Juridiskā komisija likumprojekts otrajam lasījuma

 

 

 

2009. gada ___ aprīlī

Nr.9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi likumā ‘’Par valsts kompensāciju cietušajiem’’’’(Nr.1070/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ...... lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                           V. Muižniece

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                       likumprojekts otrajam lasījuma

 

Grozījumi likumā ‘’Par valsts kompensāciju cietušajiem’’

(Nr. 1070/Lp9)

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

 

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcijā

 

3. Nr.

4.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(27)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 13.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 13.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu "vardarbīgs" (attiecīgā locījumā). 

 

 

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu "vardarbīgs" (attiecīgā locījumā). 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo (turpmāk - cietušais), tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu (turpmāk - kaitējums), ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi vai noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzimumneaizskaramību (turpmāk - vardarbīgs noziedzīgs nodarījums).

 

2. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā: 

"1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo (turpmāk – cietušais), tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu (turpmāk – kaitējums), ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas dzimumneaizskaramība vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (turpmāk – noziedzīgs nodarījums)."

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 deputāts V.Ģīlis

 

Aizstāt likumprojekta 2. pantā vārdus ‘’ar cilvēka imūndeficīta vīrusu’’ ar vārdiem ‘’ar infekciju, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionēšanas traucējumus vai cilvēka nāvi’’;

 

 

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Izteikt likumprojekta 2. pantā piedāvāto 1.pantu šādā redakcijā:

 

"1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo (turpmāk – cietušais), tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu (turpmāk – kaitējums), ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas dzimumneaizskaramība (turpmāk – noziedzīgs nodarījums)."

 

Juridiskais birojs

 

 Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

„2. 1. pantā:

aizstāt vārdus „ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir” ar vārdiem „ja noziedzīga nodarījuma rezultātā”;

aizstāt vārdus „vai noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret personas dzimumneaizskaramību” ar vārdiem „aizskarta personas dzimumneaizskaramība vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu”.

 

Juridiskā komisija

 Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

„2. 1. pantā:

aizstāt vārdus „ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir” ar vārdiem „ja noziedzīga nodarījuma rezultātā”;

aizstāt vārdus „vai noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret personas dzimumneaizskaramību” ar vārdiem „aizskarta personas dzimumneaizskaramība vai cietušais inficēts ar infekciju, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionālos traucējumus vai cilvēka nāvi”.

 

atbalstīts

(iekļauts komisijas priekšlikumā nr.4)

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīts

(iekļauts komisijas priekšlikumā nr.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 1. pantā vārdus „ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir” ar vārdiem „ja noziedzīga nodarījuma rezultātā” un vārdus „vai noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzimumneaizskaramību” - ar vārdiem „aizskarta personas dzimumneaizskaramība, vai cietušais inficēts ar infekciju, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionālos traucējumus vai cilvēka nāvi”.

 

2.pants. Likuma darbība

(1) Likums reglamentē kārtību, kādā Juridiskās palīdzības administrācija izmaksā valsts kompensāciju cietušajam, un valsts kompensācijas apmēru.

(2) Valsts kompensācijas pieprasīšana un izmaksāšana, pamatojoties uz šo likumu, neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa likumu.

3. Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Cietušajam nav tiesību saņemt valsts kompensāciju, ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret satiksmes drošību un cietušajam ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē noteikumus par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu."

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

 Izslēgt likumprojekta 3. pantā vārdus „kas regulē noteikumus”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

3. Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Cietušajam nav tiesību saņemt valsts kompensāciju, ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret satiksmes drošību un cietušajam ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu."

 

 

6.

Tieslietu ministrs M.Segliņš

2. Papildināt likumprojektu aiz 3. panta ar jaunu pantu šādā redakcijā:

 

„Papildināt ar 3¹. pantu šādā redakcijā:

„3¹. pants. Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju

Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju ir:

1) Cietušajam, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

2) Noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam.””

 

atbalstīts

 

4. Papildināt likumu ar 3.¹ pantu šādā redakcijā:

 

„3.¹ pants. Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju

Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju ir:

1) cietušajam, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

2) noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam.”

