Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

03.02.2009.                Nr.90/TA-3776

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā". Likumprojektu izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Eiduks 67028192, Janis.Eiduks@sam.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra sēdes protokola Nr.3  27.§ un 55.§ izraksts uz 2 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Dzelzceļa likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5., 23.nr.; 2001, 1.nr.; 2003, 6., 10., 23.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 21.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 13., 15.nr.; 2008, 15., 16.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 27.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudu nedrīkst sadalīt institūcija (komercsabiedrība), kas sniedz arī dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus vai lēmumu pieņemšanā ir atkarīga no pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja. Šajā gadījumā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudu sadala Valsts dzelzceļa administrācija. Ja publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs lēmumu pieņemšanā nav atkarīgs no pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja, bet atrodas ar to vienā koncernā, pārvaldītāja izstrādāto jaudas sadales plānu apstiprina Valsts dzelzceļa administrācija."

 

2. 31.pantā:

izteikt pirmās daļas 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

 

"8) informējot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, izskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja un pārvadātāju domstarpības par infrastruktūras jaudas sadali un piekļuvi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai, par tīkla pārskatu un tajā ietvertajiem kritērijiem, kā arī par diskriminējošiem nosacījumiem infrastruktūras lietošanā un pieņem abām pusēm saistošus lēmumus;

9) veic dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus uzraudzību un atbilstoši kompetencei sekmē konkurenci dzelzceļa pārvadājumu jomā;";

 

papildināt pirmo daļu ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

 

"16) publicē visus pieņemtos lēmumus, kas attiecas uz tirgus regulēšanu;

17) apmainās ar informāciju par savu darbu un lēmumu pieņemšanas principiem un praksi ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām institūcijām.";

 

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Pārsūdzēšana neaptur šādu Valsts dzelzceļa administrācijas lēmumu darbību: par licences izsniegšanu dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai, par dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijas apliecību izsniegšanu, par dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas apliecību izsniegšanu un par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadalīšanu, kā arī par strīdu izskatīšanu un diskriminācijas novēršanu (lēmumi, kas pieņemti, veicot konkurences uzraudzību)."

 

3. Papildināt 33.panta trešo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) apmainīties ar informāciju par savu darbu un lēmumu pieņemšanas principiem un praksi ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām institūcijām."

 

4. Izteikt 35.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Drošības sertifikāta B daļu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izsniedz pārvadātājam, kas atbilst Latvijā noteiktajām prasībām tehniskās ekspluatācijas jomā un drošības prasībām attiecībā uz personālu, ritošo sastāvu un komercsabiedrības iekšējo struktūru un kam ir spēkā esoša drošības sertifikāta A daļa."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers


Likumprojekta

"Grozījumi Dzelzceļa likumā"

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

 

2008.gada 10.marta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.15 32.§ "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem" 3.punktā Satiksmes ministrijai uzdots sagatavot un līdz 2008.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Dzelzceļa likumā, nosakot, ka tikai pēc drošības sertifikāta A daļas saņemšanas iespējams saņemt drošības sertifikāta B daļu. 2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta sēdes protokols Nr.54 6.§, ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 10.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.15 32.§) "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem", protokollēmuma 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu pagarināt līdz 2008.gada 1.oktobrim.

2008.gada 25.augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.60 51.§ „Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2008.gada
27.jūnija form ālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098"“ 5.punktā Satiksmes ministrijai uzdots sagatavot un līdz 2008.gada 31.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā".

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Saskaņā ar 2008.gada 25.augusta Ministru kabineta sēdē Nr.60 51.§ izskatīto Latvijas Republikas nostāju "Par Eiropas Komisijas 2008.gada 27.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098"(turpmāk – nostāja) atbilstoši Eiropas Komisijas norādītajam nepieciešami grozījumi Dzelzceļa likumā.

Saskaņā ar nostājā norādīto nepieciešams precizēt un papildināt Valsts dzelzceļa administrācijas (turpmāk – VDA) funkcijas.

