Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

30.12.2008.                Nr.90/TA-3448

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". Likumprojektu izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdes protokola Nr.94  58.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidenta vietā –

vides ministrs                                                             R.Vējonis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 6., 15.nr.; 2004, 18., 23.nr.; 2005, 2., 15.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  12.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ja valsts kapitāla daļu turētājs ir ministrija, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem ministrijas valsts sekretārs vai ar valsts sekretāra rīkojumu norīkota cita ministrijas amatpersona, kurai ir visas normatīvajos aktos paredzētās kapitāla daļu turētāja pārstāvja tiesības, pienākumi un atbildība.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ministrijas amatpersonas prombūtnes laikā ministrijas valsts sekretārs ir tiesīgs pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus pats vai uz minētās amatpersonas prombūtnes laiku pilnvarot šo lēmumu pieņemšanai citu ministrijas amatpersonu. Valsts sekretāra prombūtnes laikā attiecīgos lēmumus pieņem persona, kura izpilda valsts sekretāra pienākumus.";

 

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ministrijas valsts sekretārs no ministrijas ierēdņu vidus ieceļ personu (turpmāk – atbildīgais darbinieks), kas sniedz nepieciešamās ziņas viņam vai ar valsts sekretāra rīkojumu norīkotajai amatpersonai, kura pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus, kā arī sagatavo dokumentus, lai valsts sekretārs vai attiecīgā amatpersona varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus valsts kapitālsabiedrībā."

 

2. Izteikt 14.panta septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā pašvaldība pati var noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvju un atbildīgo darbinieku atlīdzības apmēru, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikto maksimālo atlīdzības apmēru kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam."

 


3. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

 

"60.pants. Padome

(1) Attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 88., 89., 90., 91. un 92.panta noteikumi, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

(2) Par kapitālsabiedrības padomes locekli var būt fiziska persona, kuras pieredze un zināšanas nodrošina padomes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi un:

1) kura pārvalda latviešu valodu;

2) kurai ir augstākā izglītība vai atbilstoša darba pieredze.

(3) Kapitālsabiedrības padomes loceklis, ievērojot Komerclikuma noteikumus, vienlaikus var būt par kapitālsabiedrības padomes un valdes locekli ne vairāk kā trijās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās."

 

4. Papildināt 61.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Kapitālsabiedrības valdes loceklis, ievērojot Komerclikuma noteikumus, vienlaikus var būt par kapitālsabiedrības padomes un valdes locekli ne vairāk kā trijās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās."

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

 

"19. Grozījumi, ar kuriem šā likuma 60. un 61.pantā tiek ietverts ierobežojums valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes locekļiem vienlaikus ieņemt ne vairāk kā trīs padomes un valdes locekļu amatus valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

I.Godmanis

 

 


Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām
"" anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likums "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" paredz, ka ministrijā kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus var pildīt tikai valsts sekretārs. Vienlaikus atsevišķās ministrijās kapitālsabied­rību skaits ir tik liels, ka vienam cilvēkam šos pienākumus pilnvērtīgi izpildīt nav iespējams.

Likums "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" pašreiz nenosaka prasības, kas izvirzāmas personām, kuras tiek virzītas darbam kapitālsabiedrību padomēs. Nepastāv ierobežojumi arī tam, cik valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās šīs personas vienlaikus drīkst pildīt padomes vai valdes locekļa amata pienākumus

 

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

1. Noteikt, ka valsts sekretārs valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumu pildīšanu ar rīkojumu var nodot citai ministrijas amatpersonai. Šāds regulējums nepieciešams, lai nodrošinātu, ka arī ministrijās, kurās ir liels kapitālsabiedrību skaits, būtu iespējams kvalitatīvi pildīt kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus, ierobežojot kapitālsabiedrību skaitu, kurās viena persona var šos pienākumus pildīt. Tā kā arī valsts sekretāra vietnieku skaits ir ierobežots (ne vairāk par trim), atsevišķos gadījumos var rasties nepieciešamība kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus deleģēt arī citām ministrijas amatpersonām.

2. Noteikt, ka arī pašvaldībās atlīdzība kapitāla daļu turētāja pārstāvim nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta noteikto apmēru.

3. Noteikt prasības personai, kas ieņem kapitālsabiedrības padomes locekļa amatu.

4. Uzlikt ierobežojumus personām, kas pilda kapitālsabiedrības padomes locekļa amatu, nosakot, ka tās vienlaikus drīkst ieņemt ne vairāk kā trīs padomes vai valdes locekļa amatus kapitālsabiedrībās.

 

Likumprojekts paredz noteikt pārejas periodu šo prasību īstenošanai līdz 2009.gada 1.jūnijam attiecībā uz kapitālsabiedrību padomju locekļiem, lai dotu pietiekamu laiku kapitālsabiedrībām nepieciešamo izmaiņu veikšanai

 

4. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un adminis­tratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinā­tajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

 

4. Ietekme uz administratīvajām proce­dūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. citu veidu piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

 

n+1

n+2

n+3

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izde­vumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija 

Atlīdzība kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam tiek izmaksāta no kapitālsabiedrības līdzekļiem, t āpēc likum­projektam nav tiešas ietekmes uz valsts vai pašvaldību budžetu

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautis­kajiem līgumiem 

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

 

1.tabula

 

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav izmantoti

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav notikušas

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas un esošo valsts institūciju funkcijas netiek ne paplašinātas, ne sašaurinātas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs"

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Pēc likuma spēkā stāšanās indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt, vēršoties ar konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

Ministru prezidents

 

Valsts kancelejas

direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Godmanis

G.Veismane

E.Dreimane

Dz.Galvenieks

I.Bite-Perceva

 

15.12.2008.

1056

I.Bite-Perceva 67082904

Inga.bite@mk.gov.lv

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.94

2008.gada 22.decembrī

 

 

58.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

     TA-3448

___________________________________________________________

(I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

     4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

     

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-94-2212-#58.doc

1