Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

23.12.2008.                   Nr.90/TA-3309

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā". Likumprojektu izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Kalviņa 67026522, ilze.kalvina@vidm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdes protokola Nr.94  49.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

 

Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2005, 20.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 4.pantu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

 

"13) valsts nodevas apmēru par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka (turpmāk – apdraudēts dzīvnieks) reģistrēšanu, kā arī nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus;

14) kārtību, kādā izveido un uztur datu reģistru, kurā reģistrē apdraudētos dzīvniekus un apdraudēto dzīvnieku un augu audzētājus."

 

2. Papildināt 5.pantu ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

 

"15) nodrošina apdraudēto dzīvnieku un augu, kā arī apdraudēto dzīvnieku un augu audzētāju reģistrāciju;

16) var noteikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošu īpaši aizsargājamu sugu un īpaši aizsargājamu biotopu sarakstu, kuru dzīvotnes vai atrašanās vietas saskaņā ar šā likuma 8.panta piekto daļu ir ierobežotas pieejamības informācija."

 

3. Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Informācija par īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja to atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai, ir ierobežotas pieejamības informācija."

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4. Šā likuma 4.panta 13. un 14.punkts un 5.panta 15.punkts stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī."

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta

„Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Šobrīd Latvijā nav regulējuma, kas paredzētu starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu reģistrācijas kārtību, kā arī nav precīzu datu par šiem īpatņiem un to īpašniekiem. Tāpat netiek reģistrēti arī audzētāji, kuri komerciālos nolūkos pavairo starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu augus vai dzīvniekus. Līdz ar to ir apgrūtināta apdraudēto sugu aizsardzība.

Plānots, ka 2008. gadā tiks pieņemti noteikumi, kas regulētu starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu reģistrācijas, marķēšanas un sertifikātu izsniegšanas kārtību. Šie noteikumi ir nepieciešami, lai izpildītu prasības, kuras noteiktas Padomes regulā (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot to tirdzniecību un Komisijas regulā (EK) Nr. 865/2006 ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes regulas (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot to tirdzniecību, ieviešanu.

Tā kā noteikumos tiek paredzēts, ka par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanu maksājama valsts nodeva, ir nepieciešami grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā, kā arī likumā „Par nodokļiem un nodevām”.

Līdz šim ierobežotas pieejamības informāciju par īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu noteica Dabas aizsardzības pārvaldes 2008. gada 18. marta Rīkojums Nr. 26., taču saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. pantu ierobežotas pieejamības informācijai ir jābūt noteiktai ar likumu.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojektā noteikts, ka tiks izveidots un uzturēts datu reģistrs, kurā reģistrēs apdraudētos dzīvniekus, kā arī apdraudēto dzīvnieku un augu audzētājus. Par apdraudēta dzīvnieka reģistrēšanu paredzēts maksāt valsts nodevu, tāpēc likumprojekts ietver deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas apmēru par starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas dzīvnieku reģistrēšanu, kā arī nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

Likumprojekts ir papildināts, lai noteiktu, ka Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu kompetencē ietilpst arī ierobežotas pieejamības informācijas noteikšana par īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietām.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Tiek ieviesta jauna prasība – vienreizēja valsts nodevas samaksa 10,60Ls apmērā par katra starptautiskās tirdzniecības apdraudētā savvaļas dzīvnieka reģistrēšanu.

Likumprojekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi precīzi aprēķināt nav iespējams, jo nav konkrētu datu par šādu uzņēmēju skaitu, kā arī dzīvnieku skaitu, kas tiek turēti vai audzēti komerciālos nolūkos.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Tiek noteikts, ka starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas dzīvnieku īpašniekiem, katrs dzīvnieks ir jāreģistrē un par reģistrāciju jāsamaksā valsts nodeva 10,60Ls apmērā. Jāreģistrējas arī apdraudēto dzīvnieku un augu audzētājiem.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Nav attiecināms.

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Likumprojekts veicinās starptautiskās tirdzniecības apdraudēto sugu aizsardzību.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

 

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

0

21,2

7,4

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

0

0

21,2

7,4

3. Finansiālā ietekme

0

0

0

0

4. 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes aprēķiniem 2010. gadā paredzēts identificēt un reģistrēt 2000 apdraudētos dzīvniekus.

2011.gadā un turpmākajos gados paredzēts identificēt un reģistrēt 700 apdraudētos dzīvniekus gadā.

 

Nodeva par dzīvnieka reģistrēšanu 10,60Ls

1. Reģistrācijas iesnieguma un dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas A sadaļas izskatīšana, B sadaļas aizpildīšana, lēmuma pieņemšana, vai doties apsekot dzīvnieku dzīvesvietā, un datu ievadīšana datu reģistrā. (Nepieciešamības gadījumā – informācijas sniegšana par datu reģistrā esošajiem datiem Valsts vides dienestam vai Pārtikas veterinārajām dienestam).

