21

 

 

 

 

21.04.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Gaujas nacionālā parka likums” (Nr.1068/Lp9) .

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un      

reģionālās politikas komisija  

Likumprojekts trešajam lasījumam

Gaujas nacionālā parka likums

(reģ. nr. 1068/Lp9)

 

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

(17)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Gaujas nacionālā parka likums

 

 

 

Gaujas nacionālā parka likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants

 

 

 

1.pants

(1) Gaujas nacionālais parks (turpmāk — parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Gaujas senielejā un tās apkārtnē. Parka robežas noteiktas saskaņā ar Gaujas nacionālā parka robežu shēmu (1.pielikums) un Gaujas nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

 

 

 

(1) Gaujas nacionālais parks (turpmāk — parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Gaujas senielejā un tās apkārtnē. Parka robežas noteiktas saskaņā ar Gaujas nacionālā parka robežu shēmu (1.pielikums) un Gaujas nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

(2) Parka pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Gaujas nacionālā parka administrācija.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Parka pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Dabas  aizsardzības pārvalde (turpmāk - pārvalde).”

 

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt visā tekstā vārdu „parka administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „pārvalde” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

(2) Parka pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk — pārvalde).

 

2.pants

(1) Likuma mērķis ir aizsargāt parka mazpārveidotas dabas teritorijas, kam raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība, iežu atsegumus, reljefa formas, laukakmeņus, avotus (turpmāk — valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi), kā arī tipiskās ainavas, dabas un kultūras pieminekļus un veicināt dabas tūrismu un teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

 

 

 

2.pants

(1) Likuma mērķis ir aizsargāt parka mazpārveidotas dabas teritorijas, kam raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība, iežu atsegumus, reljefa formas, laukakmeņus, avotus (turpmāk — valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi), kā arī tipiskās ainavas, dabas un kultūras pieminekļus un veicināt dabas tūrismu un teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

(2) Parka funkcionālo zonu platības un robežu aprakstus apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

(2) Parka funkcionālo zonu platības un robežu aprakstus apstiprina Ministru kabinets.

(3) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē parka individuālo aizsardzību un izmantošanu.

 

 

 

(3) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē parka individuālo aizsardzību un izmantošanu.

3.pants

 

 

 

3.pants

(1) Parka teritorijā aizliegts:

 

 

 

(1) Parka teritorijā aizliegts:

1) bojāt vai iznīcināt kultūrvēsturiskos objektus;

 

 

 

1) bojāt vai iznīcināt kultūrvēsturiskos objektus;

2) bojāt vai iznīcināt valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus;

 

 

 

2) bojāt vai iznīcināt valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus;

3) veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

 

 

 

3) veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

4) bojāt vai iznīcināt mikroliegumus, īpaši aizsargājamos biotopus, īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes;

 

 

 

4) bojāt vai iznīcināt mikroliegumus, īpaši aizsargājamos biotopus, īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes;

5) bojāt vai iznīcināt īpaši aizsargājamos kokus, kuri iekļauti dabas pieminekļu kategorijā;

 

 

 

5) bojāt vai iznīcināt īpaši aizsargājamos kokus, kuri iekļauti dabas pieminekļu kategorijā;

6) bojāt vai iznīcināt vietējās nozīmes aizsargājamos kokus, kuru sarakstu apstiprina pašvaldības;

 

 

 

6) bojāt vai iznīcināt vietējās nozīmes aizsargājamos kokus, kuru sarakstu apstiprina pašvaldības;

7) postīt putnu ligzdošanas vietas, skudru pūžņus un citu dzīvnieku dzīves vietas;

 

 

 

7) postīt putnu ligzdošanas vietas, skudru pūžņus un citu dzīvnieku dzīves vietas;

8) izgāzt vai izmest atkritumus, izņemot atkritumu poligonus un izgāztuves;

 

 

 

8) izgāzt vai izmest atkritumus, izņemot atkritumu poligonus un izgāztuves;

9) piesārņot augsni, gaisu, virszemes ūdensobjektus, avotus un pazemes ūdeņus (izņemot darbības, ko veic saskaņā ar piesārņojumu regulējošiem normatīvajiem aktiem);

3

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 3.panta pirmās daļas 9.punktu.

 

Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

Atbalstīts

 

10) iztaisnot upes un strautus;

 

 

 

9) iztaisnot upes un strautus;

11) pārvietoties pa upēm, ezeriem un citām ūdenstilpēm ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, kas saistīti ar cilvēku glābšanu un meklēšanu un drošības uz ūdens nodrošināšanu, kā arī pārvietošanos ar ūdenstransporta līdzekļiem Ungura ezerā;

4

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt  3.panta pirmās daļas  11.punkta otrajā teikumā  vārdus  „kas saistīti ar cilvēku glābšanu un meklēšanu un drošības uz ūdens nodrošināšanu”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

10) pārvietoties pa upēm, ezeriem un citām ūdenstilpēm ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji. Šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, tām pildot dienesta pienākumus, kā arī uz pārvietošanos ar ūdenstransporta līdzekļiem Ungura ezerā;

12) bojāt vai iznīcināt dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras labiekārtojuma objektus, informācijas un norādes zīmes;

 

 

 

11) bojāt vai iznīcināt dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras labiekārtojuma objektus, informācijas un norādes zīmes;

13) upēs un citās ūdenstecēs, kur notiek zivju migrācija, būvēt dambjus un mākslīgus šķēršļus bez zivju ceļa ierīkošanas, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai.

 

 

 

12) upēs un citās ūdenstecēs, kur notiek zivju migrācija, būvēt dambjus un mākslīgus šķēršļus bez zivju ceļa ierīkošanas, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai.

