Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2008.

9/8 -

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 79.panta pirmo daļu, Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā ”.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51. un 82.pantu komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas š. g. 18.decembra sēdes darba kārtībā un nodot to Tautsaimniecības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas š. g. 18.decembra sēdes darba kārtībā kā 8.punktu (kā pirmo darba kārtības punktu III sadaļā „Likumprojektu izskatīšana”).

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā:   1) likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā ” uz ........lpp;

2) anotācija likumprojektam „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā ” uz........lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 


Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts

 

 

 

„Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 5.nr.) šādus grozījumus pārejas noteikumos:

 

aizstāt 12.punktā skaitli „28” ar skaitli „40”;

aizstāt 14.punkta 3.apakšpunktā skaitli „2008” ar skaitli „2009”;

papildināt ar 36.punktu šādā redakcijā:

„36. Rīgas pilsētas pašvaldības domei 2009.gadā katru mēnesi iesniegt Saeimā ziņojumu ar informāciju par iesniegto privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.


Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

Likumprojekta “Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” anotācija

 

 

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas  un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Privatizācijas pabeigšanas likums) 6.panta trešā daļa nosaka, ka Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome), lemjot par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Saskaņā ar Privatizācijas pabeigšanas likuma Pārejas noteikuma 12.punktu Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem 28 mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija.

Atbilstoši Privatizācijas pabeigšanas likuma Pārejas noteikumu 14.punktam Rīgas pilsētas pašvaldības dome šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta vai apbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par pašvaldības īpašuma objekta vai apbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem: 1) līdz 2007.gada 31.augustam — par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2005.gada 1.septembra līdz 2005.gada 31.decembrim;
2) līdz 2008.gada 29.februārim — par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 30.jūnijam;
3) līdz 2008.gada 31.decembrim — par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija. Šā likuma Pārejas noteikumu 14.1punkts nosaka, ka Rīgas pilsētas pašvaldības dome šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par neapbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim.

Saeimas Tautsaimniecības komisija ir saņēmusi Ministru kabineta 2008.gada 14.novembra vēstuli Nr.18/TA-3394, kurā tika sniegta informācija un viedokļi par problēmām privatizācijas un zemes reformas pabeigšanā. Ar vēstuli citā starpā komisija tika informēta par problēmām ar Privatizācijas pabeigšanas likuma termiņa ievērošanu Rīgas pilsētas pašvaldībā, izskatot privatizācijas ierosinājumus. Rīgas pilsētas pašvaldībā saņemti un privatizācijas ierosinājumu reģistrā reģistrēti 11056 privatizācijas ierosinājumi. Rīgas pilsētas pašvaldībā līdz 2008.gada 6.oktobrim izskatīti un pieņemti atbilstoši lēmumi vai nosūtīti pamatoti lēmumi par privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas izbeigšanu par 5 162 privatizācijas ierosinājumiem, tostarp izskatīti 1294 privatizācijas ierosinājumi un pieņemti Rīgas domes lēmumi par nodošanu privatizācijai, izskatīti 672 privatizācijas ierosinājumi un pieņemti lēmumi par atteikumu privatizēt, izbeigta 3196 privatizācijas ierosinājuma izskatīšana. Lai nodrošinātu labas pārvaldības principa, kā arī tiesiskuma principa ievērošanu, Ministru kabinets vēstulē ir atbalstījis Rīgas domes izteikto priekšlikumu - pagarināt privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas termiņu līdz 2009.gada 30.decembrim.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, Saeimas Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi un iesniedz izskatīšanai Latvijas Republikas Saeimā likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas  un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”. Likumprojekts paredz: 1) pagarināt privatizācijas ierosinājumu, kas iesniegti par laika periodu no 2006.gada 1.jūlija līdz 31.augustam, izskatīšanas termiņu līdz 2009.gada 30.decembrim; 2) noteikt pienākumu Rīgas pilsētas pašvaldības domei 2009.gadā katru mēnesi iesniegt Saeimā ziņojumu ar informāciju par iesniegto privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu.

 

II. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

Likums nodrošinās, ka atbildīgās institūcijas varēs pilnvērtīgi izvērtēt un pieņemt kvalificētus lēmumus par privatizācijai ierosināta valstij vai pašvaldībai piederoša (piekrītoša) īpašuma nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot privatizācijai, ja tas ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju izpildei vai komercdarbībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

 

 

 

 III. Kāda var būt likuma ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Tiešas ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem nav, bet grozījumi vērsti uz to, lai valsts un pašvaldība gūtu papildus ieņēmumus no privatizācijas.

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Nav nepieciešams izdarīt grozījumus citos normatīvajos aktos.

  

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst likumprojekts

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot likumprojektu

Atbalsts likumprojekta izstrādei ir saņemts no Ministru kabineta, Ekonomikas ministrijas un Rīgas pilsētas pašvaldības.

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā.