Iesniedz Tautsaimniecības komisija

10.12.2008.

9/8 -

  

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu " Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” (Nr.1056/Lp9)  (Steidzams).

                  

 

         

                    Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

 

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

Vents Armands Krauklis

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

(Steidzams)

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

( Reģ. nr. 1056/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

 

 

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 5.nr.) šādus grozījumus pārejas noteikumos:

 

 

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 5.nr.) šādus grozījumus pārejas noteikumos:

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 8.panta noteikumi par cenas noteikšanas kārtību un 13.panta otrās daļas noteikums par procentu piemērošanu atliktā maksājuma (nomaksas) gadījumā nav piemērojams, ja iestājies viens no šādiem nosacījumiem:

 

 

 

 

 

1) valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nosūtīti personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, un šī persona privatizācijas noteikumos paredzētajā termiņā iesniedz Privatizācijas aģentūrai apliecinājumu, ka piekrīt privatizēt valsts īpašuma objektu saskaņā ar šiem privatizācijas noteikumiem;

 

 

 

 

 

2) paziņojums par valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumu apstiprināšanu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai publicēts likumā noteiktajā kārtībā un privatizācijas subjekts privatizācijas noteikumos paredzētajā termiņā iesniedz Privatizācijas aģentūrai apliecinājumu, ka vēlas privatizēt objektu saskaņā ar šiem privatizācijas noteikumiem;

 

 

 

 

 

3) piedāvājums nos lēgt privatizējamā pašvaldības īpašuma objekta pirkuma līgumu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nosūtīts personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, un šī persona likumā noteiktajā termiņā iesniedz pašvaldībai apliecinājumu, ka piekrīt noslēgt šo līgumu ar nosacījumiem, kādi paredzēti apstiprinātajā pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektā;

 

 

 

 

 

4) līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai likumā noteiktajā kārtībā publicēts paziņojums par pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekta apstiprināšanu;

 

 

 

 

 

5) līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai likumā noteiktajā kārtībā publicēts paziņojums par neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un privatizācijas subjekts šajā paziņojumā noteiktajā termiņā iesniedz Privatizācijas aģentūrai vai pašvaldībai apliecinājumu, ka vēlas privatizēt zemesgabalu saskaņā ar šiem privatizācijas noteikumiem;

 

 

 

 

 

6) privatizējamā apbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala privatizācijas noteikumi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nosūtīti personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, un šī persona likumā noteiktajā termiņā iesniedz Privatizācijas aģentūrai vai pašvaldībai privatizācijas noteikumos pieprasītos dokumentus un ziņas.

 

 

 

 

 

2. Šā likuma 8.panta noteikumi par cenas noteikšanas kārtību un 20.panta astotās daļas noteikums par procentu piemērošanu atliktā maksājuma (nomaksas) gadījumā nav piemērojams, ja apbūvēta zemesgabala atsavināšanas noteikumi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nosūtīti personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, un šī persona atsavināšanas noteikumos paredzētajā termiņā iesniedz atsavināšanu veicošajai institūcijai apliecinājumu, ka piekrīt pirkt apbūvēto zemesgabalu saskaņā ar šiem atsavināšanas noteikumiem.

 

 

 

 

 

3. Līdz pabeigšanas datumam nomnieks ir tiesīgs šajā likumā paredzētajā kārtībā iesniegt attiecīgi privatizāciju veicošajai institūcijai vai atsavināšanu veicošajai institūcijai tāda neapbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājumu vai atsavināšanas ierosinājumu, kurš ir iznomāts līdz šā likuma pieņemšanas dienai un kura:

 

 

 

 

 

1) nomas termiņš ir vismaz 10 gadi;

 

 

 

 

 

2) nomas līgums ir nostiprināts zemesgrāmatā;

 

 

 

 

 

3) nomas līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības būvēt uz iznomātā zemesgabala ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus.

