Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

23.12.2008.                Nr.90/TA-3306

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā". Likumprojektu izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Jansone 67026561, tatjana.jansone@vidm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 4 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 11 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdes protokola Nr.94  47.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā

 

Izdarīt Ūdens apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 20.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 5.nr.; 2007, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

papildināt pantu ar 13.1, 13.2 un 13.3 punktu šādā redakcijā: 

 

"13.1 peldvieta – peldēšanai paredzēta labiekārtota vieta vai arī jebkura vieta jūras piekrastē un pie iekšzemes ūdeņiem, kur peldēšanās ir droša un nav aizliegta un kuru iedzīvotāji izmanto atpūtai;

13.2 peldvietas ūdens – jūras piekrastes un iekšzemes ūdeņu teritorija peldvietā, kuru iedzīvotāji izmanto peldēšanai;

13.3 peldsezona – peldēšanai labvēlīga sezona (laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim), kad ir gaidāms liels peldētāju skaits;";

 

papildināt pantu ar 14.1 un 14.2  punktu šādā redakcijā:

 

"14.1 plūdi – parasti ar ūdeni neklātas sauszemes īslaicīga applūšana, ko rada vētras radītie uzplūdi jūras piekrastes teritorijā vai strauja ūdens līmeņa celšanās ūdenstecēs un ūdenstilpēs palu vai ilgstošu lietavu laikā;

14.2 plūdu risks – plūdu iestāšanās iespējamība un to radītā varbūtējā nelabvēlīgā ietekme uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību."

 

2. Papildināt 2.panta ievaddaļu aiz vārdiem "mērķis ir" ar vārdiem "izveidot plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības sistēmu, lai mazinātu ar plūdiem saistītu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību, kā arī".

 

3.  5. pantā:

papildināt desmito daļu ar 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

 

"7) peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtību un drošības prasības;

8) kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par peldvietu, kā arī tiesības noteikt uzrakstu vai simbolu paraugus;

9) peldvietu sarakstu, kurās ūdens monitoringu veic par valsts budžeta līdzekļiem;

10) pasākumus peldvietu ūdens kvalitātes nodrošināšanai un cilvēku veselības aizsardzībai.";

 

papildināt ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Šā panta desmitās daļas 6.punkts attiecas uz Ministru kabineta un vietējās pašvaldības noteiktām peldvietām."

 

4. Papildināt 8.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Šā likuma 2.pantā noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus plāno un īsteno minēto upju baseinu apgabalu robežās."

 

5.  9.pantā:

papildināt ceturtās daļas ievaddaļu aiz vārda "aģentūra" ar vārdiem "katram upju baseinu apgabalam";

izslēgt ceturtās daļas 1.punktā vārdus "katram upju baseinu apgabalam";

aizstāt ceturtās daļas 7.punktā vārdus "apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu sagatavošanā" ar vārdiem "plūdu riska pārvaldības plānu, apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu sagatavošanā";

papildināt ceturtās daļas 12.punktu aiz vārdiem "lai nodrošinātu" ar vārdiem "šā likuma 2.pantā noteikto mērķu, tai skaitā";

papildināt ceturto daļu ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

 

"13) veic sākotnējo plūdu riska novērtējumu un, pamatojoties uz tā rezultātiem, identificē teritorijas, kurās pastāv vai varētu rasties plūdu risks, kā arī sagatavo iespējamo plūdu postījumu vietu kartes un plūdu riska kartes šīm teritorijām;

14) pamatojoties uz šā panta šās daļas 13.punktā minētajām kartēm, izstrādā plūdu riska pārvaldības plānu, ko iekļauj upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā.";

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Ministru kabinets nosaka sākotnējā plūdu riska novērtējumā, iespējamo plūdu postījumu vietu kartēs un plūdu riska kartēs, ka arī plūdu riska pārvaldības plānā sniedzamās informācijas saturu un veidu, kā arī papildu informāciju, kas iekļaujama, minētos dokumentus atjaunojot."

 

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

 

"10.pants. Starptautiskā sadarbība upju baseinu apsaimniekošanā un plūdu riska pārvaldībā

(1) Ja upes baseins daļēji ietilpst Latvijas teritorijā, daļēji – citas tādas valsts teritorijā, kura ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai kandidātvalsts, Vides ministrija , lai izveidotu un apsaimniekotu starptautisku upju baseinu apgabalu, sadarbojas ar attiecīgās valsts kompetentajām institūcijām.

(2) Ja izveidots starptautisks upju baseinu apgabals, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra nodrošina Latvijas teritorijā ietilpstošās upju baseinu apgabala daļas pārvaldi un attiecībā uz Latvijas teritorijā ietilpstošajām starptautiskā upju baseinu apgabala daļām apmainās ar būtisku informāciju ar attiecīgās valsts kompetentām institūcijām, veicot šā likuma 9.panta ceturtās daļas 13. un 14. punktā minētos uzdevumus, un nodrošina savstarpēji saskaņoto plūdu riska pārvaldības plānu izstrādi.

(3) Ja upes baseins daļēji ietilpst Latvijas teritorijā, daļēji – citas tādas valsts teritorijā, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai kandidātvalsts, Vides ministrija sadarbības līgumu par vides aizsardzību ietvaros sadarbojas ar attiecīgās valsts kompetentajām institūcijām, lai veicinātu šā likuma mērķu sasniegšanu visā upes baseinā."

 

7. Papildināt 15.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Tos pārskatot, ņem vērā plūdu postījumu vietu kartēs un plūdu riska kartēs sniegto informāciju."

 

8. Izslēgt 18.panta ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdu "rajona".

 

9. Papildināt 19.panta pirmās daļas otro teikumu aiz vārdiem "apsaimniekošanas plānu" ar vārdiem "un plūdu riska pārvaldības plānu".

 

10. Papildināt 22.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Šā panta piektā daļa attiecas uz Ministru kabineta un vietējās pašvaldības noteiktajām peldvietām."

 

11. Izteikt 23.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra nodrošina sākotnēja plūdu riska novērtējuma, iespējamo plūdu postījumu vietu un plūdu riska karšu, ka arī plūdu riska pārvaldības un apsaimniekošanas plānu pieejamību sabiedrībai pēc to izstrādes. Izstrādājot, pārskatot un atjaunojot apsaimniekošanas plānus, veicina aktīvu sabiedrības iesaistīšanos šā likuma īstenošanā, nodrošinot, lai par katru upju baseinu apgabalu tiktu publicēta un nodota sabiedrībai, tai skaitā ūdens lietotājiem, apspriešanai šāda informācija."

 

12.  24.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu aiz vārda "nosūta" ar vārdiem "plūdu riska pārvaldības plānu un";

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) šā likuma 9.panta ceturtās daļas 13.punktā noteikto sākotnējo plūdu riska novērtējumu un iespējamo plūdu postījumu vietu kartes un plūdu riska kartes, kā arī to pārskatus un jaunās redakcijas";

 

papildināt trešo daļu aiz vārdiem "triju gadu laikā pēc" ar vārdiem "plūdu riska pārvaldības plāna un".

 

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 13., 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

 

"13. Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.decembrim izdod šā likuma 5.panta desmitās daļas 8.punktā minētos noteikumus.

14. Ministru kabinets līdz 2009.gada 26.novembrim izdod šā likuma 9.panta sestajā daļā minētos noteikumus.

15. Šā likuma 9.panta ceturtās daļas 13.punktā minētās iespējamo plūdu postījumu vietu kartes un plūdu riska kartes sagatavo līdz 2013.gada 22.decembrim.

16. Šā likuma 9.panta ceturtās daļas 14.punktā minētos plūdu riska pārvaldības plānus sagatavo un publicē līdz 2015.gada 22.decembrim."

 

14. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Direktīvas 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.februāra Direktīvas 2006/7/EK par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu."