 

4.pants. Juridiskās palīdzības administrācijas uzdevumi

(1) Juridiskās palīdzības administrācija:

1) izmaksā valsts kompensāciju atbilstoši šim likumam;

2) izveido un uztur valsts kompensācijas reģistru;

3) bezstrīda kārtībā piedzen izmaksāto valsts kompensācijas summu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) regresa kārtībā vēršas pret vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai viņa līdzdalībnieku;

5) atbilstoši šim likumam sadarbojas ar Eiropas Komisiju un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

6) vajadzības gadījumā pieprasa no procesa virzītāja lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

(2) Līdzekļus, kas piedzīti šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajos gadījumos, iemaksā valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 

4. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā: 

"4.pants. Juridiskās palīdzības administrācijas uzdevumi

(1) Juridiskās palīdzības administrācija:

1) izmaksā valsts kompensāciju atbilstoši šim likumam;

2) izveido un uztur valsts kompensācijas reģistru;

3) piedzen izmaksātās valsts kompensācijas summas no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) regresa kārtībā nodrošina cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka;

5) atbilstoši šim likumam sadarbojas ar Eiropas Komisiju un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm;


6) ja nepieciešams, pieprasa no procesa virzītāja vai zvērināta tiesu izpildītāja informāciju lēmuma pieņemšanai par valsts kompensāciju.

(2) Līdzekļi, kas atgūti šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajos gadījumos, iemaksājami valsts pamatbudžeta ieņēmumos."

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs M.Segliņš

 Izteikt likumprojekta 4. pantā piedāvātā 4. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

 

„3) nodrošina izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) nodrošina cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka;”

 

 

Juridiskais birojs

 Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

„4. 4. pantā:

izteikt pirmās daļas trešo un ceturto punktu šādā redakcijā:

„3) piedzen izmaksātās valsts kompensācijas summas no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) nodrošina cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu regresa kārtībā no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka;”;

izteikt pirmās daļas sesto punktu šādā redakcijā:

„6) pieprasa no procesa virzītāja vai zvērināta tiesu izpildītāja informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par valsts kompensāciju.”;

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

„4. 4. pantā:

izteikt pirmās daļas trešo un ceturto punktu šādā redakcijā:

„3) nodrošina izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) nodrošina cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka;”;

izteikt pirmās daļas sesto punktu šādā redakcijā:

„6) pieprasa no procesa virzītāja vai zvērināta tiesu izpildītāja informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par valsts kompensāciju.”;

daļēji atbalstīts

(iekļauts komisijas priekšlikumā nr.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīts

(iekļauts komisijas priekšlikumā nr.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  4. pantā:

‘’izteikt pirmās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

„3) nodrošina izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) nodrošina cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka;”;

 

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) pieprasa no procesa virzītāja vai zvērināta tiesu izpildītāja informāciju, kas nepieciešama lēmuma par valsts kompensāciju pieņemšanai.”;

 

7.pants. Valsts kompensācijas maksimālais apmērs

(1) Vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās 10 minimālās mēneša darba algas.

(2) Kompensācija tiek izmaksāta:

1) 100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve;

2) 70 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai aizskarta cietušā dzimumneaizskaramība;

3) 50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.

(3) Personai, kura atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129.panta, valsts kompensācija tiek izmaksāta 50 procentu apmērā no šā panta otrajā daļā noteiktā valsts kompensācijas apmēra.

(4) Ja cietušais no vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai līdzdalībnieka ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu un to pierāda maksājumu apliecinošs dokuments, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

5.  7.pantā:

 

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā: 

"Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālo mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo."; 

 

papildināt otrās daļas 2.punktu aiz vārda "dzimumneaizskaramība" ar vārdiem "vai cietušais ir inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā personai vienlaikus iestājas šā panta otrās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētās sekas, valsts kompensāciju izmaksā vienā maksājumā atbilstoši noziedzīga nodarījuma smagākajām sekām."

