Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

30.01.2009.                   Nr.90/TA-3579

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā". Likumprojektu izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Eiduks 67028192, Janis.Eiduks@sam.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra sēdes protokola Nr.3  25.§ un 26.§ izraksts uz 2 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

 

"4.pants. Starptautiskie dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumi

Starptautiskie dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumi notiek atbilstoši starptautiskajiem līgumiem, kuri ir saistoši Latvijas Republikai."

 

2. Izteikt 49.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) nodrošināt bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamo bīstamo iekārtu lietošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību;".

 

3. Aizstāt pārejas noteikumu 4.punktā vārdus "Grozījumi šā likuma 4.panta nosaukumā un ievaddaļā" ar vārdiem "Šā likuma".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

Normatīvā akta projekta

"Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums" 1.punktu Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarēs, kuras ietver cita starpā dzelzceļa apakšnozari un pasažieru pārvadājumu jomu. Atbilstoši minēto Ministru kabineta noteikumu 6.1.apakšpunktam Satiksmes ministrija izstrādā attiecīgo nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus.

Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2008. – 2013.gadam, kas pieņemtas ar Ministru kabineta 2008.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.213 "Par Darba aizsardzības jomas pamatnostādnēm 2008. – 2013.gadam", paredz rīcības virzienu "Valsts uzraudzības un kontroles mehānisma kapacitātes un efektivitātes paaugstināšana", kura īstenošanai paredzēts pārskatīt Valsts darba inspekcijas veicamās funkcijas, ko tai uzliek ne tikai Valsts darba inspekcijas likums, bet arī citi likumi un noteikumi, tādējādi atvieglojot Valsts darba inspekciju no tai neraksturīgu funkciju veikšanas.      

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republika starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu jomā ir pievienojusies vairākiem starptautiskajiem tiesību aktiem, tādējādi uzņemoties tajos paredzētās saistības un attiecīgajiem starptautiskajiem tiesību aktiem kļūstot par nacionālās tiesību sistēmas sastāvdaļu. Ar 2004.gada 26.februāra likumu "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)" Latvijas Republika pievienojās 1999.gada 3.jūnija Protokolam par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), savukārt, ar 2003.gada 6.novembra likumu "Par Nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS)" - 1951.gada 1.novembrī noslēgtajam Nolīgumam par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS), ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti līdz 2003.gada 1.maijam.  

Tajā pašā laikā Dzelzceļa pārvadājumu likuma (2007.gada 14.jūnija likuma "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā" redakcijā) 4.pantā Ministru kabinetam dots uzdevums izdot Dzelzceļa pasažieru un bagāžas starptautisko pārvadājumu noteikumus, kuros nosaka:

1) pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas kārtību;

2) biļešu derīguma termiņus, biļešu, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas kvīšu nodošanas un pārformēšanas kārtību;

3) bagāžas un kravas bagāžas pieņemšanas un izsniegšanas kārtību;

4) lietas (arī vielas), ko aizliegts pārvadāt rokas bagāžā, bagāžā vai kravas bagāžā;

5) dzīvnieku pārvadāšanas noteikumus;

6) pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas kontroles kārtību.

Izvērtējot spēkā esošo tiesisko regulējumu starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu jomā, tika konstatēts, ka jautājumus, kurus Dzelzceļa pārvadājumu likuma 4.pants deleģē Ministru kabinetam regulēt ar Dzelzceļa pasažieru un bagāžas starptautisko pārvadājumu noteikumiem, regulē Latvijas Republikai saistošs 1999.gada 3.jūnija Protokols par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) un 1951.gada 1.novembrī noslēgtais Nolīgums par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS), ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti līdz 2003.gada 1.maijam, kuriem abiem ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijā ir augstāks juridiskais spēks attiecībā pret nacionālajiem tiesību aktiem.

Minētie starptautiskie tiesību akti paredz arī īpašus gadījumus, kad starptautiskajos dzelzceļa pasažieru pārvadājumos tiek piemēroti nacionālie tiesību akti. Tādējādi nacionālie tiesību akti starptautiskajos dzelzceļa pasažieru pārvadājumos tiek piemēroti, ja vien tie ietver regulējumu, kas attiecas uz gadījumiem, kad Latvijas Republikai saistoši starptautiskie tiesību akti starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu jomā paredz piemērot nacionālos tiesību aktus.

