Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.01.2009.                   Nr.90/TA-3966

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Sporta likumā". Likumprojektu izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Balcars 67047982, sandis.balcars@izm.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdes protokola Nr.94  79.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Sporta likumā

 

Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 5.panta trešo daļu.

 

2. 10.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Sporta federācijai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā, ja šī federācija atbilst šajā likumā minētajiem sporta federācijas atzīšanas kritērijiem un ir atzīta šajā likumā noteiktajā kārtībā.";

 

aizstāt sestajā daļā vārdus "Sporta pārvaldes" ar vārdu "Latvijā".

 

3. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

 

"10.1 Sporta federācijas atzīšanas kritēriji un kārtība

(1) Sporta federācija var tikt atzīta un iegūt tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

1) sporta federācijas statūtos noteiktais darbības mērķis ir attiecīgā sporta veida vai darbības jomas attīstīšana valstī;

2) sporta federācijas pārstāvētajā sporta veidā vai darbības jomā tiek organizētas sporta sacensības;

3) sporta federācijas statūtos norādīts izpildinstitūcijas pilnvaru termiņš, un tas nav ilgāks par četriem gadiem;

4) sporta federācijas biedri ir tikai juridiskas personas vai tikai fiziskas personas;

5) sporta federācijas izpildinstitūcijā ir vismaz trīs locekļi;

6) sporta federācijas izpildinstitūcijas vadītājs un vairāk nekā puse tās locekļu ir Latvijas Republikas pilsoņi;

7) sporta federācijā komersantu nav vairāk par pusi no kopējā sporta federācijas biedru skaita;

8) sporta federācija savā darbībā ievēro antidopinga konvenciju prasības;

9) informācija par sporta federāciju un tās rīkotajiem pasākumiem ir pieejama internetā.

(2) Sporta federāciju atzīšanu veic, kā arī atzīto sporta federāciju reģistru uztur un aktualizē biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome". Sporta federāciju atzīšanas, kā arī atzīto sporta federāciju reģistra uzturēšanas un aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā kontrolē biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome". Kārtību, kādā kontrolē atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā, nosaka Ministru kabinets.

(4) Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome", īstenojot šā panta otrajā un trešajā daļā minētos uzdevumus, atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas funkcionālā pakļautībā."

 

4. Izteikt 13.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Latvijā atzītajām sporta federācijām, kā arī biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja" un biedrībai "Latvijas Sporta federāciju padome" ir tiesības saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta."

 

5. Papildināt 20.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Sporta speciālistu sertifikācijas maksu nosaka Ministru kabinets."

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8. Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome" 2009.gada 1.maijā uzsāk izvērtēt to sporta federāciju atbilstību šā likuma 10.1 panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, kuras atzītas līdz 2009.gada 30.aprīlim."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 2.februārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

T.Koķe


Likumprojekta

“Grozījumi Sporta likumā”

 anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 11.2.apakšpunktā noteikts uzdevums pilnveidot valsts sporta pārvaldīšanas institucionālo struktūru un funkcijas; nodrošināt efektīvu un koordinētu sporta politikas izstrādi un īstenošanu; palielināt nevalstisko organizāciju lomu sporta politikas veidošanā un realizēšanā, paredzot uzdevumu deleģēšanu sporta organizācijām.

 

Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra sēdē (Nr.7 30.§ 2.punkts) Izglītības un zinātnes ministrijai dots uzdevums izvērtēt nepieciešamību sagatavot grozījumus Sporta likumā, lai sporta federāciju (biedrību) statūtos noteiktu prasību regulāri pārvēlēt vadības institūcijas un amatpersonas, lai nodrošinātu federāciju darbībā demokrātiskas darbības principus.

 

Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija sēdē (Nr.36 19.§ 2.punkts) Izglītības un zinātnes ministrijai dots uzdevums izvērtēt nepieciešamību izstrādāt tiesību aktu projektus, kas paredz noteikt, ka par sporta speciālistu sertifikācijas pakalpojumiem tiek iekasēta maksa.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Izglītības un zinātnes ministra padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes – Sporta pārvaldes kompetence ir nostiprināta vairākos Sporta likuma pantos saistībā ar sporta federāciju atzīšanu. Izglītības un zinātnes ministrija ir pieņēmusi lēmumu ar 2009.gada 2.februāri saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu reorganizēt Sporta pārvaldi, sadalot tās struktūrvienību uzdevumus starp Izglītības un zinātnes ministriju un valsts aģentūru “Nacionālais Olimpiskais sporta metodiskais centrs”.

 

Sporta likuma 10.panta ceturtajā daļā ir paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt sporta federāciju atzīšanas kritērijus un kārtību. Minētie kritēriji un kārtība ir noteikti Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.73 “Noteikumi par sporta federācijas atzīšanas kritērijiem un kārtību”. Lai pilnveidotu sporta federāciju darbības regulējumu un sporta federāciju (biedrību) statūtos noteiktu prasību regulāri pārvēlēt vadības institūcijas un amatpersonas, kā arī noteiktu citas prasības, kas nodrošinātu federāciju darbībā demokrātiskas darbības principus, attiecīgus kritērijus nepieciešams ietvert Sporta likumā.

 

Lai gan Sporta likuma 20.panta trešajā daļā noteikts, ka sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”, Sporta likumā nav noteikts deleģējums Ministru kabinetam noteikt maksu par sporta speciālistu sertifikāciju.