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

deputāts V.Ģīlis

Aizstāt likumprojekta 5. pantā vārdus ‘’ar cilvēka imūndeficīta vīrusu’’ ar vārdiem ‘’ar infekciju, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionēšanas traucējumus vai cilvēka nāvi’’;

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs M.Segliņš

4. Svītrot likumprojekta 5. panta otro daļu.

 

 

 

 

 

atbalstīts

(red. prec.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

6. 7.pantā:

 

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā: 

"Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo."; 

 

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārda "dzimumneaizskaramība" ar vārdiem "vai cietušais  inficēts ar infekciju, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionālos traucējumus vai cilvēka nāvi’";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā personai vienlaikus iestājas šā panta otrās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētās sekas, valsts kompensāciju izmaksā vienā maksājumā atbilstoši noziedzīga nodarījuma smagākajām sekām."

8.pants. Valsts kompensācijas pieprasījums un tam pievienojamie dokumenti

(1) Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušais iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai valsts kompensācijas pieprasījumu - aizpildītu valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kuras paraugu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess nav pabeigts, cietušais valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapai pievieno procesa virzītāja izziņu, kurā norādīts:

1) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta;

2) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, kriminālprocesa uzsākšanas datums un krimināllietas numurs;

3) informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušo (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija);

4) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarītā kaitējuma raksturs (miesas bojājumu smagums vai uz dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība);

5) eksperta atzinuma sniegšanas datums, atzinuma numurs un ekspertīzes izdarītājs;

6) informācija par aizdomās turēto vai apsūdzēto kriminālprocesā, ja šādas informācijas izpaušana netraucē patiesības noskaidrošanu lietā.

(3) Ja kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, cietušais valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapai pievieno spēkā stājušos galīgo procesa virzītāja nolēmumu. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumenta kopiju.

(4) Cietušais Juridiskās palīdzības administrācijā var bez maksas saņemt valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kā arī informāciju par veidlapas aizpildīšanu.

 

6. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums, cietušais valsts kompensācijas pieprasījumam pievieno procesa virzītāja izziņu, kurā norādīts:

 

1)         noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta;

 

2) noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, noziedzīgā nodarījuma sastāva subjektīvās puses konstatētā vainas forma (tīšs vai aiz neuzmanības) izziņas izsniegšanas brīdī, kriminālprocesa uzsākšanas datums un krimināllietas numurs;

 

3) informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušo (datums, kad persona atzīta par cietušo, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija);

 

4) ja cietušais tiesības īsteno ar pārstāvja starpniecību – informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušā pārstāvi (datums, kad persona atzīta par pārstāvi, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija);

 

5) noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarītā kaitējuma raksturs (miesas bojājumu smagums, dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esība vai konstatēts cilvēka imūndeficīta vīruss);

 

6) eksperta atzinuma sniegšanas datums, atzinuma numurs un ekspertīzes izdarītājs;

 


7) informācija par aizdomās turēto vai apsūdzēto kriminālprocesā, ja šādas informācijas izpaušana netraucē patie sības noskaidrošanu lietā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deputāts V.Ģīlis

Aizstāt likumprojekta 6. pantā vārdus ‘’konstatēts cilvēka imūndeficīta vīruss’’ ar vārdiem ‘’konstatēta infekcija, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionēšanas traucējumus vai cilvēka nāvi’’;

 

Tieslietu ministrs M.Segliņš

5. Svītrot likumprojekta 6. pantā piedāvātā 8. panta otrās daļas 5. punktā vārdus „vai konstatēts cilvēka imūndeficīta vīruss”.

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6. pantu šādā redakcijā:

„6. 8. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus „kriminālprocess nav pabeigts” ar vārdiem „kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums”;

 

papildināt otrās daļas 2. punkta tekstu pēc vārdiem „noziedzīga nodarījuma kvalifikācija,” ar vārdiem „izziņas izsniegšanas brīdī konstatētā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vainas forma,”;

 

papildināt otrās daļas 3. punkta tekstu iekavās pēc vārda „kontaktinformācija” ar vārdiem „kā arī datums, kad persona atzīta par cietušo”;

 

papildināt otro daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

         „4) informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušā pārstāvi, (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, kā arī datums, kad persona atzīta par pārstāvi) ja cietušais tiesības īsteno ar pārstāvja starpniecību;”

 

         mainīt turpmāko punktu numerāciju;

 

         aizstāt otrās daļas 5. punktā vārdus „vai uz dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība” ar vārdiem „, dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība vai konstatēts cilvēka imūndeficīta vīruss”.