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieka darba samaksa par 1 stundu (laiks, kas nepieciešams viena dzīvnieka apsekošanai un reģistrēšanai un datu reģistra uzturēšanai) – 600Ls/ 168h + 24,09% darba devēja soc. nod. = 4,4 Ls.

2. Veidlapu drukāšana 0,05Ls x 6 lpp = 0,3Ls.

3. Degvielas izdevumi, kas saistīti ar dzīvnieku apsekošanu klātienē – viena dzīvnieka apsekošanai vidēji jānobrauc 60km, bet tā kā pēc Dabas aizsardzības pārvaldes aprēķiniem klātienē būs nepieciešams apsekot tikai 20% no visiem dzīvniekiem, vidēji viena dzīvnieka apsekošanai nepieciešams 1Ls (2000dzīvn. x 20% x 60km = 24 000 km, 24 000 km / 2000dzīvn. = 12km, 12 km x 0,08Ls/km = 0,96Ls).

4. Pasta un telefona izdevumi dzīvnieka īpašnieka informēšanai – 2 ierakstītas vēstules x 0,58 Ls = 1,2Ls.

5. Komunālo pakalpojumu un pārējo uzturēšanas izdevumu segšanai nepieciešami 3,7Ls.

Faktiskās izmaksas kopā ir 10,60Ls (4,4 + 0,3 + 1 + 1,2 + 3,7 =10,6).

Kopējie ieņēmumi valsts budžetā 2010.gadā plānoti 10,6 x 2000 = 21 200Ls; 2011.gadā 10,6 x 700 = 7 420 Ls.

 

6. Cita informācija

Jautājums par dotācijas par vispārējiem ieņēmumiem piešķiršanu Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienestam izdevumu segšanai, kas saistīti ar starptautiskās tirdzniecības apdraudēto sugu īpatņu reģistrāciju, atbilstoši valsts pamatbudžetā ieskaitāmo nodevu apmēram skatāms gadskārtēja valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā sākot ar 2010. gadu.

Izdevumi, kas nepieciešami materiāltehniskajam nodrošinājumam, (darba vietas iekārtošana, programmatūras iegāde utt.), pirmajam gadam, tiks nodrošināti Vides ministrijas budžeta programmai „Dabas aizsardzība” piešķirto līdzekļu ietvaros.

Vienlaicīgi ar šo likumprojektu ir ticis izstrādāts un valsts sekretāru sanāksmē izsludināts arī likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, kura anotācijā uzrādītā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem attiecas uz šo pašu jautājumu.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

1) Līdz 2010. gada 1. aprīlim jāizdod Ministru kabineta noteikumi par valsts nodevas apmēru par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanu, kā arī nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus;

2)Vienlaicīgi ar šo likumprojektu ir ticis izstrādāts un valsts sekretāru sanāksmē izsludināts arī likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, kura spēkā stāšanās laiks ir paredzēts ar 2010. gada 1. aprīli un kurā noteikta valsts nodeva par starptautiskās tirdzniecības apdraudēto sugu īpatņu reģistrāciju;

3) Šobrīd ir sagatavots un valsts sekretāru sanāksmē izsludināts ministru kabineta noteikumu projekts „Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība”, kurā noteikta kārtība, kādā, sākot  ar 1010. gada 1. aprīli, veicama apdraudēto dzīvnieku reģistrācija un marķēšana.

 

Par projektu sagatavošanu atbildīga Vides ministrija.

2. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

1) Padomes 1996. gada 9. decembra Regula (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot to tirdzniecību.

2) Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes 1996. gada 9. decembra Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot to tirdzniecību, ieviešanu.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

 

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

1973.gada Vašingtonas Konvencija par starptautisko tirdzniecību un apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

  Nav attiecināms.

 Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 

 

6. Cita informācija

Likumprojekta grozījumi ir nepieciešami, lai varētu pieņemt noteikumus, kas regulētu starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu reģistrācijas, marķēšanas un sertifikātu izsniegšanas kārtību, tādejādi izpildot prasības, kuras noteiktas Padomes regulā (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot to tirdzniecību un Komisijas regulā (EK) Nr. 865/2006 ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes regulas (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot to tirdzniecību, ieviešanu.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts no izsludināšanas brīža ir ievietots Vides ministrijas mājas lapā. Priekšlikumi vai ierosinājumi netika saņemti.

Konsultācijas nav veiktas, jo neuzskatījām par nepieciešamām.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav saņemti priekšlikumi.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas nav notikušas.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas valsts institūcijas, tiek papildinātas Dabas aizsardzības pārvaldes funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”, tiks ievietots Vides ministrijas mājas lapā un „Latvijas vēstneša” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv, kā arī būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Vides pārraudzības valsts birojā vai tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

 

Vides ministrs                                                             R.Vējonis

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājas p.i.

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G.Puķītis

U.Lapiņš

V.Puriņš

I.Kalviņa

 

 

19.11.2008 10:00

1 758

I.Kalviņa

67026522, ilze.kalvina@vidm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.94

2008.gada 22.decembrī

 

 

49.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

     TA-3309

___________________________________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-94-2212-#49.doc

1