Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

11.02.2009.

9/8 -

  

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu "Grozījumi likumā „Par aviāciju”” (Nr.1079/Lp9)  (Steidzams).

                  

 

         

                    Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

 

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

STEIDZAMS

Grozījumi likumā „Par aviāciju”

( Reģ. nr. 1079/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (8)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par aviāciju

Grozījumi likumā „Par aviāciju”

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par aviāciju”

 

 

Izdarīt likumā “Par aviāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12., 24.nr.; 2007, 10., 14.nr.; 2008, 9 nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par aviāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12., 24.nr.; 2007, 10., 14.nr.; 2008, 9.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Civilās aviācijas darbībai nepieciešamie sertifikāti, licences, apliecības un atļaujas

(Izslēgts ar 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

“4.1pants. Valsts atbalsts jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanai un nodrošināšanai

 Valsts ir tiesīga sniegt atbalstu jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanai un nodrošināšanai starp lidostām Latvijā, kā arī starp Latvijas un Eiropas Savienības lidostām.

 

 

 

1. Papildināt likumu ar 4.1 un 4.2 pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Valsts atbalsts jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanai un nodrošināšanai

Valsts ir tiesīga sniegt atbalstu jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanai un nodrošināšanai starp lidostām Latvijā, kā arī starp Latvijas un citām Eiropas Savienības lidostām.

 

 Valsts atbalstu jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanai un nodrošināšanai piešķir no Satiksmes ministrijai gadskārtējā valsts budžeta likumā šim mērķim piešķirtās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

 

 

 

Valsts atbalstu jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanai un nodrošināšanai piešķir no Satiksmes ministrijai gadskārtējā valsts budžeta likumā šim mērķim piešķirtās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

 

 Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē valsts atbalsta piešķiršanas kārtību, valsts atbalsta apmēru, ierobežojumus valsts atbalsta piešķiršanai, kā arī prasības personai, lai tā varētu saņemt valsts atbalstu jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanai vai nodrošināšanai.”

 

 

 

Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē valsts atbalsta piešķiršanas kārtību, valsts atbalsta apmēru, ierobežojumus valsts atbalsta piešķiršanai, kā arī prasības personai, lai tā varētu saņemt valsts atbalstu jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanai vai nodrošināšanai.

 

 

1

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt likumu ar jaunu 4.2 pantu šādā redakcijā:

            „4.2 pants. Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšana regulāriem gaisa pārvadājumiem

Lai nodrošinātu gaisa pārvadājumu pieejamību attālos Latvijas reģionos, valsts ir tiesīga noteikt sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas statusu regulāro gaisa pārvadājumu nodrošināšanai starp lidostām Latvijā un starp Latvijas un citām Eiropas Savienības lidostām, maz noslogotā maršrutā, kurai ir svarīga nozīme teritorijas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr. 2

 

 

 

 

Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības uzliek, lai konkrētajā gaisa pārvadājumu maršrutā nodrošinātu regulāru gaisa pārvadājumu minimālo apjomu, atbilstoši noteiktiem nepārtrauktības, regularitātes, cenu veidošanas un minimālās kapacitātes standartiem, kurus gaisa pārvadātājs neievērotu, ja gaisa pārvadājumus šajā maršrutā veiktu, balstoties tikai uz komerciāliem principiem.

 

 

 

 

 

Valsts var kompensēt gaisa pārvadātājam radušos papildus izdevumus, lai ievērotu tam uzliktos sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību standartus.

 

 

 

 

 

Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību noteikšanas kārtību regulāro gaisa pārvadājumu nodrošināšanai un kompensācijas noteikšanas kārtību gaisa pārvadātājam radušos papildus izdevumu segšanai.”