 

Juridiskā komisija

 

 Izteikt likumprojekta 6. pantu šādā redakcijā:

„6. 8. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus „kriminālprocess nav pabeigts” ar vārdiem „kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums”;

papildināt otrās daļas 2. punkta tekstu pēc vārdiem „noziedzīga nodarījuma kvalifikācija,” ar vārdiem „izziņas izsniegšanas brīdī konstatētā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vainas forma,”;

papildināt otrās daļas 3. punkta tekstu iekavās pēc vārda „kontaktinformācija” ar vārdiem „kā arī datums, kad person a atzīta par cietušo”;

papildināt otro daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

       „4) informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušā pārstāvi, (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, kā arī datums, kad persona atzīta par pārstāvi) ja cietušais tiesības īsteno ar pārstāvja starpniecību;”

       mainīt turpmāko punktu numerāciju;

       aizstāt otrās daļas 5. punktā vārdus „vai uz dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība” ar vārdiem  ‘’dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība vai konstatēta infekcija, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionālos traucējumus vai cilvēka nāvi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

(red.prec.)

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīts

(iekļauts komisijas priekšlikumā nr.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

(red.prec.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  8. panta otrajā daļā:

aizstāt ievaddaļā vārdus „kriminālprocess nav pabeigts” ar vārdiem „kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums”;

 

papildināt 2. punktu pēc vārdiem „noziedzīga nodarījuma kvalifikācija” ar vārdiem „izziņas izsniegšanas brīdī konstatētā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vainas forma”;

 

papildināt 3. punktu pēc vārda „kontaktinformācija” ar vārdiem „kā arī datums, kad persona atzīta par cietušo”;

 

papildināt daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

            „4) informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušā pārstāvi (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, kā arī datums, kad persona atzīta par pārstāvi), ja cietušais tiesības īsteno ar pārstāvja starpniecību;”;

           

uzskatīt līdzšinējo 4. un 5. punktu attiecīgi par 5. un 6. punktu;

 

            aizstāt 5. punktā vārdus „vai uz dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība” ar vārdiem  ‘’dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība vai konstatēta infekcija, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionālos traucējumus vai cilvēka nāvi”.

 

 

10.pants. Kārtība, kādā izskata valsts kompensācijas pieprasījumus

(1) Juridiskās palīdzības administrācija 30 dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, tā septiņu dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas informē par to cietušo.

(3) Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu aptur līdz visas Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasītās informācijas saņemšanai.

(4) Ja Juridiskās palīdzības administrācija 15 dienu laikā nesaņem pieprasīto informāciju, tā var lemt par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju. Lēmums par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju šajā gadījumā nav šķērslis, lai cietušais atkārtoti vērstos Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, ievērojot šajā likumā noteikto kārtību.

7.  10.pantā:

pirmajā daļā aizstāt skaitli un vārdu "30 dienu" ar vārdu "mēneša";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ja konstatē, ka valsts kompensācija pieprasīta par to pašu noziedzīgo nodarījumu, uz kura pamata valsts kompensācija izmaksāta, Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas pieprasījumu neizskata un atdod atpakaļ personai, kura to iesniegusi.

(6) Atkārtots valsts kompensācijas pieprasījums par to pašu noziedzīgo nodarījumu, uz kura pamata atteikts izmaksāt valsts kompensāciju, ir pieļaujams, ja ir notikušas izmaiņas iepriekš iesniegtajā informācijā, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju."

 

 

 

 red. prec.

8.  10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "30 dienu" ar vārdu "mēneša";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ja konstatē, ka valsts kompensācija pieprasīta par to pašu noziedzīgu nodarījumu, uz kura pamata valsts kompensācija jau izmaksāta, Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas pieprasījumu neizskata un atdod atpakaļ personai, kura to iesniegusi.