(2) Pārvietošanās ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji, Ungura ezerā ir ierobežota. Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē kārtību, kādā Ungura ezerā notiek pārvietošanās ar ūdenstransporta līdzekļiem.

 

 

 

(2) Pārvietošanās ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji, Ungura ezerā ir ierobežota. Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē kārtību, kādā Ungura ezerā notiek pārvietošanās ar ūdenstransporta līdzekļiem.

 

5

 

Juridiskais birojs

Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Darbības, kas rada augsnes, gaisa, virszemes ūdensobjektu, avotu un pazemes ūdeņu piesārņojumu parka teritorijā pieļaujamas, ja tiek ievērotas piesārņojumu regulējošo normatīvo aktu prasības.” 

Atbalstīts

(3) Darbības, kas rada augsnes, gaisa, virszemes ūdensobjektu, avotu un pazemes ūdeņu piesārņojumu parka teritorijā, pieļaujamas, ja tiek ievērotas piesārņojumu regulējošo normatīvo aktu prasības.

4.pants

(1) Ar parka administrācijas rakstveida atļauju drīkst:

 

 

 

4.pants

(1) Ar pārvaldes rakstveida atļauju drīkst:

1) projektēt un izbūvēt gāzes un naftas vadus, dzelzceļus, autoceļus, augstsprieguma elektropārvades līnijas un citus rūpnieciskās infrastruktūras objektus;

6

 

Vides ministrs R.Vējonis

4.pantā:

izslēgt  pirmās daļas 1.punktu.

Atbalstīts

 

2) veikt derīgo izrakteņu ieguvi, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

 

 

Redakcionāli precizēts

1) veikt derīgo izrakteņu ieguvi, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

3) veikt zinātniskās un arheoloģiskās izpētes darbus un zemes dzīļu izpēti;

 

 

 

2) veikt zinātniskās un arheoloģiskās izpētes darbus un zemes dzīļu izpēti;

4) transformēt meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes saskaņā ar zemes transformāciju regulējošiem normatīvajiem aktiem;

7

 

Vides ministrs R.Vējonis

4.pantā:

izteikt  pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 „4) transformēt meža zemi saskaņā ar zemes transformāciju regulējošiem normatīvajiem aktiem un mainīt lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju;”.

Atbalstīts

3) transformēt meža zemi saskaņā ar zemes transformāciju regulējošiem normatīvajiem aktiem un mainīt lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju.

5) mainīt zemes lietošanas kategoriju.

8

 

Vides ministrs R.Vējonis

4.pantā:

izslēgt 5.punktu.

Atbalstīts

 

(2) Parka administrācijas rakstveida atļauja nav nepieciešama, ja parka neitrālajā zonā:

 

 

 

(2) Pārvaldes rakstveida atļauja nav nepieciešama, ja parka neitrālajā zonā:

1) veic meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju;

2) maina zemes lietošanas kategoriju gadījumos, kad nav nepieciešama transformācijas atļauja.

9

 

Vides ministrs R.Vējonis

4.pantā:

izteikt otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

„1) veic meža zemes transformāciju;”

2) maina lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju.”

Atbalstīts

1) veic meža zemes transformāciju;

2) maina lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju.

5.pants

Parka teritorijā esošo pašvaldību teritoriju plānojumi pirms to pieņemšanas saskaņojami ar parka administrāciju. Vietējās pašvaldības teritorijas plāno­juma izstrādes (darba) grupā, ja tāda tiek izveidota, iekļauj parka administrācijas pārstāvi.

 

 

 

5.pants

Parka teritorijā esošo pašvaldību teritoriju plānojumi pirms to pieņemšanas saskaņojami ar pārvaldi. Vietējās pašvaldības teritorijas plāno­juma izstrādes (darba) grupā, ja tāda tiek izveidota, iekļauj pārvaldes pārstāvi.

II nodaļa. Funkcionālās zonas

 

 

 

II nodaļa. Funkcionālās zonas

6.pants

 

 

 

6.pants

Parka teritorijā ir izveidotas šādas funkcionālās zonas:

 

 

 

Parka teritorijā ir izveidotas šādas funkcionālās zonas:

1) dabas rezervāta (stingrā režīma) zona;

 

 

 

1) dabas rezervāta (stingrā režīma) zona;

2) dabas lieguma zona;

 

 

 

2) dabas lieguma zona;

3) ainavu aizsardzības zona;

 

 

 

3) ainavu aizsardzības zona;

4) kultūrvēsturiskā zona;

 

 

 

4) kultūrvēsturiskā zona;

5) neitrālā zona.

 

 

 

5) neitrālā zona.

7.pants

 

 

 

7.pants

(1) Dabas rezervāta (stingrā režīma) zona ir izveidota, lai saglabātu bioloģiski daudzveidīgajās teritorijās notiekošos dabiskos procesus.

 

 

 

(1) Dabas rezervāta (stingrā režīma) zona ir izveidota, lai saglabātu bioloģiski daudzveidīgajās teritorijās notiekošos dabiskos procesus.

(2) Dabas rezervāta (stingrā režīma) zonā aizliegta jebkāda dabas resursu ieguve, saimnieciskā vai cita veida darbība, izņemot:

 

 

 

(2) Dabas rezervāta (stingrā režīma) zonā aizliegta jebkāda dabas resursu ieguve, saimnieciskā vai cita veida darbība, izņemot:

1) zinātnisko izpēti;

 

 

 

1) zinātnisko izpēti;

2) meža ugunsdrošības pasākumus;

 

 

 

2) meža ugunsdrošības pasākumus;

3) pasākumus, kas saskaņā ar dabas aizsardzības plānu nepieciešami dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas aizsardzībai un saglabāšanai;

 

 

 

3) pasākumus, kas saskaņā ar dabas aizsardzības plānu nepieciešami dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas aizsardzībai un saglabāšanai;

4) dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas šķērsošanu pa noteiktiem maršrutiem parka administrācijas noteiktajā kārtībā.