 

 

 

 

2

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar 4.2 pantu šādā redakcijā:

„4.2 pants. Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšana regulāriem gaisa pārvadājumiem

Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšana ir valsts noteikta regulāro gaisa pārvadājumu nodrošināšana maz noslogotā maršrutā starp lidostām Latvijā un starp Latvijas un citām Eiropas Savienības lidostām, ja tam ir svarīga nozīme teritorijas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā.

Atbalstīts

4.2 pants. Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšana regulāriem gaisa pārvadājumiem

Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšana ir valsts noteikta regulāro gaisa pārvadājumu nodrošināšana maz noslogotā maršrutā starp lidostām Latvijā un starp Latvijas un citām Eiropas Savienības lidostām, ja tam ir svarīga nozīme teritorijas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā.

 

 

 

Regulāru gaisa pārvadājumu minimālā apjoma, regularitātes un kapacitātes nodrošināšanai gaisa pārvadātājam konkrētajā gaisa pārvadājumu maršrutā uzliek par pienākumu izpildīt tādas sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības, kuras gaisa pārvadātājs nenodrošinātu, ja gaisa pārvadājumus šajā maršrutā veiktu, balstoties tikai uz komerciāliem principiem.

 

Regulāru gaisa pārvadājumu minimālā apjoma, regularitātes un kapacitātes nodrošināšanai gaisa pārvadātājam konkrētajā gaisa pārvadājumu maršrutā uzliek par pienākumu izpildīt tādas sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības, kuras gaisa pārvadātājs nenodrošinātu, ja gaisa pārvadājumus šajā maršrutā veiktu, balstoties tikai uz komerciāliem principiem.

 

 

 

Valsts ir tiesīga kompensēt gaisa pārvadātājam radušos papildu izdevumus, kas nepieciešami, lai izpildītu tam uzliktās sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības.

 

Valsts ir tiesīga kompensēt gaisa pārvadātājam radušos papildu izdevumus, kas nepieciešami, lai izpildītu tam uzliktās sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības.

 

 

 

Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē kārtību, kādā nosakāmas sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības regulāro gaisa pārvadājumu nodrošināšanā, un kārtību, kādā nosakāma kompensācija gaisa pārvadātājam radušos papildu izdevumu segšanai.”

 

Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē kārtību, kādā nosakāmas sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības regulāro gaisa pārvadājumu nodrošināšanā, un kārtību, kādā nosakāma kompensācija gaisa pārvadātājam radušos papildu izdevumu segšanai.”

23.1 pants. Valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauks

Valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauks var būt valsts, pašvaldības vai arī privātpersonas īpašums. Valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka statusu piešķir Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

Valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijas, arī turpmākajai attīstībai nepieciešamās teritorijas, robežas un teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu nosaka Ministru kabinets. Vietējā pašvaldība, izstrādājot teritorijas plānojumus vai to grozījumus, tajos attēlo noteiktās valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijas robežas un ņem vērā Ministru kabineta noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.

 

 

 

 

 

Ja īpašnieks atsavina nekustamo īpašumu, kas ir iekļauts šā panta otrajā daļā minētajā valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijas, arī turpmākajai attīstībai nepieciešamās teritorijas, robežās, valstij ir pirmpirkuma tiesības. Kārtību, kādā valsts realizē pirmpirkuma tiesības, nosaka Ministru kabinets.

(13.03.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

31.1 pants. Profesionālās apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu apmaksa

Civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes loceklis (darbinieks) un gaisa pārvadātājs (darba devējs) ir tiesīgi slēgt vienošanos par to izdevumu atmaksu darba devējam, kuri saistīti ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu gadījumos, kad 5 gadu laikā pēc šo izdevumu segšanas tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 100.pantu vai 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu.

(13.03.2008. likuma redakcijā)

 

3

Atbildīgā komisija

Papildināt 31.1 pantu pēc vārdiem “gaisa kuģa apkalpes loceklis (darbinieks) un gaisa pārvadātājs (darba devējs)” ar vārdiem “kā arī gaisa satiksmes vadības dispečers (darbinieks) un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs (darba devējs)”.

