Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. gada 7. janvārī

Nr.______________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam izskatīšanai likumprojektu „Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".

 

Pielikumā: Likumprojekts „Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".

 

 

 

Partijas Pilsoniskā Savienība

Saeimas frakcijas deputāti:

 

 

1.       _______________________________

2.       _______________________________

3.       _______________________________

4.       _______________________________

5.       _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

 

 

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta ziņotājs, 1995, nr. 13; 1998, nr. 9, 13; 2002, nr. 12,13; 2003, nr. 19; 2006, nr. 8, 10; 2007, nr. 13.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt Saeimas vēlēšanu likuma 10. panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vienu un to pašu kandidātu var pieteikt tikai viena nosaukuma kandidātu sarakstā vienā vēlēšanu apgabalā. Ja kāds kandidāts pieteikts dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos vai vairākos vēlēšanu apgabalos, viņa kandidatūra svītrojama visos kandidātu sarakstos."

 

2. Izslēgt Saeimas vēlēšanu likuma 40. pantu.

 


 

Likumprojekta

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd spēkā esošā likuma redakcija paredz, ka vienu un to pašu kandidātu var pieteikt tikai viena nosaukuma kandidātu sarakstā vienā vai vairākos vēlēšanu apgabalos.

Ja balsotāji vēlēšanu apgabalā īpaši atbalstījuši kādu kandidātu, kurš pieteikts arī citos vēlēšanu apgabalos, pat tad ja šis kandidāts ir savācis ievēlēšanai Saeimā nepieciešamo balsu skaitu, nav garantēts, ka balsotāji būs ieguvuši tieši šo kandidātu kā sava vēlēšanu apgabala pārstāvi Saeimā. Spēkā esošā Saeimas vēlēšanu likuma redakcija nosaka, ka gadījumā, ja viens un tas pats kandidāts ievēlēts par deputātu vairākos vēlēšanu apgabalos, viņš uzskatāms par ievēlētu tajā vēlēšanu apgabalā, kurā saņēmis visvairāk balsu, bet pārējos vēlēšanu apgabalos no attiecīgā kandidātu saraksta par ievēlētu uzskatāms nākamais kandidāts, kas saņēmis lielāko balsu skaitu. Šāda situācija raksturīga tiem vēlēšanu apgabaliem, kuros ievēlams salīdzinoši mazāks deputātu skaits.

Esošais regulējums pieļauj iespēju, ka par Saeimas deputātu kļūst tāds kandidāts, kura vārdu un uzvārdu svītrojuši visi balsotāji, kas nodevuši savu balsi par konkrēto sarakstu, pie nosacījuma, ka par šo sarakstu nodotais balsu skaits ir pietiekošs, lai no šī saraksta konkrētajā vēlēšanu apgabalā vismaz viens vai vairāki kandidāti tiktu ievēlēti Saeimā un tie kandidāti, kas tikuši īpaši atbalstīti, ir ievēlēti no citiem vēlēšanu apgabaliem.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Partijas „Pilsoniskā Savienība” frakcijas izstrādātais likumprojekts paredz izmaiņas Saeimas vēlēšanu likuma 10. panta 3. daļā, nosakot, ka katrs kandidāts var kandidēt tikai no viena vēlēšanu apgabala. Gadījumā, ja kāds kandidāts pieteikts dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos vai vairākos vēlēšanu apgabalos, viņa kandidatūra svītrojama visos kandidātu sarakstos. Šāds regulējums ļautu balsotājiem, īpaši atbalstot (ar atzīmi „+”) konkrētu kandidātus, kuri iegūst nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai Saeimā, iegūt sev vēlamu pārstāvi Saeimā no konkrētā vēlēšanu apgabala. Tāpat šādas izmaiņas ļaus izvairīties no gadījumiem, kad balsotāji kā savu pārstāvi Saeimā iegūst kandidātu, kura vārds un uzvārds ticis vairāk svītrots nekā atbalstīts, ņemot vērā, ka tie kandidāti, kuri ieguvuši īpašu atbalstu konkrētajā vēlēšanu apgabalā, par ievēlētiem uzskatāmi citos vēlēšanu apgabalos.

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. Latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2009

2010.

2011.

2012.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

Cita informācija

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav