Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

 

11.06.09.              9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

          Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimai 3.lasījumā likumprojektu „Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā” (nr. 1061/Lp9).

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

Cieņā

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                  Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījums Valsts un pašvaldību mantas                  

atsavināšanas likumā (nr. 1061/Lp9; 1138/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi   

(5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

trešajam lasījumam

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas  atsavināšanas likumā

 

 

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

 

         Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

2.pants.  (1) Likums nosaka iestāžu valdījumā vai turējumā esošās valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī valsts vai pašvaldību manta, kas nodota valsts vai pašvaldību aģentūru un kapitālsabiedrību valdījumā vai turējumā.

(2) Likums neattiecas uz:

1) valstij vai pašvaldībai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;

2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un zemes reformas likumiem.

3) valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" noteiktajos gadījumos valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai mikroliegumos.

(3) Šā likuma noteikumi nav piemērojami valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju apsaimniekotajos valsts mežos iegūtās produkcijas atsavināšanai. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacija un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas ar lietotāja tiesībām (Civillikuma 1195.–1200.pants) iegūst un par iespējami augstāko cenu atsavina valsts mežu produkciju. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” no valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem ieskaita valsts ieņēmumos gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto summu. Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo teritoriju administrāciju valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti šo valsts budžeta iestāžu pašu ieņēmumos.

(4) Kuģu atsavināšanai piemērojami šā likuma nosacījumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Papildināt 2.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šo likumu ir tiesīga nepiemērot operatīvās darbības iestāde operatīvās darbības nodrošināšanas pasākumu īstenošanā izmantojamās valsts mantas atsavināšanai, ja par šādas mantas atsavināšanu ir saņemts saskaņojums no Ministru kabineta locekļa, kura padotībā ir attiecīgā operatīvās darbības iestāde. Operatīvās darbības iestādes vadītājs minēto mantu atsavina par iespējami augstāku cenu. Pēc mantas atsavināšanas iegūtos līdzekļus operatīvās darbības iestāde ieskaita valsts budžeta ieņēmumos."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto 2. panta 3.1 daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Šā likuma noteikumi nav piemērojami, ja atsavināma operatīvās darbības nodrošināšanas pasākumu īstenošanā izmantojamā valsts manta un atsavināšanai ir saņemts saskaņojums no Ministru kabineta.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

redakc.

precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Papildināt 2.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šā likuma noteikumi nav piemērojami, ja atsavināma operatīvās darbības nodrošināšanas pasākumu īstenošanā izmantojamā valsts manta un tās atsavināšana ir saskaņota ar Ministru kabinetu. Operatīvās darbības iestādes vadītājs minēto mantu atsavina par iespējami augstāku cenu. Pēc mantas atsavināšanas iegūtos līdzekļus operatīvās darbības iestāde ieskaita valsts budžeta ieņēmumos."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants.  (1) Valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var atsavināt:

1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi;

2) pārdodot par brīvu cenu;

3) apmainot pret citu mantu;

4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā;

5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja iepirkta līdzīgi izmantojama manta);

6) nododot bez atlīdzības.

(2) Valsts vai pašvaldību mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.

(3) Valsts vai pašvaldības mantu aizliegts ieguldīt personālsabiedrībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 3.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta);”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 3.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta);”.

4.pants.  (1) Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

(2)... (4)...

3. Papildināt 4.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 “(11) Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu vai nodošanu piegādātājam, izdarot ieskaitu, attiecībā uz valsts kustamo mantu Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, bet attiecībā uz pašvaldības kustamo mantu — attiecīgās domes noteiktajos gadījumos var ierosināt, arī nenoskaidrojot iestāžu vajadzību pēc citām iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas.”

 

 

 

3. Papildināt 4.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 “(11) Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu vai nodošanu piegādātājam, izdarot ieskaitu, attiecībā uz valsts kustamo mantu Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, bet attiecībā uz pašvaldības kustamo mantu — attiecīgās domes noteiktajos gadījumos var ierosināt, arī nenoskaidrojot iestāžu vajadzību pēc citām iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas.”

 

38.pants.  (1) Valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai.

(2) Valsts vai pašvaldības maināmo nekustamo īpašumu un līdzvērtīgu citas personas nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tā nosacīto cenu (8.pants).

(3) Nosacītās cenas starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un to sedz naudā.

(4) Ja valsts vai pašvaldības funkciju izpildi var nodrošināt vairāki nekustamie īpašumi, nekustamā īpašuma maiņu izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Pretendentus atlasa, piemērojot likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 38. panta trešajā daļā vārdus „Nosacītās cenas starpība” ar vārdiem „Maināmo kustamo mantu nosacīto cenu starpība”.

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 38. panta trešajā daļā vārdus „un to sedz naudā” ar vārdiem „un šo starpību sedz naudā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

4. Aizstāt 38.panta trešajā daļā vārdus „Nosacītās cenas starpība” ar vārdiem „Maināmo kustamo mantu nosacīto cenu starpība” un vārdus - „un to sedz naudā” ar vārdiem „un šo starpību sedz naudā”.

 

 

 

4. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1pants. (1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var mainīt pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu, kas nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu var piemērot, iepriekš neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.

(2) Valsts vai pašvaldības maināmo kustamo mantu un līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tās nosacīto cenu (8.pants).

(3) Nosacītās cenas starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un to sedz naudā.

(4) Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu izsludina valsts vai pašvaldības iestādes mājaslapā internetā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iestāde izvēlas piedāvājumu valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņai pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 38.1 panta trešās daļas redakcijā vārdus „Nosacītās cenas starpība” un vārdiem „Maināmo kustamo mantu nosacīto cenu starpība”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 38.1 panta trešās daļas redakcijā vārdus „un to sedz naudā” ar vārdiem „un šo starpību sedz naudā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1pants. (1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var mainīt pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu, kas nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu var piemērot, iepriekš neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.

 

 

 (2) Valsts vai pašvaldības maināmo kustamo mantu un līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tās nosacīto cenu (8.pants).

(3) Maināmo kustamo mantu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā.

(4) Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu izsludina valsts vai pašvaldības iestādes mājaslapā internetā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iestāde izvēlas piedāvājumu valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņai pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu."

39.pants.  (1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var atsavināt, nododot to piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu, ja atbilstoši likumam “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” tiek iepirkta līdzīgi izmantojama kustamā manta.

(2) Nododamo mantu novērtē un tās nosacīto cenu nosaka atbilstoši šā likuma nosacījumiem. Ieskaitu izdara nododamās mantas nosacītās cenas apmērā.

(3) Nosacījumu par kustamās mantas nodošanu piegādātāja īpašumā un ieskaitu iekļauj konkursa nolikumā.

 

5. Izteikt 39.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var atsavināt, nododot to piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu, ja šī kustamā manta tiek iepirkta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Minēto atsavināšanas veidu var izmantot, neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.

 

 

 

 

6. Izteikt 39.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var atsavināt, nododot to piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu, ja šī kustamā manta tiek iepirkta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Minēto atsavināšanas veidu var izmantot, neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.”