Atbalstīts

2. Papildināt 31.1 pantu pēc vārdiem “gaisa kuģa apkalpes loceklis (darbinieks) un gaisa pārvadātājs (darba devējs)” ar vārdiem “kā arī gaisa satiksmes vadības dispečers (darbinieks) un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs (darba devējs)”.

 

 

4

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt likuma 31.1 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:      

„Gaisa satiksmes dispečers (darbinieks) un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs (darba devējs) ir tiesīgi slēgt vienošanos par to izdevumu atmaksu darba devējam, kuri saistīti ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu gadījumos, kad 5 gadu laikā pēc šo izdevumu segšanas tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 100.pantu vai 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu.” 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.3

 

Pārejas noteikums

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 1993.gada 23.februāra likums "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.) un Ministru kabineta noteikumi nr.78 "Par grozījumiem un papildinājumiem likumā "Par aviāciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.).

 

 

 

 

 

2. (Izslēgts ar 22.06.2005. likumu).

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 73.panta trešā un ceturtā daļa un 76.panta trešā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

(2004.gada 4.marta likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

4. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.novembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.882 "Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem".

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

5. Līdz šā likuma 57.panta pirmajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.novembrim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumi Nr.210 "Noteikumi par civilās aviācijas drošības garantēšanai nepieciešamo pasākumu kompleksu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

6. Līdz šā likuma 49.panta otrajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.februārim ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumi Nr.195 “Noteikumi par apstākļiem un kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku dienesti var pieprasīt civilās aviācijas gaisa kuģa piespiedu nosēšanos”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

7. Līdz dienai, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības regula par gaisa kuģu ekspluatāciju lidojumā un aviācijas personāla licencēšanu, piemēro saskaņā ar Eiropas Padomes 1991.gada 16.decembra regulu (EEK) Nr.3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju izstrādātās Vienotās aviācijas prasības.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

8. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 41.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā minētos noteikumus.

(13.03.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.decembrim izdod šā likuma 117.pantā minētos noteikumus.

(26.10.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

10. Grozījumi attiecībā uz vārdu "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs" aizstāšanu visā likumā ar vārdiem "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs" stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

(29.03.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

11. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.februārim izdod šā likuma 54.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

(07.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

12. Ministru kabinets līdz 2007.gada 30.novembrim izdod šā likuma 40.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

(07.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

13. Līdz šā likuma 40.panta otrajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.novembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.273 "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(07.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

14. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 97.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

(13.03.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

15. Ministru kabinets līdz 2008.gada 30.decembrim izdod šā likuma 23.1 pantā minētos noteikumus

(13.03.2008. likuma redakcijā)

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt pārejas noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:

„15. Ministru kabinets līdz 2008.gada 30.decembrim izdod šā likuma 23.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētos noteikumus.”

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 15.punktā vārdus “23.1 pantā minētos noteikumus” ar vārdiem “”23.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētos noteikumus”.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.6

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt 15.punktā skaitli un vārdus “23.1 pantā minētos noteikumus” ar skaitli un vārdiem “23.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētos noteikumus”;

 

 

7

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt pārejas noteikumus ar 16., un 17.punktu šādā redakcijā:

            „16. Ministru kabinets līdz 2009.gada 30.decembrim izdod šā likuma 4.1, 4.2 un 23.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.8

 

 

 

 

 

17. Līdz šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.novembrim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumi Nr.991 „Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība“, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

 

 

8

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

16.  Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 4.1 panta trešajā daļā un 4.2 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.”

Atbalstīts

papildināt pārejas noteikumus ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

“16. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 4.panta trešajā daļā un 4.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

“17. Ministru kabinets līdz 2009.gada 30.decembrim izdod šā likuma 23.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

 

17. Ministru kabinets līdz 2009.gada 30.decembrim izdod šā likuma 23.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus.”