Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

23.12.2008.                Nr.90/TA-3616

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". Likumprojektu izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Eglītis 67013236, Intars.Eglitis@em.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdes protokola Nr.94  26.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 30.pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Šā panta pirmajā daļā noteiktais skaidrās naudas ierobežojums, kā arī skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas pienākums attiecas arī uz fiziskām personām, kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas un veic skaidrās naudas darījumus saimnieciskās darbības ietvaros.

(12) Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti vai kuras nav reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji, vairumtirdzniecībā veic tikai bezskaidras naudas norēķinus (to skaitā ar maksājumu kartēm).

(13) Nodokļu maksātājs, kas nodarbojas ar vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību vienā telpā, veic tikai bezskaidras naudas norēķinus."

 

2. Izteikt 30.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktais skaidrās naudas ierobežojums, kā arī skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas pienākums attiecināms tikai uz preču pircēju."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.martā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

K.Gerhards

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” anotācija

 

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar informatīvajā ziņojumā „Par iespēju atvieglot tirdzniecības nosacījumus vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā” (izskatīts 13.05.2008. Ministru kabineta sēdē; prot.Nr.30 16.§) izdarītajiem secinājumiem attiecībā uz turpmāko nepieciešamo rīcību tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošās tiesiskās vides, kas noteikta 1999.gada 31.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.312 "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtība" (turpmāk MK noteikumi Nr.312) sakārtošanai un efektīvas uzraudzības nodrošināšanai, pirms MK noteikumu Nr.312 atzīšanas par spēku zaudējušiem nepieciešams pieņemt vairākus normatīvos aktus t.sk. likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, precizējot skaidras naudas lietošanas ierobežojumus vairumtirdzniecībā.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

MK noteikumi Nr.312 ir izdoti saskaņā ar Saeimā 1993.gada 15.jūlijā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas atbilstoši 2008.gada 1.jūlija Ministru kabineta iekārtas likuma pārejas noteikumu 6.punktam ar 2010.gada 1.jūliju zaudēs spēku. Lai risinātu pārejas noteikumu 6.punktā minēto pilnvarojuma jautājumu, kā arī veiktu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtības regulējuma analīzi, Ekonomikas ministrija izstrādāja un Ministru kabinetā iesniedza ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu, Konkurences padomi un Latvijas Tirgotāju asociāciju saskaņotu informatīvo ziņojumu „Par iespēju atvieglot tirdzniecības nosacījumus vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā” (izskatīts Ministru kabineta 2008.gada 13.maija sēdē; prot.Nr.30 16.§), kuros tiek izdarīts secinājums, ka MK noteikumos Nr.312 ietvertais tirdzniecības organizēšanas kārtības regulējums zināmā mērā ierobežo komercdarbības brīvību un nav vairs aktuāls un atbilstošs šodienas tirdzniecības attīstības tendencēm Latvijā.

Tādējādi informatīvajā ziņojumā tiek norādīts uz nepieciešamību atcelt pašreizējo tirdzniecības organizēšanas kārtību, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.312, un atsevišķas vēl nepieciešamās tiesību normas uzraudzības institūciju darba efektivitātes nodrošināšanas nolūkos iestrādāt pārējos normatīvajos aktos, kas minēti secinājumu daļā, tostarp izstrādāt likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, precizējot skaidras naudas lietošanas ierobežojumus vairumtirdzniecībā.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz :

1)      noteikt precīzāku personu uzskaitījumu, uz ko attiecināmi skaid ras naudas lietošanas ierobežojumi, kā arī skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas kārtība;

2)      precizēt skaidras naudas lietošanas ierobežojumus vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā.

 4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojekts precizē bezskaidras naudas norēķinu prasību vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, kas nepieciešami efektīvas uzraudzības un kontroles nodrošināšanai tirdzniecības nozarē.

Saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi un labo praksi bezskaidras naudas norēķina principa ieviešana vairumtirdzniecībā tiek uzskatīta par piemērotāko līdzekli cīņā ar pārkāpumu novēršanu preču apritē un ieņēmumu uzskaitē un mazumtirdzniecība uzskatīta par riska zonu, kurā pārkāpumi gan preču apritē, gan ieņēmumu uzskaitē ir viegli īstenojami, jo tajā gala norēķins notiek ar patērētājiem – fiziskajām personām, galvenokārt skaidrā naudā.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Likumprojekts uzliek par pienākumu saimnieciskās darbības veicējiem veikt bezskaidras naudas norēķinus vairumtirdzniecības vietās, tādējādi kontroles nolūkos nodrošinot arī turpmāku šīs prasības ievērošanu pēc MK noteikumu Nr.312 spēka zaudēšanas.