(6) Atkārtots valsts kompensācijas pieprasījums par to pašu noziedzīgu nodarījumu, par kuru atteikts izmaksāt valsts kompensāciju, ir pieļaujams, ja notikušas izmaiņas iepriekš iesniegtajā informācijā, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju."

 

11.pants. Valsts kompensācijas izmaksāšana

(1) Valsts kompensāciju izmaksā kā vienu maksājumu.

(2) Valsts kompensāciju izmaksā mē­neša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valsts kompensācijas pieprasījumā norādītajā bankas kontā. Ja bankas konts nav norādīts, valsts kompensāciju ieskaita pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontā.

8. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "kā vienu maksājumu" ar vārdiem "kriminālprocesa ietvaros par cietušo atzītajai personai vienā maksājumā".

 

16.

Juridiskais birojs

 Izslēgt likumprojekta 8. pantā vārdus „kriminālprocesa ietvaros”;

 

 atbalstīts

9. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "kā vienu maksājumu" ar vārdiem "par cietušo atzītajai personai vienā maksājumā".

 

14.pants. Lēmuma paziņošana

Juridiskās palīdzības administrācija savu lēmumu paziņo rakstveidā, nosūtot to uz cietušā norādīto adresi vai nododot cietušajam personiski. Lēmuma norakstu nosūta procesa virzītājam vai tiesu izpildītājam, kura lietvedībā lieta atrodas.

15.pants. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu cietušais var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts par apstrīdēto Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu, cietušais var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

 

9. Izteikt 14. un 15.pantu šādā redakcijā: 

"14.pants. Lēmuma par valsts kompensāciju paziņošana

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju paziņo rakstveidā, nosūtot to uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi vai nododot adresātam vai viņa pārstāvim personiski.

(2) Lēmuma par valsts kompensāciju norakstu kriminālprocesā, kurā nav pieņe mts galīgais nolēmums, nosūta procesa virzītājam, pabeigtā kriminālprocesā – iestādei, kura pieņēmusi galīgo nolēmumu, izbeigtā kriminālprocesā – iestādei, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu. Ja pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu, tā norakstam pievieno maksājuma uzdevuma kopiju.

 15.pants. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par valsts kompensāciju

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju cietušais vai viņa pārstāvis var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijā. Juridiskās palīdzības administrācija pārsūta iesniegumu Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts par apstrīdēto šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, cietušais vai tā pārstāvis var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā."

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

 Izteikt likumprojekta 9. pantā piedāvāto likuma 14. panta otro daļu šādā redakcijā:

            „(2) Lēmuma par valsts kompensāciju norakstu, kā arī maksājuma uzdevuma kopiju nosūta:

            1) procesa virzītājam, ja kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums;

            2) iestādei, kura pieņēmusi galīgo nolēmumu, ja kriminālprocess ir pabeigts;

            3) iestādei, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, ja kriminālprocess ir izbeigts.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

 Aizstāt likumprojekta 9. pantā piedāvātajā 15. panta pirmajā daļā vārdus „cietušais vai viņa pārstāvis var apstrīdēt” ar vārdiem „var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā”;

 

 

 

Juridiskais birojs

 Izteikt likumprojekta 9. pantā piedāvāto 15. panta otro daļu šādā redakcijā:

            „(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts, izskatot šā panta pirmajā daļā minēto apstrīdēšanas iesniegumu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.”;

 

 

atbalstīts (red. prec.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

10. Izteikt 14. un 15.pantu šādā redakcijā: 

"14.pants. Lēmuma par valsts kompensāciju paziņošana

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju paziņo rakstveidā, nosūtot to uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi vai nododot adresātam vai viņa pārstāvim personiski.

(2) Lēmuma par valsts kompensāciju norakstu, kā arī maksājuma uzdevuma kopiju nosūta:

            1) procesa virzītājam, ja kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums;

            2) iestādei, kura pieņēmusi galīgo nolēmumu, ja kriminālprocess ir pabeigts;

            3) iestādei, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, ja kriminālprocess ir izbeigts.