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā”

 anotācija

 

 

 

 

 

I.                  Kādēļ normatīvais akts vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma  Nr. 42, 47.§ „Noteikumu projekts „Peldvietu higiēnas prasības”” 2.1., 2.2., 2.3. punkts un Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija sēdes protokollēmuma Nr.46, 31.§ „Noteikumu projekts „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes novērtēšanu un klasificēšanu un sabiedrības informēšanu”” 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. punkts. Minētajos Ministru kabineta sēžu protokollēmumos Vides ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju ir dots uzdevums izstrādāt un vides ministram līdz 2008.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Ūdens apsaimniekošanas likumā, papildinot ar peldvietu ūdens un peldvietas definīciju, paredzot Ministru kabinetam tiesības noteikt peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtību un drošības prasības, ka arī paredzot Ministru kabinetam tiesības noteikt kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par peldvietu, kā arī tiesības noteikt uzrakstu vai simbolu paraugus.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 Pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.februāra direktīvas 2006/7/EK par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu (turpmāk – Direktīva 2006/7/EK) prasības nacionālajā likumdošanā 2008.gada 17.jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.454 „Peldvietu higiēnas prasības” un 2008.gada 7.jūlijā Ministru kabineta noteikumi Nr.523 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanai un prasībām sabiedrības informēšanai”. Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma Nr. 42, 47.§ Noteikumu projekts „Peldvietu higiēnas prasības” 2.1., 2.2., 2.3. punkts un Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija sēdes protokollēmuma Nr.46, 31.§ Noteikumu projekts „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes novērtēšanu un klasificēšanu un sabiedrības informēšanu” 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. punkts paredz, ka likumprojektā „Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” ir nepieciešams deleģējums izstrādāt Ministru kabineta noteikumus papildus nepieciešamo prasību Direktīvas 2006/7/EK pārņemšanai.

 

2007.gada 23.oktobrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un padomes direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (turpmāk – Direktīva 2007/60/EK), kura nosaka, ka Direktīvā 2000/60/EK, kas nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdeņu aizsardzības politikas jomā (direktīvas prasības pārņemtas Ūdens apsaimniekošanas likumā) paredzēto upju baseinu apsaimniekošanas plānu un  Direktīvā 2007/60/EK paredzēto plūdu riska pārvaldības plānu izstrāde ir integrēti upju baseinu apsaimniekošanas pasākumi. Direktīvas 2007/60/EK prasības nacionālajā likumdošanā ir jāpārņem līdz 2009.gada 26.novembrim, tāpēc ir nepieciešams deleģējums izstrādāt attiecīgus Ministru kabineta noteikumus.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Direktīvas 2006/7/EK normas ar šo likumprojektu netiek pārņemtas, bet likumprojektā ir iestrādāti Veselības ministrijas sagatavotie priekšlikumi peldvietu, peldvietu ūdeņiem un peldsezonas skaidrojošiem terminiem un ir dots deleģējums Ministru kabinetam noteikt peldvietu ūdens sarakstu, kurās monitoringu veic par valsts budžeta līdzekļiem; peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtību un drošības prasības; kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par peldvietu, kā arī tiesības noteikt uzrakstu vai simbolu paraugus; pasākumus peldvietu ūdens kvalitātes nodrošināšanai un cilvēku veselības aizsardzībai.

 

Likumprojektā ir pārņemtas atsevišķas Direktīvas 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību prasības – doti plūdu un plūdu riska termini; ir noteikts, ka par plūdu riska novērtējumu un pārvaldībai nepieciešamo karšu un plānu izstrādi ir atbildīga tā pati institūcija (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra), kas nodrošina Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādi; noteiktas prasības sabiedrības iesaistīšanai plūdu pārvaldības plānu izstrādē un informācijas sniegšanai citām valstīm un Eiropas Komisijai. Likumprojektā ir dots deleģējums Ministru kabinetam, lai pārņemtu direktīvas 2007/60/EK prasības sākotnējā plūdu riska novērtējumā, iespējamo plūdu postījumu vietu kartēs un plūdu riska kartēs, ka arī plūdu riska pārvaldības plānos sniedzamās informācijas saturu un veidu, kā arī papildu informāciju, kas iekļaujama tos atjaunojot.