Dzelzceļa pārvadājumu likuma 49.panta trešās daļas 1.punkts nosaka, ka bīstamo kravu nosūtītājam, saņēmējam un pārvadātājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts darba inspekcijā bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamās bīstamās iekārtas.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra rīkojuma Nr.818 "Par Valsts energoinspekcijas un Valsts darba inspekcijas reorganizāciju" 1.1.apakšpunktam Valsts būvinspekcijai tiek nodotas Valsts darba inspekcijas funkcijas, kas saistīta s ar valsts uzraudzības un kontroles īstenošanu bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā. 2008.gada 10.jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", saskaņā ar kuriem bīstamo iekārtu reģistru uztur Valsts būvinspekcija. Valsts darba inspekcijas likums, kas arī stājās spēkā 2008.gada 10.jūlijā, neparedz, ka  Valsts darba inspekcija veic bīstamo iekārtu reģistrāciju.

Līdz ar to Dzelzceļa pārvadājumu likuma 49.panta trešās daļas 1.punktu nepieciešams saskaņot ar likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" un Valsts darba inspekcijas likumu.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz, ka starptautiskie dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumi notiek atbilstoši starptautiskiem līgumiem, kuri ir saistoši Latvijas Republikai.

Normatīvā akta projekts neierobežo piemērot nacionālos tiesību aktus, piemēram, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un saskaņā ar šo likumu izdotos Ministru kabineta noteikumus, kā arī Dzelzceļa pārvadājumu likumu tajos gadījumos, kad Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi nosaka piemērot nacionālos tiesību aktus par dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem. 

Vienlaikus normatīvā akta projekts paredz precizēt bīstamo kravu nosūtītāja, saņēmēja un pārvadātāja pienākumus, nosakot, nodrošināt bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamo bīstamo iekārtu lietošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 

Nav attiecināms

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Normatīvais akts neparedz ieviest jaunas prasības un administratīvās procedūras vai mainīt esošās administratīvās procedūras saimnieciskās darbības veicējiem.

 

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 

 

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav

Attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 Nav attiecināms

 

 

 

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

    Likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" 10.pants nosaka, ja spēku zaudē likuma norma, kas pilnvarojusi Ministru kabinetu izdot noteikumus, par spēku zaudējušiem uzskatāmi arī noteikumi, kas izdoti, pamatojoties uz spēku zaudējušo likuma normu. Ņemot to vērā, Ministru kabineta 2001.gada 11.decembra noteikumi Nr.505 "Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumi", kuri tika izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 4.panta normu, kas spēku zaudēja 2008.gada 1.janvārī, uzskatāmi par spēku zaudējušiem. Savukārt, Dzelzceļa pasažieru un bagāžas starptautisko pārvadājumu noteikumi, kurus izdot Ministru kabinetam dots uzdevums Dzelzceļa pārvadājumu likuma 4.pantā, kas stājās spēkā 2008.gada 1.janvārī, nav izdoti. 

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Nav attiecināms

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Normatīvā akta projekts atbilst 1957.gada Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) nolikumam tā 2002.gada 1.jūlija redakcijā, kas tika pieņemts un apstiprināts ar 2004.gada 25.marta likumu "Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) nolikumu".

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Normatīvā akta projekts tikai tiešākā veidā paskaidro jau esošo tiesisko regulējumu attiecībā uz starptautiskiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem un atbilst 1999.gada 3.jūnija Protokolam par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) un 1951.gada 1.novembra Nolīgumam par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS), ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti līdz 2003.gada 1.maijam.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 

 

 

 

 

 

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas, jo normatīvā akta projekts tikai tiešākā veidā paskaidro jau esošo tiesisko regulējumu attiecībā uz starptautiskiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem un precizē bīstamo kravu nosūtītāja, saņēmēja un pārvadātāja pienākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Nav attiecināms

 

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

 

 

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Pirms normatīvā akta projekta izstrādes konsultācijas ir notikušas ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš", kas veic starptautiskos dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumus, ekspertiem. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" eksperti atbalsta izstrādāto normatīvā akta projektu.

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Nav attiecināms

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē internetā „www.likumi.lv”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Nav attiecināms

4. Cita informācija

 

Nav attiecināms

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                                                        A.Šlesers

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

N.Freivalds

L.Priedīte-Kancēviča

I.Strauta

J.Eiduks

20.01.2009 14:24

1710

J.Zālītis

67028373, juris.zalitis@sam.gov.lv


 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.3

2009.gada 13.janvārī

 

 

25.§

 

Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

     TA-3671

___________________________________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

 

     Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā, ņemot vērā šī protokola 26.paragrāfu.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-03-1301-#25.doc

1


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.3

2009.gada 13.janvārī

 

 

26.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

     TA-3579

___________________________________________________________

(A.Šlesers, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai iekļaut likumprojekta tekstā šī protokola 25.paragrāfā minētā projekta tekstu un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā pēc precizētās likumprojekta anotācijas saņemšanas.

     2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

     3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-03-1301-#26.doc

1