15.pants. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par valsts kompensāciju

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijā. Juridiskās palīdzības administrācija pārsūta iesniegumu Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts, izskatot šā panta pirmajā daļā minēto apstrīdēšanas iesniegumu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.’’

16.pants. Regresa tiesības

Juridiskās palīdzības administrācija pret vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai viņa līdzdalībnieku pārņem cietušā tiesības uz kompensāciju izmaksātās summas apmērā.

10. Izslēgt 16.pantu.

 

 

 

 

11. Izslēgt 16.pantu.

 

 

11. Papildināt likumu ar IV nodaļu šādā redakcijā: 

"IV nodaļa

Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa 

 

19.pants. Juridiskās palīdzības administrācijas tiesības, nodrošinot izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu

Juridiskās palīdzības administrācijai, nodrošinot izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu, ir šādas tiesības:

1) pieprasīt no cietušā, viņa pārstāvja, noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka, citām valsts un pašvaldību iestādēm izmaksātās valsts kompensācijas piedziņai nepieciešamo informāciju;

2) bez īpaša tiesas nolēmuma stāties cietušā (piedzinēja) vietā, lai atgūtu izmaksāto valsts kompensācijas summu;

3) uzlikt par pienākumu cietušajam atmaksāt valsts budžetā saņemto valsts kompensāciju, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) uzlikt par pienākumu noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam atmaksāt cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju valsts budžetā;

5) pamatojoties uz cietušā vai noziedzīga nodarījuma izdarītāja, vai viņa līdzdalībnieka pamatotu rakstveida iesniegumu, ar lēmumu sadalīt atmaksājamo valsts kompensācijas summu daļās, nosakot, ka valsts kompensācijas kopsummas atmaksāšanas termiņš nav ilgāks par gadu;

6) pieprasīt informāciju no zvērināta tiesu izpildītāja par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas procesu. 

20.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa no cietušā, kurš saņēmis valsts kompensāciju

(1) Ja konstatēts, ka cietušais apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu un paziņo to cietušajam.

 

(2) Cietušajam ir pienākums šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu izpildīt 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

 

(3) Ja cietušais neizpilda šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu noteiktajā termiņā, Juridiskās palīdzības administrācija sagatavo brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi un paziņo to cietušajam.

 

(4) Ja cietušais šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu labprātīgi neizpilda 10 dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas par lēmuma piespiedu izpildi, Juridiskās palīdzības administrācija sagatavo un iesniedz izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izdotu izpildrīkojumu.

(5) Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu izpildes termiņš ir 10 gadu. Iestājoties minētajam termiņam, izpildu lietvedība, pamatojoties uz Civilprocesa likumu, tiek izbeigta. 

21.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka

(1) Ja cietušais valsts kompensāciju saņēmis kriminālprocesā, kurā nav pieņemts galīgais nolēmums, pieteikumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu valsts interesēs uzturēšanu un apmierināšanu nodrošina Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

(2) Ja cietušais valsts kompensāciju pieprasījis pabeigtā kriminālprocesā un tiesa apmierinājusi cietušā kompensācijas pieteikumu, Juridiskās palīdzības administrācija ar lēmumu par valsts kompensāciju stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksājamās valsts kompensācijas summas apmērā. Minēto lēmumu nosūta cietušajam vai viņa pārstāvim un zvērinātam tiesu izpildītājam.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija nosūta paziņojumu noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam, tiesai, kas taisījusi notiesājošu spriedumu, informējot, ka Juridiskās palīdzības administrācija stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas summas apmērā.

(4) Ja kriminālprocess ir pabeigts un tā ietvaros nav saņemts cietušā kompensācijas pieteikums, cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka nodrošina šā likuma 20.pantā noteiktajā kārtībā.

(5) Ja kriminālprocess ir izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ un cietušais saņēmis valsts kompensāciju, izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka nodrošina šā likuma 20.pantā noteiktajā kārtībā.  

22.pants. Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpilde

(1) Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpildi veic zvērināts tiesu izpildītājs.

(2) Zvērināts tiesu izpildītājs 30 dienu laikā pēc Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasījuma saņemšanas sniedz rakstveida informāciju par lēmuma piespiedu izpildes gaitu un rezultātiem.