 

 

 

4) dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas šķērsošanu pa noteiktiem maršrutiem pārvaldes noteiktajā kārtībā.

(3) Dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas zeme ir valsts īpašums.

 

 

 

(3) Dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas zeme ir valsts īpašums.

8.pants

 

 

 

8.pants

(1) Dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu Gaujas senielejai un Gaujas pieteku ielejām raksturīgo dabisko ainavu ar mazpārveidotas dabas biotopu un cilvēku darbības ietekmētu biotopu mozaīku, kā arī saglabātu šajā teritorijā koncentrētos valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus un citus dabas pieminekļus.

 

 

 

(1) Dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu Gaujas senielejai un Gaujas pieteku ielejām raksturīgo dabisko ainavu ar mazpārveidotas dabas biotopu un cilvēku darbības ietekmētu biotopu mozaīku, kā arī saglabātu šajā teritorijā koncentrētos valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus un citus dabas pieminekļus.

(2) Meža resursu saimnieciskā izmantošana dabas lieguma zonā notiek saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu. Meža apsaimniekošanas plāna saturu, izstrādes un apstiprināšanas kārtību nosaka parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos. Meža apsaimniekošanas plānu apstiprina parka direktors.

 

 

 

(2) Meža resursu saimnieciskā izmantošana dabas lieguma zonā notiek saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu. Meža apsaimniekošanas plāna saturu, izstrādes un apstiprināšanas kārtību nosaka parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos. Meža apsaimniekošanas plānu apstiprina parka direktors.

(3) Dabas lieguma zonā aizliegts:

 

 

 

(3) Dabas lieguma zonā aizliegts:

1) iegūt koksni valsts un pašvaldību īpašumā esošajos mežos, izņemot:

 

 

 

1) iegūt koksni valsts un pašvaldību īpašumā esošajos mežos, izņemot:

a) tādu bīstamo koku ciršanu un novākšanu, kuri apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas un infrastruktūras objektus,

 

 

 

a) tādu bīstamo koku ciršanu un novākšanu, kuri apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas un infrastruktūras objektus,

b) koku ciršanu meža ugunsdrošības pasākumu veikšanai un avāriju, stihisku nelaimju vai katastrofu seku likvidēšanai,

 

 

 

b) koku ciršanu meža ugunsdrošības pasākumu veikšanai un avāriju, stihisku nelaimju vai katastrofu seku likvidēšanai,

c) koku ciršanu citā cirtē sugu un biotopu aizsardzībai un saglabāšanai, kultūras pieminekļu saglabāšanai, mākslīgi izveidoto mežaudžu ilglaicīgai rekonstrukcijai, ainavas kvalitātes uzlabošanai, skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai;

 

 

 

c) koku ciršanu citā cirtē sugu un biotopu aizsardzībai un saglabāšanai, kultūras pieminekļu saglabāšanai, mākslīgi izveidoto mežaudžu ilglaicīgai rekonstrukcijai, ainavas kvalitātes uzlabošanai, skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai;

2) sagatavot kokmateriālus kailcirtēs;

 

 

 

2) sagatavot kokmateriālus kailcirtēs;

3) nosusināt purvus;

 

 

 

3) nosusināt purvus;

4) bojāt, iznīcināt, uzart vai kultivēt palieņu, terašu un meža pļavas;

 

 

 

4) bojāt, iznīcināt, uzart vai kultivēt palieņu, terašu un meža pļavas;

5) lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus bioloģiski vērtīgajos zālājos un meža zemēs;

 

 

 

5) lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus bioloģiski vērtīgajos zālājos un meža zemēs;

6) mainīt reljefu un veikt jebkuru darbību, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un augsnes erozijas attīstību;

 

 

 

6) mainīt reljefu un veikt jebkuru darbību, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un augsnes erozijas attīstību;

7) iegūt derīgos izrakteņus;

10

 

Vides ministrs R.Vējonis

8.pantā:

izteikt  trešās daļas 7.punktu  šādā redakcijā:

„7) iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;”.

Atbalstīts

7) iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

8) dedzināt sauso zāli un niedres, kā arī ugunsbīstamajā periodā dedzināt meža ciršanas atliekas;

 

 

 

8) dedzināt sauso zāli un niedres, kā arī ugunsbīstamajā periodā dedzināt meža ciršanas atliekas;

9) ieviest dabiskajos biotopos vietējiem apstākļiem svešas augu un dzīvnieku sugas.

 

 

 

9) ieviest dabiskajos biotopos vietējiem apstākļiem svešas augu un dzīvnieku sugas.

(4) Īpašuma tiesību aprobežojumi dabas lieguma zonā ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz šo likumu un parka administrācijas nostiprinājuma lūgumu.

 

 

 

(4) Īpašuma tiesību aprobežojumi dabas lieguma zonā ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz šo likumu un pārvaldes nostiprinājuma lūgumu.

(5) Lai nodrošinātu augu un dzīvnieku sugu netraucētu eksistenci, kā arī iespēju dzīvniekiem pulcēties migrācijas periodos, parka administrācija saskaņā ar parka individuālās aizsardzības un izmantošanas noteikumiem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu dabas lieguma zonā vai tās daļā noteikt sezonas liegumu — ierobežojumu vai aizliegumu apmeklētājiem uz laiku uzturēties konkrētajā teritorijā, bet personām, kuras lieguma zonā dzīvo, veikt konkrētu saimniecisko darbību. Iesniegums vai pieteikums par lēmuma apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu neaptur tā darbību.

11

 

Vides ministrs R.Vējonis

8.pantā:

papildināt  piekto daļu pēc vārda „dzīvo” ar vārdiem „vai kurām  lieguma zonā  ir  īpašums”.

 

Atbalstīts

(5) Lai nodrošinātu augu un dzīvnieku sugu netraucētu eksistenci, kā arī iespēju dzīvniekiem pulcēties migrācijas periodos, pārvalde saskaņā ar parka individuālās aizsardzības un izmantošanas noteikumiem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu dabas lieguma zonā vai tās daļā noteikt sezonas liegumu — ierobežojumu vai aizliegumu apmeklētājiem uz laiku uzturēties konkrētajā teritorijā, bet personām, kuras lieguma zonā dzīvo vai kurām  lieguma zonā  ir  īpašums, veikt konkrētu saimniecisko darbību. Iesniegums vai pieteikums par lēmuma apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu neaptur tā darbību.

(6) Ar parka administrācijas rakstveida atļauju dabas lieguma zonā drīkst organizēt masu izklaides pasākumus brīvā dabā (atpūtas, sporta un citus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku). Parka administrācijas rakstveida atļauja nav nepieciešama, ja pasākumi notiek speciāli šim nolūkam paredzētajās vietās.

 

 

 

(6) Ar pārvaldes rakstveida atļauju dabas lieguma zonā drīkst organizēt masu izklaides pasākumus brīvā dabā (atpūtas, sporta un citus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku). Pārvaldes rakstveida atļauja nav nepieciešama, ja pasākumi notiek speciāli šim nolūkam paredzētajās vietās.

(7) Dabas lieguma zonā esošu zemes gabalu drīkst sadalīt tikai tad, ja katra atsevišķā zemes gabala platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām pilsētu un ciemu robežām.

 

 

 

(7) Dabas lieguma zonā esošu zemes gabalu drīkst sadalīt tikai tad, ja katra atsevišķā zemes gabala platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām pilsētu un ciemu robežām.

(8) Dabas lieguma zonā būvniecību drīkst veikt būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus.

 

 

 

(8) Dabas lieguma zonā būvniecību drīkst veikt būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus. 

9.pants

(1) Ainavu aizsardzības zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo daudzveidīgo ainavu, nacionālo kultūrvidi un rekreācijas resursus, kā arī nodrošinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību.

 

 

 

9.pants

(1) Ainavu aizsardzības zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo daudzveidīgo ainavu, nacionālo kultūrvidi un rekreācijas resursus, kā arī nodrošinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību.

(2) Ainavu aizsardzības zonā būvniecību drīkst veikt būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus.

 

 

 

(2) Ainavu aizsardzības zonā būvniecību drīkst veikt būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus.

(3) Galvenā cirte ainavu aizsardzības zonā notiek saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu.

 

 

 

(3) Galvenā cirte ainavu aizsardzības zonā notiek saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu.

10.pants

(1) Kultūrvēsturiskā zona ir izveidota, lai nodrošinātu kompleksu aizsardzību īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskajās teritorijās, kā arī teritorijās, kurās koncentrēti kultūras pieminekļi.

 

 

 

10.pants

(1) Kultūrvēsturiskā zona ir izveidota, lai nodrošinātu kompleksu aizsardzību īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskajās teritorijās, kā arī teritorijās, kurās koncentrēti kultūras pieminekļi.

(2) Kultūrvēsturiskajā zonā būvniecību drīkst veikt būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus.

 

 

 

(2) Kultūrvēsturiskajā zonā būvniecību drīkst veikt būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus.

(3) Galvenā cirte kultūrvēsturiskajā zonā notiek saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu.

 

 

 

(3) Galvenā cirte kultūrvēsturiskajā zonā notiek saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu.

11.pants

 

 

 

11.pants

Neitrālā zona ir izveidota, lai veicinātu parkā esošo blīvi apdzīvoto teritoriju vai intensīvi izmantojamo lauksaimniecības platību ilgtspējīgu attīstību.

 

 

 

Neitrālā zona ir izveidota, lai veicinātu parkā esošo blīvi apdzīvoto teritoriju vai intensīvi izmantojamo lauksaimniecības platību ilgtspējīgu attīstību.

III nodaļa. Parka pārvalde

 

 

 

III nodaļa. Parka pārvalde

12.pants

12

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 12.pantu.

Atbalstīts

 

Parka administrācijas funkcijas ir šādas:

1) pārraudzīt un kontrolēt parka teritoriju saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

2) uzraudzīt šā likuma, kā arī vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu reglamentējošo likumu ievērošanu;

3) aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos objektus;

4) veikt izglītojošu un izpētes darbu;

5) saglabāt teritorijas rekreācijas potenciālu, lai nodrošinātu dabu nenoplicinošu tūrismu un atpūtu;

6) celt tiesā prasības pret vainīgajām personām par videi nodarītā kaitējuma zaudējumu atlīdzību;

7) likumā noteiktajā kārtībā īstenot valsts pirmpirkuma tiesības uz lieguma zonā atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem;

8) likumā noteiktajā kārtībā veikt parka teritorijā civiltiesiskus darījumus ar valsts meža zemi;

9) sniegt valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī sabiedrībai informāciju par stāvokli vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā.

13.pants

Parka administrāciju vada parka direktors. Parka administrācijas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides ministrs.

13

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 13.pantu.