Dzelzceļa likuma 31.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka VDA savas kompetences ietvaros sekmē konkurenci dzelzceļa pārvadājumu jomā. Saskaņā ar nostājā norādīto atbilstoši Padomes 2001.gada 26.februāra direktīvas 2001/12/EK ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību (turpmāk – Direktīva 2001/12/EK) 1.panta 11.punkts, kas nosaka, ka regulatīvajai iestādei ir jāpārrauga konkurence dzelzceļa pakalpojumu, tostarp dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū. Eiropas Komisija norāda, ka Latvijas tiesību aktos šī funkcija nav īstenota. Ar likumprojektu nepieciešams precizēt VDA funkcijās norādot pienākumu pārraudzīt konkurenci arī dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū.

Saskaņā ar nostājā norādīto, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 26.februāra direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības sertifikāciju (turpmāk – Direktīva 2001/14/EK) 30.pantu regulatīvās iestādes dalībvalstīs atbild par to, lai piekļuve infrastruktūrai tiktu nodrošināta taisnīgi un bez diskriminācijas. Šīs iestādes nedrīkst būt atkarīgas ne no vienas iesaistītās personas. Regulatīvās iestādes mērķis ir nodrošināt taisnīgu un nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa tīklam un pakalpojumiem. 2006.gada 3.maija 7.pielikumā paziņojumam par dzelzceļa infrastruktūras pasākumu kopuma ieviešanu (COM(2006) 189) Eiropas Komisija ir izklāstījusi virkni kritēriju, kas sniedz sīkāku direktīvas noteikumu skaidrojumu. Viens no šiem kritērijiem ir tāds, ka regulatīvajai iestādei ir jābūt pietiekami pieejamai tirgus dalībniekiem un ka šai iestādei tirgū ir jānodrošina pārskatāmība attiecībā uz to, uz kādu kritēriju pamata tā pieņem savus lēmumus. Ar likumprojektu nepieciešams papildināt VDA funkcijas ar pienākumu publicēt visus pieņemtos lēmumus, kas attiecas uz tirgus regulēšanu.

Nostājā, kur Eiropas Komisija analizējot atbilstību Direktīvai 2001/14/EK norāda, ka Latvijas tiesību aktos nav noteikumu, kas transponētu minētās direktīvas 31.pantu par regulatīvo iestāžu sadarbību. Pamatojoties uz norādīto nepieciešams papildināt VDA funkcijas paredzot pienākumu sadarboties informācijas apmaiņā par savu darbu un lēmumu pieņemšanas principiem un praksi ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām institūcijām. Kā arī ar likumprojektu nepieciešams papildināt Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas funkcijas ar šo pašu pienākumu sadarboties.

Sakarā ar to, ka patreiz likumdošanā nav precizēta norma par VDA lēmumu darbību gadījumos, ja tie tiek pārsūdzēti, iespējama negodprātīgu konkurējošo uzņēmumu rīcība, lai ar pat pilnīgi nepamatotu pārsūdzību panāktu cita uzņēmuma darbības pilnīgu apstādināšanu. Tas iespējams pārsūdzot VDA lēmumus attiecībā uz infrastruktūras vai ritošā sastāva reģistrāciju, strīdu izskatīšanu, licences izsniegšanu un jaudas sadali. Pārsūdzēšana neaptur šādu VDA lēmumu darbību: – licences izsniegšanu dzelzceļa kravu pārvadājumu veik­šanai, dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijas apliecību izsniegšanu, dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas apliecību izsniegšanu, lēmumus par strīdu izskatīšanu, lēmumus par diskriminācijas novēršanu, kas radušies konkurences uzraudzības rezultātā un lēmumus par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadalīšanu. Piemēram, apturot lēmumu par jaudas sadali, tiek paralizēta visa dzelzceļa nozare, nodarot nenovērtējamus zaudējumus visai valsts tautsaimniecībai. Uz šādas situācijas bīstamību ir norādījuši arī Eiropas Savienības valstu un Eiropas Komisijas eksperti. Atbilstoši nostājā norādītajam, kur minēts, ka Direktīvas 2001/12/EK pirmā panta 11.punkts nosaka, ka regulatīvā iestāde, pamatojoties uz sūdzību vai attiecīgā gadījumā pēc pašas iniciatīvas, tiklīdz kā iespējams, izlemj, kādi pasākumi veicami, lai novērstu nevēlamas tendences šajos tirgos. Atbilstoši Direktīvas 2001/14/EK 30.panta 5.punktam regulatīvajai iestādei ir jāpieņem lēmums par jebkuru sūdzību un jārīkojas, lai stāvokli labotu, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc visas informācijas saņemšanas. No direktīvas izriet, ka regulatīvās iestādes lēmumam „stāvoklis ir jāuzlabo” divu mēnešu laikā. Tas nav iespējams, ja lēmums nevar stāties spēkā nekavējoties sakarā ar to, ka pārsūdzība aptur tā izpildi (izņemot gadījumus, kad tiesību aktos ir skaidri noteikts, ka tiesas lēmums ir jāsagatavo līdz beidzas divu mēnešu periods, kas noteikts pēc tam, kad regulatīvā iestāde ir saņēmusi visu vajadzīgo informāciju). Ja lēmums ietekmē tirgu, tad dzelzceļa nozarē šāda lēmuma piemērošanu gadiem ilgi atlikt nevar.