(3) Zvērināts tiesu izpildītājs ieskaita attiecīgajā valsts budžeta kontā naudas līdzekļus, kas piedzīti uz izpildrīkojuma vai izpildraksta pamata, informējot par to Juridiskās palīdzības administrāciju. 

23.pants. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu

(1) Lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijā. Juridiskās palīdzības administrācija pārsūta iesniegumu Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minēto apstrīdēto lēmumu, persona var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.  

24.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas neuzsākšana vai izbeigšana

Juridiskās palīdzības administrācija izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas administratīvo lietu neuzsāk, bet uzsākto administratīvo lietu izbeidz, ja konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) iestājies lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu izpildes noilgums;

2) iestājies kāds no apstākļiem, kas izslēdz kriminālatbildību vai nepieļauj kriminālprocesu, izņemot gadījumus, kad kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošo apstākļu dēļ;

3) fiziskā persona mirusi un tiesiskā attiecība nepieļauj tiesību pārņemšanu;

4) notecējis Civilprocesa likumā noteiktais termiņš attiecībā uz izpildu dokumentu iesniegšanu piespiedu izpildei."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

 Aizstāt likumprojekta 11. pantā piedāvātā 19. panta 4. punktā vārdus „cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju valsts budžetā” ar vārdiem „valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju”;

 

Juridiskais birojs

 Izteikt likumprojekta 11. pantā piedāvāto 19. panta 5. punktu šādā redakcijā:

    „5) sadalīt atmaksājamo valsts kompensācijas summu daļās, ja cietušais, noziedzīgā nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks šādu lūgumu izteikuši. Ja atmaksājamā valsts kompensācijas summa tiek sadalīta daļās, visa summa atmaksājama gada laikā no Juridiskās palīdzības administrācijas lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu spēkā stāšanās dienas.”;

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 11. pantā piedāvāto 19. panta 5. punktu šādā redakcijā:

    „5) sadalīt atmaksājamo valsts kompensācijas summu daļās, ja saņemts cietušā, noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka motivēts lūgums. Ja atmaksājamā valsts kompensācijas summa tiek sadalīta daļās, visa summa atmaksājama gada laikā no Juridiskās palīdzības administrācijas lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu spēkā stāšanās dienas.”;

 

 

 

 

Tieslietu ministrs M.Segliņš

6. Izteikt likumprojekta 11. pantā piedāvātā 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

„(1) Ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēts, ka cietušais apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par izmaksātās valsts komp ensācijas piedziņu un paziņo to cietušajam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

 Papildināt likumprojekta 11. pantā piedāvātās 21. panta trešās daļas tekstu pēc vārdiem „viņa līdzdalībniekam,” ar vārdiem „kā arī”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

 Aizstāt likumprojekta 11. pantā piedāvātajā 23. panta pirmajā daļā vārdus „persona var apstrīdēt” ar vārdiem „var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā”;

 

   

 

Juridiskais birojs

 Izteikt likumprojekta 11. pantā piedāvāto 23. panta otro daļu šādā redakcijā:

    „(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts, izskatot šā panta pirmajā daļā minēto apstrīdēšanas iesniegumu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.”;

 

 

    Juridiskais birojs

 Aizstāt likumprojekta 11. pantā piedāvātajā 24. pantā vārdu „bet” ar vārdiem „kā arī”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji

atbalstīts

(iekļauts komisijas priekšlikumā nr.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

12. Papildināt likumu ar IV nodaļu šādā redakcijā: 

"IV nodaļa

Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa 

 

19.pants. Juridiskās palīdzības administrācijas tiesības, nodrošinot izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu

Juridiskās palīdzības administrācijai, nodrošinot izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu, ir šādas tiesības:

1) pieprasīt no cietušā, viņa pārstāvja, noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka, citām valsts un pašvaldību iestādēm izmaksātās valsts kompensācijas piedziņai nepieciešamo informāciju;

2) bez īpaša tiesas nolēmuma stāties cietušā (piedzinēja) vietā, lai atgūtu izmaksāto valsts kompensācijas summu;

3) uzlikt par pienākumu cietušajam atmaksāt valsts budžetā saņemto valsts kompensāciju, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) uzlikt par pienākumu noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju;

5) sadalīt atmaksājamo valsts kompensācijas summu daļās, ja saņemts cietušā, noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka motivēts lūgums. Ja atmaksājamā valsts kompensācijas summa tiek sadalīta daļās, visa summa atmaksājama gada laikā no dienas, kad stājies spēkā Juridiskās palīdzības administrācijas lēmums par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu;

6) pieprasīt informāciju no zvērināta tiesu izpildītāja par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas procesu. 

