Iesniedz Tautsaimniecības,agrārās,vides un

21.04.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” (Nr.1054/Lp9) .

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Iesniedz Tautsaimniecības,agrārās,vides un

reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības  likumā

(Reģ. nr. 1054/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Lauksaimniecības un lauku attīstības likums

Grozījumi

Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

 

 

 

Grozījumi

Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

 

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10. nr.;2006, 9. nr.; 2007, 3., 23. nr.; 2008, 8. nr.) šādus grozījumus:

 

Nav.

 

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10. nr.;2006, 9. nr.; 2007, 3., 23. nr.; 2008, 8. nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) lauksaimniecība — tautsaimniecības nozare, kura nodrošina lauksaimniecības produktu ražošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu;

 

 

 

 

 

2) lauku attīstība — nelauksaimniecisko produktu ražošana lauku teritorijā, kā arī ar ūdens un zemes resursu izmantošanu saistīto pakalpojumu sniegšana un lauku ainavas saglabāšana;

 

 

 

 

 

5) lauku teritorija — visa Latvijas teritorija, izņemot republikas nozīmes pilsētas un rajonu centrus;

1. 1. pantā:

izslēgt 5. punktu;

 

 

 

1. 1. pantā:

izslēgt 5. punktu;

6) lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija — lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidu maiņa;

 

Izslēgt. 6. punktu.

 

 

 

izslēgt. 6. punktu.

9) lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana — lauksaimniecības produktu audzēšana, izmantojot vidi saudzējošus pasākumus, saglabājot bioloģisko daudzveidību un samazinot risku cilvēku veselībai un videi, vienlaikus nodrošinot augu aizsardzīb

as, dzīvnieku veselības un labturības pasākumus.

 

 

 

 

 

 

10.pants. Zemes izmantošana un saglabāšana

 

 

 

 

 

(1) Kārtību, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

2. 10. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.”;

 

 

 

 

2. 10. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.”;

 

(11) Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļaujas sagatavošanu, izsniegšanu un darbības termiņa pagarināšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets..

izslēgt pirmo prim daļu.

 

 

 

 

izslēgt 1.1daļu.

 

(2) Kārtību, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

(3) Personām, kuru īpašumā vai pastāvīgajā lietošanā ir zeme, ir šādi pienākumi:

 

 

 

 

 

 

1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem lietošanas veidiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes izmantošanas mērķiem;

 

 

 

 

 

2) veikt pasākumus, lai nepieļautu augsnes auglīgās kārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos.

 

 

 

 

 

 

(4) Šā panta trešajā daļā noteiktos pienākumus pilda zemes nomnieks, ja to paredz zemes nomas līgums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana

3. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana

 

 

 

3. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana

Ministru kabinets nosaka:

1) bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību;

(1) Kontroles organizācijas funkcijas, ko paredz Padomes 2007. gada 28. jūnija regula (EEK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu  un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (turpmāk - Padomes regula Nr. 834/2007) un Komisijas 2008. gada 5. septembra regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko  paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (turpmāk – Komisijas regula Nr.889/2008), veic Ministru kabineta noteiktas institūcijas, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem akreditētas Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā  un par kurām ir izsniegts  Pārtikas un veterinārā dienesta apliecinājums, ka tās atbilst Padomes regulas Nr. 834/2007 kritērijiem. Par apliecinājuma izsniegšanu maksājama valsts nodeva.

 

 

 

 

(1) Kontroles organizācijas funkcijas, ko paredz Padomes 2007. gada 28. jūnija regula (EEK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu  un par regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (turpmāk - Padomes regula Nr. 834/2007) un Komisijas 2008. gada 5. septembra regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko  paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (turpmāk – Komisijas regula Nr.889/2008), veic Ministru kabineta noteiktas institūcijas, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem akreditētas Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā  un par kurām ir izsniegts  Pārtikas un veterinārā dienesta apliecinājums, ka tās atbilst Padomes regulas Nr. 834/2007 kritērijiem. Par apliecinājuma izsniegšanu maksājama valsts nodeva.

 

 

 

 

 

 

 

2) Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību neregulēto dzīvnieku, savvaļas augu un no tiem iegūto produktu aprites kārtību;

(2) Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas  lēmumu attiecībā uz operatora pievienošanos bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmai pieņem mēneša laikā pēc Komisijas regulas Nr.889/2008  65. panta 3. punktā minētā kontroles ziņojuma sagatavošanas.

 

 

 

 

(2) Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas  lēmumu attiecībā uz operatora pievienošanos bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmai pieņem mēneša laikā pēc Komisijas regulas Nr.889/2008  65. panta 3. punktā minētā kontroles ziņojuma sagatavošanas.

 

3) lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, šo produktu uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtību;

(3) Ministru kabinets nosaka:

1) bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību;

 

 

 

 

(3) Ministru kabinets nosaka:

1) bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību;

< ![if !supportEmptyParas]> 

4) valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi;

2) dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtību, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos aktos par bioloģisko lauksaimniecību;

 

 

 

 

2) dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtību, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos aktos par bioloģisko lauksaimniecību;

 

5) valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai tādu sastāvdaļu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

3) lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtību;

 

 

 

 

3) lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtību;

 

(18.10.2007. likuma redakcijā /4. un 5.punkts stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”/)

4) valsts nodevas apmēru ,samaksas kārtību un atvieglojumus par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi;”

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

4) valsts nodevas apmēru ,tās samaksas kārtību un atvieglojumus par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi;

 

 

5) valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par atļaujas izsniegšanu pārtikas sastāvdaļu izmantošanai bioloģisko pārtikas produktu pārstrādē, kas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi;”

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

5) valsts nodevas apmēru un kārtību, kādā veicama samaksa par atļaujas izsniegšanu pārtikas sastāvdaļu izmantošanai bioloģisko pārtikas produktu pārstrādē, ja šīs pārtikas sastāvdaļas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi;

 

 

6) valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atbilstības apliecinājuma izsniegšanu.”