 

 

 

 

 

4. Pārejas noteikumu 3.punktā minēto zemesgabalu privatizē vai atsavina saskaņā ar šā likuma noteikumiem par apbūvēta zemesgabala privatizāciju vai atsavināšanu, ja ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim zemesgrāmatā tiek nostiprinātas nomnieka īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemesgabala.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.06.2007. likumu)

 

 

 

 

 

4.1 Ja līdz pārejas noteikumu 4.punktā minētajam termiņam zemesgrāmatā netiek nostiprinātas zemesgabala nomnieka īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas uzbūvētas uz šā zemesgabala, attiecīgi privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija pieņem lēmumu par šā zemesgabala nenodošanu privatizācijai vai atsavināšanai, jo līdz pārejas noteikumu 4.punktā minētajam termiņam zemesgrāmatā nav nostiprinātas zemesgabala nomnieka īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm). Turpmāk šo zemesgabalu var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

4.2 Ja pārejas noteikumu 3.punktā minētais zemesgabals ir bijis nodots privatizācijai kā neapbūvēts zemesgabals un līdz pārejas noteikumu 4.punktā minētajam termiņam zemesgrāmatā netiek nostiprinātas zemesgabala nomnieka īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas uzbūvētas uz šā zemesgabala, privatizāciju veicošā institūcija pieņem lēmumu par šā zemesgabala privatizācijas izbeigšanu. Turpmāk šo zemesgabalu var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

5. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim izdod noteikumus, kas nosaka šā likuma:

 

 

 

 

 

1) 5.panta devītajā daļā minētā Privatizācijas reģistra vešanas kārtību un reģistrā ierakstāmās ziņas;

 

 

 

 

 

2) 18.panta septītajā daļā minētā Atsavināšanas reģistra vešanas kārtību un reģistrā ierakstāmās ziņas;

 

 

 

 

 

3) (izslēgts ar 21.06.2007. likumu);

 

 

 

 

 

4) 24.panta trešajā daļā minētā Pilsētu zemes izpirkšanas reģistra vešanas kārtību un reģistrā ierakstāmās ziņas.

 

 

 

 

 

5.1 Ministru kabinets līdz 2007.gada 30.septembrim izdod noteikumus, kas reglamentē šā likuma 23.panta trešajā daļā minēto lauku zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā izpērkamie (pērkamie) zemesgabali iekļaujami Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, reģistrā ierakstāmās ziņas un reģistra uzturēšanas kārtību.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

6. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē šā likuma:

 

 

 

 

 

1) 32.panta septītajā daļā minēto priekšapmaksas kārtību un kārtību, kādā valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" paziņo par veiktajām priekšapmaksām;

 

 

 

 

 

2) 32.panta astotajā daļā minēto zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtību, līguma būtiskos noteikumus, ar līguma slēgšanu saistīto izdevumu samaksas kārtību un apmēru, kā arī zemes izpirkuma (pirkuma) tipveida līgumu;

 

 

 

 

 

3) 26.1 panta trešajā daļā minēto līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā piešķirama līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem.

(21.06.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.02.2008. likumu)

 

 

 

 

 

6.1 Līdz pārejas noteikumu 5.1 un 6.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.septembrim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.641 "Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi", Ministru kabineta 2006.gada 23.maija noteikumi Nr.418 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos" un Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.701 "Kārtība, kādā veicama priekšapmaksa un iesniedzams apliecinājums par priekšapmaksu, izpērkot pilsētas zemi", ciktāl minētie normatīvie akti nav pretrunā ar šo likumu.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

7. Ministru kabinets līdz 2008.gada 30.novembrim izanalizē situāciju attiecībā uz pastāvīgā lietošanā nodotajām, bet neiemērītajām zemēm un sniedz par to ziņojumu Saeimai.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

7.1 Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.martam izanalizē situāciju, kāda ir sertifikātu izmantošanā, un sniedz par to ziņojumu Saeimai.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

8. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim izdod šā likuma 8.panta otrajā daļā minētos noteikumus par zemes vērtēšanu privatizācijas vajadzībām.