20.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa no cietušā, kurš saņēmis valsts kompensāciju

(1) Ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēts, ka cietušais apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu un paziņo to cietušajam.

 

(2) Cietušajam ir pienākums šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu izpildīt 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

 

(3) Ja cietušais neizpilda šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu noteiktajā termiņā, Juridiskās palīdzības administrācija sagatavo brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi un paziņo to cietušajam.

 

(4) Ja cietušais šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu labprātīgi neizpilda 10 dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas par lēmuma piespiedu izpildi, Juridiskās palīdzības administrācija sagatavo un iesniedz izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izdotu izpildrīkojumu.

 

(5) Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu izpildes termiņš ir 10 gadi. Iestājoties minētajam termiņam, izpildu lietvedība, pamatojoties uz Civilprocesa likumu, tiek izbeigta. 

21.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka

(1) Ja cietušais valsts kompensāciju saņēmis kriminālprocesā, kurā nav pieņemts galīgais nolēmums, pieteikumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu valsts interesēs uzturēšanu un apmierināšanu nodrošina Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

(2) Ja cietušais valsts kompensāciju pieprasījis pabeigtā kriminālprocesā un tiesa apmierinājusi cietušā kompensācijas pieteikumu, Juridiskās palīdzības administrācija ar lēmumu par valsts kompensāciju stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksājamās valsts kompensācijas summas apmērā. Minēto lēmumu nosūta cietušajam vai viņa pārstāvim un zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

(3) Juridiskās palīdzības administrācija nosūta paziņojumu noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam, kā arī tiesai, kas taisījusi notiesājošu spriedumu, informējot, ka Juridiskās palīdzības administrācija stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas summas apmērā.

(4) Ja kriminālprocess ir pabeigts un tā ietvaros nav saņemts cietušā kompensācijas pieteikums, cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka nodrošina šā likuma 20.pantā noteiktajā kārtībā.

(5) Ja kriminālprocess ir izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ un cietušais saņēmis valsts kompensāciju, izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka nodrošina šā likuma 20.pantā noteiktajā kārtībā.  

 

22.pants. Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpilde

(1) Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpildi veic zvērināts tiesu izpildītājs.

(2) Zvērināts tiesu izpildītājs 30 dienu laikā pēc Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasījuma saņemšanas sniedz tai rakstveida informāciju par lēmuma piespiedu izpildes gaitu un rezultātiem.

(3) Zvērināts tiesu izpildītājs ieskaita attiecīgajā valsts budžeta kontā naudas līdzekļus, kas piedzīti uz izpildrīkojuma vai izpildraksta pamata un informē par to Juridiskās palīdzības administrāciju. 

23.pants. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu

(1) Lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijai. Juridiskās palīdzības administrācija pārsūta iesniegumu Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts, izskatot šā panta pirmajā daļā minēto apstrīdēšanas iesniegumu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

24.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas neuzsākšana vai izbeigšana

Juridiskās palīdzības administrācija izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas administratīvo lietu neuzsāk, kā arī uzsākto administratīvo lietu izbeidz, ja konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) iestājies lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu izpildes noilgums;

2) iestājies kāds no apstākļiem, kas izslēdz kriminālatbildību vai nepieļauj kriminālprocesu, izņemot gadījumus, kad kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošo apstākļu dēļ;

3) fiziskā persona mirusi un tiesiskā attiecība nepieļauj tiesību pārņemšanu;

4) notecējis Civilprocesa likumā noteiktais termiņš attiecībā uz izpildu dokumentu iesniegšanu piespiedu izpildei."