 

Likumprojektā iekļauta norma, izpildot Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 6.punktā, kā arī Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokola Nr.54 18.§ 3.punktā doto uzdevumu.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

II.               Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstākā resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1.dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņošanu vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

< p class=MsoNormal>6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Stihiska pretplūdu pasākumu veikšana, bez iepriekšējas kompleksas un pietiekami detālas izpētes, var radīt papildu plūdu riskus, it īpaši pretplūdu pasākumu īstenošanas platībām piegulošajās teritorijās, kā arī radīt negatīvu ietekmi uz vidi un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Likumprojekts palīdzēs plānot un veikt saskaņotu un koordinētu rīcību plūdu riska pārvaldībai un uzlabos vispārējo pretplūdu aizsardzības līmeni, tai skaitā pārrobežu kontekstā, līdz ar to samazinot teritoriju applūšanas varbūtību. Šo teritoriju apzināšana ir valstiski nozīmīgs process ne tikai lai pasargātu cilvēku dzīvības un cilvēku radīto saimniecisko vidi, bet arī no dabas resursu racionālas apsaimniekošanas un vides daudzveidības saglabāšanas viedokļa.

Likumprojekts pozitīvi ietekmes vidi, jo veicot plūdu riska novērtējumu un plūdu riskam pakļauto teritoriju kompleksu izpēti tiks precizētas teritorijas, kurās bioloģiskās daudzveidības, tai skaitā īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanas nolūkos nav pieļaujams veikt pretplūdu pasākumus, kas samazina palieņu pļavu platības un maina hidroloģisko režīmu tajās.

 

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 

III.           Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Rādītāji

 

(tūkst. latu)

 

2008.

gads

 

 

Turpmākie trīs gadi

 

 

2009.

 

 

2010.

 

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai likumprojektā papildus noteikto funkciju izpilde tiks nodrošināta Vides ministrijai kārtējam gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros

 

IV.            Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Būs nepieciešams izstrādāt un līdz:

1)     2009.gada 26.novembrim apstiprināt Ministru kabinetā noteikumus, kuri noteiks sākotnējā plūdu riska novērtējumā, iespējamo plūdu postījumu vietu kartēs un plūdu riska kartēs, ka arī plūdu riska pārvaldības plānos sniedzamās informācijas saturu un veidu, kā arī papildu informāciju, kas iekļaujama tos atjaunojot.

2)     2011.gada 30.decembrim apstiprināt Ministru kabinetā noteikumus, kuros tiks noteikta kārtība, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par peldvietu, kā arī tiesības noteikt uzrakstu vai simbolu paraugus. Atbildīgā ministrija par minēto Ministru kabineta noteikumu izstrādi ir Veselības ministrija;

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V.               Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts nodrošinās Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra direktīvas 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību daļēju prasību pārņemšanu Latvijas likumdošanā. Pilnībā direktīvas prasības tiks pārņemtas atbilstoši direktīvai līdz 2009.gada 26.novembrim, Ministru kabinetam pieņemot attiecīgus Ministru kabineta noteikumus

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Direktīva 2007/60/EK

1. pants

 

2.pants (2.panta 2.punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

2.pants

1.pants (1.panta 14.1 un 14.2 punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

3.pants 1.punkts

4.pants, 5.pants (8.panta otrās daļa, 9.panta ceturtās daļas 7., 12., 13. un 14.punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

4.pants 1.punkts

5.pants (9.panta ceturtās daļas 13.punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

4.pants 2.punkts

5.pants (9.panta sestā daļa)

Atbilst daļēji, dots deleģējums Ministru kabinetam

Direktīva 2007/60/EK

4.pants 3.punkts

6.pants (10.panta otrā daļa)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

5.pants 1. un 2.punkts

5.pants (9.panta ceturtās daļas 13.punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

6.pants 1.punkts

5.pants (9.panta ceturtās daļas 13.punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

6.pants 2.punkts

6.pants (10. panta otrā daļa)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

6.pants 3.,4.,5.,6. un 7. punkts

5.pants (9.panta sestā daļa)

Atbilst daļēji, dots deleģējums Ministru kabinetam

Direktīva 2007/60/EK

6.pants 8.punkts

    13.pants (Pārejas noteikumu 15.punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

7.pants 1.punkts

5.pants (9.panta ceturtās daļas 14.punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

7.pants 2.,3., 4. punkts

5.pants (9.panta sestā daļa)