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

6) valsts nodevas apmēru un kārtību, kādā  veicama samaksa par bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atbilstības apliecinājuma izsniegšanu.”

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Lauksaimniecības likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 2., 24.nr.; 2004, 4.nr.) un Saeimas 1998.gada 15.jūnija paziņojums par Latvijas lauku attīstības programmu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.).

 

 

 

 

 

2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.maijam piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) 2002.gada 30.jūlija noteikumi Nr.330 “Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība”;

 

 

 

 

 

 

2) 2002.gada 30.jūlija noteikumi Nr.331 “Par graudu iepirkšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Riga Bestsprit” piegādātājiem 2002.gadā”

 

 

 

 

 

3) 2003.gada 10.jūnija noteikumi Nr.303 “Noteikumi par intervenci labības tirgū”

 

 

 

 

 

4) 2001.gada 27.decembra noteikumi Nr.540 “Kārtība, kādā izveidojama vienota administrēšanas sistēma atbalstam laukiem, lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un mežsaimniecībai”

 

 

 

 

 

5) 2002.gada 26.novembra noteikumi Nr.514 “Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites un sertifikācijas kārtība”

 

 

 

 

 

6) 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.232 “Bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu reģistrācijas kārtība un bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzības un kontroles kārtība”;

 

 

 

 

 

7) 2002.gada 3.janvāra noteikumi Nr.7 “Noteikumi par lauksaimniecības produktu sarakstu”;

 

 

 

 

 

8) 2003.gada 1.jūlija noteikumi Nr.363 “Kārtība, kādā tiek sniegta, vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem”.

 

 

 

 

 

3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumi Nr.385 “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas nosacījumi un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.maijam izdod šā likuma 5.panta ceturtajā un septītajā daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

5. Šā likuma 1.panta 3., 4., 7. un 8.punkts ir spēkā līdz 2004.gada 1.maijam. 

 

 

 

 

 

6. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.septembrim izdod šā likuma 10.panta otrajā daļā un 12.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

7. Līdz 2004.gada 31.decembrim ir spēkā zemkopības ministra 2004.gada 8.marta rīkojums Nr.101 “Par lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas realizēšanu 2004.gadā”.

 

 

 

 

 

8. Līdz 2004.gada 1.oktobrim ir derīgi bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 26.novembra noteikumiem Nr.514 “Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites un sertifikācijas kārtība”.

 

 

 

 

 

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 5.panta devītajā daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

11. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 5.panta astotajā daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

12. Līdz šā likuma 5.panta sestajā daļā paredzēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumi Nr.21 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

13. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumi Nr.379 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

14. Ministru kabinets:

1) līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 11.panta 3.punktā paredzētos noteikumus;

2) līdz 2008.gada 31.decembrim izdod šā likuma 11.panta 2.punktā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

15. Šā likuma 11.panta 4. un 5.punkts stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

 

4.Pārejas noteikumos:

izslēgt 15. punktu;

 

 

 

 

4.Pārejas noteikumos:

izslēgt 15. punktu;

 

16. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.septembrim izdod šā likuma 12.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt  pārejas noteikumus ar 17., 18., 19.,20. un 21. punktu šādā redakcijā:

17. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010. gada 1. jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumi Nr.276 “Dzīvnieku, savvaļas augu un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos aktos par bioloģisko lauksaimniecību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

papildināt  pārejas noteikumus ar 17., 18., 19.,20. un 21. punktu šādā redakcijā:

17. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010. gada 1. jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumi Nr.276 “Dzīvnieku, savvaļas augu un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos aktos par bioloģisko lauksaimniecību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

18. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010. gada 1. jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumi Nr.401 “Lauksaimniecības produktu integrētas audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

18. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010. gada 1. jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumi Nr.401 “Lauksaimniecības produktu integrētas audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

19. Grozījumi šā likuma 10. panta  pirmajā daļā  par lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņas kārtību un šā likuma 1. panta  6. punkta un 10. panta 1. prim  daļas (11) izslēgšanu stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā

 

 

 

19. Grozījumi šā likuma 10. panta  pirmajā daļā  par lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņas kārtību un šā likuma 1. panta  6. punkta un 10. panta 1.1 daļas izslēgšanu stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 

20. Līdz 2009. gada 1. jūlijam Lauku atbalsta dienestam iesniegtie iesniegumi par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļaujas saņemšanu vai transformācijas atļaujas termiņa pagarināšanu izskatāmi saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā to iesniegšanas dienā. Persona, kura saņēmusi lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļauju, ievērojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību, veic attiecīgās darbības zemes lietošanas kategorijas maiņai.

 

 

 

 

20. Līdz 2009. gada 1. jūlijam Lauku atbalsta dienestam iesniegtie iesniegumi par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļaujas saņemšanu vai transformācijas atļaujas termiņa pagarināšanu izskatāmi saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kuri bija spēkā to iesniegšanas dienā. Persona, kura saņēmusi lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļauju, ievērojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību, veic attiecīgās darbības zemes lietošanas kategorijas maiņai.

 

 

21.Šā likuma 11. panta trešās daļas 4.,5. un 6. punkts stājas spēkā 2009. gada 1. decembrī.”

 

 

 

21.Šā likuma 11. panta trešās daļas 4., 5. un 6. punkts stājas spēkā 2009. gada 1. decembrī.”