Atbalstīts

 

14.pants

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību parka teritorijā, izveido parka konsultatīvo padomi. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Vides ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un organizācijām, kuras tieši pārstāv meža un zemes īpašnieku vai aizsargājamās teritorijas iedzīvotāju intereses, un visām pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas parks.

14

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 14.panta pirmās daļas otrajā teikumā  vārdus „Dabas aizsardzības pārvalde”.

 

 

Atbalstīts

12.pants

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību parka teritorijā, izveido parka konsultatīvo padomi. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Vides ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un organizācijām, kuras tieši pārstāv meža un zemes īpašnieku vai aizsargājamās teritorijas iedzīvotāju intereses, un visām pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas parks.

(2) Parka konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Parka konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs.

 

 

 

(2) Parka konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Parka konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs.

15.pants

15

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 15.pantu.

Atbalstīts

 

Parka finanšu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

3) ieņēmumi no koksnes realizācijas;

4) fizisko un juridisko personu ziedojumi.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Gaujas nacionālā parka likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Gaujas nacionālā parka likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.decembrim izdod šā likuma 2.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 30.decembrim tiek piemēroti Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumi Nr.352 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

2. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.decembrim izdod šā likuma 2.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 30.decembrim tiek piemēroti Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumi Nr.352 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

3. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūlijam apstiprina šā likuma 14.panta otrajā daļā minēto nolikumu. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.jūlijam tiek piemēroti Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumi Nr.239 “Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

16

 

Vides ministrs R.Vējonis

Pārejas noteikumos:

aizstāt 3.punktā skaitli un vārdu „1.jūlijam” ar skaitli un vārdu  „1.oktobrim”.

Atbalstīts

3. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.oktobrim apstiprina šā likuma 14.panta otrajā daļā minēto nolikumu. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.oktobrim tiek piemēroti Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumi Nr.239 “Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

4. Šā likuma 3.panta otrā daļa stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Līdz 2010.gada 31.decembrim motorizētu ūdenstransporta līdzekļu izmantošanai Ungura ezerā nepieciešama parka administrācijas rakstveida atļauja.

 

 

 

4. Šā likuma 3.panta otrā daļa stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Līdz 2010.gada 31.decembrim motorizētu ūdenstransporta līdzekļu izmantošanai Ungura ezerā nepieciešama pārvaldes rakstveida atļauja.

5. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.decembrim izdod šā likuma 3.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

5. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.decembrim izdod šā likuma 3.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

17

 

Vides ministrs R.Vējonis

Pārejas noteikumos:

papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:

„Līdz 2009. gada 1. jūnijam parka pārvaldi īsteno Gaujas  nacionālā parka administrācija.”

Atbalstīts

6. Līdz 2009. gada 1.jūnijam parka pārvaldi īsteno Gaujas nacionālā parka administrācija.

 


Gaujas nacionālā parka likuma

1.pielikums

Gaujas nacionālā parka robežu shēma


Gaujas nacionālā parka likuma

2.pielikums

 

Gaujas nacionālā parka robežu apraksts

 

1. Ārējās robežas apraksts

 

 

Nr.

p.k.

Robežposmu numuri saskaņā ar shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 

 

1

2

3

 

1.1.

1–2

No valsts autoceļa A3 (kadastra Nr.96640090112) nodalījuma joslas labās malas krustpunkta ar Jumaras upi uz dienvidiem pa Jumaras upi, kas vienlaikus ir zemes vienību ar kadastra Nr.96640080141, kadastra Nr.96640080198, kadastra Nr.96640080124, kadastra Nr.96640140057, kadastra Nr.96640140003 un kadastra Nr.96640140051 austrumu robeža, līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96640090118 robežai

 

1.2.

2–3

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96640090118 ziemeļaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96640090085 robežai

 

1.3.

3–4

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96640090085 ziemeļu robežu līdz Jumaras upei

 

1.4.

4–5

Uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot pašvaldības autoceļu “Jumara–Gauja–Slimnīca” (kadastra Nr.96640140086) pa Jumaras upi, kas vienlaikus ir zemes vienību ar kadastra Nr.96640140015 un Nr.96640140118 ziemeļu robeža, līdz Jumaras upes ietekai Gaujas upē (kadastra Nr.96640090116)

 

1.5.

5–6

Uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot Gaujas upi (kadastra Nr.96640090116), līdz Gaujas upē esošās salas ziemeļu galam

 

1.6.

6–7

Uz dienvidiem, šķērsojot Gaujas upi (kadastra Nr.96620020062), līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96620020047 ziemeļrietumu stūrim

 

1.7.

7–8

Uz austrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96620020047 ziemeļu robežu un zemes vienības ar kadastra Nr.96620020596 ziemeļu un austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96620020050 robežai

 

 1.8.

8–9

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96620020050 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96620020048 robežai

 

1.9.

9–10

Uz austrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96620020048 ziemeļu robežu līdz pašvaldības autoceļa “Apvedceļš–Sapas” (kadastra Nr.96620020621) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.10.

10–11

Uz dienvidiem pa pašvaldības autoceļa “Apvedceļš–Sapas” (kadastra Nr.96620020621) nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96620020717 dienvidaustrumu stū rim

 

1.11.

11–12

Uz rietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96620020717 dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96620020048 robežai

 

1.12.

12–13

Uz dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96620020048 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96620020694 robežai

 

1.13.

13–14

Uz dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96620020694 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96620020048 robežai

 

1.14.

14–15

Uz dienvidiem pa zemes vienību ar kadastra Nr.96620020048 un kadastra Nr.96620020050 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96620020066 robežai

 

1.15.

