Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

 

9/7

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā likumprojektu „Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā” (1061/Lp9), kurā iekļauts likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (1138/Lp9).

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

 

 

Cieņā

Komisijas priekšsēdētājs                                                         Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījums Valsts un pašvaldību mantas                  

atsavināšanas likumā (nr. 1061/Lp9; 1138/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi   

(5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

otrajam lasījumam

 

Grozījums Valsts un pašvaldību mantas                  

atsavināšanas likumā

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas                  

atsavināšanas likumā

 

         Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

2.pants.  (1) Likums nosaka iestāžu valdījumā vai turējumā esošās valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī valsts vai pašvaldību manta, kas nodota valsts vai pašvaldību aģentūru un kapitālsabiedrību valdījumā vai turējumā.

(2) Likums neattiecas uz:

1) valstij vai pašvaldībai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;

2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un zemes reformas likumiem.

3) valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" noteiktajos gadījumos valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai mikroliegumos.

(3) Šā likuma noteikumi nav piemērojami valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju apsaimniekotajos valsts mežos iegūtās produkcijas atsavināšanai. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacija un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas ar lietotāja tiesībām (Civillikuma 1195.–1200.pants) iegūst un par iespējami augstāko cenu atsavina valsts mežu produkciju. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” no valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem ieskaita valsts ieņēmumos gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto summu. Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo teritoriju administrāciju valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti šo valsts budžeta iestāžu pašu ieņēmumos.

(4) Kuģu atsavināšanai piemērojami šā likuma nosacījumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Papildināt 2.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šo likumu ir tiesīga nepiemērot operatīvās darbības iestāde operatīvās darbības nodrošināšanas pasākumu īstenošanā izmantojamās valsts mantas atsavināšanai, ja par šādas mantas atsavināšanu ir saņemts saskaņojums no Ministru kabineta locekļa, kura padotībā ir attiecīgā operatīvās darbības iestāde. Operatīvās darbības iestādes vadītājs minēto mantu atsavina par iespējami augstāku cenu. Pēc mantas atsavināšanas iegūtos līdzekļus operatīvās darbības iestāde ieskaita valsts budžeta ieņēmumos."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Papildināt 2.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šo likumu ir tiesīga nepiemērot operatīvās darbības iestāde operatīvās darbības nodrošināšanas pasākumu īstenošanā izmantojamās valsts mantas atsavināšanai, ja par šādas mantas atsavināšanu ir saņemts saskaņojums no Ministru kabineta locekļa, kura padotībā ir attiecīgā operatīvās darbības iestāde. Operatīvās darbības iestādes vadītājs minēto mantu atsavina par iespējami augstāku cenu. Pēc mantas atsavināšanas iegūtos līdzekļus operatīvās darbības iestāde ieskaita valsts budžeta ieņēmumos."

 

 

3.pants.  (1) Valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var atsavināt:

1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi;

2) pārdodot par brīvu cenu;

3) apmainot pret citu mantu;

4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā;

5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja iepirkta līdzīgi izmantojama manta);

6) nododot bez atlīdzības.

(2) Valsts vai pašvaldību mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.

(3) Valsts vai pašvaldības mantu aizliegts ieguldīt personālsabiedrībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 3.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta);”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 3.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta);”.

4.pants.  (1) Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

(2)... (4)...

3. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu vai nodošanu piegādātājam, izdarot ieskaitu, Ministru kabineta noteiktajos gadījumos attiecībā uz valsts kustamo mantu var ierosināt arī, nenoskaidrojot iestāžu vajadzību pēc citām iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas, bet attiecībā uz pašvaldības kustamo mantu – attiecīgās domes noteiktajos gadījumos."

 

 

1.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto grozījumu likuma 4. panta pirmajā daļā kā 4. panta 1.1 daļu.

 

 

 

Atbalstīts,

redakc. precizēts

3. Papildināt 4.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 “(11) Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu vai nodošanu piegādātājam, izdarot ieskaitu, attiecībā uz valsts kustamo mantu Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, bet attiecībā uz pašvaldības kustamo mantu — attiecīgās domes noteiktajos gadījumos var ierosināt, arī nenoskaidrojot iestāžu vajadzību pēc citām iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas.”

 

 

 

4. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1 (1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var mainīt pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu, kas nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu var piemērot, iepriekš neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.

(2) Šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos iestāde pirms valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņas var nenoskaidrot citu iestāžu vajadzību pēc attiecīgajai iestādei nevajadzīgās kustamās mantas.

(3) Valsts vai pašvaldības maināmo kustamo mantu un līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tās nosacīto cenu (8.pants). Nosacītās cenas starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un to sedz naudā.

(4) Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu izsludina valsts vai pašvaldības iestādes mājaslapā internetā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iestāde izvēlas piedāvājumu valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņai pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu."

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 38.1 panta redakcijā skaitli „38.1” ar skaitli un vārdu „38.1 pants.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvāto likuma 38.1 panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto likuma 38.1panta trešās daļas pirmo teikumu kā otro daļu.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

4. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1pants. (1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var mainīt pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu, kas nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu var piemērot, iepriekš neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) Valsts vai pašvaldības maināmo kustamo mantu un līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tās nosacīto cenu (8.pants).

(3) Nosacītās cenas starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un to sedz naudā.

(4) Valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņu izsludina valsts vai pašvaldības iestādes mājaslapā internetā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iestāde izvēlas piedāvājumu valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņai pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu."

 

39.pants.  (1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var atsavināt, nododot to piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu, ja atbilstoši likumam “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” tiek iepirkta līdzīgi izmantojama kustamā manta.

(2) Nododamo mantu novērtē un tās nosacīto cenu nosaka atbilstoši šā likuma nosacījumiem. Ieskaitu izdara nododamās mantas nosacītās cenas apmērā.

(3) Nosacījumu par kustamās mantas nodošanu piegādātāja īpašumā un ieskaitu iekļauj konkursa nolikumā.

 

5. Izteikt 39.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var atsavināt, nododot to piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu, ja kustamā manta tiek iepirkta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Minēto atsavināšanas veidu var izmantot, neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu. Šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos iestāde pirms valsts vai pašvaldības kustamās mantas nodošanas piegādātājam, izdarot ieskaitu, var nenoskaidrot citu iestāžu vajadzību pēc attiecīgajai iestādei nevajadzīgās kustamās mantas."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvātajā likuma 39. panta redakcijā trešo teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

5. Izteikt 39.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts vai pašvaldības kustamo mantu var atsavināt, nododot to piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu, ja šī kustamā manta tiek iepirkta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Minēto atsavināšanas veidu var izmantot, neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.