 

 

 

 

 

9. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim izdod noteikumus, kuros paredz:

 

 

 

 

 

1) kārtību, kādā aprēķināma šā likuma 9.panta septītajā daļā un 20.panta devītajā daļā minētā apbūvēta zemesgabala nomas maksa;

 

 

 

 

 

2) kārtību, kādā aprēķināma šā likuma 22.panta ceturtajā daļā minētā neapbūvēta zemesgabala nomas maksa;

 

 

 

 

 

3) šā likuma 25.panta septītajā daļā minētās neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas kārtību, nomas līguma būtiskos noteikumus un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī apstiprina lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu;

 

 

 

 

 

4) šā likuma 26.panta ceturtajā daļā minētās neizpirktās pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanas kārtību, nomas līguma būtiskos noteikumus un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī apstiprina pilsētas zemes nomas tipveida līgumu.

 

 

 

 

 

10. Šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā, kā arī 7.panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktais lēmuma pieņemšanas termiņš par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saņemti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, skaitāms nevis no ierosinājuma iesniegšanas dienas, bet no dienas, kad attiecīgais privatizācijas ierosinājums reģistrēts Privatizācijas reģistrā.

 

 

 

 

 

11. Šā likuma 19.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktais lēmuma pieņemšanas termiņš par tiem atsavināšanas ierosinājumiem, kuri saņemti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, skaitāms nevis no ierosinājuma iesniegšanas dienas, bet no dienas, kad attiecīgais atsavināšanas ierosinājums reģistrēts Atsavināšanas reģistrā.

 

 

 

 

 

12. Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem 28 mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija.

(21.06.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.02.2008. likumu)

aizstāt 12.punktā skaitli „28” ar skaitli „40”;

 

 

 

 

Pārejas noteikumos:

„aizstāt 12.punktā skaitli „28” ar skaitli „40”;

 

13. Par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija, Ministru kabineta rīkojuma projektu Privatizācijas aģentūra sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijai 25 mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas.

(21.06.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.02.2008. likumu)

 

 

 

 

 

14. Rīgas pilsētas pašvaldības dome šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta vai apbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par pašvaldības īpašuma objekta vai apbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem:

 

 

 

 

 

1) līdz 2007.gada 31.augustam - par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2005.gada 1.septembra līdz 2005.gada 31.decembrim;

 

 

 

 

 

2) līdz 2008.gada 29.februārim - par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 30.jūnijam;

 

 

 

 

 

3) līdz 2008.gada 31.decembrim - par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija.

(21.06.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.02.2008. likumu)

aizstāt 14.punkta 3.apakšpunktā skaitli „2008” ar skaitli „2009”;

 

 

 

aizstāt 14.punkta 3.apakšpunktā skaitli „2008” ar skaitli „2009”;

14.1 Rīgas pilsētas pašvaldības dome šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par neapbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

14.2 Ja laikā līdz šā likuma 6.panta otrajā daļā un pārejas noteikumu 12., 14. vai 14.1 punktā noteiktajam termiņam ir ierosināta un nav pabeigta tiesvedība sakarā ar strīdu par īpašuma tiesībām uz valsts vai pašvaldības īpašuma objektu vai neapbūvētu zemesgabalu vai to nostiprināšanu zemesgrāmatā, vai ir ierosināta un nav pabeigta tiesvedība lietā par īpašuma atzīšanu par bezīpašnieka vai bezmantinieka mantu, Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu nodot privatizācijai pieņem četru mēnešu laikā no dienas, kad likumīgā spēkā stājies tiesas nolēmums vai notariāls akts.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

15. Ja lēmums par apbūvēta zemesgabala (atsevišķs apbūvēts zemesgabals vai apbūvēts zemesgabals kopā ar privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu) nodošanu privatizācijai pieņemts pēc 2007.gada 31.augusta, šo zemesgabalu privatizē par tādu vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda tā bija 2007.gada 31.augustā.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

16. Ja laikā līdz pabeigšanas datumam ir ierosināta un nav pabeigta tiesvedība sakarā ar strīdu par īpašuma tiesībām uz ēkām (būvēm) vai to nostiprināšanu zemesgrāmatā, persona pēc tam, kad zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemesgabala, ir tiesīga apbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu iesniegt triju mēnešu laikā no dienas, kad likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums minētajā lietā. Šāda atsavināšanas ierosinājuma iesniegšanai ir tādas pašas tiesiskās sekas kā atsa vināšanas ierosinājuma iesniegšanai līdz pabeigšanas datumam.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