15–16

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96620020066 ziemeļu un austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96620020597 robežai

 

1.16.

16–17

Uz austrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96620020597 ziemeļu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96620020038 robežai

 

1.17.

17–18

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96620020038 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.96620060019 robežai

 

1.18.

18–19

Uz austrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.96620020019 austrumu robežu līdz pašvaldības autoceļa “Apvedceļš–Sapas” (kadastra Nr.96620020621) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.19.

19–20

Uz ziemeļiem pa pašvaldības autoceļa “Apvedceļš–Sapas” (kadastra Nr.96620020621) nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienībā ar kadastra Nr.96620020039 esošā servitūta ceļa labajai malai

 

1.20.

20–21

Uz austrumiem pa zemes vienībā ar kadastra Nr.96620020039 esošā servitūta ceļa labo malu līdz valsts autoceļa P20 (kadastra Nr.96620020625) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.21.

21–22

Uz dienvidrietumiem pa valsts autoceļa P20 (kadastra Nr.96620020625, kadastra Nr.96620060245 un kadastra Nr.42600010066) nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42600010022 dienvidrietumu stūrim

 

1.22.

22–23

Uz dienvidaustrumiem, šķērsojot valsts autoceļu
P20 (kadastra Nr.42600010066) un dzelzceļu (kadastra Nr.42600040052), līdz valsts autoceļa
V332 (kadastra Nr.42600040054) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.23.

23–24

Uz dienvidaustrumiem pa valsts autoceļa V332 (kadastra Nr.42600040054) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa V323 (kadastra Nr.42600040053) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.24.

24–25

Uz ziemeļaustrumiem pa valsts autoceļa V323 (kadastra Nr.42600040053) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa V333 (kadastra Nr.42600050137) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.25.

25–26

Uz dienvidiem pa valsts autoceļa V333 (kadastra Nr.42600050137) nodalījuma joslas labo malu līdz pašvaldības autoceļa “Tomēni–Irbītes–Rauna” (kadastra Nr.42600050142) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.26.

26–27

Uz dienvidrietumiem pa pašvaldības autoceļa “Tomēni–Irbītes–Rauna” (kadastra Nr.42600050142) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa
V296 (kadastra Nr.42600060160) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.27.

27–28

Uz dienvidaustrumiem pa valsts autoceļa V296 (kadastra Nr.42600060160, kadastra Nr.42720050140 un kadastra Nr.42720040172) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa P28 (kadastra Nr.42720040182) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.28.

28–29

Uz rietumiem pa valsts autoceļa P28 (kadastra Nr.42720040182) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa V296 (kadastra Nr.42720040183) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.29.

29–30

Uz dienvidiem pa valsts autoceļa V296 (kadastra Nr.42720040183 un kadastra Nr.42940010261) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts aut oceļa P30 (kadastra Nr.42940010260) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.30.

30–31

Uz dienvidaustrumiem pa valsts autoceļa P30 (kadastra Nr.42940010260) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.42940010259) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.31.

31–32

Uz dienvidrietumiem pa valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.42940010259, kadastra Nr.42900060091, kadastra Nr.42900050118, kadastra Nr.42900040141 un kadastra Nr.42460060044) nodalījuma joslas labo malu līdz dzelzceļam (kadastra Nr.42460060045)

 

1.32.

32–33

Uz rietumiem, šķērsojot dzelzceļu (kadastra Nr.42460060045 un kadastra Nr.42460050207), līdz valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.42460050236) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.33.

33–34

Uz rietumiem pa valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.42460050236, kadastra Nr.42460050200, kadastra Nr.42460050199 un kadastra Nr.42460050277) nodalījuma joslas labo malu līdz Amatas upei (kadastra Nr.42460050211)

 

1.34.

34–35

Uz dienvidrietumiem, šķērsojot Amatas upi (kadastra Nr.42460050211), līdz valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.42460080071) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.35.

35–36

Uz dienvidrietumiem pa valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.42460080071, kadastra Nr.42460080069 un kadastra Nr.42460080053) nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460080016 robežai

 

1.36.

36–37

Uz rietumiem pa zemes vienību ar kadastra Nr.42460080016, kadastra Nr.42460080039 un kadastra Nr.42460080036 dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460080036 dienvidrietumu stūrim

 

1.37.

37–38

No zemes vienības ar kadastra Nr.42460080036 dienvidrietumu stūra uz rietumiem līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460080065 dienvidrietumu stūrim

 

1.38.

38–39

Uz rietumiem pa valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.42460080053, kadastra Nr.42460070218, kadastra Nr.42620060089 un kadastra Nr.42620040648) nodalījuma joslas labo malu līdz dzelzceļam (kadastra Nr.42620040523)

 

1.39.

39–40

Uz dienvidrietumiem, šķērsojot dzelzceļu (kadastra Nr.42620040523), līdz valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.42620040524) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.40.

40–41

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.42620040524) nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42620040545 dienvidrietumu stūrim, kas vienlaicīgi ir pašvaldības autoceļš “Veclaicenes šoseja–Birzes”

 

1.41.

41–42

Uz dienvidiem, šķērsojot valsts autoceļu A2 (kadastra Nr.42620040524), pa valsts autoceļa P32 (kadastra Nr.42620040525, kadastra Nr.42620100091 un kadastra Nr.42680030064) nodalījuma joslas labo malu līdz pašvaldības autoceļa “Bērziņi–Audakas” (kadastra Nr.42660020093) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.42.

42–43

Uz dienvidrietumiem pa pašvaldības autoceļa “Bērziņi–Audakas” (kadastra Nr.42660020093) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa
V318 (kadastra Nr.42660020092) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.43.