Likumprojekts neparedz ieviest jaunas prasības un administratīvās procedūras saimnieciskās darbības veicējiem, tādējādi netiek palielināts administratīvais slogs, bet gan nodrošināta attiecīgas MK noteikumos Nr.312 ietvertās tiesību normas turpmāka pēctecība – saglabāšana efektīvas uzraudzības nodrošināšanai.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 n-tais gads

 Turpmākie trīs gadi

 n+1

 n+2

 n+3

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 Nav attiecināms

 

 6. Cita informācija 

Nav attiecināms

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” ir izskatāms vienotā paketē ar likumprojektu „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, kas paredz iekļaut tiesību normas attiecībā uz tirgotāja un tā preču identificēšanu mazumtirdzniecības vietās un papildināt pārejas noteikumus ar punktu, kas nosaka MK noteikumu Nr.312 atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Likumprojekts „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” var stāties spēkā tikai pēc likumprojekta „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” spēkā stāšanās.

 2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 

 

 

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 6. Cita informācija

Nav attiecināms

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Tirgotāju asociāciju informatīvā ziņojuma „Par iespēju atvieglot tirdzniecības nosacījumus vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā” (izskatīts 13.05.2008. Ministru kabineta sēdē; prot.Nr.30 16.§) izstrādes ietvaros, kuros tika paredzēta šā likumprojekta izstrādes nepieciešamība.

VSS izsludinātais likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” ir nosūtīts viedokļa paušanai Latvijas Tirgotāju asociācijai.

Latvijas Tirgotāju asociācija apvieno vairāk nekā 1000 uzņēmējus, kuri nodarbojas ar tirdzniecību, ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu un tā ir uzskatāma par lielāko sabiedrisko organizāciju Latvijā, kas aizstāv tirdzniecības nozares intereses un risina tirdzniecības nozarei saistošus problēmjautājumus.

 

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Tirgotāju asociācija informatīvā ziņojuma izstrādes ietvaros atbalstīja 1999.gada 31.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.312 „Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušiem, saglabājot vien tās tiesību normas, kas nepieciešamas efektīvas uzraudzības nodrošināšanai.

 

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

 

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Grozījumu nepieciešamība izvērtēta un atbalstīta Informatīvā ziņojuma „Par iespēju atvieglot tirdzniecības nosacījumus vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā” izstrādes un saskaņošanas procesā ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu un Konkurences padomi.

 

 5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei netiks radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Uzraudzību, tāpat kā līdz šim, veiks Valsts ieņēmumu dienests.

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

Likuma teksts tiks publicēts Ekonomikas ministrijas mājas lapā (www.em.gov.lv), kā arī bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.

 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts neierobežo indivīda tiesības.

Ja komersants nepiekrīt Valsts ieņēmumu dienesta brīdinājumam, lēmumam, tas savas aizskartās tiesības var aizstāvēt likuma „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Nodokļu maksātājam, kurš saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā pieņemto lēmumu, arī pārbaudes un revīzijas aktā minētos priekšlikumus nodokļu maksātājam, vai lēmumu par lēmuma izpildes nodrošinājuma līdzekļu piemērošanu, ir tiesības to apstrīdēt rakstveidā 30 dienu laikā pēc šā lēmuma saņemšanas šādā kārtībā:

1) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes amatpersonas pieņemto lēmumu — attiecīgās teritoriālās iestādes direktoram;

2) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora pieņemto lēmumu — Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram;

3) Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta amatpersonas pieņemto lēmumu — Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram.

Nodokļu maksātājs, apstrīdot lēmumu, ir tiesīgs:

1) prasīt atcelt lēmumu pilnīgi vai kādā tā daļā;

2) prasīt samazināt aprēķināto soda naudu likuma „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā;

3) ierosināt noslēgt vienošanās līgumu likuma „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

 

 4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

Ekonomikas ministrs                                                                 K.Gerhards

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

K.Gerhards

A.Matīss

Dž.Innusa

D.Pūne

I.Eglītis

10.11.2008 15 :13

1598

I.Eglītis

67013236; Intars.Eglitis@em.gov.lv

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.94

2008.gada 22.decembrī

 

 

26.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

     TA-3616

___________________________________________________________

(K.Gerhards, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-94-2212-#26.doc

1