Atbilst daļēji, dots deleģējums Ministru kabinetam

Direktīva 2007/60/EK

7.pants 5.punkts

13.pants (Pārejas noteikumu 16.punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

8.pants 1.punkts

5.pants (9.panta ceturtā daļa, ceturtās daļas 14.punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

8.pants 2.punkts

6.pants (10. panta otrā daļa)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

8.pants 3.punkts

6.pants (10. panta trešā daļa)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

8.pants 4.punkts

5.pants (9.panta sestā daļa)

Atbilst daļēji, dots deleģējums Ministru kabinetam

Direktīva 2007/60/EK

8.pants 5.punkts

 

Nav attiecināms

Direktīva 2007/60/EK

9.pants 1.punkts

7.pants (15.panta otrā daļa)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

9.pants 2.punkts

5. un 9.pants (9.panta ceturtās daļas 14. punkts un 19.panta pirmā daļa)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

9.pants 3.punkts

5.pants (9.panta ceturtās daļas 7.punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

10.pants 1.punkts

11.pants (23.panta pirmā daļa)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

10.pants 2.punkts

5.pants (9.panta ceturtās daļas 7.punkts)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

11.pants 1., 2. punkts

 

Nav attiecināms

Direktīva 2007/60/EK

12.pants 1.,2.,3. punkts

 

Nav attiecināms

Direktīva 2007/60/EK

13.pants 1.,2.,3.4. punkts

 

Nav attiecināms

Direktīva 2007/60/EK

14.pants 1.,2.,3.,4. punkti

5.pants (9.panta sestā daļā)

Atbilst daļēji, dots deleģējums Ministru kabinetam

Direktīva 2007/60/EK

15.pants 1.punkts

12.pants (24.panta pirmā daļa, otrās daļas 3.punkts, trešā daļa)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

15.pants 2.punkts

 

Nav attiecināms

Direktīva 2007/60/EK

16.pants

 

Nav attiecināms

Direktīva 2007/60/EK

17.pants 1.punkts

 13.pants (Pārejas noteikumu 14.punkts)

14.pants (Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu)

Atbilst

Direktīva 2007/60/EK

17.pants 2.punkts

 

Nav attiecināms

Direktīva 2007/60/EK

18.pants

 

Nav attiecināms

Direktīva 2007/60/EK

19.pants

 

Nav attiecināms

Direktīva 2007/60/EK

Pielikums

„A” daļa I.punkts 1.,2.,3., 4., 5.apakšpunkts

II.punkts 1.,2.,3.apakšpunkts

 

5.pants (9.panta sestā daļa)

Atbilst daļēji, dots deleģējums Ministru kabinetam

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

VI.            Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas nav notikušas.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

2007.gada 20.decembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.830 tika akceptēta Vides ministrijas izstrādātā Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam. Programma tika izstrādāta ņemot vērā Direktīvas 2007/60/EK prasības attiecībā uz plūdu atkārtošanas varbūtību, sākotnējā novērtējumā iekļaujamajai informācijai un plūdu riskam pakļauto teritoriju identificēšanai. Programmas izstrādes laikā tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un notikusi sabiedriskā apspriešana atbilstoši normatīvajos aktos par uz ietekmes uz vidi novērtējumu ietvertajām prasībām. Gan programmas izstrādes, gan sabiedriskās apspriešanas laikā, Vides ministrija informēja par plānotiem grozījumiem Ūdens apsaimniekošanas likumā Direktīvas 2007/60/EK prasību pārņemšanas sakarā

 

VII.        Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts paredz paplašināt tikai vienas esošās institūcijas - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras funkcijas, kura ir noteikta kā atbildīgā institūcija par plūdu riska pārvaldības plānu izstrādi.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS” un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē – www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

    Vides ministrs                                                                              R.Vējonis

Vides ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

R.Vējonis

A.Eglājs

A.Stašāne

V.Puriņš

T.Jansone

27.10.2008. 10:30

2130

T.Jansone

7026561; tatjana.jansone@vidm.gov.lv

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.94

2008.gada 22.decembrī

 

47.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

     TA-3306

___________________________________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

2008-MK-PROT-94-2212-#47.doc

1