43–44

Uz dienvidaustrumiem pa valsts autoceļa V318 (kadastra Nr.42660020092 un kadastra Nr.42660040182) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa V85 (kadastra Nr.42660040163) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.44.

44–45

Uz rietumiem pa valsts autoceļa V85 (kadastra Nr.42660040163, kadastra Nr.42660010101 un kadastra Nr.80940050288) nodalījuma joslas labo malu līdz pašvaldības autoceļa “A2–Mednieki–V85” (kadastra Nr.80940050290) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.45.

45–46

Uz ziemeļaustrumiem pa pašvaldības autoceļa “A2–Mednieki–V85” (kadastra Nr.80940050290 un kadastra Nr.80940040654) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.80940040622) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.46.

46–47

Uz dienvidrietumiem pa valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.80940040622) nodalījuma joslas labo malu līdz pašvaldības autoceļa V83 (kadastra Nr.80940040653) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.47.

47–48

Uz ziemeļiem pa pašvaldības autoceļa V83 (kadastra Nr.80940040653) nodalījuma joslas labo malu līdz dzelzceļam (kadastra Nr.80940020253)

 

1.48.

48–49

Uz ziemeļrietumiem, šķērsojot dzelzceļu (kadastra Nr.80940020253), līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80940020145 dienvidu stūrim

 

1.49.

49–50

Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80940020145 rietumu robežu līdz valsts autoceļam V83 (kadastra Nr.80940020303)

 

1.50.

50–51

Uz ziemeļiem, šķērsojot valsts autoceļu V83 (kadastra Nr.80940020303), pa pašvaldības autoceļa “V83–Daudas” (kadastra Nr.80940020268) nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80940020170 dienvidu stūrim

 

1.51.

51–52

Uz ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80940020170 rietumu robežu, šķērsojot pašvaldības autoceļu “V83 –Daudas” (kadastra Nr.80940020268), līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80940020058 dienvidaustrumu stūrim

 

1.52.

52–53

Uz dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80940020058 dienvidu un rietumu robežu, šķērsojot Siguldas pagasta Riekstu ielu (kadastra Nr.80940020274), līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80940020150 austrumu stūrim

 

1.53.

53–54

Uz ziemeļrietumiem, rietumiem un dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80940020150 dienvidu un austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80940020150 dienvidaustrumu stūrim

 

1.54.

54–55

Uz rietumiem pa zemes vienību ar kadastra Nr.80940020150 un kadastra Nr.80150021510 dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80150021510 dienvidrietumu stūrim

 

1.55.

55–56

Uz ziemeļiem un rietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80150021510 rietumu robežu un zemes vienības ar kadastra Nr.80150020101 dienvidu robežu līdz Siguldas pilsētas Pils ielas (kadastra Nr.80150023324) labajai malai

 

1.56.

56–57

Uz dienvidiem pa Siguldas pilsētas Pils ielas (kadastra Nr.80150023324) labo malu līdz Siguldas pilsētas Baznīcas ielas (kadastra Nr.80150021822) labajai malai

 

1.57.

57–58

Uz dienvidrietumiem pa Siguldas pilsētas Baznīcas ielas (kadastra Nr.80150021822) labo malu līdz Siguldas pilsētas Gaujas ielai (kadastra Nr.80150021726)

 

1.58.

58–59

Uz ziemeļrietumiem, šķērsojot Siguldas pilsētas Gaujas ielu (kadastra Nr.80150021726), līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80150021601 robežai

 

1.59.

59–60

Uz ziemeļrietumiem un rietumiem pa zemes vienību ar kadastra Nr.80150021601, kadastra Nr.80150021605, kadastra Nr.80150021604, kadastra Nr.80150021606, kadastra Nr.80150023037, kadastra Nr.80150023902, kadastra Nr.80150024214, kadastra Nr.80150024228, kadastra Nr.80150024303 un kadastra Nr.80150023904 austrumu un dienvidu robežu līdz pašvaldības autoceļam “Laurenči–Strēlnieki” (kadastra Nr.80150020037)

 

1.60.

60–61

Uz dienvidiem, šķērsojot pašvaldības autoceļu “Laurenči–Strēlnieki” (kadastra Nr.80150020037), pa zemes vienības ar kadastra Nr.80150024802 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80150024815 robežai

 

1.61.

61–62

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80150024815 rietumu robežu līdz tās dienvidrietumu stūrim

 

1.62.

62–63

Uz austrumiem pa zemes vienību ar kadastra Nr.80150024815, kadastra Nr.80150024813 un kadastra Nr.80150024810 dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80150024810 dienvidaustrumu stūrim

 

1.63.

63–64

Uz dienvidrietumiem, šķērsojot autoceļu, pa zemes vienības ar kadastra Nr.80940030024 austrumu robežu līdz valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.80940030320) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.64.

64–65

Uz dienvidrietumiem pa valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.80940030320, kadastra Nr.80640040021 un kadastra Nr.80640030236) nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80640030249 dienvidrietumu stūrim

 

1.65.

65–66

Uz ziemeļiem un rietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80940030249 rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80640030393 robežai

 

1.66.

66–67

Uz rietumiem pa zemes vienību ar kadastra Nr.80940030393, kadastra Nr.80940030399 un kadastra Nr.80940030233 dienvidu robežu, šķērsojot Inčukalna pagasta Gaujaslīču ielu (kadastra Nr.80640030267), līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80640030269 robežai

 

1.67.

67–68

Uz dienvidrietumiem pa zemes vienību ar kadastra Nr.80940030269 un kadastra Nr.80940030234 dienvidu robežu un zemes vienības ar kadastra Nr.80640030225 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80640030225 dienvidaustrumu stūrim

 

1.68.