 

Sporta likuma 13.panta ceturtajā daļā noteikts, ka atzītajām sporta federācijām ir tiesības saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta. Sporta likumā nav noteikts, ka šādas tiesības ir tām Sporta likumā minētajām sporta organizācijām, kuras nav atzītās sporta federācijas.

3. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojekts “Grozījumi Sporta likumā” paredz noteikt kritērijus, kuriem jāatbilst sporta federācijai, lai iegūtu tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā.

 

Likumprojekts paredz deleģēt biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veikt sporta federāciju atzīšanu, uzturēt un aktualizēt atzīto sporta federāciju reģistru, kā arī kontrolēt atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā. Tajā pat laikā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.panta pirmajā daļā noteikto, likumprojekts paredz, ka, īstenojot minētos uzdevumus, atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas funkcionālā pakļautībā.

 

Tāpat likumprojekts nosaka, ka tiesības saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta ir ne tikai atzītajām sporta federācijām, bet arī biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja”  un biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome”.

 

Likumprojekts arī paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt maksu par sporta speciālistu sertifikāciju.

4. Cita informācija  

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē.

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

 

Rādītāji

 

2008.gads

 

Turpmākie trīs gadi

 

2009.

2010.

2011.

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

nav

nav

nav

nav

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 

nav

nav

nav

nav

 

3. Finansiāla ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

 

nav

nav

nav

nav

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

nav

nav

nav

nav

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

nav

nav

nav

nav

 

6. Cita informācija

 

Nav

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Ievērojot to, ka likumprojekts paredz noteikt vairākus deleģējumus Ministru kabinetam, pēc likumprojekta pieņemšanas Izglītības un zinātnes ministrijai būs jāizstrādā un Ministru kabinetam jāizdod šādi Ministru kabineta noteikumi:

 

1) par kārtību, kādā biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” veic sporta federāciju atzīšanu, kā arī uztur un aktualizē atzīto sporta federāciju reģistru (jāizdod līdz 2009.gada 1.maijam). Līdz ar šo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudēs Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.73 “Noteikumi par sporta federācijas atzīšanas kritērijiem un kārtību”;

 

2) par kārtību, kādā biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” kontrolē atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā (jāizdod ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās dienas);

 

3) par sporta speciālistu sertifikācijas maksu (jāizdod ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās dienas).

2. Cita informācija 

Kārtība, kādā biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” sporta federācija veic sporta federāciju atzīšanu, kā arī uztur un aktualizē atzīto sporta federāciju reģistru un kārtību, kādā biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” kontrolē atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā varētu tikt ietverta vienos Ministru kabineta noteikumos.

 

Maksa par sporta speciālistu sertifikāciju (sertifikācijas eksāmens, sertifikāta noformēšana un reģistrēšana, sertifikāta dublikāta izgatavošana un sporta speciālista resertifikācija) varētu tikt ietverta Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.386 „Sporta speciālistu sertifikācijas kārtība un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā”, izdarot tajos attiecīgus grozījumus.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām 

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām politiskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Par Sporta pārvaldes reorganizāciju un ar to saistītajām izmaiņām normatīvajos aktos ir notikušas konsultācijas ar biedrību “Latvijas Olimpiskā komiteja” un biedrību “Latvijas Sporta federāciju padome”.

2. Kāda ir šo politiskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta) 

Minētās nevalstiskās sporta organizācijas atbalsta nepieciešamību reorganizēt Sporta pārvaldi un aicina deleģēt biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” vairākus no līdz šim Sporta pārvaldes veiktajiem uzdevumiem – 1) veikt sporta federāciju atzīšanu, kā arī kontrolēt atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā; 2) uzturēt un aktualizēt atzīto sporta federāciju reģistru; 3) veikt šaušanas instruktoru sertificēšanu.

Attiecībā uz sporta federāciju atzīšanas kritērijiem ir pilnībā ņemti vērā biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” izstrādātie un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai iesniegtie priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi Sporta likumā” (Reģ.Nr.589/Lp9) (izskatīšanai 2.lasījumā).

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti  

Notikušas mutiskas konsultācijas ar minēto nevalstisko sporta organizāciju pārstāvjiem. Tāpat Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji ir piedalījušies biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpildkomitejas un valdes sēdēs, kā arī biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” valdes sēdēs, kurās pārrunāti ar Sporta pārvaldes reorganizāciju saistītie jautājumi. Minētās nevalstiskās sporta organizācijas Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniegušas rakstisku viedokli par Sporta pārvaldes reorganizāciju.

4. Konsultācijas ar ekspertiem 

Notikušas konsultācijas ar biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” un biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” pārstāvjiem, kuri uzskatāmi par sporta nozares ekspertiem.

5. Cita informācija 

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiek veidotas, tomēr saistībā ar Sporta pārvaldes reorganizāciju tiks paplašināta Izglītības un zinātnes ministrijas, valsts aģentūras “Nacionālais Olimpiskais sporta metodiskais centrs”, kā arī biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” kompetence.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā vai Satversmes tiesā.

4. Cita informācija 

Nav

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

T.Koķe

M.Gruškevics

R.Kārkliņš

S.Obodova

A.Brūne

 

 

 

 

19.12.2008. 13:24

1631

S.Balcars

67047982, sandis.balcars@izm.gov.lv

 

 

                       


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.94

2008.gada 22.decembrī

 

 

79.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā"

     TA-3966

___________________________________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

     3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-94-2212-#79.doc

1