Pašreiz Dzelzceļa likuma 35.panta trešā daļa nosaka, ka drošības sertifikāta B daļu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izsniedz pārvadātājiem, kas atbilst Latvijā noteiktajām prasībām tehniskās ekspluatācijas jomā un drošības prasībām attiecībā uz personālu, ritošo sastāvu un komercsabiedrības iekšējo struktūru. Saskaņā ar 2008. gada 10.marta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.15 32.§ 3.punktu nepieciešams precizējums Dzelzceļa likumā, kas nosaka, ka lai pārvadātājs saņemtu drošības sertifikāta B daļu, pārvadātājam ir jābūt spēkā esošai drošības sertifikāta A daļai. Dzelzceļa likuma 35.panta pirmā daļa nosaka, ka lai iegūtu tiesības piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai un garantētu drošu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajos infrastruktūras posmos, pārvadātājam pirms pārvadājumu uzsākšanas jāsaņem drošības sertifikāts, kurš sastāv no A daļas un B daļas.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

Ar likumprojekta pirmo pantu tiek precizēts Dzelzceļa likuma 27.panta piektā daļa, kas dod iespēju publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam pašam sadalīt infrastruktūras jaudu gadījumā, ja tas atrodas vienā koncernā ar pārvadātāju, bet nav no tā atkarīgs. Citu pārvadātāju interešu ievērošanai jaudas sadales plāns būtu jāapstiprina VDA. Tas dotu iespēju daudz operatīvāk reaģēt uz jaudas sadales izmaiņām, kas sevišķi būtiski ir apstākļos, kad starptautisko kravu pārvadājumu apjomu ilgtermiņā precīzi plānot praktiski nav iespējams.

Ar likumprojekta otro pantu tiek precizēts Dzelzceļa likuma 31.panta pirmās daļas 9.punkts nosakot, ka VDA bez konkurences sekmēšanas dzelzceļa pārvadājumu jomā veic dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus uzraudzību, atbilstoši nostājas projektā minētajam.

Ar likumprojekta otro pantu tiek papildināta Dzelzceļa likuma 31.panta pirmā daļa ar 16.apakšpunktu, kurā VDA pienākums publicē visus pieņemtos lēmumus, kas attiecas uz tirgus regulēšanu, atbilstoši nostājas projektā norādītājam.

Ar likumprojektu tiek papildinātas VDA un Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas funkcijas ar pienākumu apmainīties ar informāciju par savu darbu un lēmumu pieņemšanas principiem un praksi ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām institūcijām.

Lai nebūtu iespējams ļaunprātīgi vērsties pret dzelzceļa nozares uzņēmumiem ar pārsūdzību apstrīdot Valsts dzelzceļa administrācijas lēmumus, ar likumprojekta otro pantu tiek papildināta Dzelzceļa likuma 31. panta trešās daļas norma, kas nosaka, pārsūdzēšana neaptur šādu Valsts Dzelzceļa administrācijas lēmumu darbību: par licences izsniegšanu dzelzceļu kravu pārvadājumu veikšanai, par dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijas apliecību izsniegšanu, par dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas apliecību izsniegšanu un par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadalīšanu, kā arī par strīdu izskatīšanu un diskriminācijas novēršanu(lēmumi, kas pieņemti, veicot konkurences uzraudzību), izņemot lēmumus par pārvadātāju licenču un dzelzceļa infrastruktūras vai ritošā sastāva reģistrācijas anulēšanu (apturēšanu).

