonu komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumi, kā arī citi ierobežojumi un pienākumi noteikti likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.