68–69

Uz dienvidrietumiem pa zemes vienību ar kadastra Nr.80640030225, kadastra Nr.80640030186, kadastra Nr.80640030188, kadastra Nr.8064003081 un kadastra Nr.80640030032 dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80640030297 robežai

 

1.69.

69–70

Uz dienvidaustrumiem un rietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80640030297 austrumu un dienvidu robežu līdz Inčukalna pagasta Silziedu ielas (kadastra Nr.80640030270) labajai malai

 

1.70.

70–71

Uz rietumiem pa Inčukalna pagasta Silziedu ielas (kadastra Nr.80640030270 un kadastra Nr.80640030586) labo malu līdz valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.80640020584) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.71.

71–72

Uz rietumiem pa valsts autoceļa A2 (kadastra Nr.80640020584) nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80640020149 dienvidrietumu stūrim

 

1.72.

72–73

Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80640020149 rietumu robežu līdz valsts autoceļa A-3 (kadastra Nr.80640020609) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.73.

73–74

Uz ziemeļaustrumiem pa autoceļa A3 (kadastra Nr.80640020609) nodalījuma joslas labo malu līdz Gaujas upei (kadastra Nr.80640020583)

 

1.74.

74–75

Uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot Gaujas upi (kadastra Nr.80640020583 un kadastra Nr.80920070424), līdz valsts autoceļa A3 (kadastra Nr.80920070423) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.75.

75–76

Uz ziemeļaustrumiem pa valsts autoceļa A3 (kadastra Nr.80920070423, kadastra Nr.80680100103, kadastra Nr.80680070523, kadastra Nr.80680020235, kadastra Nr.80680030106, kadastra Nr.80680040062, kadastra Nr.80680050292, kadastra Nr.80680010088, kadastra Nr.42820070099, kadastra Nr.42820040288, kadastra Nr.42820050093 un kadastra Nr.42800090294) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa V191 (kadastra Nr.42800090291) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.76.

76–77

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļiem pa valsts autoceļa V191 (kadastra Nr.42800090291, kadastra Nr.42740060090, kadastra Nr.42740020224 un kadastra Nr.42740020171) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa V190 (kadastra Nr.96880030084) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.77.

77–78

Uz ziemeļiem pa valsts autoceļa V190 (kadastra Nr.96880030084) nodalījuma joslas labo malu līdz pašvaldības autoceļa “Zvirgzdi–Jāņkalni” (kadastra Nr.96880030081) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.78.

78–79

Uz ziemeļiem pa pašvaldības autoceļa “Zvirgzdi–Jāņkalni” (kadastra Nr.96880030081 un kadastra Nr.96880020089) nodalījuma joslas labo malu līdz valsts autoceļa A3 (kadastra Nr.96880020098) nodalījuma joslas labajai malai

 

1.79.

79–1

Uz ziemeļaustrumiem pa valsts autoceļa A3 (kadastra Nr.96880020098, kadastra Nr.96640150064, kadastra Nr.96640140115, kadastra Nr.96640080286 un kadastra Nr.96640090112) nodalījuma joslas labo malu līdz krustpunktam ar Jumaras upi

 

 

2. Iekšējās robežas apraksts

 

Nr.

p.k.

Robežposmu numuri saskaņā ar shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

2.1.

80–81

No Cēsu pilsētas administratīvās robežas krustpunkta ar Cēsu pilsētas Dzirnavu ielu (kadastra Nr.42010010150) uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un rietumiem pa Cēsu pilsētas administratīvo robežu, šķērsojot Cēsu pilsētas Līgatnes ielu (kadastra Nr.42010071663), līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42010071609 austrumu stūrim

2.2.

81–82

Uz ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42010071609 ziemeļaustrumu robežu, zemes vienības ar kadastra Nr.42010071611 austrumu robežu, zemes vienības ar kadastra Nr.42010071621 austrumu un ziemeļu robežu, zemes vienību ar kadastra Nr.42010070228, kadastra Nr.42010070205, kadastra Nr.42010070203 un kadastra Nr.42010070204 austrumu robežu, šķērsojot Cēsu pilsētas Kovārņu ielu (kadastra Nr.42010070223), līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42010070334 dienvidu stūrim

2.3.

82–83

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa zemes vienību ar kadastra Nr.42010070334, kadastra Nr.42010070333 un kadastra Nr.42010070317 austrumu robežu, šķērsojot Cēsu pilsētas Cepļa ielu (kadastra Nr.42010070350), līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42010070308 robežai

2.4.

83–84

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes vienību ar kadastra Nr.42010070308 un kadastra Nr.42010070304 austrumu robežu līdz Cēsu pilsētas Gaujas ielas (kadastra Nr.4201006307) kreisajai malai

2.5.

84–85

Uz ziemeļrietumiem pa Cēsu pilsētas Gaujas ielas (kadastra Nr.4201006307) kreiso malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42010070301 ziemeļaustrumu stūrim

2.6.

85–86

Uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot Cēsu pilsētas Gaujas ielu (kadastra Nr.4201006307), pa Cēsu pilsētas Peldu ielas (kadastra Nr.42010062308, kadastra Nr.42010062411 un kadastra Nr.42010062129) kreiso malu līdz Cēsu pilsētas Dzirnavu ielas (kadastra Nr.42010062126) kreisajai malai

2.7.

86–80

Uz ziemeļiem pa Cēsu pilsētas Dzirnavu ielas (kadastra Nr.42010062126) kreiso malu līdz krustpunktam ar Cēsu pilsētas administratīvo robežu

 

Piezīme.

Kadastra informācija norādīta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmas datiem 2008.gada 28.oktobrī.