17. Personai, kurai saskaņā ar šā likuma 25.pantu zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās ar 2006.gada 1.septembri, zemes nomas pirmtiesība izbeidzas 2007.gada 30.novembrī.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

18. Ja līdz 2007.gada 1.augustam pašvaldība nav iesniegusi nostiprinājuma lūgumu reģistrācijai zemesgrāmatā par zemi, uz kuru personai saskaņā ar šā likuma 25.pantu izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar 2006.gada 1.septembri, tiesības uz šo zemi nav nostiprināmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda līdz 2009.gada 30.decembrim, izņemot šā likuma 25.panta otrajā un 4.1 daļā, kā arī 26.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos, ja persona atsakās izpirkt (pirkt) zemi.

(21.06.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.02.2008. likumu)

 

 

 

 

 

19. Persona, kura ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar pašvaldību un šā likuma 23.panta otrās daļas noteiktajā kārtībā iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu, kā arī ir iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, atlīdzina pašvaldībai ar zemes kadastrālo uzmērīšanu un kadastra datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā saistītos izdevumus, ja tādi ir.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

20. Ja atbilstoši pašvaldības lēmumam zeme izmantojama zemes reformas pabeigšanai un uz šo zemi bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam ir atjaunotas īpašuma tiesības, minētā persona atlīdzina pašvaldībai ar zemes kadastrālo uzmērīšanu un kadastra datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā saistītos izdevumus, ja pašvaldībai tādi ir, un personas pienākums ir tos atlīdzināt normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Izdevumi atlīdzināmi ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

21. Ja persona, kurai saskaņā ar šā likuma 25.pantu izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar 2006.gada 1.septembri, ir veikusi zemes kadastrālo uzmērīšanu un kadastra datu reģistrāciju un tiesības uz šo zemi nostiprinātas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, pašvaldības pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, atlīdzināt šai personai ar zemes kadastrālo uzmērīšanu un kadastra datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā saistītos izdevumus.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

22. Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) pēc šā likuma 6.panta astotajā daļā noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā līdz 2009.gada 30.decembrim ir tiesīga pati nodot privatizācijai tādas kapitālsabiedrības valsts vai pašvaldības kapitāla daļas, kurā valstij vai pašvaldībai jau pieder privatizācijai nodotas, bet vēl neprivatizētas kapitāla daļas.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

23. Personas, kuras no 2006.gada 1.aprīļa līdz 2007.gada 1.augustam bija zaudējušas tiesības tām piešķirtos privatizācijas sertifikātus ieskaitīt privatizācijas sertifikātu kontā, var privatizācijas sertifikātus ieskaitīt šajā kontā saskaņā ar šā likuma 27.panta piektās daļas noteikumiem.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

24. Privatizējot kopīpašumā esošu valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, apbūvētu vai neapbūvētu zemesgabalu, kop­īpašniekam kā pirmpirkuma tiesīgajai personai valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala valstij vai pašvaldībai piederošo domājamo daļu pārdod Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

25. Šā likuma 38.pantā minēto termiņu pieteikumiem, kas šajā pantā minētajos jautājumos iesniegti tiesā līdz 2007.gada 31.jūlijam, nosaka no 2007.gada 1.augusta.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 < ![endif]>

26. Ja persona valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pirkuma līgumu, kurā piemērots atliktais maksājums (nomaksa), ir noslēgusi ar maksu par atlikto maksājumu - divpadsmit procentiem gadā no vēl nesamaksātās privatizācijas sertifikātu un latu daļas, pēc 2007.gada 1.augusta, veicot turpmākos maksājumus, ir jāpiemēro šā likuma 13.panta otrajā daļā un 20.panta astotajā daļā noteiktā maksa par atlikto maksājumu.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

27. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.novembrim izdod šā likuma 16.panta piektajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.novembrim ir spēkā 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.645 "Noteikumi par zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(21.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