Ar likumprojektu paredzēts precizēt Dzelzceļa likuma 35.panta trešo daļu, nosakot, ka drošības sertifikāta B daļu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izsniedz pārvadātājam, kam ir spēkā esoša drošības sertifikāta A daļa, un kas atbilst Latvijā noteiktajām prasībām tehniskās ekspluatācijas jomā un drošības prasībām attiecībā uz personālu, ritošo sastāvu un komercsabiedrības iekšējo struktūru. Atbilstoši 2008. gada 10.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.15 32.§ 3.punktā dotajam uzdevumam ar likumprojektu tiek precizēta drošības sertifikāta izsniegšanas kārtība.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 

Nav attiecināms

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav

attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 Nav attiecināms

 

 

 

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 Satiksmes ministrija ir atbildīgā par projekta sagatavošanu.

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 26.februāra direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības sertifikāciju (turpmāk – Direktīva 2001/14/EK). Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 26.februāra direktīvas 2001/12/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību. Ar likumprojektu Eiropas Savienības tiesību aktu normas tiks pārņemtas pilnībā.

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Direktīvas 2001/14/EK

4.panta 2.punkts

14.panta 2.punkts

Likumprojekta 1.pants

 

Atbilst

Direktīvas 2001/12/EK 1.panta 11.punktā ietvertais Direktīvas 91/440/EEK 10.panta 7.punkts

Likumprojekta 2.panta otrā daļa

 

 

Atbilst

Direktīvas 2001/14/EK 31.pants

 

Likumprojekta 2.panta otrā daļa, 17.apakšpunkts

 

Atbilst

Direktīvas 2001/14/EK

30.panta 5.punkts

 

Likumprojekta 2.panta trešā daļa

 

Atbilst

Direktīvas 2001/14/EK 31.pants

 

Likumprojekta 3.pants

 

Atbilst

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo ar likumprojektu tiek ieviestas direktīvu prasības pārkāpuma procedūras lietas Nr. 2008/2098 ietvaros, kā arī ar likumprojektu tiek veikts redakcionāls precizējums Dzelzceļa likumā, kas precizē drošības sertifikāta izdošanas secību, atbilstoši 2008.gada 10.marta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.15 32.§ 3.punktā dotajam uzdevumam.

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas, jo ar likumprojektu tiek ieviestas direktīvu prasības pārkāpuma procedūras lietas Nr. 2008/2098 ietvaros.

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas, jo ar likumprojektu tiek ieviestas direktīvu prasības pārkāpuma procedūras lietas Nr. 2008/2098 ietvaros.

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiks paplašinātas Valsts dzelzceļa administrācijas funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē internetā „www.likumi.lv”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Lēmumu apstrīdēšana pirmstiesas strīda izskatīšanas stadijā ir iespējama Satiksmes ministrijā.

 

4. Cita informācija

 

Nav attiecināms

 

 

Satiksmes ministrs                                                                                       A.Šlesers

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

N.Freivalds

L.Priedīte- Kancēviča

I.Strauta

J.Eiduks

 

03.02.2009 13:08

2168

K.Bondare

67028371, kristine.bondare@sam.gov.lv 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.3

2009.gada 13.janvārī

 

 

27.§

 

Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"

     TA-3503

___________________________________________________________

(A.Šlesers, I.Godmanis)

 

     Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā, ņemot vērā šī protokola 55.paragrāfu.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-03-1301-#27.doc

1


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.3

2009.gada 13.janvārī

 

 

55.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

     TA-3776

___________________________________________________________

(A.Šlesers, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai iekļaut likumprojekta tekstā šī protokola 27.paragrāfā minētā projekta tekstu un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā pēc precizētās likumprojekta anotācijas saņemšanas.

     2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

     3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-03-1301-#55.doc

1