28. Ja lēmums par apbūvēta zemesgabala (atsevišķs apbūvēts zemesgabals vai apbūvēts zemesgabals kopā ar privatizējamo valsts un pašvaldības īpašuma objektu) nodošanu privatizācijai pieņemts līdz 2007.gada 31.augustam un apbūvētā zemesgabala vērtība tiek noteikta pēc 2007.gada 31.augusta, šo zemesgabalu privatizē par tādu vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda tā bija 2007.gada 31.augustā.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

29. Ja atsavināmam apbūvētam zemesgabalam vērtība tiek noteikta pēc 2007.gada 31.augusta, šo zemesgabalu pārdod par tādu vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda tā bija 2007.gada 31.augustā.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

30. Šo pārejas noteikumu 15., 28. un 29.punktā noteiktajos gadījumos netiek piemēroti šā likuma 8.panta trešās daļas nosacījumi.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

31. Privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija līdz pirkuma līguma parakstīšanai informē personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtot tai paziņojumu ierakstītā vēstulē, par tiesībām iegādāties apbūvētu zemesgabalu par tādu vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda tā bija 2007.gada 31.augustā. Šajā gadījumā personai atbilde jāsniedz 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija nesūta paziņojumu šādai personai, ja līdz 2008.gada 15.februārim tai nosūtīts privatizācijas vai atsavināšanas paziņojums (privatizācijas noteikumi, privatizācijas projekts) par tiesībām iegādāties zemesgabalu par vērtību privatizācijas vajadzībām, kas ir zemāka par vērtību, kāda tā bija 2007.gada 31.augustā.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

32. Ja līdz 2008.gada 15.februārim ar personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības, ir noslēgts nomaksas pirkuma līgums par apbūvēta zemesgabala pārdošanu par vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda noteikta laika periodā no 2007.gada 31.augusta līdz 2008.gada 15.februārim, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija nosūta šādai personai paziņojumu par iespēju grozīt līgumu, nosakot attiecīgā apbūvētā zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda tā bija 2007.gada 31.augustā. Šajā gadījumā personai atbilde jāsniedz 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija nesūta paziņojumu šādai personai, ja līdz 2008.gada 15.februārim ir noslēgts nomaksas pirkuma līgums, kurā pārdodamā apbūvētā zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām ir zemāka par vērtību, kāda tā bija 2007.gada 31.augustā.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

33. Ja līdz 2008.gada 15.februārim ar personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības, ir noslēgts pirkuma līgums par apbūvēta zemesgabala pārdošanu par vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda noteikta laika periodā no 2007.gada 31.augusta līdz 2008.gada 15.februārim, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija nosūta šādai personai paziņojumu par iespēju noslēgt līgumu, kas paredzētu šai personai tiesības saņemt atmaksu par summu, kas ir starpība starp pirkuma līgumā noteikto apbūvētā zemesgabala vērtību un tā vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda tā bija 2007.gada 31.augustā. Šajā gadījumā personai atbilde jāsniedz 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija nesūta paziņojumu šādai personai, ja līdz 2008.gada 15.februārim ir noslēgts pirkuma līgums, kurā pārdodamā apbūvētā zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām ir zemāka par vērtību, kāda tā bija 2007.gada 31.augustā.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

34. Ja šā likuma 26.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem bijušā īpašuma vietā piešķir līdzvērtīgu zemi pēc 2008.gada 1.janvāra, zemes kadastrālo vērtību līdzvērtīgas zemes platības noteikšanai aprēķina pēc vērtības, kāda tā bija 2007.gada 31.decembrī.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

35. Grozījumi šā likuma 9.panta septītajā daļā, 20.panta devītajā daļā un 26.panta ceturtajā daļā (par zemesgabala nomas maksas noteikšanas kārtību) stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

papildināt ar 36.punktu šādā redakcijā:

„36. Rīgas pilsētas pašvaldības domei 2009.gadā katru mēnesi iesniegt Saeimā ziņojumu ar informāciju par iesniegto privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu.”

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 36.punktu šādā redakcijā:

„36. Rīgas pilsētas pašvaldības domei 2009.gadā katru mēnesi iesniegt Saeimā ziņojumu ar informāciju par iesniegto privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.